Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adres : Przedszkole nr 15 im. Kard. J. Meisnera ul. Wolska 9 54-076 Wrocław Tel. 71 728519371.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adres : Przedszkole nr 15 im. Kard. J. Meisnera ul. Wolska 9 54-076 Wrocław Tel. 71 728519371."— Zapis prezentacji:

1 Adres : Przedszkole nr 15 im. Kard. J. Meisnera ul. Wolska 9 54-076 Wrocław Tel. 71 728519371

2 Budynki przedszkola: Ul. Wolska – 4 oddziały Ul. Prochowicka – 7 oddziałów Kontakt mailowy : przedszkole15@interia.eu Aktualności : p15wroclaw.szkolnastrona.pl

3 STATUT (wyciąg) Zespół pracuje cały rok z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny. Przerwa wakacyjna – lipiec 2016 Zespół realizuje bezpłatne wychowanie przedszkolne w wymiarze 5 - godzin dziennie dla dzieci 2- 4 lat i 8- godzin dziennie dla dzieci 5 letnich. Zakres usług określa Umowa o świadczeniu usług. Wysokość opłat za świadczenia przedszkola określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i stanowi: stawka za 1 godzinę korzystania z zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przekraczających bezpłatny wymiar świadczeń powyżej 5 godzin bezpłatnych ( 2, 3 i 4 latków) oraz powyżej 8 godzin bezpłatnych ( dla 5latków ) wynosi 1 złoty.

4 Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów. Opłatę za usługi świadczone przez przedszkole rodzice wnoszą z góry. W Zespole dzieci mają możliwość korzystania z posiłków przygotowywanych w kuchni przedszkolnej przy ul. Wolskiej oraz dostarczanych przez wybraną w drodze przetargu firmę cateringową przy ul. Prochowickiej. Wysokość opłaty za dodatkowy posiłek reguluje Uchwała Nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów. stawka żywieniowa 7,20 zł Opłatę za usługi świadczone przez Zespół rodzice wnoszą z góry za dany miesiąc. Rodzice dokonują opłat z tytułu Usług świadczonych przez przedszkole w wyznaczonych terminach na tablicy ogłoszeń Zwolnienie z opłat (dotyczy rodziców/opiekunów prawnych posiadających co najmniej 3 dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym) winni przedstawić dane w formie oświadczenia niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

5 diety: Do wniosku rodzic dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola po konsultacji z intendentem. leki: Każde podanie leków w Zespole / jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. choroby przewlekłe powinno się odbyć na pisemną odpowiedzialność rodzica. Rodzic przedstawia zaświadczenie lekarskie określające potwierdzenie lekarza o możliwości podania leku przez nauczyciela, nazwę leku, dawkę i okres leczenia. Dzieci powinne być przyprowadzane do Zespołu najpóźniej do godziny 8.30 Fakt późniejszego przybycia dziecka należy zgłosić telefonicznie najpóźniej w danym dniu do godziny 8.30

6 Odbieranie dziecka z Zespołu Odbiór dziecka przez osoby inne niż rodzice, może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica, złożonego osobiście w placówce podpisanego przez rodzica w obecności dyrektora lub nauczycielki danej grupy. Upoważnienie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do Zespołu. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią (rodzeństwo) będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony w obecności dyrektora. Rodzice (opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pełnomocnictwa. Zespół może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko(np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W przypadku, gdy pod wskazanym przez Rodzica numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w zespole przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) dziecka. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierana dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

7 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUGI Dziecko może korzystać z posiłków w zależności od deklaracji rodziców o czasie pobytu dziecka w przedszkolu. W związku z powyższym opłata za wyżywienie wynosi: 3 posiłki ( 100% ) - całodzienna stawka żywieniowa ( 7,20zł ) obiad i ( deser + owoc ) + śniadanie obiad i (deser +owoc) śniadanie śniadanie + zupa i deser

8 GODZINY POSIŁKÓW śniadanie - 8.30 I danie obiadowe + deser - 11.30 II danie obiadowe + owoc - 13.45 Kanapki / dżem, masło, nutella / - 16.30 Woda źródlana w salach dziecięcych do dyspozycji Dziecka

9 ROZKŁAD DNIA UWZGLĘDNIANIE PROPOZYCJI DZIECKA OFERTA EDUKACYJNA, W TYM REALIZACJA PODSTWY PROGRAMOWEJ W TYM 2/5 CZASU POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

10 OFERTA Program adaptacyjny – każde dziecko powinno się dobrze czuć w naszej placówce!!! / do końca września 2015/. II. Realizowane programy KU dziecku – program zatwierdzony przez MEN z uwzględnieniem teorii rozwoju inteligencji wielorakiej u dziecka Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej Od inspiracji do kreacji - twórczy rozwój dziecka z uwzględnieniem metody projektu.

11 Pakiet edukacyjny odzwierciedlający realizację podstawy programowej oscyluje wokół rozwoju inteligencji wielorakiej wyasygnowanej przez Howarda Gardnera decydującej o antycypowaniu przyszłych sukcesów życiowych naszych Milusińskich.

12 Przedszkole Odkrywców Talentów

13 Inteligencja lingwistyczna Pakiet Projektów edukacyjnych. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej – 22 godziny pracy logopedy.

14 Inteligencja wizualna i przestrzenna Pakiet zajęć zintegrowanych Kodeks Przedszkolaka Akademia Małego Twórcy – zabawy w ramach programu autorskiego Od inspiracji do kreacji.

15 Od inspiracji do kreacji

16 Inteligencja matematyczna i logiczna Kontynuacja wdrożonej w 2008 roku innowacji pedagogicznej Zatrzymać czas - dlaczego i jak utrwalać obraz!. Współpraca z naukowcami Politechniki Wrocławskiej – warsztaty „Mały badacz” Matematyczne zabawy przedszkolaka Zabawy z filozofią.

17 Inteligencja kinestetyczna Plenery, Wernisaże z artystami i studentami Akademii Sztuk Pięknych Warsztaty plastyczne – mix twórczy prowadzone przez nauczyciela.

18 Inteligencja muzyczna Zajęcia logorytmiczne z dzieckiem Taniec – przedszkolnym krokiem. Koncerty muzyczne

19 Inteligencja interpersonalna i intrapersonalna Wszechstronny rozwój twórczy dziecka - Program autorski Katarzyny Zawadzkiej Od inspiracji do kreacji Współdziałanie z placówkami oświatowymi na różnych szczeblach edukacyjnych poprzez projekty międzyszkolne.

20 Coline Rose i nasza współpraca …… Program Program Zabaw fundamentalnych poprzez współpracę z Rodzicami - priorytet codziennej pracy z każdym dzieckiem

21 Program Sen Żyrafy wzmacnianie samoświadomości dzieci, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, potrzebnych szczególnie w sytuacjach stresowych lub konfliktowych, rozwijanie empatii, nabywanie kompetencji językowych.

22 Program adaptacyjny Od czerwca do sierpnia zapraszamy dzieci w dowolnym czasie do odwiedzin w swoim przedszkolu. Wrzesień miesiącem spójnej współpracy nauczyciel – rodzic / opiekun dla wzmożenia poczucia bezpieczeństwa i radosnego pobytu dziecka w grupie przedszkolnej. Jedynie realne argumenty uzasadniające potrzebę pozostania w przedszkolu pozbawią dziecka obaw i pozwolą na szczęśliwy pobyt.

23 Dziecko z nami powinno być szczęśliwe !!! Dziękujemy Państwu za zaufanie.


Pobierz ppt "Adres : Przedszkole nr 15 im. Kard. J. Meisnera ul. Wolska 9 54-076 Wrocław Tel. 71 728519371."

Podobne prezentacje


Reklamy Google