Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ROLA SAMORZĄDU W KREOWANIU POLITYKI OŚWIATOWEJ W REGIONIE – ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI Kielce,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ROLA SAMORZĄDU W KREOWANIU POLITYKI OŚWIATOWEJ W REGIONIE – ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI Kielce,"— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ROLA SAMORZĄDU W KREOWANIU POLITYKI OŚWIATOWEJ W REGIONIE – ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI Kielce, październik 2010 r.

2 Program Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 Celem Programu jest: 1. Promocja edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego, poprzez przyznawanie nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla laureatów ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów oraz uczniów i studentów mających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 2. Wsparcie przedsięwzięć o zasięgu regionalnym mających na celu promocję uzdolnień dzieci i młodzieży, olimpiad, konkursów, w tym projektów zbieżnych z założeniami niniejszego Programu.

3 Program Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 Program skierowany jest do: 1. uczniów i studentów będących mieszkańcami województwa świętokrzyskiego (posiadających zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa świętokrzyskiego), zwłaszcza zaś: a. uczniów szkół publ. i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, b. słuchaczy publ. i niepublicznych zakładów kszt. nauczycieli i kolegiów, c. studentów szkół wyższych publicznych i niepublicznych, w tym studentów studiów doktoranckich, do ukończenia 30 roku życia, 2. instytucji i organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia z zakresu rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, dział. w sferze edukacji, nauki i kultury.

4 Otwarty konkurs ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych: Zadanie nr 1 – Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, mających związek z organizowanymi przedsięwzięciami edukacyjnymi. Zadanie nr 2 – Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów. Zadanie nr 3 – Organizowanie przedsięwzięć i podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań wychowawczych obejmujących swym zakresem dzieci i młodzież. Zadanie nr 4 – Organizacja zajęć i kursów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki (matematyka, fizyka, języki obce, ICT) służących podnoszeniu kompetencji i poziomu wiedzy uczniów – kandydatów na studia na uczelniach funkcjonujących w województwie świętokrzyskim. Wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 roku wyniosło ogółem 170.000 PLN

5 Otwarty konkurs ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać się mogą: 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publ. 3. Jednostki organiz. podległe organom administracji publ. lub przez nie nadzorowane. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W PRZYSZŁYM ROKU !

6 Spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury 3 lipca 2009 r. Podpisanie umów o wsparcie finansowe Realizacja Programu w roku 2009. Tak to było… Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

7 Spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury 3 lipca 2009 r. Realizacja Programu w roku 2009. Tak to było… Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

8 Spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury 3 lipca 2009 r. Realizacja Programu w roku 2009. Tak to było… Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

9 Łącznie w ramach Programu w 2009 roku przekazano szkołom 121 zestawów multimedialnych oraz … Realizacja Programu w roku 2009. To już historia… Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

10 … udzielono pomocy finansowej 100 szkołom na zakup pomocy dydaktycznych … Realizacja Programu w roku 2009. To już historia… Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

11 … Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył na realizację Programu 5 mln zł … Realizacja Programu w roku 2009. To już historia… Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

12 Realizacja zajęć informatycznych w klasach I – III w Zespole Szkól w Bilczy Przykłady szkolnych projektów zrealizowanych z wykorzystaniem zestawów multimedialnych i zakupionych pomocy dydaktycznych Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

13 Realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań w Zespole Szkół we Włostowie (na zdj. Koło Młodego Przyrodnika) Przykłady szkolnych projektów zrealizowanych z wykorzystaniem zestawów multimedialnych i zakupionych pomocy dydaktycznych Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

14 Realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań w Zespole Szkół we Włostowie (na zdj. Koło Młodego Przyrodnika) Przykłady szkolnych projektów zrealizowanych z wykorzystaniem zestawów multimedialnych i zakupionych pomocy dydaktycznych Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

15 Realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań w Zespole Szkół we Włostowie (na zdj. Koło Młodego Przyrodnika) Przykłady szkolnych projektów zrealizowanych z wykorzystaniem zestawów multimedialnych i zakupionych pomocy dydaktycznych Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

16 Realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań w Zespole Szkół we Włostowie (na zdj. Koło Sportowe) Przykłady szkolnych projektów zrealizowanych z wykorzystaniem interaktywnych zestawów multimedialnych i zakupionych pomocy dydaktycznych Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

17 Tablice multimedialne zainstalowano w 121 szkołach na terenie woj. świętokrzyskiego Przykłady szkolnych projektów zrealizowanych z wykorzystaniem interaktywnych zestawów multimedialnych i zakupionych pomocy dydaktycznych Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

18 Tablice multimedialne zainstalowano w 121 szkołach na terenie woj. świętokrzyskiego Przykłady szkolnych projektów zrealizowanych z wykorzystaniem interaktywnych zestawów multimedialnych i zakupionych pomocy dydaktycznych Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

19 Uczniowie Gimnazjum w Bodzentynie korzystają już z tablicy multimedialnej… Przykłady szkolnych projektów zrealizowanych z wykorzystaniem interaktywnych zestawów multimedialnych i zakupionych pomocy dydaktycznych Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

20 Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej Gimnazjum w Bodzentynie Przykłady szkolnych projektów zrealizowanych z wykorzystaniem interaktywnych zestawów multimedialnych i zakupionych pomocy dydaktycznych Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010

21 Realizacja Programu w roku 2009. To już historia… Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 Sukces !!!

22 Decyzja o realizacji kolejnej edycji Programu w roku 2010 Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 Powodzenie Programu w roku 2009

23 Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 Założenia programowe w roku 2010:  pomoc lokalnym samorządom w zakresie doposażenia szkół funkcjonujących na terenie ich działania w niezbędne pomoce dydaktyczne służące kształceniu kompetencji kluczowych (informatycznych, językowych, matematycznych),  wzmocnienie istniejącego potencjału szkół i środowisk lokalnych m.in. poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych.

24 Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 Cele:  rozwój u uczniów umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, w tym z komputera i Internetu,  doskonalenie ich umiejętności posługiwania się językiem obcym,  kształcenie umiejętności rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego,  rozwój doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

25 Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 Formy wsparcia rzeczowego :  interaktywny zestaw multimedialny (komputer, tablica multimedialna, rzutnik multimedialny, oprogramowanie specjalistyczne);  mobilny zestaw komputerowy ( notebooki uczniowskie, notebook nauczycielski, ruter sieci bezprzewodowej, oprogramowanie specjalistyczne);  pracownia językowa (meble, terminal ucznia, panel sterowania, słuchawki ucznia, pakiet programów);  uczniowskie zestawy do kształcenia kompetencji z matematyki.

26 Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 Nazwa pomocy dydaktycznychIlość Wartość 1 zestawu interaktywne zestawy multimedialne10017 654,00 mobilne zestawy komputerowe5432 508,49 pracownie j ę zykowe 5017 743,65 uczniowskie zest. do kszt. kompetencji z matematyki 3011 016,60

27 Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył na realizację Programu w roku 2010 5 mln zł

28 Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku Świętokrzyska szkoła przyszłości, październik 2010 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. Paderewskiego 34a tel. 41 341-62-18, 341-69-09 fax 041 344-36-11 jacek.kowalczyk@sejmik.kielce.pl jolanta.sikora@sejmik.kielce.pl


Pobierz ppt "SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ROLA SAMORZĄDU W KREOWANIU POLITYKI OŚWIATOWEJ W REGIONIE – ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI Kielce,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google