Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dla Szkoły Podstawowej nr 17 w roku 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dla Szkoły Podstawowej nr 17 w roku 2015."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dla Szkoły Podstawowej nr 17 w roku 2015

2 Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 roku. Składał się z dwóch części w formie pisemnej. Część I zawierała zadania z języka polskiego i matematyki, na rozwiązanie których przewidziano 80 minut. Część II zawierała zadania z języka angielskiego, tu przewidziano na rozwiązanie 45 minut. Pomiędzy częścią I, a częścią II była krótka przerwa na odpoczynek. Po raz pierwszy wyniki sprawdzianu wyrażono procentowo. W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 37 uczniów.

3

4 ilość uczniów modalnamedianaśrednia odchylenie standardowe maxmin 3788%78%72,6%16,9%10027 Wyniki uczniów z części I

5 ilość uczniów modalnamedianaśrednia odchylenie standardowe maxmin 3793%98% 86,09% 15,6%10038

6 Wyniki szkoły na tle wyników miasta, województwa i kraju

7 Wyniki w klasie VIa i VIb

8 Szkoła w skali staninowej ze swoją średnią znalazła się w części I (język polski i matematyka) na poziomie 7 – uzyskała stanin „wysoki”, a z części II (język angielski) również osiągnęła stanin 7 - wysoki nazwy staninów najniższy bardzo niski niżej średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy 123456789 część II 18%-59% 60%- 64% 65%- 69% 70%- 73% 74%- 78% 79%- 82% 83%- 86% 87% 91%92%-100% nazwy staninów najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy 123456789 część I 23%-51% 52%- 56% 57%- 60% 61%- 63% 64%- 66% 67%- 70% 71%- 74% 75%- 79%80%-96%

9 Szkoła w skali staninowej w ostatnich latach

10 Skala staninowa wyników uczniów Nazwy staninów najniższy bardzo niski niżej średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy 0-2932-3941-4951-6163-7376-8385-9093-9598-100 Ilość uczniów 2 2867102 część I

11 Nazwy staninów najniższy bardzo niski niżej średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy 0-3538-4850-6063-7578-8890-9598100 Ilość uczniów 3148137 1 część II Skala staninowa wyników uczniów

12 Łatwość – trudność zadań – j. polski i matematyka

13 W części sprawdzianu szóstoklasisty dotyczącej języka polskiego słabo, w porównaniu z innymi, wypadły w naszej szkole następujące wymagania z podstawy programowej: a) dotyczące tworzenia wypowiedzi pisemnej: - interpunkcja (13.5), - ortografia (13.4), - świadome posługiwanie się różnymi formami językowymi (13.3) b) dotyczące świadomości językowej ucznia: - rozpoznawanie w tekście formy przypadków (6.2) Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z następujących wymagań: a) odbiór wypowiedzi i wykorzystanie i zawartych w nich informacji, a w tym: - wyszukiwanie w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (1, 2), - dostrzeganie relacje między częściami składowymi wypowiedzi :tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity (5), - określanie temat i głównej myśl tekstu (7), - identyfikowanie nadawcy i odbiorcy wypowiedzi, np.: autora, narratora, słuchacza (10), b) tworzenie wypowiedzi: - operowanie słownictwem z określonych kręgów tematycznych (13.2) c) analiza i interpretacja tekstów kultury: - omawianie akcji, wyodrębnianie wątków i wydarzeń w utworach (8), INTERPRETACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015 - JĘZYK POLSKI

14 Tylko trochę gorzej, ale w granicach łatwości bliskiej 0,90 uczniowie opanowali następujące wymagania: a) w zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania i zawartych w nich informacji: - odróżnianie zawartych w tekście informacji ważnych od drugorzędnych (3), - wyciąganie wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście (4), b) świadomość językowa: - rozpoznawanie podstawowych funkcji składniowych wyrazów użytych w wypowiedziach: podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik (6.1), c) analiza i interpretacja tekstów kultury : - charakteryzowanie i ocenianie bohaterów (12).

15 Bardzo wysokie wyniki uzyskaliśmy w kształtowaniu: 1. sprawności rachunkowych w szczególności: - dodawania i odejmowania liczb naturalnych - obliczania sześcianów i kwadratów liczb - stosowania reguł dotyczących kolejności wykonywania działań - zapisywania liczb w zakresie do 30 w systemie rzymskim i odwrotnie 2. sprawności wykorzystywania i tworzenia informacji szczególnie: - opisywania części danej całości za pomocą ułamka - obliczania objętości i pola pow, prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi 3. sprawności modelowania matematycznego, szczególnie: - obliczania ułamka danej liczby Najtrudniejsze okazało się zadanie diagnozujące sprawność rachunkową w szczególności wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych używając własnych strategii. INTERPRETACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015 - MATEMATYKA

16 Łatwość – trudność zadań – j. angielski

17 Łatwość zadań Zadaniami najprostszymi dla uczniów były zadania oparte na podstawowym zasobie słownictwa- uczniowie potrafią zrozumieć intencję mówiącego i ogólny sens wypowiedzi, prawidłowo wyszukują proste informacje w tekstach słuchanych. Średni poziom trudności miały zadania w których uczniowie musieli reagować na wypowiedzi, wyszukać szczegółowe informacje w tekstach. Najtrudniejszym okazało się rozumienie wypowiedzi pisemnych zawierających różnorodność środków językowych. Łatwość czynności Uczniowie nie mają problemu ze zrozumieniem intencji rozmówców, reagowaniu na polecenia, czy wyszukiwaniu informacji w obrębie podstawowego zasobu słownictwa. Uczniowie bardzo dobrze radzą sobie ze zrozumieniem krótkich, prostych wypowiedzi utrzymanych w standardowej odmianie języka. Uczniowie dobrze reagują w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Problem uczniom sprawia wskazywanie i podawanie szczegółowych informacji w wypowiedziach pisemnych i ustnych. INTERPRETACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015 - JĘZYK ANGIELSKI

18 WNIOSKI Ze sprawdzianu po klasie VI w roku 2015 uzyskaliśmy bardzo wysokie wyniki, co plasuje nas w ścisłej czołówce szkół w Mysłowicach i szkół na Śląsku. Podjęte przez nas działania i opracowane programy naprawcze, z każdym rokiem doskonalone i dostosowywane do potrzeb uczniów przynoszą pożądane rezultaty.

19 ROKOMENDACJE 1. Bieżące diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów (próbne sprawdziany i ich analiza) 2. Zapewnienie wsparcia uczniom słabym poprzez udział w kołach wyrównawczych 3. Motywowanie do samodzielnej pracy 4. Organizowanie w II półroczu dodatkowych zajęć dla wszystkich uczniów kl. VI przygotowujących do sprawdzianu 5. Uczenie samodzielności,systematyczności i radzenia sobie ze stresem 6. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności 7.Dostosowywanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów 8. Zorganizowanie konkursów szkolnych z j. polskiego i matematyki


Pobierz ppt "Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dla Szkoły Podstawowej nr 17 w roku 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google