Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w 2013 roku Miasto Gdańsk Gdańska Rada Oświatowa, 14 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w 2013 roku Miasto Gdańsk Gdańska Rada Oświatowa, 14 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i."— Zapis prezentacji:

1 1 1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w 2013 roku Miasto Gdańsk Gdańska Rada Oświatowa, 14 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz

2 2 2 Uczestnicy sprawdzianu w 2013 roku Zestaw standardowy A1 – 3 240 uczniów, Zestaw dla uczniów słabo widzących A4, A5 – 11 uczniów, Zestaw dla uczniów słabo słyszących A7 – 7 uczniów, Zestaw dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim A8 – 38 uczniów Miasto Gdańsk Województwo pomorskie Kraj Liczba szkół 7964012 397 Liczba uczniów 3 29622 119357 225 Odsetek dziewcząt 48,6%48,5%48,9% Odsetek chłopców 51,4%51,5%51,1% Odsetek dyslektyków 27,8%17,7%11,7% Liczba i odsetek laureatów konkursów (14) 0,42%(43) 0,19% (1 679) 0,47%

3 3 Wyniki sprawdzianu w 2013 roku – arkusze standardowe WM* – miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców Zestaw zadań dla zdających z Gdańska, z województwa pomorskiego i z kraju był umiarkowanie trudny. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Miasto Gdańsk Kraj (WM*) Województwo pomorskie Kraj I. Czytanie 77%78%72%73% II. Pisanie 72%68%65%63% III. Rozumowanie 57%58%50%52% IV. Korzystanie z informacji 70% 62% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 52%53%44%47% Zestaw zadań 66% 59%60%

4 4 Wyniki sprawdzianu w 2013 roku – arkusze standardowe. Miasto Gdańsk Województwo pomorskie Kraj Dziewczęta68%61%63% Chłopcy 64%57%58% Uczniowie bez dysleksji 68%59%60% Uczniowie z dysleksją 61%59%60% Dziewczęta w gdańskich szkołach uzyskały ze sprawdzianu wynik o 4 punkty procentowe wyższy od wyniku chłopców. Uczniowie ze stwierdzona dysleksją rozwojową z Gdańska uzyskali o 7 punktów procentowych wyniki niższe niż uczniowie bez dysleksji.

5 5 5 Uczestnicy sprawdzianu w 2013 roku i ich wyniki – arkusze standardowe Miasto Gdańsk Szkoły publiczneSzkoły niepubliczne Liczba szkół6481%1519% Liczba uczniów2 92090%32010% Zdający ze szkół publicznych Zdający ze szkół niepublicznych Wynik średni 65%78% Zestaw zadań dla zdających ze szkół publicznych w Gdańsku był umiarkowanie trudny, a dla zdających ze szkół niepublicznych - łatwy. Statystyczny zdający ze szkoły publicznej uzyskał wynik o 13 punktów procentowych niższy niż zdający ze szkoły niepublicznej.

6 6 66 Normalizacja wyników egzaminacyjnych Wyniki na skali staninowej StaninNazwa stanina 1najniższy 2bardzo niski 3niski 4niżej średni 5średni 6wyżej średni 7wysoki 8bardzo wysoki 9najwyższy Skalę staninową wykorzystuje się do porównania wyników uczniów i szkół w danym roku oraz w poszczególnych latach. Przedziały punktowe odpowiadające poszczególnym staninom ustala każdego roku Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników w kraju. Staniny 1-3 – wyniki niskie. Staniny 4-6 – wyniki średnie. Staniny 7-9 – wyniki wysokie.

7 7 7 Rozkład liczebności wyników uczniów w Gdańsku ze sprawdzianu w latach 2011–2013 w strefach wyników Dla populacji zdających w kraju w strefach wyników niskich, średnich i wysokich znajduje się odpowiednio około 23%, 54% i 23% wszystkich wyników. W 2013 roku zauważa się spadek (o 3 punkty procentowe) odsetka uczniów uzyskujących wyniki wysokie w porównaniu do 2012 roku.

8 8 8 Rozkład liczebności średnich wyników szkół podstawowych w Gdańsku na skali staninowej Rozkład liczebności średnich wyników szkół podstawowych w Gdańsku ze sprawdzianu na skali staninowej Numer stanina Przedział punktowy 1 4,8-17,8 2 17,9-19,5 3 19,6-21,1 4 21,2-22,6 5 22,7-24,3 6 24,4-25,9 7 26,0-27,7 8 27,8-30,1 9 30,2-37,2 2012 2013

9 9 Sprawdzian w 2013 roku Sprawdzian w 2013 roku Najwięcej problemów sprawiło uczniom: język polski określenie rodzaju tekstu kultury na podstawie jego fragmentu wnioskowanie na podstawie informacji z tekstu popularnonaukowego odczytanie głównej myśli tekstu popularnonaukowego rozpoznanie bezpośrednich zwrotów do adresata tekstu popularnonaukowego przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. matematyka wnioskowanie o przebiegu zjawiska, mającego charakter prawidłowości, na podstawie jego opisu (ustalanie kolejnego terminu powtarzanej regularnie czynności) uwzględnienie informacji z różnych źródeł do ustalenia przebiegu kilkuetapowego zdarzenia obliczenie powierzchni figury przedstawionej na rysunku (obliczenie wymagało podziału figury na prostokąty) wyznaczenie objętości opadów na całym obszarze przy danej ilości opadów przypadających na jednostkę powierzchni.

10 10 Uczestnicy egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku Miasto Gdańsk Województwo pomorskie Kraj Liczba szkół 62 407 6 707 Liczba uczniów 3 776 23 726 403 460 Odsetek dziewcząt 47,9% 48,8% 49,2% Odsetek chłopców 52,1% 51,2% 50,8% Odsetek dyslektyków 27% 16,9% 11,4% Odsetek laureatów konkursów (GH) (17) 0,45% (52) 0,22% 0,33% Odsetek laureatów konkursów (GM) (27) 0,72% (109) 0,46% 0,73% Odsetek laureatów konkursów (GJ) (8) 0,21%(29) 0,12%0,24% Zestaw standardowy A1 – 3 703 uczniów Zestaw dla uczniów słabo widzących A4, A5, A6 – 12 uczniów Zestaw dla uczniów słabo słyszących A7 – 13 uczniów Zestaw dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim A8 – 47 uczniów.

11 11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku – arkusze standardowe Część egzaminuZakres Miasto Gdańsk Kraj (WM) Woj. pomorskie Kraj Humanistyczna Język polski65%66%60%62% Historia i wos60%61%56%58% Matematyczno- -przyrodnicza Matematyka53%52%47%48% Przedmioty przyrodnicze 61%62%57%59% Zdający z Gdańska uzyskali wyniki niższe o 1 punkt procentowy niż ich rówieśnicy w kraju z miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy: z zakresu języka polskiego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Zdający z Gdańska uzyskali wynik wyższy o 1 punkt procentowy z zakresu matematyki od wyniki ich rówieśników w kraju z miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy.

12 12 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku z języków obcych nowożytnych – arkusze standardowe PrzedmiotPoziom Miasto Gdańsk Kraj (WM) Woj. pomorskie Kraj liczbawynik Język angielski podstawowy3 45372%71%63% rozszerzony3 40154% 46%45% Język niemiecki podstawowy20460% 55%58% rozszerzony7456%50%34%40% Zdający z Gdańska uzyskali z obu poziomów z języka angielskiego wyniki podobne do wyników ich rówieśników w kraju z miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy. Zdający z Gdańska uzyskali z poziomu podstawowego z języka niemieckiego wynik podobny do wyniku ich rówieśników w kraju z miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, a z poziomu rozszerzonego wynik o 6 punktów procentowych wyższy.

13 13 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku – arkusze standardowe Część egzaminuZakres Miasto Gdańsk DziewczętaChłopcy Uczniowie bez dysfunkcji Uczniowie z dysleksją rozwojową Humanistyczna Język polski68%62%68%63% Historia i wos59%61%60% Matematyczno- -przyrodnicza Matematyka52%54%53%52% Przedmioty przyrodnicze 61% Wyniki dziewcząt z zakresu języka polskiego są wyższe od wyników chłopców o 6 punktów procentowych. Z zakresu historii i wos oraz z matematyki chłopcy uzyskali wyższe wyniki od wyników dziewcząt (o 2 punkty procentowe). Uczniowie ze stwierdzona dysleksją rozwojową uzyskali z poszczególnych zakresów egzaminu wyniki porównywalne bądź niższe (od 1 do 5 punktów procentowych) od wyników uczniów bez dysleksji.

14 14 Uczestnicy egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku i ich wyniki arkusze standardowe CzęśćZakres Zdający ze szkół publicznych Zdający ze szkół niepublicznych Humanistyczna Język polski64%76% Historia i wos59%75% Matematyczno- -przyrodnicza Matematyka51%73% Przedmioty przyrodnicze 60%78% Statystyczny zdający ze szkoły publicznej uzyskał wynik niższy niż zdający ze szkoły niepublicznej. Miasto Gdańsk Szkoły publiczneSzkoły niepubliczne Liczba szkół5081%1219% Liczba uczniów3 40592%3008%

15 15 Poziom Miasto Gdańsk Język obcy Zdający ze szkół publicznych Zdający ze szkół niepublicznych liczbawynikliczbawynik Język angielski Podstawowy3 17270%28194% Rozszerzony3 12251%27986% Język niemiecki Podstawowy19859%699%* Rozszerzony6853%693%* Statystyczny zdający ze szkoły publicznej uzyskał wynik niższy od wyniku zdającego ze szkoły niepublicznej: z języka angielskiego na poziomie podstawowym o 24 punkty procentowe z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym o 35 punktów procentowych. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku – arkusze standardowe * Zbyt mała populacja zdających nie uprawnia do wnioskowania

16 16 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku w miastach o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców Część egzaminuZakres/poziom GdańskGdyniaBydgoszczToruń Humanistyczna Język polski65%67%65%64% Historia i wos60%62%60% Matematyczno- -przyrodnicza Matematyka53%56%51%52% Przedmioty przyrodnicze 61%64%60% Język angielski Podstawowy72%76%67%68% Rozszerzony54%60%51%52%

17 17 Rozkład liczebności wyników uczniów z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku w strefach wyników z zakresu języka polskiego z zakresu języka historii i wiedzy o społeczeństwie

18 18 Rozkład liczebności wyników uczniów z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku w strefach wyników z matematyki z przedmiotów przyrodniczych

19 19 Rozkład liczebności średnich wyników gimnazjów w Gdańsku na skali staninowej Część humanistyczna – język polski Numer stanina Przedział procentowy wyników szkół 1 18,8-34,6 2 34,7-50,6 3 50,7-55,4 4 55,5-59,1 5 59,2-62,6 6 62,7-66,4 7 66,5-71,3 8 71,4-78,8 9 78,9-92,7 2012 2013

20 20 Rozkład liczebności średnich wyników gimnazjów w Gdańsku na skali staninowej Część humanistyczna – historia i wiedza o społeczeństwie Numer stanina Przedział procentowy wyników szkół 1 28,0-40,6 2 40,7-48,4 3 48,5-52,0 4 52,1-54,9 5 55,0-57,9 6 58,0-61,2 7 61,3-65,8 8 65,9-74,5 9 74,6-91,2 2013 2012

21 21 Rozkład liczebności średnich wyników gimnazjów w Gdańsku na skali staninowej Część matematyczno-przyrodnicza – matematyka Numer stanina Przedział procentowy wyników szkół 1 14,4-24,5 2 24,6-34,8 3 34,9-40,3 4 40,4-44,3 5 44,4-48,3 6 48,4-53,0 7 53,1-59,4 8 59,5-72,2 9 72,3-98,9 2013 2012

22 22 Rozkład liczebności średnich wyników gimnazjów w Gdańsku na skali staninowej Część matematyczno-przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze Numer stanina Przedział procentowy wyników szkół 1 22,6-39,6 2 39,7-49,4 3 49,5-53,5 4 53,6-56,5 5 56,6-59,7 6 59,8-63,0 7 63,1-67,4 8 67,5-75,6 9 75,7-97,7 2013 2012

23 23 Rozkład liczebności średnich wyników gimnazjów w Gdańsku na skali staninowej Część trzecia – język angielski (poziom podstawowy) Numer stanina Przedział procentowy wyników szkół 1 23,5-37,9 2 38,0-46,5 3 46,6-52,1 4 52,2-57,2 5 57,3-62,8 6 62,9-69,1 7 69,2-77,7 8 77,8-91,4 9 91,5-100 2013 2012

24 24 Egzamin gimnazjalny w 2013 roku – część humanistyczna Egzamin gimnazjalny w 2013 roku – część humanistyczna Najwięcej problemów sprawiło uczniom: z zakresu historii i WOS umiejętność interpretowania informacji podanych w różnych tekstach lub/i wynikających z posiadanej wiedzy formułowania wniosków sytuowania wydarzeń, zjawisk i procesów w czasie znajomości podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. z języka polskiego świadomość językowa, w tym stosowanie reguł w zakresie poprawności językowej stosowanie norm interpunkcyjnych w korelacji ze składnią odczytywania funkcji środków językowych z zakresu składni i świadomego ich stosowania uogólnianie wnioskowanie na podstawie informacji wyszukanych w podanych tekstach brak znajomości lektur.

25 25 Egzamin gimnazjalny w 2013 roku – część matematyczno-przyrodnicza Egzamin gimnazjalny w 2013 roku – część matematyczno-przyrodnicza Najwięcej problemów sprawiło uczniom: z zakresu przedmiotów przyrodniczych wykazanie się znajomością różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych opanowanie czynności praktycznych, w tym projektowanie doświadczenia wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce, w tym dotyczących środowiska przyrodniczego. z zakresu matematyki zaplanowanie i wykonanie ciągu czynności prowadzących do rozwiązania problemu niewynikającego wprost z treści zadania podawaniem argumentów uzasadniających poprawność rozumowania wyprowadzeniem wniosku z prostego układu przesłanek.

26 26 Kalkulator EWD 100 (www.ewd.edu.pl) www.ewd.edu.pl Kalkulator EWD 100 to narzędzie statystyczne służące do analizy wyników egzaminacyjnych z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD) w gimnazjach. Wyniki i analizy są przedstawiane na standardowej skali, o średnim wyniku 100 i odchyleniu standardowym 15. Konsekwencją zastosowania skali 100/15 jest możliwość porównania wyników między latami - z rocznikami 2012 i 2013. Model jednorocznej EWD uwzględnia uczniów drugorocznych. Przykład pliku do importu do Kalkulatora EWD 100. Kod ucznia PłećDys_SPDys_GGH-HGH-PGM-PGM-MSP Rok ukończenia SP A01KNN14191018222010 A02MNT28271121372010 A03MNN22181221222009

27 27 Uczestnicy egzaminu maturalnego Uczestnicy egzaminu maturalnego w 2013 roku Liczba zdających LOLPTLUTURazem Gdańsk 2 750581 00091273 926 Województwo pomorskie 10 8571445 9515539417 599 Kraj200 2986 78598 2677 0782 057314 485 Zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych LO – liceum ogólnokształcące LP – liceum profilowane T – technikum LU –uzupełniające liceum ogólnokształcące TU – technikum uzupełniające

28 28 Zdawalność egzaminu maturalnego w Gdańsku, w województwie pomorskim i w kraju w 2013 roku (termin główny) Zdający Procent osób, które zdały egzamin LOLPTLUTU Razem 2012 Miasto Gdańsk 88%59%64%19% 82% Województwo pomorskie 89%56%73%17%21%81% Kraj90%60%71%24%23%81% Zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych Laureaci: Język polski – 6 Biologia – 1 Geografia - 1 Historia – 2 Historia muzyki – 3 Informatyka - 1 Język rosyjski – 3 Język francuski – 1 Język hiszpański - 2

29 29 Wyniki egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych Wyniki egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych w 2013 roku Język polski Zdający po raz pierwszy GdańskWoj. pomorskieKraj Przystąpiło3 91818 082329 043 Zdało97% Wynik średni57%56%55% Matematyka Zdający po raz pierwszy GdańskWoj. pomorskieKraj Przystąpiło3 91018 066358 153 Zdało85%84%85% Wynik średni60%57%55%

30 30 Wyniki egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych Wyniki egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych w 2013 roku Język angielski Zdający po raz pierwszy GdańskWoj. pomorskieKraj Przystąpiło3 67115 537292 927 Zdało96%95% Wynik średni75%71%68% Język niemiecki Zdający po raz pierwszy GdańskWoj. pomorskieKraj Przystąpiło1162 16839 227 Zdało93%88%91% Wynik średni66%54%58%

31 31 Zdawalność i wyniki egzaminu maturalnego części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych Zdawalność i wyniki egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych w 2013 roku w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców PrzedmiotGdańskGdyniaBydgoszczToruń Język polski Zdało 97% 96%97% Wynik średni 57%56%53%57% Język angielski Zdało 96%97%96% Wynik średni 75%77%72%73% Matematyka Zdało 85%89%86%88% Wynik średni 60%64%60%62%

32 32 Rozkład wyników zdających egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych w 2013 roku w Gdańsku w strefach wyników Odsetek zdających z Gdańska, którzy uzyskali wyniki wysokie jest wyższy niż w kraju: z języka polskiego o około 4 punkty procentowe z matematyki o około 7 punktów procentowych z języka angielskiego o około 13 punktów procentowych z języka niemieckiego o około 25 punktów procentowych.

33 33 Rozkład wyników zdających egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych w latach 2010-2013 w Gdańsku w strefach wyników

34 34 Rozkład wyników zdających egzamin maturalny z języka polskiego w 2013 roku w powiatach w strefach wyników niskich, średnich i wysokich

35 35 Rozkład wyników zdających egzamin maturalny z matematyki w 2013 roku w powiatach w strefach wyników niskich, średnich i wysokich

36 36 Rozkład wyników zdających egzamin maturalny z języka angielskiego w 2013 roku w powiatach w strefach wyników niskich, średnich i wysokich

37 37 Populacja zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 2013 roku sesja letnia Zawody Miasto GdańskWojewództwo pomorskie liczba szkół liczba zdających liczba szkół liczba zdających robotnicze 144001152 995 technikalne 532 89024310 686 Razem 673 29035813 681

38 38 Wyniki egzaminu zawodowego w 2013 roku zawody robotnicze (najczęściej wybierane zawody) Wyniki egzaminu zawodowego w 2013 roku – zawody robotnicze (najczęściej wybierane zawody) ZawódLiczba Wynik średni Miasto Gdańsk Zdawalność Miasto Gdańsk Cz. ICz. IIEtap prakt.Etap pis.Etap prakt. Kucharz małej gastronomii 6866%45%84%82%97% Sprzedawca 4270%48%82%100% Mechanik pojazdów samochodowych 4370%52%86%91%97% Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 4563%48%90%84%97%

39 39 Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe otrzymało zawody robotnicze (najczęściej wybierane zawody) Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe otrzymało – zawody robotnicze (najczęściej wybierane zawody)

40 40 Wyniki egzaminu zawodowego w 2013 roku zawody technikalne (najczęściej zdawane zawody) Wyniki egzaminu zawodowego w 2013 roku – zawody technikalne (najczęściej zdawane zawody) ZawódLiczba Wynik średni Miasto Gdańsk Zdawalność Miasto Gdańsk Cz. ICz. IIEtap prakt.Etap pis.Etap prakt. Technik elektronik 10859%61%77%80%69% Technik informatyk 19155%61%82%67%81% Technik farmaceutyczny 13569%66%81%92%74% Technik administracji 11267% 72%97%58% Technik usług fryzjerskich 15566%55%77%91%80%

41 41 Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe otrzymało zawody technikalne (najczęściej wybierane zawody) Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe otrzymało – zawody technikalne (najczęściej wybierane zawody)

42 42 Zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku „NOWY EGZAMIN” (najczęściej zdawane zawody) SymbolZawód Liczba zdających GdańskWoj. pomKraj A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 1043265 393 B.05Montaż systemów suchej zabudowy 4390904 E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 411262 350 R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 45931006 Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 1894544 646

43 43 Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało: „NOWY EGZAMIN” (najczęściej wybierane zawody)

44 44 Zapraszam! Strona internetowa www.oke.gda.pl Zakładka BIP Egzaminy Sprawdzian Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Egzamin zawodowy Zamieszczone są wyniki wszystkich szkół, gmin w latach 2002-2013 Strona główna Opracowania wyników 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 m.in.: Sprawozdania z egzaminów, Aneksy do sprawozdań, prezentacje wyników, opisy osiągnięć uczniów (dla województwa), Raporty z badań, opracowania zestawień wyników, normalizacje wyników, analizy osiągnięć uczniów, artykuły.


Pobierz ppt "1 1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w 2013 roku Miasto Gdańsk Gdańska Rada Oświatowa, 14 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google