Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin przykładem dobrej praktyki wspierania rozwoju Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin przykładem dobrej praktyki wspierania rozwoju Sieci Szkół Promujących Zdrowie."— Zapis prezentacji:

1 Miejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin przykładem dobrej praktyki wspierania rozwoju Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

2 Głównymi cechami, wyróżniającymi projekt Szkoła Promująca Zdrowie są: -dostosowanie kluczowych działań prozdrowotnych do potrzeb i problemów wynikających z przeprowadzonej wszechstronnej diagnozy, co w znacznym stopniu eliminuje przypadkowość realizowanych projektów; -podejmowanie zaplanowanych, długotrwałych działań dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb, a nie tylko akcyjnych; -realizowanie edukacji zdrowotnej w powiązaniu ze wszystkimi działaniami placówki oświatowej i zintegrowanie jej z każdą sferą funkcjonowania; -włączenie prowadzonych już działań prozdrowotnych, angażując w nie całą społeczność szkolną, jednocześnie zapewniając ich systematyczność i kompleksowość dla zwiększenia efektywności.

3 Zarządzeniem nr 11/6/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 czerwca 2014 r. powołano Miejski Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie oraz wyznaczono Miejskiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie. Skład Zespołu tworzą: -zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin; -przedstawiciel Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin; -przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin; -przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin; -przedstawiciel Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin; -przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lublinie; -przedstawiciel Straży Miejskiej Miasta Lublin; -przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie; -doradca metodyczny nauczycieli biologii; -przedstawiciel Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

4 Podjęte działania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem idei Programu Szkoła Promująca Zdrowie: -spotkania dotyczące zasad i procedur tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz funkcjonowania Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie; -spotkania dotyczące fundamentalnych etapów tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie tj. diagnozowania i planowania oraz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o przynależność do sieci i przyznanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

5 Zainicjowanie organizacji Miejskiej Sieć Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin. „ Sieci mogą powstawać także na poziomie lokalnym (np. w gminie, mieście) oraz powiatowym. Ich struktura organizacyjna powinna być podobna do sieci wojewódzkiej” „Szkoła Promująca Zdrowie: doświadczenia 10 lat” pod red. B. Woynarowskiej i M. Sokołowskiej.

6 Główne założenia przy określaniu kryteriów przynależności do Miejskiej Sieć Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin: -zainteresowanie przedstawicieli przedszkoli, szkół i placówek realizacją programu; -wsparcie na pierwszym etapie tworzenia SzPZ; -dostosowanie struktury organizacyjnej i wymagań do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie; -docenienie na poziomie Miasta wysiłku przedszkoli, szkół, i placówek, realizujących systematyczne działania, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb; -zachęcenie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Lublin, do kontynuacji rozpoczętych działań, prowadzących do nadania Wojewódzkiego oraz Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

7 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Warunki wstępne przynależności szkoły lub placówki do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin: -aktywność i twórcze zaangażowanie szkoły lub placówki na rzecz promocji zdrowia w szkole lub placówce i środowisku w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego; -przedstawienie społeczności szkolnej koncepcji Programu Szkoła Promująca Zdrowie i wyrażenie aprobaty, przez, co najmniej 60% społeczności szkolnej, dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie; -podjęcie uchwały rady pedagogicznej w sprawie przystąpienia do Programu Szkoła Promująca Zdrowie; -złożenie Karty zgłoszenia szkoły lub placówki do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin.

8 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Warunki nadawania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”: -podejmowanie, przez okres co najmniej roku, działań dla tworzenia SzPZ; -powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia; -zapoznanie rady pedagogicznej z zasadami tworzenia SzPZ; -badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej; -dokonanie wyboru problemu priorytetowego i określenie planu działań i ewaluacji; -realizowanie działań mających na celu rozwiązanie zdefiniowanego problemu priorytetowego; -podejmowanie kompleksowych działań w zakresie promocji zdrowia;

9 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Warunki nadawania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” (cd.): -dokonanie publicznej prezentacji podjętych działań związanych z realizacją Programu Szkoła Promująca Zdrowie; -prowadzenie podstrony internetowej pn. Szkoła Promująca Zdrowie; -złożenie wniosku o nadanie Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”, w terminie od 1 do 30 listopada (I semestr); od 1 do 30 maja (II semestr); -uzyskanie rekomendacji Miejskiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie i Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie do nadania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

10 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Miejski Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” przyznawany jest na okres 3 lat. W tym czasie szkoła lub placówka zobowiązana jest do realizowania systematycznych działań zgodnych z modelem pracy Szkoły Promującej Zdrowie, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska.

11 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Organizacja Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i związana z jej funkcjonowaniem praca Miejskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie, zapewnia wsparcie podejmowanych przez szkoły, przedszkola i placówki działań w obszarze szeroko pojętej profilaktyki i promocji zdrowia oraz tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie i ma na celu intensyfikację realizowanych w placówkach oświatowych działań prozdrowotnych oraz wspieranie rozwoju Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

12 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom W ramach prac Miejskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie opracowano: -tabele dotyczącą wsparcia oferowanego przez członków Miejskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie przedszkolom, szkołom i placówkom promującym zdrowie; -zestawienie przykładowych programów, projektów i działań, w poszczególnych obszarach, które szkoły lub placówki mogą podjąć w ramach realizacji tego programu; -prezentacje „Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie”; -prezentacje „Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie”.

13 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Podjęte działania związane z funkcjonowaniem Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie: -spotkania dot. organizacji Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin oraz kryteriów przynależności do miejskiej sieci i nadawania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”; -spotkania dot. ustalenia planu i zakresu diagnozy na poszczególnych etapach tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie z wykorzystaniem narzędzi tj. ankiet: Co wpływa na moje samopoczucie w szkole, Mój styl życia i samopoczucie, Ja i szkoła; -spotkania dot. przygotowania wniosku o Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie i przeprowadzania autoewaluacji ze standardów Szkoły Promującej Zdrowie.

14 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom W wyniku upowszechnienia idei programu Szkoła Promująca Zdrowie, organizacji spotkań, warsztatów i konsultacji dotyczących koncepcji, zasad i metod pracy Szkoły Promującej Zdrowie, aktualnie na terenie miasta Lublin 50 (a z uwzględnieniem poszczególnych szkół funkcjonujących w zespołach - 61) szkół, przedszkoli i placówek znajduje się na różnych etapach realizacji programu, aktywnie podejmując działania służące tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie tj. zapewniając warunki sprzyjające zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, w których pracownicy, rodzice, dzieci i młodzież, nie tylko poznają właściwe sposoby postępowania, ale przejmują je jako normalne i podejmują konkretne działania na rzecz ochrony zdrowia własnego i innych ludzi.

15 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom „Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie” - prawo uczyć się w przedszkolu, szkole lub placówce, w której społeczność szkolna pytana jest o problemy i w związku z ich zdefiniowaniem uczestniczy w działaniach służących ich rozwiązaniu, w które angażowana jest cała społeczność szkolna, w tym rodzice i przedstawiciele społeczności lokalnej, w celu wspierania przez rodzinę i społeczność lokalną tego, czego dziecko uczy się w szkole.

16 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Dziękuję za uwagę. Monika Tanikowska Miejski Koordynator Szkół Promujących Zdrowie inspektor Wydział Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin


Pobierz ppt "Miejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin przykładem dobrej praktyki wspierania rozwoju Sieci Szkół Promujących Zdrowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google