Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Copyright by PRS, 2016 ZARZĄDZANIE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORGANIZACJI WEDŁUG NORMY ISO 26000 – PRAKTYCZNE WDRAŻANIE Prowadzący: Władysław Feist.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Copyright by PRS, 2016 ZARZĄDZANIE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORGANIZACJI WEDŁUG NORMY ISO 26000 – PRAKTYCZNE WDRAŻANIE Prowadzący: Władysław Feist."— Zapis prezentacji:

1 © Copyright by PRS, 2016 ZARZĄDZANIE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORGANIZACJI WEDŁUG NORMY ISO 26000 – PRAKTYCZNE WDRAŻANIE Prowadzący: Władysław Feist - Auditor Wiodący PRS Certyfikacja 31.03.2016, FRK Zabrze

2 © Copyright by PRS, 2016 PROGRAM SZKOLENIA 2 Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie: 1. Przypomnienie zasad, kluczowych obszarów i zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością, 2. identyfikacja zagadnień odpowiedzialności społecznej w przykładowej organizacji, 3. Identyfikacja interesariuszy, i sfery oddziaływań organizacji, 4. Ustalanie ładu organizacyjnego, 5. Komunikacja w zakresie społecznej odpowiedzialności, 6. Praktyki w zakresie integrowania społecznej odpowiedzialności z działaniami organizacji, 7. Przegląd oraz doskonalenie działań i praktyk organizacji związanych ze społeczną odpowiedzialnością. 31.03.2016

3 © Copyright by PRS, 2016 PROGRAM SZKOLENIA 3 Wykaz ćwiczeń przydatnych w trakcie wdrażania normy: 1. Przykłady obszarów odpowiedzialności społecznej w różnych organizacjach, 2. Identyfikacja kontekstów organizacji i jej interesariuszy, 3. : Identyfikacja istotnych zagadnień odpowiedzialności społecznej w organizacji, 4. Ustalanie ładu organizacyjnego w organizacji, 5. Komunikowanie się, współpraca z interesariuszami i informacja dla nich, 6. Zakres dokumentacji i działań w ramach ustalonego ładu organizacyjnego w odniesieniu do odpowiedzialności społecznej, ustalanie harmonogramu projektu, 7. Przegląd oraz doskonalenie działań i praktyk organizacji związanych ze społeczna odpowiedzialnością: Pobudzanie i wspieranie dobrowolnych inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności, Praktyczne wskazówki wdrażania i potwierdzania systemu odpowiedzialności społecznej. 31.03.2016

4 © Copyright by PRS, 2016 NORMA ISO 26000:2010 4

5 © Copyright by PRS, 2016 ŹRÓDŁA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Społeczna odpowiedzialność organizacji (ISO 26000) odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: -przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, -Uwzględnia oczekiwania interesariuszy, -Jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania, -Jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach. Uwaga1: Działania obejmują produkty, usługi i procesy Uwaga2: Relacje dotyczą działań organizacji podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania. 5

6 © Copyright by PRS, 2016 ŹRÓDŁA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Odpowiedzialność społeczna w ostatnich latach jest coraz bardziej uświadamiana przez kierownictwa organizacji na całym świecie. Rozumiana jest jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na pracowników, społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Coraz częściej międzynarodowe i zagraniczne korporacje i firmy domagają się od swych partnerów na wschodzie Europy i w Azji dowodu, że ich odpowiedzialność społeczna biznesu spełnia podstawowe wymagania międzynarodowych norm i że jest w ogóle brana pod uwagę w strategii, decyzjach i działaniach firmy. Przykłady w Polsce: Elektrownie Firmy tekstylne Organizacje korporacyjne Urzędy marszałkowskie i wojewódzkie 6

7 © Copyright by PRS, 2016 ŹRÓDŁA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Odpowiedzialność społeczna urzędu – jako specyficznej organizacji Organizacja urzędowa:  ma specyficzny łańcuch wartości (krótki łańcuch dostaw)  ma szczególna sferę oddziaływań ( bardzo rozległy łańcuch i sieć dystrybucji swoich produktów i usług – decyzji i działań)  ma wpływy jednocześnie społeczne, gospodarcze i środowiskowe,  ma nietypowe procesy i specyficzne technologie  Ma ogromną ilość zróżnicowanych i pogrupowanych interesariuszy 7

8 © Copyright by PRS, 2016 PRZYKŁADY OBSZARÓW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ORGANIZACJI Ćwiczenie Pracując w małych grupach dyskutujemy, które kluczowe obszary odpowiedzialności społecznej mają znaczenie w wybranej organizacji i jakie zagadnienia w ramach tych obszarów są istotne. Materiały pomocnicze: wyciąg z normy PN-ISO 26000:2012 Czas 15 min.  Grupa 1: Urząd dużego miasta  Grupa 2: Wyższa uczelnia techniczna  Grupa 3: Fabryka chemiczna Przedstawiamy raporty i referujemy wyniki, każda grupa 5 min. 8

9 © Copyright by PRS, 2016 IDENTYFIKACJA SFERY ODDZIAŁYWAŃ ORGANIZACJI I JEJ INTERESARIUSZY Interesariusze są zainteresowani w określonych dziedzinach działania organizacji. Interesariuszami mogą być: -Władze lokalne i państwowe -Pracownicy i ich organizacje -Organizacje samorządowe -Organizacje społeczne, pozarządowe -Placówki naukowe, -Firmy, inwestorzy, instytucje kapitałowe, -Mieszkańcy i ich grupy, -Internauci, -Inni. 9

10 © Copyright by PRS, 2016 IDENTYFIKACJA SFERY ODDZIAŁYWAŃ ORGANIZACJI I JEJ INTERESARIUSZY Sfery oddziaływania (kontekst) organizacji silnie zależą od rodzaju i zakresu działań organizacji, jakie bierzemy pod uwagę. -Zadania własne, samorządowe urzędu -Zadania zlecone, powierzone, rządowe organizacji -Edukacja, zdrowie, kultura, sport, turystyka -Pomoc społeczna, polityka prorodzinna, ochrona konsumenta, przeciwdziałanie bezrobociu, -Ochrona środowiska, zagospodarowanie przestrzenne, transport, -Zagrożenia i ryzyka działań organizacji, w tym BHP i środowiskowe -Gospodarka wodna, bezpieczeństwo publiczne 10

11 © Copyright by PRS, 2016 IDENTYFIKACJA SFERY ODDZIAŁYWAŃ ORGANIZACJI I JEJ INTERESARIUSZY Ćwiczenie Pracując w małych grupach dyskutujemy, dla kogo są istotne decyzje i działania różnych organizacji w poszczególnych obszarach, takich jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, turystyka, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, ochrona konsumenta, przeciwdziałanie bezrobociu, ochrona środowiska, zagospodarowanie przestrzenne, transport, gospodarka wodna. Identyfikujemy zainteresowane grupy zbiorowe. Czas 15 min.  Grupa 1: Urząd dużego miasta  Grupa 2: Wyższa uczelnia techniczna  Grupa 3: Fabryka chemiczna Przedstawiamy raporty i referujemy wyniki, każda grupa 5 min 11

12 © Copyright by PRS, 2016 IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ORGANIZACJI Ćwiczenie Pracując w małych grupach dyskutujemy, które określone przez normę ISO 26000 kluczowe obszary i zagadnienia odpowiedzialności społecznej mogą mieć znaczenie dla organizacji. Czas 15 min.  Grupa 1: Urząd dużego miasta  Grupa 2: Wyższa uczelnia techniczna  Grupa 3: Fabryka chemiczna Przedstawiamy raporty i referujemy wyniki, każda grupa 5 min 12

13 © Copyright by PRS, 2016 USTALANIE ŁADU ORGANIZACYJNEGO W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ORGANIZACJI Zasady etyki społecznej i zrównoważonego rozwoju, Przykład polityki ZSZ, Przegląd dokonań i kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności w organizacjach – przykłady raportów, Przegląd przepisów państwowych w zakresie kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności, przegląd systemów zarządzania i polityk we własnej organizacji i wypracowanie koncepcji usytuowania systemu społecznej odpowiedzialności we własnej organizacji 13

14 © Copyright by PRS, 2016 USTALANIE ŁADU ORGANIZACYJNEGO W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ORGANIZACJI 14 Ćwiczenie Pracując w małych grupach dyskutujemy, jakie elementy rozpoznane przez grupę warto wnieść do ładu organizacyjnego, wyrażonego przez polityki i kierunków odpowiedzialności społecznej organizacji. Czas 15 min.  Grupa 1: Urząd dużego miasta  Grupa 2: Wyższa uczelnia techniczna  Grupa 3: Fabryka chemiczna Przedstawiamy raporty i referujemy wyniki, każda grupa 2 min

15 © Copyright by PRS, 2016 KOMUNIKOWANIE SIĘ, WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI I INFORMACJA Komunikacja ma zasadniczą rolę w społecznej odpowiedzialności: -Zwiększa świadomość społecznej odpowiedzialności, -Demonstruje szacunek organizacji dla społecznej odpowiedzialności, -Pomaga zaangażować się stronom w dialog społeczny, -Odnosi się do wymagań prawnych i wskazuje je, -Dostarcza informacji o wpływach organizacji, jej produktach, usługach, -Pozwala na współpracę zainteresowanych 15

16 © Copyright by PRS, 2016 Informacja powinna być: pełna, zrozumiała, odpowiadająca na pytania, dokładna, wyważona, odpowiednia w czasie, dostępna 16 KOMUNIKOWANIE SIĘ, WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI I INFORMACJA

17 © Copyright by PRS, 2016 Ćwiczenie Pracując w małych grupach dyskutujemy, jakie środki komunikowania się, współpracy z interesariuszami i informacji należałoby uruchomić w poszczególnych rodzajach organizacji. Czas 15 min.  Grupa 1: Urząd dużego miasta  Grupa 2: Wyższa uczelnia techniczna  Grupa 3: Fabryka chemiczna Przedstawiamy raporty i referujemy wyniki, każda grupa 5 min 17 KOMUNIKOWANIE SIĘ, WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI I INFORMACJA

18 © Copyright by PRS, 2016 Zarządzanie organizacją – kluczowym aspektem społecznej odpowiedzialności – tu kształtujemy strategię, polityki, cele Jeśli zarządzanie – to systemowe ! Polityka w zakresie społecznej odpowiedzialności Cele dotyczące społecznej odpowiedzialności Udokumentowane procedury systemowe i operacyjne, Ustanowione poszczególne procesy społecznej odpowiedzialności Określona odpowiedzialność za działanie procesów i ich monitorowanie według przyjętych kryteriów, 18 SYSTEMOWE KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ ICH MONITOROWANIE I DOSKONALENIE

19 © Copyright by PRS, 2016 Przyjęta praktyka – przeglądu decyzji i działań w kontekście ich odpowiedzialności społecznej Uświadamianie procesów społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej konsumpcji – jako odrębny proces Raportowanie o stanie procesów społecznej odpowiedzialności Przegląd zarządzania systemem społecznej odpowiedzialności Ocena wyników i podejmowanie działań doskonalących Raportowanie społecznej odpowiedzialności interesariuszom 19 SYSTEMOWE KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ ICH MONITOROWANIE I DOSKONALENIE

20 © Copyright by PRS, 2016 Wymagania systemu spójnego z ISO 9001: Polityka i cele udokumentowane, przeglądane Procesy ustanowione, monitorowane, ryzyka i szanse ustalone i zarządzane Odpowiedzialności i uprawnienia ustalone i zakomunikowane Procedury dot. nadzorowania dokumentów, zapisów, auditu wewnętrznego, postępowania w sytuacji niezgodnej, działań korygujących i zapobiegawczych – udokumentowane System auditowany, monitorowany, przeglądany, doskonalony Zapisy ustalone, przechowywane, udostępniane 20 ZAKRES DOKUMENTACJI I DZIAŁAŃ W RAMACH USTALONEGO ŁADU ORGANIZACYJNEGO

21 © Copyright by PRS, 2016 Ćwiczenie Pracując w małych grupach, znając lub zakładając politykę i kierunki działania organizacji, zakładając przeciętny aktualny stan społecznej odpowiedzialności w organizacji dyskutujemy, jakie kroki powinniśmy zaplanować w harmonogramie projektu rozwijania CSR i formułujemy harmonogram działań, uwzględniający ustalenie niezbędnych dokumentów, zaplanowanie działań i doprowadzenie do pierwszego przeglądu. Czas 30 min.  Grupa 1: Urząd dużego miasta  Grupa 2: Wyższa uczelnia techniczna  Grupa 3: Fabryka chemiczna Przedstawiamy sporządzony harmonogram 5 min Omawiamy mocne i słabe strony tego dokumentu. 5 min. 21 ZAKRES DOKUMENTACJI I DZIAŁAŃ W RAMACH USTALONEGO ŁADU ORGANIZACYJNEGO

22 © Copyright by PRS, 2016 Ćwiczenie Pracując w małych grupach dyskutujemy, jak monitorowalibyśmy ustanowione procesy odpowiedzialności społecznej i jak byśmy je doskonalili. Czas 20 min.  Grupa 1: Urząd dużego miasta  Grupa 2: Wyższa uczelnia techniczna  Grupa 3: Fabryka chemiczna Przedstawiamy raporty i referujemy wyniki, każda grupa 5 min. Omówienie i dyskusja prezentacji 5 min. 22 PRZEGLĄD ORAZ DOSKONALENIE DZIAŁAŃ I PRAKTYK ORGANIZACJI W SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

23 © Copyright by PRS, 2016 Standard ISO 26000:2010 jest przewodnikiem po kluczowych obszarach i zagadnieniach istotnych dla odpowiedzialności społecznej w warunkach najróżniejszych organizacji. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą potrafili: Identyfikować sfery oddziaływań (konteksty) organizacji Identyfikować istotne dla organizacji zagadnienia odpowiedzialności społecznej, Identyfikować interesariuszy, Ustalać ład organizacyjny w organizacji w odniesieniu do odpowiedzialności społecznej, Zapewniać świadome komunikowanie się z interesariuszami, Ustalać praktyki w zakresie integrowania społecznej odpowiedzialności z działaniami organizacji, Przeglądać oraz doskonalić działania i praktyki organizacji związanych ze społeczną odpowiedzialnością. 23 EFEKTY SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAKTYK WDRAŻANIA ISO 26000:2010

24 © Copyright by PRS, 2016 Dziękuję za uwagę Władysław Feist www.prs.pl al. gen. J. Hallera 126 80-416 Gdańsk tel.: 58 751 12 73 fax: 58 341 77 69 dc@prs.pl


Pobierz ppt "© Copyright by PRS, 2016 ZARZĄDZANIE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORGANIZACJI WEDŁUG NORMY ISO 26000 – PRAKTYCZNE WDRAŻANIE Prowadzący: Władysław Feist."

Podobne prezentacje


Reklamy Google