Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Składka na ubezpieczenie społeczne System finansowy ubezpieczeń społecznych Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Składka na ubezpieczenie społeczne System finansowy ubezpieczeń społecznych Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Składka na ubezpieczenie społeczne System finansowy ubezpieczeń społecznych Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego

2 Składka na ubezpieczenie społeczne jest świadczeniem pieniężnym o charakterze: przymusowym, celowym, odpłatnym, bezzwrotnym.

3 Stopy procentowe składek wynoszą: 19,52% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne, 8,00% podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe, 2,45% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe, od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe (art. 22 ust. 1 ustawy systemowej)

4 Składka na ubezpieczenie wypadkowe Wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2015 r. poz. 379). Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na cały rok składkowy. Rokiem składkowym w ubezpieczeniu wypadkowym jest okres rozpoczynający się od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i trwający do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Obecny rok składkowy rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 31 marca 2017 r. Wysokość składki : 1,80 % - 3,60 % podstawy wymiaru

5 System finansowania składek 1) finansowanie składek w równych częściach z własnych środków przez płatników składek i ubezpieczonych 2) finansowanie składek w określonej procentowo części z własnych środków przez płatników składek i ubezpieczonych 3) finansowanie składek w całości z własnych środków przez ubezpieczonych 4) finansowanie składek w całości z własnych środków przez płatników składek; 5) finansowanie składek w całości lub w części z budżetu państwa, funduszu celowego albo przez inne podmioty niż ubezpieczeni.

6 Podstawa wymiaru składki podstawa, od której odprowadza się składkę na ubezpieczenia społeczne, zależna od tytułu ubezpieczenia.

7 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne może stanowić: faktyczny przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; (np. art. 18 ust. 1, 3, art. 19 ustawy systemowej) przychód w kwocie zadeklarowanej przez ubezpieczonego; (np. art. 18 ust. 7 i 8, art. 18a ustawy systemowej) kwota ustalona w ustawie. (np. art. 18 ust. 6 ustawy systemowej)

8 PODMIOTY KORZYSTAJĄCE Z PREFERENCYJNEJ PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK (art. 18a ustawy systemowej)

9 Maksymalna roczna wysokość podstawy wymiaru składki 30 x prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego określonego w ustawie budżetowej – aktualnie wynosi: 121 650 zł. Przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia to: 4055 zł. (tylko ubezpieczenie emerytalne i rentowe obowiązkowe i dobrowolne) art. 19 ust. 1 ustawy systemowej

10 Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składek 250% przeciętnego prognozowego miesięcznego wynagrodzenia – - 10 137,50 zł (dotyczy tylko dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) art. 20 ust. 3 ustawy systemowej

11 Terminy rozliczania i opłacania składek: do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, do 10 dnia następnego miesiąca –osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

12 Konto ubezpieczonego w ZUS (indywidualne) konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego (art. 4 pkt 7 ustawy systemowej)

13 Informacje ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS (art. 40 ustawy systemowej)

14 Subkonto ubezpieczonego w ZUS (art. 40 a ustawy systemowej)

15 Podział składki na ubezpieczenie emerytalne W przypadku:  odprowadzania składki do OFE część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosząca: a) 2,92% podstawy wymiaru składki jest odprowadzana przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego OFE b) 4,38% podstawy wymiaru składki jest ewidencjonowana przez ZUS na subkoncie  nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania składki do OFE część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosząca 7,3% podstawy wymiaru składki jest ewidencjonowana przez ZUS na subkoncie.

16 System finansowy ubezpieczeń społecznych System oparty na funduszach, z których przychody pochodzą m.in. ze składek. Głównymi elementami systemu finansowego ubezpieczeń społecznych są: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Rezerwy Demograficznej Otwarte Fundusze Emerytalne

17 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. (art. 51 ust. 1 ustawy systemowej)

18 Przychodami FUS są, m.in.: składki na ubezpieczenie społeczne, niepodlegające przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych; odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec Funduszu; zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki z tego tytułu. (por. art. 52 ust. 1 ustawy systemowej)

19 Ze środków gromadzonych w FUS finansowane są m.in.: wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego, należności dla płatników składek, wydatki na prewencje rentową. (art. 54 ustawy systemowej)

20 W ramach FUS wyodrębnia się fundusze:  emerytalny;  rentowy;  chorobowy;  wypadkowy;  rezerwowe (dla ubezpieczeń rentowych oraz ubezpieczenia chorobowego i ubezpieczenia wypadkowego.

21 Dla ubezpieczeń emerytalnych ze środków pozostających w dniu 31 grudnia każdego roku na rachunku funduszu emerytalnego, pomniejszonych o kwotę niezbędną na zapewnienie wypłat świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego roku - tworzy się Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) (art. 58 ust. 1 ustawy systemowej)

22 Inne źródła zasilania FRD m.in. prywatyzacja mienia Skarbu Państwa; przychody od środków FRD lokowanych w bonach i obligacjach skarbowych, papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. (art. 58 ust. 2 ustawy systemowej)

23 Wyróżnia się dwa podstawowe systemy finansowania świadczeń:  system repartycyjny (z bieżącej składki)  system kapitałowy (ze zgromadzonego ze składki kapitału)


Pobierz ppt "Składka na ubezpieczenie społeczne System finansowy ubezpieczeń społecznych Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google