Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GDAŃSK 2030 Strategia Rozwoju Gdańska Program Operacyjny EDUKACJA GRO 18 czerwca 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GDAŃSK 2030 Strategia Rozwoju Gdańska Program Operacyjny EDUKACJA GRO 18 czerwca 2015."— Zapis prezentacji:

1 GDAŃSK 2030 Strategia Rozwoju Gdańska Program Operacyjny EDUKACJA GRO 18 czerwca 2015

2 GDAŃSK 2030 PLUS STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PROGRAMY OPERACYJNE stanowią kluczowy instrument realizacji Strategii.

3 EDUKACJA Co wynika z diagnozy? 5 rekomendacji cele, działania, zadania, przedsięwzięcia, projekty, inwestycje… musimy przełożyć je na:

4 Co wynika z diagnozy? Potrzebujemy edukacji wyrównującej szanse edukacyjne Edukacja w niewystarczającym stopniu ma charakter edukacji wyrównującej szanse edukacyjne:  Obserwuje się ostrzejszą selekcję pochodzeniową na pierwszym progu kształcenia (po szkole podstawowej), niż na drugim (po szkole średniej).  Wśród bezrobotnych kobiet, prawie 40% to osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. Obserwujemy związek między bezrobociem kobiet a wynikami egzaminu szóstoklasisty.  Wyzwaniem dla edukacji staje się napływ imigrantów.  Nadal osoby niepełnosprawne w niepełnym wymiarze mogą korzystać z praw im przysługujących. REKOMENDACJA 1 EDUKACJA

5 Co wynika z diagnozy? Musimy podnieść jakość pracy placówek gdańskiego systemu edukacji Obserwujemy bardzo zróżnicowaną jakość pracy placówek gdańskiego systemu edukacji:  Problem polaryzacji z różnym nasileniem dotyczy wszystkich szczebli nauczania w gdańskich szkołach - polaryzacja ujawnia się już w wynikach osiąganych przez szkoły podstawowe.  Podporządkowanie szkoły mechanizmowi rozliczania z wyników testów zewnętrznych. REKOMENDACJA 2 EDUKACJA

6 Co wynika z diagnozy? Musimy podnieść kompetencje dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju osobistego Dzieci mają zbyt niskie kompetencje w zakresie rozwoju osobistego:  Uczniowie nie dostrzegają celu nauki na każdym etapie kształcenia. W związku z tym nie przejawiają inicjatywy, pracują w sposób sztampowy, schematyczny, nie potrafią prezentować swoich poglądów i ich bronić, mają trudności z wyrażaniem własnych uczuć i emocji.  Niewystarczający nacisk położony jest na rozwijanie postaw i zachowań obywatelskich oraz kreatywność. REKOMENDACJA 3 EDUKACJA

7 Co wynika z diagnozy? Musimy upowszechnić uczenie się przez całe życie Dostrzegamy niską świadomość uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy podejmowaniu ścieżki rozwoju (zawodowego):  W szkole gimnazjalnej uczniowie nie mają możliwości zastanowienia się nad ścieżką rozwoju osobistego.  Działania w szkołach nie są właściwie zorganizowane, nie są też objęte wsparciem merytorycznym. Brakuje koordynacji pomiędzy wszystkimi etapami kształcenia.  Brakuje doradców, którzy byliby mentorami, przewodnikami, tutorami dla swoich podopiecznych. Brakuje doradztwa edukacyjnego, które byłoby realizowane w nowej formule i uwzględniało wszystkie etapy edukacyjne oraz obejmowało pracę z rodzicami. REKOMENDACJA 4 EDUKACJA

8 Co wynika z diagnozy? Musimy rozwijać zasoby infrastruktury edukacyjnej Obserwujemy braki infrastrukturalne na każdym etapie edukacji, a szczególnie wczesnodziecięcej:  Wysokie oczekiwania mieszkańców Gdańska związane z dostępnością do żłobków i przedszkoli nie znajdują odzwierciedlenia w ich dostępności. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gdańsku jest najniższy spośród 16 miast Polski o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys.  Podobna sytuacja dotyczy dostępu do szeroko pojętych usług edukacyjnych.  Istotnym problemem jest również dostępność, warunki i jakość opieki w świetlicach w szkołach podstawowych. REKOMENDACJA 5 EDUKACJA

9 Cele i Zadania Cel 1. Wyrównanie szans edukacyjnych 1.1 Zwiększenie kompetencji społeczności edukacyjnej (grupa rówieśnicza, rodzice, nauczyciele) dla realizacji pełnej edukacji wyrównującej szanse edukacyjne 1.2 Zbudowanie mechanizmów i poprawienie warunków organizacyjnych wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach gdańskiego systemu edukacji Cel 2. Podniesienie jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki 2.1 Rozwinięcie systemu wsparcia i nadzoru pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki 2.2 Poprawienie warunków rozwoju zawodowego i osobistego kadry gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki 2.3 Wzmocnienie dialogu społecznego w sferze edukacji, wychowania i opieki

10 EDUKACJACele i Zadania Cel 3. Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży 3.1 Wzmocnienie roli najbliższego otoczenia ucznia w kształtowaniu ścieżki rozwoju osobistego 3.2 Udoskonalenie procesu odkrywania i rozwijania talentów i predyspozycji osobistych dzieci i młodzieży 3.3 Kształtowanie w procesie edukacji formalnej i nieformalnej postaw młodych gdańszczan 3.4 Zwiększenie zaangażowania podmiotów zewnętrznych (pracodawców, uczelni wyższych, NGO, służb społecznych i innych podmiotów; wolontariat, wymiany międzynarodowe) w procesie rozwijania kompetencji uczniów

11 EDUKACJACele i Zadania Cel 4. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców dla sprostania wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata 4.1 Zwiększenie dostępu do poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wspierającego każdego mieszkańca w procesie wyboru ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego 4.2 Zwiększenie zaangażowania i wpływu przedsiębiorstw w procesie kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel 5. Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki 5.1 Modernizacja i unowocześnianie istniejącej infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki 5.2 Efektywne zarządzanie infrastrukturą edukacyjną, wychowania i opieki


Pobierz ppt "GDAŃSK 2030 Strategia Rozwoju Gdańska Program Operacyjny EDUKACJA GRO 18 czerwca 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google