Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczyciel prowadzący: Anna Polewczyk. Quiz został stworzony w celu przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczyciel prowadzący: Anna Polewczyk. Quiz został stworzony w celu przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe."— Zapis prezentacji:

1 Nauczyciel prowadzący: Anna Polewczyk

2 Quiz został stworzony w celu przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

3 Algorytm rozwiązywania testu Należy kliknąć na jedną z czterech odpowiedzi. Po naciśnięciu właściwej odpowiedź przejdziesz do następnego slajdu. Jeżeli odpowiedź będzie błędna – spróbuj jeszcze raz ! Powodzenia!!!

4 1. Zjawisko bezrobocia pojawia się gdy: A- Podaż pracy przewyższa popyt na pracę B- Popyt na pracę przewyższa podaż pracy C- Popyt i podaż na pracę równoważą się D- Popyt na pracę jest równy lub większy od podaży pracy D- Popyt na pracę jest równy lub większy od podaży pracy

5 2. Jeżeli przedsiębiorstwo jest zarejestrowanym w sądzie podmiotem, wówczas mówimy, że posiada odrębność A- organizacyjną. B- terytorialną. C- ekonomiczną. D- prawną.

6 3. Jeżeli cena na dane dobro maleje to wielkość popytu A- rośnie. B- maleje. C- nie zmienia się. D- na początku rośnie, by następnie zmaleć.

7 4. Sektora publicznego nie reprezentuje A- przedsiębiorstwo państwowe. B- jednoosobowa spółka Skarbu państwa. C- jednostka komunalna. D- fundacja.

8 5.Deficyt budżetowy oznacza A- dodatnią różnicę między wpływami a wydatkami. B- ujemną różnicę między wpływami a wydatkami. C- iloraz wpływów i wydatków. D- iloczyn wpływów i wydatków.

9 6. Poniższa tabela przedstawia średnie wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach StyczeńLutyMarzec 2 750 zł3 200 zł3 050 zł Posługując się średnią arytmetyczną, ustal ile wyniesie średnie wynagrodzenie w I kwartale. A- 2700 zł B- 2800 zł C- 2900 zł D- 3000 zł

10 7.Cenę towaru wynoszącą 200 zł, obniżono dwukrotnie. Pierwszy raz o 10%, drugi raz o 15%. Wskaż cenę towaru po dwóch kolejnych obniżkach. A- 180 zł B- 170 zł C- 153 zł D- 150 zł

11 8. Do ubezpieczeń społecznych nie zaliczamy A- ubezpieczenia rentowego. B- ubezpieczenia wypadkowego. C- ubezpieczenia emerytalnego. D- ubezpieczenia zdrowotnego.

12 9. Import towarów ma miejsce, gdy dokonujesz : A- sprzedaży towarów do krajów należących do UE. B- sprzedaży towarów do krajów nienależących do UE. C- zakupu towarów w krajach należących do UE. D- zakupu towarów w krajach nienależących do UE.

13 10. Przedsiębiorstwo zmieniło profil produkcji, z produkcji okien drewnianych na okna plastikowe. W magazynie pozostały jeszcze zapasy, ustal które z nich zaliczysz do zapasów zbędnych. A- kleje, folie. B- klamki, kleje. C- deski, gwoździe. D- folie, klamki.

14 11. Każdy bank udzielający kredytu domaga się posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Oznacza to A- możliwość spłaty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym okresie. A- możliwość spłaty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym okresie. B- posiadanie wolnych środków na rachunku bieżącym. B- posiadanie wolnych środków na rachunku bieżącym. C- posiadanie przez kredytobiorcę dużego majątku. D- zakaz zaciągania innych zobowiązań.

15 12. Do papierów wartościowych nie zalicza się A- weksli. B- akcji. C- lokat. D- listów zastawnych.

16 13. W jakiej sytuacji organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji? A- Gdy kapitał spółki jest zbyt niski. B- Gdy w skład spółki wchodzą obcokrajowcy. C- Gdy zagrożony jest ważny interes publiczny. D- Gdy spółka działa na rynku przez okres krótszy niż 24 m-ce. D- Gdy spółka działa na rynku przez okres krótszy niż 24 m-ce.

17 14. Skrót PIP oznacza A- Państwowa Inspekcja Pracy. B- Polska Inspekcja Pracy. C- Podstawowa Inspekcja Podatkowa. D- Publiczna Inspekcja Pracy.

18 15. Wskaż, która z cech nie charakteryzuje osoby przedsiębiorczej. A- Energiczność. B- Akceptacja ryzyka. C- Wiara we własne siły. D- Wyższe wykształcenie.

19 16. Politykę pieniężną, której głównym zadaniem jest stabilizacja siły nabywczej pieniądza prowadzi A- Bankowy Fundusz Gwarancyjny B- Narodowy Bank Polski C- Minister Finansów D- Sejm

20 17. Do podatków pośrednich należą podatki: A- dochodowe i konsumpcyjne B- dochodowe i majątkowe C- konsumpcyjne D- dochodowe

21 18. Wartość skradzionych towarów ze sklepu spożywczego jest dla jednostki gospodarczej A- pozostałym kosztem operacyjnym. B- kosztem bezpośrednim. C- stratą nadzwyczajną. D- stratą finansową.

22 19. Wskaż pismo, które powinno zawierać doświadczenie zawodowe osoby ubiegającej się o pracę. A- List intencyjny. B- Podanie o pracę. C- Curriculum vitae. D- List motywacyjny.

23 20. Umowa o pracę powinna być zawarta A- w formie ustnej. B- na piśmie w dzień przed rozpoczęciem przez pracownika pracy. B- na piśmie w dzień przed rozpoczęciem przez pracownika pracy. C- na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy. C- na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy. D- na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy przez pracownika. D- na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy przez pracownika.

24 21. Papiery wartościowe potwierdzające zaciągnięcie długu, np. przez Skarb Państwa oraz ich wykup w określonym czasie wraz z naliczonymi odsetkami to A- obligacje. B- weksle. C- akcje. D- czeki.

25 22. Spółka akcyjna wyemitowała akcje. Wskaż pozycję w bilansie, w której wykazana zostanie nowa wartość zgromadzonego kapitału. A- Majątek trwały. B- Majątek obrotowy. C- Kapitały obce. D- Kapitały własne.

26 23. Do spółek osobowych prawa handlowego zaliczamy A- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. A- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. B- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę jawną. B- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę jawną. C- spółkę akcyjną i spółkę komandytową. D- spółkę partnerską i spółkę jawną.

27 KONIEC ! Gratulacje ukończyłaś/eś quiz z wynikiem pozytywnym Pracę wykonał Artur Kaliciecki

28 Niestety to zła odpowiedź Spróbuj jeszcze raz ! Klik


Pobierz ppt "Nauczyciel prowadzący: Anna Polewczyk. Quiz został stworzony w celu przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google