Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi ul. al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86 budynek Pałacu Młodzieży tel. 42 258-48-83 e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi ul. al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86 budynek Pałacu Młodzieży tel. 42 258-48-83 e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi ul. al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86 budynek Pałacu Młodzieży tel. 42 258-48-83 e-mail: zsi1.lodz@o2.pl http://www.zsi1.edu.lodz.pl/ Gimnazjum należy do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi, w którego skład wchodzi również Szkoła Podstawowa nr 67. Dyrektorem ZSI jest mgr Barbara Celmerowska.

2 Nasze certyfikaty

3 O szkole Jesteśmy jedynym w Łodzi Zespołem Szkół Integracyjnych zapewniającym kompleksowe kształcenie na pierwszych trzech etapach kształcenia. Jesteśmy jedynym w Łodzi Zespołem Szkół Integracyjnych zapewniającym kompleksowe kształcenie na pierwszych trzech etapach kształcenia. Wszystkie oddziały w naszej szkole są oddziałami integracyjnymi. Wszystkie oddziały w naszej szkole są oddziałami integracyjnymi. Obecnie posiadamy 7 integracyjnych oddziałów klasowych. Obecnie posiadamy 7 integracyjnych oddziałów klasowych. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Szkoła zapewnia stałą opiekę medyczną. Szkoła zapewnia stałą opiekę medyczną. Firma cateringowa oferuje uczniom naszej szkoły smaczne obiady. Firma cateringowa oferuje uczniom naszej szkoły smaczne obiady.

4 Historia szkoły Pierwsze oddziały integracyjne w Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi otwarto już w roku szkolnym 1994/1995. Status szkoły integracyjnej nadała nam Rada Miejska w Łodzi dnia 20 maja 1998 roku. We wrześniu 2001 powstał Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi, w którego skład wchodzi Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka i Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

5 Patron szkoły – Janusz Korczak Decyzja o wyborze patrona została podjęta jednocześnie przez Dyrektora, Radę pedagogiczną, Rodziców i uczniów placówki. Postać tę uznaliśmy za ideał godny naśladowania, człowieka, który wpisał się w historię świata i wychowania, który najwcześniej, najwyraźniej i najostrzej podniósł kwestię praw dziecka poszkodowanego przez los.

6 Misja szkoły Najważniejszy jest dla nas uczeń i jego potrzeby. Najważniejszy jest dla nas uczeń i jego potrzeby. Do szkoły przyjmowane są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno niepełnosprawne jak i wybitnie zdolne. Do szkoły przyjmowane są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno niepełnosprawne jak i wybitnie zdolne. W szkole uczą się wszyscy, niezależnie od warunków fizycznych, intelektualnych, socjalnych. W szkole uczą się wszyscy, niezależnie od warunków fizycznych, intelektualnych, socjalnych. Każdy uczeń realizuje program edukacyjny na miarę swoich możliwości. Każdy uczeń realizuje program edukacyjny na miarę swoich możliwości.

7 Zadania szkoły Stwarza takie warunki Stwarza takie warunki i atmosferę, aby zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne znalazły w niej dla siebie miejsce. i atmosferę, aby zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne znalazły w niej dla siebie miejsce. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć z kilku przedmiotów. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć z kilku przedmiotów. Kładzie nacisk na stosowanie metod aktywizujących uczniów. Kładzie nacisk na stosowanie metod aktywizujących uczniów. Umożliwia nauczycielom opracowanie autorskich programów. Umożliwia nauczycielom opracowanie autorskich programów. Pracuje nad rozwojem, udoskonalając koncepcje programowe i organizację zajęć. Pracuje nad rozwojem, udoskonalając koncepcje programowe i organizację zajęć. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Respektuje standardy krajowe i potrzeby środowiskowe. Respektuje standardy krajowe i potrzeby środowiskowe.

8 Oferta szkoły Na lekcjach pracujemy w 20-osobowych klasach lub w grupach (języki obce, informatyka, chemia, fizyka) pod opieką dwóch nauczycieli – nauczyciela przedmiotu i pedagoga specjalnego.

9 Logopedia Uczniowie z wadami słuchu i mowy biorą udział w zajęciach logopedycznych, na których doskonalą swoją sprawność językową poprzez korygowanie zaburzeń fonetycznych, leksykalnych, gramatycznych oraz wdrażani są do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

10 Rehabilitacja Uczniowie poprzez ćwiczenia: wzmacniają siły mięśniowe kończyn, wzmacniają siły mięśniowe kończyn, zmniejszają przykurcze w stawach, zmniejszają przykurcze w stawach, kształtują umiejętność utrzymywania równowagi ciała, kształtują umiejętność utrzymywania równowagi ciała, doskonalą umiejętność poruszania się przy pomocy wózka, doskonalą umiejętność poruszania się przy pomocy wózka, kształtują umiejętność prawidłowego oddychania, kształtują umiejętność prawidłowego oddychania, pozbywają się lęku wysokości. pozbywają się lęku wysokości.

11 Terapia pedagogiczna Wyrównywanie braków wynikających z zaburzeń o podłożu dyslektycznym, dysgraficznym oraz z dyskalkulii. Wyrównywanie braków wynikających z zaburzeń o podłożu dyslektycznym, dysgraficznym oraz z dyskalkulii. Doskonalenie umiejętności językowo-komunikacyjnych, wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej, czytania ze zrozumieniem, liczenia. Doskonalenie umiejętności językowo-komunikacyjnych, wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej, czytania ze zrozumieniem, liczenia. Kształtowanie właściwej motywacji do nauki, podnoszenie samooceny ucznia. Kształtowanie właściwej motywacji do nauki, podnoszenie samooceny ucznia.

12 Nauka języków obcych Język angielski Język angielski Język niemiecki Język niemiecki

13 Koła zainteresowań 1. Koło teatralne7. SKS 2. Koło dziennikarskie8. Koło historyczne 3. Koło języka niemieckiego9. Chór 4. Koło plastyczne10. Koło Comeniusa 5. Koło geograficzno-krajoznawcze 6. Koło informatyczne

14 Koło teatralne Spektakle szkolnego Koła Teatralnego POD ZEGAREM uświetniają szkolne uroczystości, ale także są prezentowane w Łodzi w ramach: Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych - Konfrontacje; Międzyszkolnego Przeglądu Twórczości Teatralnej i Kabaretowej; Przeglądu Teatrzyków Szkół Integracyjnych, a także w Sasso Marconi pod Bolonią w trakcie festiwalu podsumowującego międzynarodowy projekt Sharing European Memories

15 Szkolny Klub Sportowy

16 Koło dziennikarskie W ramach zajęć uczniowie rozwijają umiejętności dziennikarskie. Sumiennie pracują w grupie integrując się i odkrywając nowe, ciekawe sposoby wypowiadania się w mowie i piśmie. Efektem ich działań jest gazetka szkolna, która ukazała się po raz pierwszy w październiku 2001 roku. Stała się ona kroniką szkolnych wydarzeń oraz miejscem wyrażania własnych poglądów i spostrzeżeń na temat otaczającego świata. W 2006 i 2007 roku gazetka Razem w Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych Gimnazjalni Żurnaliści zajęła I miejsce, a w 2008 - III miejsce.

17 Koło historyczne W ramach koła historycznego uczniowie: rozwijają zainteresowanie historią, rozwijają zainteresowanie historią, uczą się szacunku dla dorobku cywilizacyjnego ludów starożytnych oraz zrozumienia wpływu ich osiągnięć dla dalszego rozwoju ludzkości, uczą się szacunku dla dorobku cywilizacyjnego ludów starożytnych oraz zrozumienia wpływu ich osiągnięć dla dalszego rozwoju ludzkości, przygotowują się do udziału w międzyszkolnych konkursach historycznych oraz konkursach wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich. przygotowują się do udziału w międzyszkolnych konkursach historycznych oraz konkursach wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich.

18 Koło języka niemieckiego Dla wszystkich chętnych, którzy chcą:  dowiedzieć się więcej o krajach niemieckojęzycznych,  nawiązać korespondencję z młodzieżą innych krajów europejskich, uczącą się języka niemieckiego,  lepiej przygotować się do konkursów z języka niemieckiego,  poznać dokładniej gramatykę języka niemieckiego,  miło spędzić czas.

19 Chór Chór działa od września 2007 roku, liczy kilkunastu uczniów naszej szkoły, przygotowuje oprawę muzyczną imprez szkolnych. W repertuarze zespołu są: pieśni patriotyczne, hymny, piosenki żołnierskie, kolędy i pastorałki, piosenki okolicznościowe oraz utwory rozrywkowe.

20 Koło plastyczne W czasie zajęć uczniowie: ćwiczą umiejętności w zakresie klasycznych technik rysunkowych, ćwiczą umiejętności w zakresie klasycznych technik rysunkowych, zdobywają nowe umiejętności plastyczne, zdobywają nowe umiejętności plastyczne, ozdabiają przedmioty użytkowe, ozdabiają przedmioty użytkowe, rozwijają swoje pasje, rozwijają swoje pasje, wiosną, korzystając z pięknego otoczenia, wychodzą na zajęcia w plenerze. wiosną, korzystając z pięknego otoczenia, wychodzą na zajęcia w plenerze.

21 Koło Comeniusa W zajęciach koła Comenius uczestniczą zainteresowani uczniowie z różnych klas. W zajęciach koła Comenius uczestniczą zainteresowani uczniowie z różnych klas. Program koła jest ściśle związany z tematyką realizowanego projektu. Uczniowie wykonując konkretne zadania pogłębiają i poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności językowe. Program koła jest ściśle związany z tematyką realizowanego projektu. Uczniowie wykonując konkretne zadania pogłębiają i poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności językowe. Ponadto utrzymują kontakt emailowy z koleżankami i kolegami ze szkół partnerskich oraz uczestniczą w spotkaniach partnerów. Ponadto utrzymują kontakt emailowy z koleżankami i kolegami ze szkół partnerskich oraz uczestniczą w spotkaniach partnerów.

22 Koło geograficzno- krajoznawcze Koło geograficzno-krajoznawcze skupia tych, którzy kochają świat, cenią jego piękno, podziwiają osobliwości natury, potrafią na moment zatrzymać się, oderwać od codzienności aby: ZOBACZYĆ, POSŁUCHAĆ I POCZUĆ TO, CO NAJCENNIEJSZE WOKÓŁ NAS... Koło geograficzno-krajoznawcze skupia tych, którzy kochają świat, cenią jego piękno, podziwiają osobliwości natury, potrafią na moment zatrzymać się, oderwać od codzienności aby: ZOBACZYĆ, POSŁUCHAĆ I POCZUĆ TO, CO NAJCENNIEJSZE WOKÓŁ NAS... Rozszerzamy naszą wiedzę wykraczając poza program geografii realizowanej na lekcjach, zatrzymując się przy zagadnieniach: najciekawszych, zaskakujących niewiarygodnych i fascynujących. Staramy się dowiedzieć więcej, aby lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Rozszerzamy naszą wiedzę wykraczając poza program geografii realizowanej na lekcjach, zatrzymując się przy zagadnieniach: najciekawszych, zaskakujących niewiarygodnych i fascynujących. Staramy się dowiedzieć więcej, aby lepiej zrozumieć otaczający nas świat.

23 Uczestniczymy też w wielu zajęciach poza szkołą EksperymentariumWydział Chemii Wydział Fizyki Muzeum Powstania Warszawskiego

24 Projekty realizowane w szkole Socrates Comenius Socrates Comenius Comenius L.L.P. Comenius L.L.P. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży Polsko-niemiecka wymiana młodzieży Międzynarodowy projekt – „Dzieląc się pamięcią” Międzynarodowy projekt – „Dzieląc się pamięcią” Działam, więc jestem. Szkoła Młodych Liderów Działam, więc jestem. Szkoła Młodych Liderów Szkoła dla wszystkich Szkoła dla wszystkich e-Akademia Przyszłości e-Akademia Przyszłości Wolontariat Wolontariat

25 Tradycje szkolne Rajdy Integracyjne Ślubowanie Klas Pierwszych Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

26 Tradycje szkolne Coroczny bal przebierańców Festiwal piosenki obcojęzycznej

27 Tradycje szkolne Dzień Praw Dziecka Wigilia szkolna

28 Nasze sukcesy:  Przyznanie grantu na realizację projektu Sokrates Comenius „H2O – nie tylko woda”.  I miejsce na logo projektu otrzymał uczeń Piotr Bachryń (2003/04).  Uzyskanie asystenta językowego.  Otrzymanie grantu dla Dyrektora szkoły na udział w programie Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej w ramach Międzynarodowego kursu All Different, all Unique- we Francji.  Szkoła była koordynatorem polskim międzynarodowej sieci tematycznej NEAC.  Udział nauczyciela języka angielskiego – mgr Marioli Malinowskiej - w szkoleniu pt. ICT in Colaborative Project Based Teaching and Learning zorganizowanym na Malcie w ramach projektu Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej  Przyznanie grantu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Projekcie Comenius L.L.P.  Nawiązanie współpracy i wymiana młodzieży z niemiecką szkołą integracyjną Richtsberg-Gezamtschule w Marburgu.  Współpraca z organizacją Freunschaft mit Polen w Marburgu polegająca na przekazywaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla uczniów ZSI nr 1.  Organizacja corocznego międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej (VI edycji)  najlepszy solista – uczennica kl. IIa za piosenkę w j. angielskim  wyróżnienie – uczennica kl. Ia za piosenkę w j. rosyjskim  Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych „Gimnazjalni Żurnaliści”:  I miejsce- 25.03.2006r.  I miejsce – 24.03.2007r.  III miejsce – 05.06.2008r.  III miejsce w Drużynowym Konkursie Marynistycznym org. Przez Klub Żeglarski „OPTY” przy Pałacu Młodzieży – kwiecień 2009r.  Turniej Klas Integracyjnych  I miejsce w tenisie stołowym  II miejsce w piłce nożnej

29 Niektóre nasze sukcesy

30 O nas w prasie

31 Uczniowie o szkole „W tej szkole nie ma przemocy.” „Niektórzy lubią naszą szkołę tak bardzo, że przychodzą do niej już o siódmej rano.” „W klasie jest dwóch nauczycieli, którzy wyjaśnią uczniom tematy lepiej niż w innych szkołach.” „Jest mało osób w klasach.” „Każdy może uczyć się na swoim poziomie.” „Jest tu świetna atmosfera.” „Do tej szkoły warto chodzić. Miła atmosfera, fajni nauczyciele oraz super koledzy!” „Uczniowie są traktowani indywidualnie.”


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi ul. al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86 budynek Pałacu Młodzieży tel. 42 258-48-83 e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google