Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Copyright by PRS, 2016 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI WEDŁUG NORM ISO 26000, SA 8000 Prowadzący: Władysław Feist - Auditor Wiodący PRS Certyfikacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Copyright by PRS, 2016 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI WEDŁUG NORM ISO 26000, SA 8000 Prowadzący: Władysław Feist - Auditor Wiodący PRS Certyfikacja."— Zapis prezentacji:

1 © Copyright by PRS, 2016 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI WEDŁUG NORM ISO 26000, SA 8000 Prowadzący: Władysław Feist - Auditor Wiodący PRS Certyfikacja 31.03.2016, FRK Zabrze

2 © Copyright by PRS, 2016 PROGRAM SZKOLENIA 2 1.Odpowiedzialność społeczna organizacji - historia - podstawy - kierunki 2.Zasady społecznej odpowiedzialności organizacji (rozliczalność, przejrzystość, postępowanie etyczne, poszanowanie interesów interesariuszy, poszanowanie prawa, poszanowanie międzynarodowych norm postępowania, poszanowanie praw człowieka) 3.Kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności 4. Zagadnienia społecznej odpowiedzialności. 5.Zasada holistycznego zarządzania organizacją w aspekcie wzajemnej zależności aspektów CSR (charakter organizacji a CSR, istota CSR w organizacji) 6.Integrowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacji CSR według SA 8000 a ISO 26000 - Wymagania SA 8000:2014 31.03.2016

3 © Copyright by PRS, 2016 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI Społeczna odpowiedzialność organizacji biznesowych (CSR) i innych - strategia zarządzania firmą uwzględniająca aspekty prawne zrównoważonego rozwoju i ryzyk w organizacji i jej otoczeniu (SA 8000/ISO 26000) Odpowiedzialność społeczna organizacji w ostatnich latach jest coraz bardziej uświadamiana w kierownictwach organizacji na całym świecie. Rozumiana jest jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na pracowników, społeczeństwo i środowisko. Coraz częściej międzynarodowe i zagraniczne korporacje i firmy domagają się od swych partnerów na wschodzie Europy i w Azji dowodu, że ich odpowiedzialność społeczna biznesu spełnia podstawowe wymagania standardu SA 8000 i że jest w ogóle brana pod uwagę w strategii, decyzjach i działaniach firmy. 3

4 © Copyright by PRS, 2016 WSKAZÓWKA TERMINOLOGICZNA W normach SA 8000 i ISO 26000 w wersji oryginalnej używa się pojęcia : „SOCIAL ACCOUNTABILITY” W praktyce polskiej, stosuje się termin: „ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA” Należy zwrócić uwagę, że „accountability” oznacza „rozliczalność”, zatem wymaganiem normy jest stworzenie w przedsiębiorstwie warunków pozwalających na udowodnienie stosowanych praktyk, a nie tylko ograniczenie się do intencji i deklaracji. CSR - oznacza w istocie odpowiedzialność społeczną korporacji biznesowej. Ponieważ ten skrót obowiązuje powszechnie, będziemy go tu rozumieć jako społeczną odpowiedzialność każdej organizacji. 4

5 © Copyright by PRS, 2016 PODSTAWOWE POJĘCIA Corporate Social Responsibility (CSR) - społeczna odpowiedzialność biznesu koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii, a także codziennych praktyk, dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami zainteresowanych stron. Koncepcja ta dotyczy każdej organizacji, która oddziaływuje w jakikolwiek sposób na otoczenie społeczne, przyrodnicze, czy gospodarcze. 5

6 © Copyright by PRS, 2016 PODSTAWOWE POJĘCIA Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, i relacje z zainteresowanymi stronami, które mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością. 6

7 © Copyright by PRS, 2016 PODSTAWOWE POJĘCIA Skoro zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji ma charakter dobrowolny, jej wdrożenie może przybierać różne formy i przedsiębiorstwa mogą posługiwać się tą koncepcją w dobrych i złych intencjach. Stąd idea normy, pozwalającej na zweryfikowanie stosowanych rozwiązań - SA 8000 (społeczna rozliczalność biznesu). Norma ta jest podstawą do zbilansowania osiągnięć organizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności i do certyfikacji systemu opartego na SA 8000. Norma ISO 26000 jest przewodnikiem umożliwiającym identyfikację aspektów CSR w organizacji, identyfikację zainteresowanych stron, rozumienia tych aspektów w ramach organizacji i do ich zintegrowanego wdrażania w ramach organizacji. 7

8 © Copyright by PRS, 2016 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI HISTORIA, PODSTAWY, KIERUNKI Globalizacja: pracodawcy działają w wielu krajach, środowiskach, kulturach, warunkach cywilizacyjnych Uwarunkowania środowiskowe: relacje z otoczeniem stanowią dla przedsiębiorstwa istotny czynnik wpływający na możliwość prowadzenia działalności; postrzeganie przedsiębiorstwa jako pracodawcy wpływa na wizerunek marki firmy Uwarunkowania wewnętrzne: ludzie stanowią podstawowy kapitał przedsiębiorstwa (patrz: zasady zarządzania jakością: przywództwo, zaangażowanie ludzi) 8

9 © Copyright by PRS, 2016 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI HISTORIA, PODSTAWY, KIERUNKI Doświadczenia XIX-wiecznej praktyki wielkich przedsiębiorców amerykańskich (unikanie podatków, dyskryminacja cenowa, wyzysk) - pierwsze regulacje prawne Wielki kryzys lat 30 -tych XX wieku - doświadczenia budujące ochronę pracy Lata 60-te XX wieku - oskarżenia przedsiębiorstw o wywoływanie niepokojów społecznych Lata 90-te XX wieku - prace nad normą SA 8000 Wiek XXI - rozwój nomy SA 8000 i zainicjowanie normy ISO 26000 Przyszłość - standard międzynarodowy obejmujący wszystkie 7 kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności - PRS Certyfikacja wpisuje się w te prace 9

10 © Copyright by PRS, 2016 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI ARGUMENTY ZWOLENNIKÓW Działalność gospodarcza powoduje liczne problemy (np. zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie zasobów naturalnych), w rozwiązywaniu których powinno uczestniczyć także przedsiębiorstwo; Przedsiębiorstwa posiadają osobowość prawną, są więc swoistego rodzaju obywatelami, którzy powinni dbać o swoje otoczenie; Dzięki odpowiedzialności społecznej, firmy mogą poprawić swoją reputację, a tym samym zwiększyć zyski; Przejrzystość działania przedsiębiorstwa może zapewnić polepszenie relacji z zainteresowanymi stronami, wewnętrznymi i zewnętrznymi, a przez to, zapewnia zmniejszenie ryzyk dla ciągłości działania biznesu. 10

11 © Copyright by PRS, 2016 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI ARGUMENTY PRZECIWNIKÓW Firma powinna skupić się wyłącznie na kreowaniu zysków; Może zaistnieć konflikt interesów, decyzja podjęta przez menedżera może być subiektywna; Organizacje nie mają doświadczenia w kierowaniu programami społecznymi. 11

12 © Copyright by PRS, 2016 STANDARDY CSR Norma SA 8000:2014 Społeczna odpowiedzialność Wydana przez organizację Social Accountability International po raz pierwszy w roku 1998. Aktualnie obowiązuje wydanie nr 4. Przeznaczona przede wszystkim do certyfikacji uporządkowanej pod kątem prawa i relacji z pracownikami. Standard AA 1000 wydany w 1999 roku przez Institute of Social and Ethical AccountAbility - Przeznaczona do niezależnej oceny z punktu widzenia strategii wzajemnych relacji z innymi organizacjami. Kodeksy postępowania takie jak: Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (2000) Inicjatywa Global Compact (2000) - oparta o agencje ONZ Norma ISO 26000:2010, PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności - standard najbardziej kompleksowy, mimo, że nie przeznaczony do certyfikacji. 12

13 © Copyright by PRS, 2016 NORMA ISO 26000:2010 13

14 © Copyright by PRS, 2016 NORMA ISO 26000:2010 7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.Rozliczalność 2.Przejrzystość 3.Postępowanie etyczne 4.Poszanowanie interesów interesariuszy 5.Poszanowanie prawa 6.Poszanowanie międzynarodowych norm postępowania 7.Poszanowanie praw człowieka 14

15 © Copyright by PRS, 2016 1.Rozliczalność Organizacja powinna odpowiedzialnie reagować na wpływy: Społeczeństwa Gospodarki Środowiska Wymaga to: Obserwowania tych wpływów i reagowania na nie Respektowania wymagań organów państwowych i społecznych Rozważania wpływów własnych decyzji na społeczeństwo, gospodarkę, środowisko. Zapobiegania niepożądanym i nieoczekiwanym wpływom 15 NORMA ISO 26000:2010 7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

16 © Copyright by PRS, 2016 2.Przejrzystość Organizacja, w swych decyzjach i działaniach, ma być przejrzysta dla społeczeństwa i dla środowiska. Wymaga to: Zrozumiałego, określonego i kompletnego sposobu ujawniania polityk, decyzji i działań, które mają i mogą mieć realny wpływ na społeczeństwo i środowisko Ustalonego sposobu zapoznawania zainteresowanych stron z tymi politykami, decyzjami i działaniami (nie jest wymaganie upublicznianie tych informacji, ani przekazywanie tajemnic służbowych, handlowych czy prywatnych chronionych prawem danych) 16 NORMA ISO 26000:2010 7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

17 © Copyright by PRS, 2016 3.Postępowanie etyczne Postępowanie organizacji ma być oparte o wartości: uczciwości równości spójności Postępowanie to ma dotyczyć ludzi, zwierząt i środowiska i odnosić się do potrzeb zainteresowanych stron. Organizacja ma aktywnie promować etyczne postępowanie poprzez: Identyfikację i oznajmianie kluczowych swoich wartości i zasad Wdrażanie i używanie struktur zarządzających pomagających wspierać etyczne postępowanie w organizacji, w jej decyzjach i relacjach Identyfikowanie, adoptowanie i stosowanie standardów postępowania etycznego 17 NORMA ISO 26000:2010 7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

18 © Copyright by PRS, 2016 4.Poszanowanie interesów interesariuszy Organizacja ma respektować, rozważać i odpowiadać na potrzeby zainteresowanych stron. Cele organizacji mogą być ograniczone do celów jej właścicieli, członków, mocodawców, klientów, jednak inne osoby i grupy również mają prawa, życzenia czy szczególne wymagania, które powinny być brane pod uwagę. Organizacja powinna w tym celu: Identyfikować zainteresowane strony Rozpoznawać i mieć na względzie ich interesy i prawa wynikające z przepisów, a także odpowiednio reagować na wyrażane przez nich problemy 18 NORMA ISO 26000:2010 7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

19 © Copyright by PRS, 2016 5. Poszanowanie prawa Organizacja ma akceptować obowiązkowość poszanowania przepisów prawnych. Nadrzędność przepisów prawnych należy rozumieć w szczególności tak, że: Nikt w organizacji nie stoi ponad prawem, Również władza podlega prawu, Nie stosuje się przemocy i siły, tylko prawo, Przepisy prawne powinny być opublikowane, udokumentowane i dostępne, podobnie jak procedury do stosowania wewnątrz organizacji, Organizacja respektuje przepisy prawne. 19 NORMA ISO 26000:2010 7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

20 © Copyright by PRS, 2016 6. Poszanowanie międzynarodowych norm postępowania Organizacja ma respektować międzynarodowe normy postępowania, mających odniesienie do zasad przestrzegania przepisów prawa: W sytuacjach gdy prawo, lub jego wdrożenie nie daje adekwatnego zabezpieczenia dla środowiska lub społeczności, organizacja ma się starać spełnić jako minimum, przynajmniej standardy międzynarodowe w tym zakresie, W krajach, w których prawo lub jego wdrożenie koliduje z międzynarodowymi normami postępowania, organizacja ma się starać spełnić tyle międzynarodowego prawa ile to możliwe i przeglądać swoje relacje z miejscowym prawem, na tle prawa międzynarodowego, Organizacja ma unikać związków z działaniami organizacji nie spełniających międzynarodowych norm postępowania. 20 NORMA ISO 26000:2010 7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

21 © Copyright by PRS, 2016 7.Poszanowanie praw człowieka Organizacja ma respektować prawa człowieka i uznawać zarówno ich ważność jak uniwersalność. Organizacja powinna: Szanować i tam gdzie to możliwe, promować zestaw praw zawartych w Międzynarodowym Zestawie Praw Człowieka, Szanować uniwersalność tych praw we wszystkich krajach, kulturach i sytuacjach, Tam gdzie prawa człowieka nie są zabezpieczone, podejmować kroki w kierunku ochrony tych praw i unikać wykorzystywania takich sytuacji, W sytuacjach, gdy prawo nie zabezpiecza praw człowieka, starać się uszanować prawo międzynarodowe w tym zakresie. 21 NORMA ISO 26000:2010 7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

22 © Copyright by PRS, 2016 1.Ład organizacyjny 2.Prawa człowieka 3.Praktyki z zakresu pracy 4.Środowisko 5.Uczciwe praktyki operacyjne 6.Zagadnienia konsumenckie 7.Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 22 NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

23 © Copyright by PRS, 2016 1.Ład organizacyjny Każda organizacja powinna posiadać istniejące i uporządkowane procesy, systemy i struktury lub inne mechanizmy umożliwiające wykorzystywanie zasad odpowiedzialności społecznej w procesach decyzyjnych. Procesy i struktury organizacji powinny jej umożliwiać: Rozwijanie strategii, celów i zadań obrazujących zobowiązania w zakresie odpowiedzialności społecznej, Demonstrowanie zobowiązań kierownictwa i jego odpowiedzialność, Kreowanie i kształtowanie środowiska i kultury tak, by zasady odpowiedzialności społecznej były respektowane, Kreowanie systemu ekonomicznych i pozaekonomicznych zachęt do osiągania dokonań w zakresie odpowiedzialności społecznej, Używanie finansowych, naturalnych i ludzkich zasobów efektywnie. 23 NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

24 © Copyright by PRS, 2016 2.Prawa człowieka Dwie ogólne kategorie praw człowieka: Prawa obywatelskie i polityczne obejmujące prawa do życia i wolności, równość wobec prawa i prawo do wyrażania się. Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne, obejmujące prawo do pracy, prawo do jedzenia, prawo do najwyższych, osiągalnych standardów zdrowia, prawa do edukacji i prawa do bezpieczeństwa socjalnego. Międzynarodowe Zestawienie Praw Człowieka : Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka - adoptowana przez ONZ w 1948 Zawiera główne prawa człowieka. 24 NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

25 © Copyright by PRS, 2016 3. Praktyki z zakresu pracy Podstawową zasadą w praktykach pracy jest Deklaracja Filadelfijska MOP z 1944 roku, mówiąca, ze praca nie jest towarem. Pracownicy nie mogą być traktowani jak czynnik procesu produkcyjnego i poddawani takim samym mechanizmom rynkowym co inne czynniki produkcji. Zasadnicze obowiązki w zakresie realizacji tej zasady mają Państwa. Organizacje powinny respektować przepisy prawne dotyczące pracy. Tam gdzie Państwa nie w pełni respektują zasady praktyk pracy, organizacje powinny dostosować swoje działania do międzynarodowych norm w tym zakresie. Zadania organizacji: Zapewnić swój wkład w rozwój standardów życia pracowników ( w tym osób samo zatrudnionych i pracowników, dostarczanych przez inne organizacje) w zakresie ich bezpiecznych i godnych warunków pracy. 25 NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

26 © Copyright by PRS, 2016 4. Środowisko Zasady dotyczące środowiska: Odpowiedzialność za środowisko Podejście zapobiegawcze Zarządzanie ryzykiem środowiskowym Wnoszenie opłat i kar środowiskowych W ramach zarządzania środowiskiem organizacja powinna ocenić przydatność następujących podejść i strategii i w razie potrzeby, wdrożyć je: Podejście cyklu życia, Ocena wpływów środowiskowych, Czystsza produkcja i eko-efektywność, Podejście systemowe do produktów - usług, Stosowanie technologii i praktyk pro ekologicznych, Zrównoważone dostawy, Podnoszenie świadomości i wyszkolenia. 26 NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

27 © Copyright by PRS, 2016 5.Uczciwe praktyki operacyjne Uczciwe praktyki operacyjne koncentrują się na etycznym postępowaniu we współpracy z innymi organizacjami. Obejmuje to współpracę z agencjami rządowymi, a także partnerami, dostawcami, klientami, konkurentami i stowarzyszeniami, których organizacja jest członkiem. Zasady uczciwego postępowania operacyjnego obejmują: Zachowanie etyczne na wszystkich etapach działania, w tym zapobieganie korupcji, praktykowanie odpowiedzialnego zaangażowania politycznego, uwzględnianie respektowania prawa, stosowanie etycznych standardów, odpowiedzialność (rozliczalność) i przejrzystość działań. Działania mają być uczciwe, sprawiedliwe i zintegrowane. 27 NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

28 © Copyright by PRS, 2016 6.Zagadnienia konsumenckie Zasady Bezpieczeństwo wyrobów i usług Informowanie konsumentów o zagrożeniach i ryzykach Umożliwianie wyboru spośród różnych wyrobów i usług Wysłuchanie konsumentów, ich uwag, skarg, wniosków Rekompensata i naprawa wyrobów niesatysfakcjonujących Instruktaż i szkolenie co do sposobu użycia wyrobu Zdrowe środowisko Zasady dodatkowe Poszanowanie prawa do prywatności Podejście zapobiegające szkodom Promowanie równości podejścia co do płci i praw kobiet Promowanie wzornictwa uniwersalnego - dla wszystkich 28 NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

29 © Copyright by PRS, 2016 7.Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej Zasady: Rozważać własną organizację jako część społeczności przy podchodzeniu do zagadnień zaangażowania i rozwoju społeczności, Uznawać prawa członków społeczności do podejmowania decyzji dotyczących ich społeczności i dlatego dążyć w sposób, jaki oni wybiorą do maksymalizowania ich zasobów i możliwości, Uznawać cechy charakterystyczne społeczności, takie jak ich kultura, religia, zwyczaje, tradycje i historie, Uznawać wartości pracy przy współpracy, wspieraniu w wymianie doświadczeń, zasobów i ofert. 29 NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

30 © Copyright by PRS, 2016 7.Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 8 Celów Milenijnych ONZ do osiągnięcia w 2015 roku: 1.Wykorzenienie ekstremalnego ubóstwa i głodu, 2.Powszechne osiągnięcie edukacji podstawowej, 3.Promowanie równości płci i praw kobiet, 4.Zredukowanie śmiertelności dzieci, 5.Polepszenie zdrowia matek, 6.Walka z HIV/AIDS, malarią i innymi chorobami, 7.Zapewnienie zrównoważonego środowiska, 8.Rozwijanie globalnego partnerstwa dla rozwoju Cele mają 18 mierzalnych targetów mierzonych za pomocą 48 wskaźników. 30 NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

31 © Copyright by PRS, 2016 Kluczowy obszar: Ład organizacyjny Kluczowy obszar: Prawa człowieka Zagadnienie 1. Należyta staranność Zagadnienie 2. Sytuacje zagrożenia praw człowieka Zagadnienie 3. Unikanie współudziału Zagadnienie 4. Rozpatrywanie skarg Zagadnienie 5. Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe Zagadnienie 6. Prawa obywatelskie: osobiste i polityczne Zagadnienie 7. Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne Zagadnienie 8. Fundamentalne zasady i prawa w pracy 31 NORMA ISO 26000:2010 - ZAGADNIENIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

32 © Copyright by PRS, 2016 Kluczowy obszar: Praktyki z zakresu pracy Zagadnienie 1. Zatrudnienie i stosunki pracy Zagadnienie 2. Warunki pracy i ochrona socjalna Zagadnienie 3. Dialog społeczny Zagadnienie 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy Zagadnienie 5. Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy Kluczowy obszar: Środowisko Zagadnienie 1. Zapobieganie zanieczyszczeniom Zagadnienie 2. Zrównoważone wykorzystanie zasobów Zagadnienie 3. Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu Zagadnienie 4. Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych 32 NORMA ISO 26000:2010 - ZAGADNIENIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

33 © Copyright by PRS, 2016 NORMA ISO 26000:2010 - ZAGADNIENIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Kluczowy obszar: Uczciwe praktyki operacyjne Zagadnienie 1. Przeciwdziałanie korupcji Zagadnienie 2. Odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną Zagadnienie 3. Uczciwa konkurencja Zagadnienie 4. Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości Zagadnienie 5. Poszanowanie praw własności Kluczowy obszar : Zagadnienia konsumenckie Zagadnienie 1. Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów Zagadnienie 2. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów Zagadnienie 3. Zrównoważona konsumpcja Zagadnienie 4. Obsługa konsumenta, wsparcie, oraz reklamacje i rozwiązywanie sporów Zagadnienie 5. Ochrona danych i prywatności konsumenta Zagadnienie 6. Dostępność do podstawowych usług Zagadnienie 7. Edukacja i świadomość 33

34 © Copyright by PRS, 2016 Kluczowy obszar: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej Zagadnienie 1. Zaangażowanie społeczne Zagadnienie 2. Edukacja i kultura Zagadnienie 3. Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności Zagadnienie 4. Rozwój i dostęp do technologii Zagadnienie 5. Tworzenie bogactwa i dochodu Zagadnienie 6. Zdrowie Zagadnienie 7. Inwestycje społeczne 34 NORMA ISO 26000:2010 - ZAGADNIENIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

35 © Copyright by PRS, 2016 NORMA ISO 26000:2010 35

36 © Copyright by PRS, 2016 NORMA SA 8000:2014 I Wstęp 1.Cel i zakres 2.System zarządzania II Elementy normatywne oraz ich interpretacja IIIDefinicje IVWymogi społecznej odpowiedzialności 1.Praca dzieci 2.Praca przymusowa lub obowiązkowa 3.Bezpieczeństwo i higiena pracy 4.Prawo do zrzeszania się 5.Dyskryminacja 6.Praktyki dyscyplinujące 7.Godziny pracy 8.Wynagrodzenie 9.System zarządzania 36

37 © Copyright by PRS, 2016 KORZYŚCI Z CSR DLA ORGANIZACJI Zaufanie inwestorów, właścicieli i sponsorów. Dobre relacje z firmami, samorządami, mediami, dostawcami, klientami i społecznościami, w których organizacja działa. Zgodność z obowiązującym prawem i spójność z międzynarodowymi normami zachowania, normami dotyczącymi systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP i odpowiedzialnością społeczną biznesu. Zaangażowanie w etyczny, zrównoważony rozwój, przyczyniający się do zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, jak też równowagi środowiska naturalnego. Przewaga konkurencyjna. Reputacja, postrzeganie firmy jako lepszej, bardziej „ludzkiej” od innych, jako firmy „z sercem”. Identyfikacja potrzeb pracowników, klientów oraz innych zainteresowanych stron. Utrzymanie lojalności, produktywności oraz morale pracowników. Uświadomienie sobie istotnych ryzyk dla organizacji. Zmniejszenie ryzyk co do ciągłości działania biznesu. 37

38 © Copyright by PRS, 2016 Dziękuję za uwagę Władysław Feist www.prs.pl al. gen. J. Hallera 126 80-416 Gdańsk tel.: 58 751 12 73 fax: 58 341 77 69 dc@prs.pl


Pobierz ppt "© Copyright by PRS, 2016 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI WEDŁUG NORM ISO 26000, SA 8000 Prowadzący: Władysław Feist - Auditor Wiodący PRS Certyfikacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google