Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkolny 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Opracowanie: Zespół ds. analizy sprawdzianów: Elżbieta Wachnik-Kulpa,Agnieszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkolny 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Opracowanie: Zespół ds. analizy sprawdzianów: Elżbieta Wachnik-Kulpa,Agnieszka."— Zapis prezentacji:

1 Rok szkolny 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Opracowanie: Zespół ds. analizy sprawdzianów: Elżbieta Wachnik-Kulpa,Agnieszka Piotrowska- Jobda, Marta Bąk, Małgorzata Domańska

2 Listopad 2015 Opracowanie: Elżbieta Wachnik-Kulpa, Agnieszka Jobda, Małgorzata Domańska

3 Ogólne informacje o sprawdzianie Próbny sprawdzian odbył się 5 listopada 2015 r. Pisali go wszyscy uczniowie klasy VI, tj. 11 osób. Sprawdzian został skonstruowany zgodnie z nowymi formułami i nową podstawą programową. Zawierał 25 zadań: 12 z języka polskiego i 13 z matematyki. W arkuszu znajdowały się zadania różnego typu: otwarte i zamknięte, typu prawda- fałsz, z lukami, na dobieranie. Uczniowie sprawdzian pisali na sali gimnastycznej w stroju galowym, aby mogli oswoić się ze stresem. Czas pisania to 80 minut, dla uczniów z opinią – 120min.

4 Charakterystyka grupy piszącej Klasa liczy 11 uczniów: 6 dziewczynek i 5 chłopców. Postrzegani są jako klasa o dużych możliwościach edukacyjnych. Czworo uczniów posiada opinię z PPP o dostosowaniu warunków sprawdzianu po klasie VI. Jeden z chłopców posiadający opinię jest bardzo dobrym uczniem.

5 Wyniki próbnego sprawdzianu dla klasy szóstej JĘZYK POLSKI Kod ucznia zadaniewynik Σ% A A A A A A A A A A A Σ % ,94

6 Wyniki próbnego sprawdzianu dla klasy szóstej MATEMATYKA Kod ucznia zadaniewynik Σ% A A A A A A A A A A A Σ % ,46

7 Wyniki uzyskane w zadaniach zamkniętych i otwartych JĘZYK POLSKI Wyniki uzyskane w zadaniach otwartych i zamkniętych- j. polski Koducznia Zadania zamknięte Zadania otwarte Σ%1112Σ% A A A A A A A A A A A Σ %

8 Wyniki uzyskane w zadaniach zamkniętych i otwartych MATEMATYKA Wyniki uzyskane w zadaniach zamkniętych i otwartych - matematyka Kod ucznia Zadania zamknięteZadania otwarte Σ%232425Σ% A A A A A A A A A A A Σ %

9

10

11

12

13 Analiza wyników - matematyka Zadania zostały dostosowane do utrwalonych i powtórzonych już treści (nie powtórzone zostały jedynie figury przestrzenne). Zadania miały nową formę. Sprawdzały stopień opanowania podstawy programowej. Uczniowie znacznie lepiej napisali zadania zamknięte (64%) niż otwarte (48%). Najlepiej wypadło zadanie 19 (78%), które sprawdzało umiejętność odczytywania i wykorzystania informacji z diagramu. Bardzo dobrze wypadły zadanie 14 oraz zadanie 13 ( w obu 82%). W zadaniu 14 należało rozwiązać równanie z jedną niewiadomą, zadanie 13 wymagało znajomości zasad zaokrąglania liczb. Dobrze wypadły zadania 16, 18 i 22 ( w każdym 73%). Zadanie 18 sprawdzało umiejętność obliczania objętości prostopadłościanu i ułamka liczby. Zadanie 22 dotyczyło skali a 16 (typu prawda-fałsz) polegało na odczytaniu informacji z notatki prasowej oraz wykonaniu działań na liczbach ujemnych. Zadowalająco wypadły zadania 21 (64%), 23 (59%), 15 (55%) i 25 (52%). Zadanie 21 wymagało umiejętności odczytania informacji z tabeli i zamiany jednostek masy. Zadanie 25 to otwarte zadanie tekstowe dotyczące obliczeń pieniężnych oraz ułamka jako części całości. W zadaniu 23 należało wykazać się umiejętnością zamiany jednostek masy a w zadaniu 15 jednostek długości. Słabo uczniowie rozwiązali zadanie 20 (45%) i 24 (36%). W zadaniu 20 należało obliczyć pole trójkąta, odczytując uprzednio ze złożonego rysunku konieczne wartości odpowiednich odcinków. Zadanie 24 polegało na odczytaniu i wykorzystaniu informacji na podstawie diagramu, należało też wykazać się umiejętnością obliczania średniej arytmetycznej oraz rozumieniem ułamka jako części całości. Najsłabiej napisali uczniowie zadanie 17 (0%). Wymagało ono wyobraźni przestrzennej, określenia ile krawędzi ma ostrosłup o znanej liczbie wierzchołków i ile wierzchołków ma graniastosłup o znanej liczbie krawędzi. Tak słaby wynik można upatrywać w tym, że zadanie dotyczyło treści, które nie zostały jeszcze powtórzone i utrwalone.

14 Wnioski Należy: ćwiczyć te treści, które na sprawdzianie wypadły najsłabiej, w szczególności: określanie liczby wierzchołków, ścian i krawędzi w figurach przestrzennych, zamianę jednostek masy i długości, obliczanie pól figur płaskich, rozwiązywanie zadań tekstowych o treści praktycznej ( w tym obliczanie ułamka liczby), obliczenia pieniężne, obliczanie średniej arytmetycznej. zwracać uwagę uczniom na sposób analizowania treści zadań, porządkowania danych, na dokładne czytanie poleceń wykonywać rysunki do zadań geometrycznych, ćwiczyć wyobraźnię, utrwalać twierdzenia i własności. Ćwiczyć techniki rozwiązywania testów Oswajać uczniów z obowiązującą formą sprawdzianu po klasie szóstej, konstruować sprawdziany zawierające pytania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi poinformować szóstoklasistów i ich rodziców (każdego indywidualnie) o tym, jakich treści i umiejętności uczniowie nie opanowali, po to, by mogli jak najszybciej uzupełnić braki.

15 Analiza wyników - język polski Uczniowie osiągnęli wynik 67,94%. Zadania w teście zostały dostosowane do utrwalonych i powtórzonych już treści. Miały one nową formę. Sprawdzały stopień opanowania podstawy programowej. Uczniowie lepiej napisali zadania zamknięte (75%) niż otwarte (61%). Najlepiej wypadło zadanie 1 ( 100%), w którym uczniowie mieli określić charakter tekstu, a także zad. 8 (91%) polegające na określeniu cech baśni oraz zadania 6 i 10 (82%). W zadaniu 6 należało poprawnie odczytać dane z rysunku i tekstu, natomiast w 10 wskazać rymujące się czasowniki. Najsłabiej wypadło zadanie nr 4( 36%), w którym należało wykazać się znajomością części mowy oraz zadanie 11(55%), gdzie należało odczytać dosłowny sens wiersza. Za napisanie opisu z elementami charakterystyki uczniowie otrzymali 62%.

16 Wnioski Należy: Ćwiczyć te treści, które na sprawdzianie wypadły najsłabiej, w szczególności czytanie ze zrozumieniem oraz utrwalać nadal części mowy. Kształcić umiejętność wyjaśniania przenośnego sensu zwrotu, frazeologizmu. Kształcić umiejętność pisania prac zgodnych z tematem, funkcjonalnym stylem, z dbałością o dobór słownictwa. Ćwiczyć umiejętność wnikliwego czytania poleceń. Zachęcać uczniów do czytania lektur ponadobowiązkowych, czasopism edukacyjnych w celu poszerzenia i wzbogacenia słownictwa. Zmotywować do większego wkładu w pracę. Ćwiczyć techniki rozwiązywania testów. Oswajać uczniów z obowiązującą formą sprawdzianu po klasie szóstej, konstruować sprawdziany zawierające pytania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.

17 Styczeń 2016 Opracowanie: Elżbieta Wachnik-Kulpa, Agnieszka Jobda, Małgorzata Domańska

18 Ogólne informacje o sprawdzianie Próbny sprawdzian z języka polskiego i matematyki odbył się 14 stycznia 2016 r. Pisali go wszyscy uczniowie klasy VI, tj. 11 osób. Sprawdzian został skonstruowany zgodnie z nowymi formułami i nową podstawą programową. Przygotowany został przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zawierał 28 zadań: 13 z języka polskiego i 15 z matematyki. W arkuszu znajdowały się zadania różnego typu: otwarte i zamknięte, typu prawda- fałsz, z lukami, na dobieranie. Uczniowie sprawdzian pisali na sali gimnastycznej w stroju galowym, aby mogli oswoić się ze stresem. Czas pisania to 80 minut, dla uczniów z opinią – 120min.

19 Charakterystyka grupy piszącej Klasa liczy 11 uczniów: 6 dziewczynek i 5 chłopców. Postrzegani są jako klasa o dużych możliwościach edukacyjnych. Czworo uczniów posiada opinię z PPP o dostosowaniu warunków sprawdzianu po klasie VI. Jeden z chłopców posiadający opinię jest bardzo dobrym uczniem.

20 Wyniki próbnego sprawdzianu dla klasy szóstej JĘZYK POLSKI Kod ucznia Zadaniewynik Σ% A A A A A A A A A A A Σ %

21 Wyniki próbnego sprawdzianu dla klasy szóstej MATEMATYKA Kod ucznia zadaniewynik Σ% A A A A A A A A A A A Σ % ,18

22 Wyniki uzyskane w zadaniach zamkniętych i otwartych JĘZYK POLSKI Kod ucznia Zadania zamknięte Zadania otwarte Σ%1213Σ% A A A A A A A A A A A Σ %

23 Wyniki uzyskane w zadaniach zamkniętych i otwartych MATEMATYKA Kod ucznia Zadania zamknięteZadania otwarte Σ%262728Σ% A A A A A A A A A A A Σ %

24

25

26

27 Analiza wyników - matematyka Uczniowie osiągnęli wynik średni z matematyki na sprawdzianie przeprowadzonym w styczniu 2016 (58%). Uczniowie na równym poziomie napisali zadania zamknięte i otwarte (po 58%) Najlepiej wypadły zadania 17 i 24 ( w obu 82%).W zadaniu 17 uczniowie mieli za zadanie obliczyć wartość wyrażeń arytmetycznych a w 24 wykorzystać informacje odczytane z diagramu. Dobre wyniki (73%) osiągnęli uczniowie w zadaniach 19, 20 i 26. Zadanie 19 dotyczyło obliczeń pieniężnych, w zadaniu 20 należało obliczyć obwód wielokąta na podstawie danych odczytanych z rysunku. Zadanie 26 to zadanie otwarte, w którym należało wykorzystać informacje zawarte w tabeli. Średnio uczniowie napisali zadania 15, 23, 25 i 27 ( we wszystkich 64%). Zadanie 15 sprawdzało umiejętność zaznaczania liczb na osi liczbowej, zadanie 23 umiejętność wykorzystywania informacji odczytanych z diagramu.Zadanie 25 dotyczyło obliczeń zegarowych i kalendarzowych. Zadanie 27 to złożone zadanie tekstowe, osadzone w kontekście praktycznym, wymagające umiejętności dokonywania obliczeń pieniężnych i procentowych. Niezadowalająco wypadły zadania 14, 18, 21, 22 (we wszystkich 45%) oraz 28 (42%). W zadaniu 14 należało wykazać się znajomością algorytmu mnożenia ułamków dziesiętnych. W zadaniu 18 uczniowie mieli za zadanie obliczyć ułamek z liczby i wykazać się umiejętnością zamiany jednostek. Zadanie 21, typu prawda-fałsz, dotyczyło pola trójkąta. Zadanie 22 wymagało wyobraźni przestrzennej, należało w nim podać, ile prostopadłościennych klocków, o podanych wymiarach, jest potrzebnych do zbudowania sześcianu. Zadanie 28 dotyczyło objętości prostopadłościanu i masy zawartej z nim substancji. Najsłabiej wypadło zadanie 16. Uczniowie osiągnęli w nim wynik zaledwie 18%. W zadaniu tym uczniowie mieli wykazać się umiejętnością porównywania ułamków zwykłych o różnych mianownikach.

28 Wnioski Należy: ćwiczyć te treści, które na sprawdzianie wypadły najsłabiej, w szczególności: porównywanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach, działania na ułamkach dziesiętnych, zadania dotyczące prostopadłościanu i sześcianu, obliczenia zegarowe i kalendarzowe, obliczanie pól wielokątów, rozwiązywanie zadań tekstowych o treści praktycznej obliczanie ułamka z liczby w zadaniach tekstowych, zamianę jednostek, obliczenia pieniężne i procentowe. zwracać uwagę uczniom na sposób analizowania treści zadań, porządkowania danych, na dokładne czytanie poleceń wykonywać rysunki do zadań geometrycznych, ćwiczyć wyobraźnię, utrwalać twierdzenia i własności. Ćwiczyć techniki rozwiązywania testów Oswajać uczniów z obowiązującą formą sprawdzianu po klasie szóstej, konstruować sprawdziany zawierające pytania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi poinformować szóstoklasistów i ich rodziców (każdego indywidualnie) o tym, jakich treści i umiejętności uczniowie nie opanowali, po to, by mogli jak najszybciej uzupełnić braki.

29 Analiza wyników - język polski Średni wynik ze sprawdzianu z języka polskiego wyniósł 71%. Uczniowie napisali zadania zamknięte nieco lepiej od otwartych (zamknięte – 73%, otwarte – 68%). Najlepiej wśród zadań zamkniętych wypadło zadanie 8 i 9 (100%). Oba dotyczyły czytania ze zrozumieniem, typu prawda- fałsz, bardzo dobrze wypadły także zadania 2 i 4 ( 91%) oraz 1 i 3 (82%). Wszystkie powyższe zadania wymagały przeczytania tekstu ze zrozumieniem. Zadawalająco wypadło zadnie otwarte 13 ( 66%), którego celem było napisanie opowiadania pt: Pies na medal. Słabo wypadło zadanie 5( 45 %),w którym należało wykazać się znajomością przypadków i części zdania (jeszcze nie powtarzaliśmy). Najsłabiej wypadło zadnie 10( 18%) i 11 (19%). W zadaniu 10 uczniowie nie poradzili sobie ze zrozumieniem fragmentu tekstu, a w 11 nie potrafili wskazać odpowiedniej cechy powieści.

30 Wnioski Należy: Powtórzyć i utrwalać części mowy i części zdania. Przypomnieć cechy powieści. Kształcić umiejętność pisania prac zgodnych z tematem, funkcjonalnym stylem, z dbałością o dobór słownictwa. Zwracać uwagę na przestrzeganie przez uczniów norm językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Kształcić korzystania z informacji, szczególnie zawartych w tabelach, a także odczytywanie map, wykresów, kalendarza, rozkładu jazdy. Zachęcać uczniów do czytania lektur ponadobowiązkowych, czasopism edukacyjnych w celu poszerzenia i wzbogacenia słownictwa. Ćwiczyć umiejętność uważnego czytania treści zadań ze zrozumieniem i wykorzystywania wiedzy w zadaniach praktycznych. Ćwiczyć umiejętność zaznaczania odpowiedzi, zwłaszcza w zadaniach na dobieranie, z luką. Poinformować szóstoklasistów i ich rodziców (każdego indywidualnie) o tym, jakich treści i umiejętności uczniowie nie opanowali, po to, by mogli jak najszybciej uzupełnić braki.

31

32 Opracowanie: Marta Bąk

33 W pierwszym semestrze uczniowie klasy VI napisali 4 całościowe próbne egzaminy szóstoklasisty z języka angielskiego. Sprawdziany były przygotowane przez wydawnictwo Pearson i Nowa Era wg wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i w zgodzie z obowiązującą formułą 2 części egzaminu po klasie szóstej określoną na rok 2015/16. Warunki przeprowadzania sprawdzianu były różne. Uczniowie pisali testy w klasie (jako część zajęć lekcyjnych) ale również jako część całościowego sprawdzianu wraz z arkuszami z języka polskiego i matematyki. Wszystkie sprawdziany były podzielone na następujące części, którym przysługiwała określona punktacja: - część ze słuchu – 15 punktów - funkcje językowe – 8 punktów - środki językowe – 6 punktów - czytanie ze zrozumieniem – 11 punktów Całość sprawdzianu obejmowała 40 punktów, jednak wynik podawano również w skali procentowej, by uczniowie przywykli do sposobu oceniania CKE.

34 Sprawdziany odbyły się w dniach: - 21 października listopada listopada stycznia 2016

35 OGÓLNE PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH SPRAWDZIANÓW

36 ANALIZA WYNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI – ŚREDNIA KLASY Każdy sprawdzian badał umiejętności uczniów zawarte w podstawie programowej. Były to: umiejętność rozumienia różnorodnych tekstów ze słuchu (słuchanie), umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego (funkcje językowe), posługiwanie się odpowiednim zasobem słownictwa i podstawowymi strukturami gramatycznymi (środki językowe), umiejętność odnajdywania potrzebnych informacji w tekstach i wiadomościach pisanych (czytanie).

37 Wykres przedstawia porównanie średnich wyników dla całej klasy w poszczególnych umiejętnościach. Wynik podany w %.

38 PODSUMOWANIE Czworo uczniów w klasie VI osiągnęło wynik średni z każdego sprawdzianu nie mniejszy niż 80%. Bardzo często wyniki osiągane przez uczniów przekraczały 90%. Umiejętnością opanowaną najlepiej przez uczniów jest słuchanie oraz funkcje językowe, nieco więcej trudności przysparza dział „środki językowe” oraz rozumienie tekstu czytanego. Uczniowie równo rozkładają swe umiejętności pomiędzy poszczególne badane obszary. Żaden z obszarów nie dominuje w sposób znaczący, a różnice wynikają z poziomu trudności w poszczególnych arkuszach egzaminacyjnych.

39 WNIOSKI Kontynuować pracę z uczniami polegającą na ćwiczeniu strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Poszerzać zakres słownictwa korzystając z różnorodnych technik i metod uczenia się i nauczania. Pracować z uczniami nad umiejętnością zachowywania koncentracji i metodami radzenia sobie ze stresem.


Pobierz ppt "Rok szkolny 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Opracowanie: Zespół ds. analizy sprawdzianów: Elżbieta Wachnik-Kulpa,Agnieszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google