Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGNIESZKA MADEJ specjalista OAZ Lublin SYSTEM REKONWERSJI KADR W SIŁACH ZBROJNYCH RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGNIESZKA MADEJ specjalista OAZ Lublin SYSTEM REKONWERSJI KADR W SIŁACH ZBROJNYCH RP."— Zapis prezentacji:

1 AGNIESZKA MADEJ specjalista OAZ Lublin SYSTEM REKONWERSJI KADR W SIŁACH ZBROJNYCH RP

2 CEL SZKOLENIA Zapoznanie słuchaczy z obowiązującym systemem rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP 2

3 PLAN SZKOLENIA 1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu rekonwersji kadr 2. System rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP 3. Uprawnieni do korzystania z pomocy rekonwersyjnej 4. Formy oraz zasady ubiegania się o pomoc rekonwersyjną 5. Rola dowódcy w procesie realizowania pomocy rekonwersyjnej 6. Struktura organów rekonwersji kadr 7. Terytorialny obszar działania Ośrodka Aktywizacji Zawodowej 8. Działalność Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – czyli w jaki sposób możemy pomóc? 9. Dane teleadresowe 3

4 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKONWERSJI KADR 4 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 z późn zm.);

5 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKONWERSJI KADR 5  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy oświadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.745)  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz.2416, z późn. zm.);  Decyzja nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2007r., Nr 19, poz. 198);

6 ROZPORZĄDZENIA 6  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz.622); Dotyczy: żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

7 ROZPORZĄDZENIA 7  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U z 2009 r., Nr 84, poz. 778);

8 AKTY PRAWNE POMOCNICZE 8  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 669);  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie stanowisk związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz. 724);  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2213)

9 CZYM JEST REKONWERSJA ? POMOC REKONWERSYJNA - ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowej i czynnej służby wojskowej a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (lub zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych), w zakresie:  przekwalifikowania zawodowego,  doradztwa zawodowego,  odbywania praktyk zawodowych,  pośrednictwa pracy 9

10 4 OBSZARY MOŻLIWOŚCI I. PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE – zmiana posiadanych kwalifikacji na inne, w celu wykonywania nowego zawodu, nabycie nowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu, uzyskanie innych kwalifikacji niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, uzyskania certyfikatu, licencji, zdania egzaminu lub uzyskania wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu. II. PRAKTYKI ZAWODOWE – nabywanie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w bezpłatnych praktykach realizowanych bezpośrednio u wybranego Pracodawcy. III. DORADZTW0 ZAWODOWE – uczestnictwo w zajęciach warsztatowych realizowanych w formie indywidualnej lub grupowej (job – coaching, rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia, etc.). IV. POŚREDNICTW0 PRACY – korzystanie z bazy ofert pracy zgromadzonych i upowszechnionych przez OAZ, informacje o rekrutacjach, spotkania z Pracodawcami, udział w targach pracy etc. 10

11 KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z REKONWERSJI ? 1. Żołnierze zawodowi 2. Byli żołnierze zawodowi 3. Żołnierze służby czynnej, zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby; 4. Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby w związku z wykonywaniem zadań służbowych. 11

12 UPRAWNIENIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP KORZYSTANIE Z POMOCY REKONWERSYJNEJ JEST DOBROWOLNE 12

13 I. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI 13 Żołnierze zawodowi mogą korzystać z pomocy rekonwersyjnej za zgodą i pośrednictwem Dowódcy JW

14 I. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI Żołnierz zawodowy, za zgodą Dowódcy JW, może korzystać na terenie kraju z pomocy rekonwersyjnej w zakresie: 14 I. DORADZTWA ZAWODOWEGO, o ile pełnił zaw.służbę co najmniej 3 lata II. PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO, III. POŚREDNICTWA PRACY, na 2 lata przed zwolnieniem, o ile pełnił zawodową służbę przez co najmniej 4 lata IV. PRAKTYK ZAWODOWYCH, na 6 miesięcy przez zwolnieniem, o ile pełnił zawodową służbę co najmniej przez 9 lat

15 PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego na 2 lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata 15

16 2 LATA PRZED ZWOLNIENIEM czyli KIEDY ??? 16 Żołnierz, który planuje zwolnić się z zawodowej służby wojskowej lub zwolnienie ze służby wynikać będzie ze zbliżającego się terminu zakończenia kontraktu, ma prawo - już w trakcie służby przygotować się do aktywności zawodowej na „cywilnym” rynku pracy. Studium przypadku: Termin zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej przypada na 22.09.2017r., zatem kiedy nabędzie prawo do korzystania z pomocy rekonwersyjnej? OD: 22.09.2015r. ZAWSZE za zgodą Dowódcy, pod warunkiem że ma 4 lata zawodowej służby wojskowej DO: 22.09.2017r. Do wykorzystania limitu finansowego. Nie ma znaczenia liczba szkoleń. LUB: 22.09.2019r. Jeśli nie skorzysta z rekonwersji w trakcie służby, może 2 lata po zwolnieniu, albo do wykorzystania limitu, jeśli korzystał w trakcie służby.

17 2 LATA PRZED ZWOLNIENIEM 17 OD: 22.09.2015r. ZAWSZE za zgodą Dowódcy, pod warunkiem że ma 4 lata zawodowej służby wojskowej DO: 22.09.2017r. Do wykorzystania limitu finansowego. Nie ma znaczenia liczba szkoleń. UWAGA 22.09.2015r. - 22.09.2017r. Koszty przejazdów i zakwaterowania w trakcie trwania przekwalifikowania żołnierzowi pokrywa Dowódca JW. Koszty szkolenia pokrywa Dyrektor WBE.

18 OŚWIADCZENIE o planowanym zamiarze zwolnienia 18 OŚWIADCZENIE ŻOŁNIERZA O PLANOWANYM ZAMIARZE ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Oświadczam, że planuję zamiar zwolnienia z zawodowej służby wojskowej z dniem...………………… roku.

19 WNIOSEK żołnierza o PRZEKWALIFIKOWANIE 19 Żołnierz zawodowy do wniosku dołącza: 1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. 2. Zgodę Dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego. 3. ZAŚWIADCZENIE Dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej. 4. ZAŚWIADCZENIE z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

20 Pomoc rekonwersyjna realizowana jest na terenie kraju 20 Przepisy umożliwiają korzystanie z pomocy rekonwersyjnej w zakresie:  przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych, pośrednictwa pracy;  20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (powyżej 50km w jedną stronę -2 klasą pociągu wg. taryfy pospiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg)  30 noclegów w okresie szkolenia (koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi przysługujące pracownikom sfery budżetowej)

21 ŚRODKI FINANSOWE ZALEŻNE SĄ OD WYSŁUGI 21 Na korzystanie z przekwalifikowania zawodowego - 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym uprawniony wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. w 2016 r.: 2.900,00 x 75% = 2175,00 (limit)  po 4 latach służby: 2175,00 zł (100% w/w limitu)  po 9 latach służby: 4350,00 zł (200% limitu)  po 15 latach służby: 6525,00 zł (300% limitu) UWAGA! Do limitu finansowego wliczany jest cały przebieg służby, czyli nie tylko służba zawodowa.

22 PRZYDZIELONA POMOC JEST OPODATKOWANA 22 Przydzielona pomoc finansowa jest opodatkowana Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz 361 z ze zmianami) 1. Żołnierz zawodowy (oraz żołnierz rezerwy nie posiadający uprawnień emerytalno – rentowych) otrzymuje PIT wydany przez Wojskowe Biuro Emerytalne, z którego się rozlicza. 2. Żołnierz rezerwy posiadający uprawnienia emerytalno - rentowe. Zwolnione z podatku są świadczenia nieprzekraczajace kwoty 2280 zł. Jeżeli kwota zostanie przekroczona, pobiera się 10 % należności od nadwyżki. W przypadku refundacji – WBE pomniejsza kwotę o należny podatek. W przypadku sfinansowania – przed realizacją FVat/rachunku należy wpłacić do WBE podatek.

23 DROGA WNIOSKU - przekwalifikowanie 23 wniosek Żołnierz zawodowy (wniosek) 7 dni Dowódca JW (zgoda) 14 dni Kierownik OAZ (opinia) 30 dni Dyrektor WBE (decyzja) UWAGA! W sytuacji BRAKU ZGODY Dowódcy JW na realizowanie przez żołnierza przekwalifikowania zawodowego, całość dokumentacji, tj. wniosek wraz załącznikami winien być przesłany za pośrednictwem Kierownika OAZ do Dyrektora WBE (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

24 PRAKTYKA ZAWODOWA 24 Żołnierz zawodowy może, na pisemny wniosek, zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej MON ds. pomocy rekonwersyjnej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia. Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem zakończenia jej przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. Żołnierz odbywający praktykę pozostaje na ewidencji jednostki, z której otrzymuje należne wynagrodzenie i zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze służby wojskowej. Żołnierzowi przysługuje pokrycie kosztów 20 przejazdów i 30 noclegów (pow 50 km w jedną stronę) w miejscu odbywania praktyk, dokonywane przez dowódcę JW.

25 Żołnierz do wniosku o PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ dołącza: 25 1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. 2. Zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie praktyki zawodowej. 3.Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej; 4. Zaświadczenie z instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową. 5. Zaświadczenie wdane przez instytucję o odbyciu praktyki.

26 DROGA WNIOSKU – PRAKTYKA ZAWODOWA 26 wniosek Żołnierz zawodowy zgoda Dowódca JW decyzja Departament Spraw Socjalnych MON UWAGA ! W sytuacji BRAKU ZGODY Dowódcy JW na realizowanie przez żołnierza praktyki zawodowej, całość dokumentacji, tj. wniosek wraz załącznikami winien być przesłany do Departamentu Spraw Socjalnych MON.

27 II. BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI 27 Byli żołnierze zawodowi mogą bezpłatnie korzystać z pomocy rekonwersyjnej na terenie kraju w okresie 2 lat od dnia zwolnienia

28 II. BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI Żołnierz zawodowy, zwolniony z zawodowej służby wojskowej może bezpłatnie korzystać w OKRESIE 2 LAT OD DNIA ZWOLNIENIA, z pomocy rekonwersyjnej w zakresie: 1. przekwalifikowania zawodowego, 2. doradztwa zawodowego, 3. pośrednictwa pracy. Żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zaw. służby, wskutek wypadku lub choroby powstałej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa korzysta z pomocy rekonwersyjnej BEZTERMINOWO; 28

29 KTO NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z REKONWERSJI? Nie mogą korzystać z pomocy rekonwersyjnej osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej wskutek:  zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;  prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;  prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;  skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;  prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej). 29

30 STANOWISKA PRACY ZWIĄZANE Z OBRONNOŚCIĄ Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej, który pełnił służbę co najmniej przez 10 lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. przy czym w pierwszej kolejności uprawnienie to przysługuje żołnierzom, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia służby wskutek wypadku albo choroby powstałej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pełnionej poza granicami państwa. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane do współpracy z organami wojskowymi w zakresie ewidencjonowania stanowisk związanych z obronnością kraju, w tym stanowisk dotyczących planowania i realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w państwie. Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia, stanowiska pracy, na których są wykonywane zadania czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy są szczególnie przydatne. 30

31 III. ŻOŁNIERZE SŁUŻBY CZYNNEJ Żołnierze służby czynnej, którzy zostali zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do służby, mogą korzystać z pomocy rekonwersyjnej na terenie kraju. 31

32 ŻOŁNIERZE SŁUŻBY CZYNNEJ Zgodnie z art. 59 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje: 1) zasadniczą służbę wojskową 2) przeszkolenie wojskowe 3) ćwiczenia wojskowe 4) służbę przygotowawczą 5) okresową służbę wojskową 6) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 32

33 ŻOŁNIERZE SŁUŻBY CZYNNEJ Z pomocy rekonwersyjnej (z wyjątkiem praktyk zawodowych) mogą korzystać żołnierze służby czynnej, zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z:  pełnieniem czynnej służby – w okresie 2 lat od zwolnienia  pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa – bezterminowo. 33

34 ŻOŁNIERZE SŁUŻBY CZYNNEJ, KTÓRZY ZOSTALI INWALIDAMI 34 Wysokość limitu kosztów: w 2016 r.: 2.900,00 x 150% =4350, 00 zł (służba czynna)  Żołnierze, którzy zostali inwalidami w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej poza granicami państwa korzystają z pomocy do wysokości dwukrotnego limitu, tj. 8.700,00

35 IV. MAŁŻONEK oraz DZIECI ŻOŁNIERZA 35 Z pomocy rekonwersyjnej mogą korzystać MAŁŻONEK oraz DZIECI pozostające na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych

36 MAŁŻONEK ORAZ DZIECI Z pomocy rekonwersyjnej mogą korzystać BEZTERMINOWO:  małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu (z zawodowej lub czynnej służby) w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych Dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierzy:  dzieci własne żołnierza zawodowego, dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie, do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, które:  nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej 25 roku życia, albo  stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji; 36

37 Pomoc rekonwersyjna realizowana jest na terenie kraju 37 Przepisy umożliwiają korzystanie uprawnionym (żołnierze rezerwy, rodziny) z pomocy rekonwersyjnej w zakresie  przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego,, pośrednictwa pracy;  20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (powyżej 50km w jedną stronę -2 klasą pociągu wg. taryfy pospiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg)  30 noclegów w okresie szkolenia (koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi przysługujące pracownikom sfery budżetowej)

38 ŚRODKI FINANSOWE ZALEŻNE SĄ OD WYSŁUGI 38 Na korzystanie z przekwalifikowania zawodowego - 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym uprawniony wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. w 2016 r.: 2.900,00 x 75% = 2175,00 (limit)  po 4 latach służby: 2175,00 zł (100% w/w limitu)  po 9 latach służby: 4350,00 zł (200% limitu)  po 15 latach służby: 6525,00 zł (300% limitu) UWAGA! Do limitu finansowego wliczany jest cały przebieg służby, czyli nie tylko służba zawodowa.

39 Akcja AKTYWIZACJA 39 CO NALEŻY ZROBIĆ ŻEBY SKORZYSTAĆ Z REKONWERSJI...? Trzeba BYĆ UPRAWNIONYM Trzeba MIEĆ MOTYWACJĘ Trzeba ZŁOŻYĆ WNIOSEK ;) Wybór kierunku kształcenia podlega indywidualizacji.

40 KTO ZAPŁACI ZA MOJE PRZEKWALIFIKOWANIE..? 40 Koszty przekwalifikowania (rozumianego jako zmiana posiadanych kwalifikacji zawodowych na inne w celu wykonywania nowego zawodu, nabycia nowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu, uzyskania innych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, uzyskania certyfikatu, licencji, zdania egzaminu lub uzyskania wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu), pokrywa Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego.

41 KTO ZAPŁACI ZA MOJE PRZEKWALIFIKOWANIE..? 41 Dyrektor WBE pokrywa koszty przez: 1. Przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tą instytucje uprawnieni, którym pokryto koszty przekwalifikowania przedstawiają właściwemu dyrektorowi WBE, w terminie 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania zawodowego, dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym 2. Wypłatę należności Wnioskodawcy po przedstawieniu oryginału dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania z wynikiem pozytywnym SFINANSOWANIE REFUNDACJA

42 KTO ZAPŁACI ZA PRZEJAZDY I ZAKWATEROWANIE? 42 Na podstawie złożonego przez uprawnionego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami dowodów wpłaty, rachunków, biletów, koszty przejazdów i zakwaterowania pokrywa:  dla żołnierza zawodowego - dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową.  dla byłego żołnierza zawodowego, małżonka oraz dzieci – właściwy terytorialnie dyrektor WBE.

43 A GDY NIE UKOŃCZĘ SZKOLENIA...? 43 W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, koszty podlegają zwrotowi. Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wszczyna i prowadzi organ wypłacający świadczenie. Zwrot kosztów następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez uprawnionego wezwania organu. Wezwanie określa kwotę podlegającą zwrotowi i wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

44 DROGA WNIOSKU 44 wniosek Były żołnierz zawodowej i czynnej służby, małżonek, dzieci 7 dni Szef WSzW (Komendant WKU) 14 dni Kierownik OAZ (opinia) 30 dni Dyrektor WBE (decyzja) LUB BEZPOŚREDNIO (poza WSzW, WKU) DO OAZ

45 WNIOSEK 45 Wniosek zawiera: 1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer telefonu kontaktowego uprawnionego; 2) pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego; 3) nazwę ośrodka szkolenia, jego adres, NIP i REGON; 4) termin przekwalifikowania zawodowego; 5) koszt przekwalifikowania zawodowego; 6) przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania; 7) informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej

46 Jakie załączniki zawiera wniosek żołnierza rezerwy? 46 Były żołnierz zawodowej i czynnej służby do wniosku dołącza: 1. Decyzję o zwolnieniu ze służby. 2. Decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej; 3.Dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej. 4.Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń; 5. Zaświadczenie o inwalidztwie;

47 DOKUMENTACJA 47 Małżonek żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, do wniosku dołącza: 1.Skrócony odpis aktu małżeństwa; 2. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych. 3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

48 DOKUMENTACJA - dzieci 48 Dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza (lub ich opiekunowie prawni), który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, do wniosku dołączają: 1.Skrócony odpis aktu urodzenia; 2.Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych; 3.Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. 4.Oświadczenie o stanie cywilnym. 5.Zaświadczenie o pobieraniu nauki. 6.Orzeczenie o niepełnosprawności (art. 6 ust. 1 pkt. 20 lit. b ustawy)

49 DOWÓDCA JEDNOSTKI 49  w ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego dowódca jednostki wojskowej, kieruje żołnierza na zajęcia grupowe. Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza.  przesyła w ciągu 7 dni od dnia otrzymania, wniosek o pomoc rekonwersyjną żołnierza do dyrektora WBE za pośrednictwem kierownika OAZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego  pokrywa koszty przejazdów i noclegów żołnierzowi zawodowemu uczestniczącemu w zajęciach grupowych oraz innych formach szkolenia rekonwersyjnego;

50 DOWÓDCA JEDNOSTKI 50  w ramach prowadzonych szkoleń uzupełniających żołnierzy zawodowych, planuje, co najmniej raz w roku zajęcia na temat pomocy rekonwersyjnej, które realizuje właściwy terytorialnie kierownik OAZ.  przekazuje informacje (zgodnie z wytycznymi do w/w decyzji) dotyczące żołnierzy zawodowych zwalnianych z zawodowej służby wojskowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wobec nich działań rekonwersyjnych;  odpowiada za realizację przedsięwzięć rekonwersyjnych w JW.

51 DOWÓDCA JEDNOSTKI 51  współpracuje z właściwymi terytorialnie Ośrodkami Aktywizacji Zawodowej w zakresie działalności rekonwersyjnej.  wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację podstawowych przedsięwzięć rekonwersyjnych w JW oraz do roboczych kontaktów z kierownikiem OAZ i specjalistą ds. rozwoju zawodowego odpowiedniego Szefa WSzW;  wprowadza do karty rozliczenia zwalnianego żołnierza podpis osoby odpowiedzialnej za realizację działalności rekonwersyjnej w JW.

52 STRUKTURA ORGANÓW REKONWERSJI KADR 52 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON CENTRALNY OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OŚRODKI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WSzW, WBE,JW., INSTYTUCJE WOJSKOWE

53 TERYTORIALNY OBSZAR DZIAŁANIA 53 Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowe i Ośrodki Aktywizacji Zawodowej obejmują swoimi obszarami działania następujące województwa: 1. COAZ- mazowieckie, łódzkie; 2. OAZ w Bydgoszczy- kujawsko-pomorskie, wielkopolskie; 3. OAZ w Gdyni- pomorskie; 4. OAZ w Krakowie- małopolskie, śląskie, świętokrzyskie; 5. OAZ w Lublinie- lubelskie, podkarpackie; 6. OAZ w Olsztynie- podlaskie, warmińsko-mazurskie; 7. OAZ w Szczecinie- zachodniopomorskie; 8. OAZ we Wrocławiu- dolnośląskie, lubuskie, opolskie

54 54

55 DZIAŁALNOŚĆ OAZ 55 COAZ, OAZ prowadzą pośrednictwo pracy dla osób uprawnionych: Osobom zainteresowanym, przedstawia się w miarę możliwości oferty pracy, uwzględniając ich rejon miejsca zamieszkania, potrzeby, posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.

56 DZIAŁALNOŚĆ OAZ OAZ Lublin na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego prowadzi działania: szkoleniowe informacyjne doradcze edukacyjno-zawodwe (związane m.in. z gromadzeniem upowszechnianiem ofert szkoleniowych, ofert pracy etc) badawcze promocyjne 56

57 TRENING CZYNI MISTRZA…. szkolenia 57 1. Szkolenia rekonwersyjne otwarte (seminaria) realizowane są co najmniej raz w roku przez pracowników OAZ Lublin. Mają na celu przekazanie bieżących informacji nt. działalności rekonwersyjnej. 2. Szkolenia zamknięte („szyte na miarę”) indywidualne lub grupowe – w zależności od potrzeb. Mają na celu podniesienie efektywności działania osób w konkretnym obszarze np. warsztaty: wiedzy o rynku pracy, pisania CV, rozwijania indywidualnych cech ułatwiajaccyh zdobycie zatrudnienia, praca na zasobach, zakładanie działalności gospodarczej, etc.

58 STUDIUM PRZYPADKU, CZYLI.... 58 WYBRANE PRZYKŁADY SZKOLEŃ, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁY OSOBY UPRAWNIONE 1. Kursy nauki jazdy kat A, B C, E, D, C+E oraz szkolenia okresowe kierowców, 2. Operator koparko-ładowarki (wszystkie klasy) operator zurawii HDS, Kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kursy z zakresu obsługi ładowarki teleskopowej, podestu ruchomego, kurs spawania, spawanie blach i rur, 3. Przewóz rzeczy i towarów niebezpiecznych (ADR, cysterny etc) 4. Językowe, w tym najczęściej j.angielski, kursy w zakresie przygotowania pedagogicznego, diagnosta stacji kontroli pojazdów 5. Studia podyplomowe (BHP, Szacowanie nieruchomości, Fundusze europejskie, Zarządzanie ruchem lotniczym, Zamówienia publiczne) 6. Odnowienie licencji samolotowej, diagnostyka USG, Kurs instruktora strzelectwa, Księgowość wspomagana komputerowo, Obsługa ruchu lotniczego, kurs archiwisty. Nowoczesny magazynier,

59 STUDIUM PRZYPADKU, CZYLI.... 59 Jak również ….;) 7. Coaching managerski 8. Kurs specjalistów ochrony ppoż 9. Instruktor nordic walking, instruktor jogi, instruktor kinezygerontoprofilaktyki, kurs masażu (w tym masaz orientalny) 10. Kurs witrażownictwa 11. Kurs ratownika wodnego, kurs operatora bezpieczeństwa morskiego, kurs dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami na statku, 12. *: Kurs balsamowania zwłok, Inseminacja pszczół (dane z innych OAZÓW)

60 RYNEK PRACY 60 Według analityków z agencji doradztwa personalnego Hays („Raport płacowy 2015. Trendy na rynku pracy”) będzie wzrastało zapotrzebowanie na grupę zawodów związanych z: internetem np. specjaliści od e-marketingu (większość kampanii realizowanych jest za pośrednictwem kanałów cyfrowych), informatycy, architekci systemowi, programiści; medycyną, ochroną zdrowia, wsparciem osób starszych (przyczyna: niż demograficzny, starzenie się społeczeństwa i wydłużenie okresu aktywności zawodowej); sprzedażą, np. shopper marketing – osoby zajmujące się działaniami marketingowymi na terenie sklepu (chociażby odpowiednia ekspozycja towaru w sklepie); branżą usługową i budowlaną źródło: www.gazetapraca.pl

61 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI ?? 61  BLOGER ?? (kulinarny, modowy, lifestylowy), PERSONAL SHOPPER, …to już znamy…  PILOT DRONA …to też.  SOONOLOG …. specjalista od przewidywania przyszłości;) czyli wyszukuje trendy, analizuje, to, co w najbliższej przyszłości może zdominować rynek, co się wydarzy, etc. po to, ażeby zbudować niszę, która za „chwilkę będzie moda”, a co za tym idzie - $$$ dla korporacji, producentów, ;)  SPECJALISTA OD MONETYZACJI – wymyśla sposoby na zarabianie;  PROGRAMISTA APLIKACJI, ANALITYK WEBOWY, USER INTERFACE DESIGNER,  SPECJALISTA OD MEDIÓW SPOŁECZNOSCIOWYCH,  CHIEF LISTENING OFFICER - specjalista, który sprawdza zmianki, analizuje, to co jest zamieszczane w internecie na temat danej firmy, produktu, usługi.  CONTENT AND COMMUNITY MANAGER … specjalista kontrolujący i zarządzający treścią i zawartością portalu int. Najrzadsze zawody w Polsce: pomocnik kalibracji jelit naturalnych, wróżka, żałobnik. Źródło: LOGO Nr 7/2015. ”Raport. Nowe zawody. Gdzie będzie praca za 10 lat”.

62 OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW 62 NAJCZĘŚCIEJ POSZUKIWANE KOMPETENCJE PRZEZ LUBELSKICH PRACODAWCÓW: NAJCZĘŚCIEJ WYMAGANE UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY PRZEZ LUBELSKICH PRACODAWCÓW:  orientacja na cel  organizacja pracy  samodzielność  zaangażowanie  komunikatywność  prawo jazdy  uprawnienia logistyczne (świadectwa kwalifikacji –przewóz rzeczy i osób)  uprawnienia do kierowania maszynami – wózki widłowe, koparki, ładowarki etc  uprawnienia budowlane i elektryczne Źródło: www.lorp.wup.lublin.pl Monitoring ofert pracy w województwie lubelskim. Raport miesięczny – grudzień 2014

63 PYTANIA ? 63

64 DANE TELEADRESOWE OAZ 64 OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w LUBLINIE ul. Spadochroniarzy 5 (III piętro) 20-043 Lublin tel: 261 18 36 41-44 fax: 261 18 36 43 e-mail: oazlublin@wp.mil.pl KIEROWNIK : Janusz KASPEREK 261 18 36 41 STARSZY SPECJALISTA: Ela SZYMANEK 261 18 36 44 SPECJALISTA: Aleksandra JOBDA 261 18 36 43 SPECJALISTA: Agnieszka MADEJ 261 18 36 44 SPECJALISTA: Katarzyna PONIEWIERSKA 261 18 36 42

65 http://www.wojsko-polskie.pl/pl/silyzbrojne/rekonwersja 65

66 DANE TELEADRESOWE WBE w LUBLINIE 66 WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE w LUBLINIE ul. Spadochroniarzy 5A 20-043 Lublin tel: 261 18-33-90 (sekretariat) tel: 261 18-33-99 (finanse rekonwersja) e-mail: wbelublin@wp.mil.pl

67 DANE TELEADRESOWE WSzW LUBLIN 67 WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY w LUBLINIE ul. Spadochroniarzy 5 20-043 Lublin tel: 261 18-33-50 (sekretariat) tel: 261 18 33 40 (specjalista ds. rekonwersji)

68 DANE TELEADRESOWE WSzW w RZESZOWIE 68 WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY w RZESZOWIE ul. Lwowska 4 35-301 Rzeszów tel: 261 15 54 44 (sekretariat) tel: 261 15 55 14 (specjalista ds. rekonwersji)

69 OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W LUBLINIE 69 Prezentacja multimedialna została stworzona jako pomoc dydaktyczna trenera. Nie stanowi wyłącznego i jedynego źródła informacji dotyczącej działalności rekonwersyjnej w Resorcie Obrony Narodowej. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Agnieszka Madej


Pobierz ppt "AGNIESZKA MADEJ specjalista OAZ Lublin SYSTEM REKONWERSJI KADR W SIŁACH ZBROJNYCH RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google