Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ PERSPEKTYWY FINANSOWANIA UNIJNEGO PROJEKTÓW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH ZAKŁADÓW POMOCNICZYCH W LATACH 2016-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ PERSPEKTYWY FINANSOWANIA UNIJNEGO PROJEKTÓW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH ZAKŁADÓW POMOCNICZYCH W LATACH 2016-2020."— Zapis prezentacji:

1 ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ PERSPEKTYWY FINANSOWANIA UNIJNEGO PROJEKTÓW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH ZAKŁADÓW POMOCNICZYCH W LATACH 2016-2020

2 PLAN PREZENTACJI I.WSTĘP II.RODZAJE PROJEKTÓW W ZAKRESIE ZAINTERESOWANIA ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH III. PODZIAŁ HORYZONTALNY I LINIE DEMARKACYJNE - PROGRAMY KRAJOWE IV.PROW V.RPO PODKARPACKIE VI.NFOŚ - POIŚ VI.PROGRAMY TRANSGRANICZNE VII. PODSUMOWANIE VIII. PYTANIA

3 RODZAJE PROJEKTÓW W ZAKRESIE ZAINTERESOWANIA ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH LATA 2014 -2020 1.Wodociągi i stacje uzdatniania wody 2.Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków 3.Gospodarka odpadami i wysypiska 4.Inne – prosumenctwo (projekty parasolowe, oze)

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP” Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” Nabór: 15 września 2011r. do 7 grudnia 2011 r. Rodzaje projektów: 1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 2.Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 3.Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 4.Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej. 5.Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. 6.Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP” Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” Nabór: 15 września 2011r. do 7 grudnia 2011 r. Rodzaje projektów: 1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 2.Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 3.Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 4.Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej. 5.Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. 6.Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).

6 Definicja mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwo Mikroprzedsiębiorstwo Liczba osób zatrudnionych (roczne jednostki robocze) < 10 Roczny obrót /lub/ całkowity bilans roczny ≤ 2 mln euro Małe przedsiębiorstwo Liczba osób zatrudnionych (roczne jednostki robocze) < 50 Roczny obrót /lub/ całkowity bilans roczny ≤ 10 mln euro Średnie przedsiębiorstwo Liczba osób zatrudnionych (roczne jednostki robocze) < 250 Roczny obrót ≤ 50 mln euro Całkowity bilans roczny ≤ 43 mln euro

7 Maksymalny poziom dofinansowania projektów: - 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikro- i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne; - 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne. Maksymalna kwota wsparcia dla projektów: -Maksymalna kwota wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi 200 000 PLN; - Maksymalna kwota wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi 750 000 PLN.

8 Lista obowiązkowych załączników wymaganych na etapie składania wniosku 1. Kopia dokumentu rejestrowego – aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wnioskodawcy (w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć zaświadczenia o wpisie do EDG wszystkich wspólników oraz kopię umowy spółki) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 2. Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli dokumentacja aplikacyjna nie została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 3. Kopie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata obrachunkowe. 4. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem, kategorią wnioskodawcy, bądź charakterem projektu. 5. Kopie dokumentów potwierdzających zewnętrzne finansowanie projektu (np.: kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy zawarcia umowy leasingowej) aktualnych na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, jeżeli dotyczy.

9 Lista obowiązkowych załączników wymaganych na etapie składania wniosku cd. 6. Formularz informacji o pomocy publicznej 7. Kopia pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, kopia zgłoszenia budowy z pisemną akceptacją zgłoszenia, wystawioną przez właściwy organ udzielający pozwolenia lub potwierdzenie z właściwego organu, że pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych nie jest wymagane. Do pozwolenia na budowę należy dostarczyć kopie wszystkich zapisanych stron dziennika budowy, jeżeli wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie takowy posiada. 8. Załączniki dotyczące ochrony środowiska: 8.a załącznik a – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko; 8.b załącznik b – zaświadczenie/informacja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - załącznik musi zostać dostarczony najpóźniej wraz z dokumentacją niezbędną do podpisania umowy o dofinansowanie; 8.c załącznik c - stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania – jeżeli dotyczy.

10 Priorytet I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa” Nabór: 7 stycznia 2012 - 7 marca 2012 Rodzaje projektów: 1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem. 2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Maksymalny poziom dofinansowania projektów: -60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikro- i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne -50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne. Maksymalna kwota wsparcia dla projektów: -Maksymalna kwota wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi 200 000 PLN; -Maksymalna kwota wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi 750 000 PLN.

11 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013 Działanie 4.3. „Kredyt technologiczny (Premia technologiczna)” Nabór: od 6 grudnia 2011r. do wyczerpania alokacji kwiecień 2012 r. Rodzaje projektów: Realizacja inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Maksymalny poziom dofinansowania projektów: -60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikro- i Małych Przedsiębiorstw -50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw Premia technologiczna będzie wypłacana jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli na miejscu realizacji inwestycji dokonanej przez BGK. Maksymalna kwota premii technologicznej wynosi 4 000 000 PLN. Lista banków współpracujących: http://www.bgk.pl/lista-bankow-wspolpracujacych

12 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 – 2013 Działanie 312. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Nabór: III/IV kwartał 2012 r. Wsparcie będzie udzielane na inwestycje związane z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: 1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) usług dla ludności; 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej; 4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7) usług transportowych; 8) usług komunalnych; 9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10) magazynowania lub przechowywania towarów; 11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Maksymalna kwota wsparcia 1) 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy 2) 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy 3) 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy i więcej

13 Pozostałe źródła finansowania: Śląski Fundusz Pożyczkowy Inicjatywa JESSICA Śląski fundusz Pożyczkowy: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ? Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego. RODZAJE POŻYCZEK 1. Pożyczka na bieżące wydatki 2. Pożyczka na wydatki inwestycyjne 3. Preferencyjna pożyczka inwestycyjna Pożyczki udzielane są w złotych w kwocie od 25 000 zł do 600 000 zł STRUKTURA FINANSOWANIA Pożyczka udzielona na bieżące wydatki nie wymaga udziału środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia. Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką, natomiast udzielenie preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej wymaga wniesienia przez pożyczkobiorcę wkładu własnego odpowiadającego co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego. OKRES KREDYTOWANIA Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 4 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy. Pożyczka na cele inwestycyjne może być udzielana na okres do 7 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

14 Dziękujemy za uwagę www.progress-consulting.pl Ul. Prosta 36 53 – 508 Wrocław marketing@progress-consulting.pl Hanna Bartkowiak Regionalny Menadżer tel.: 71 79 60 590/591/595 tel. kom. 664 810 690 Ul. Polna 4 31-232 Kraków tgrzesiak@progress-consulting.pl Tadeusz Grzesiak Regionalny Menadżer tel.: 12 398 397 5 tel/fax: 12 665 42 42 tel. kom. 502 485 600


Pobierz ppt "ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ PERSPEKTYWY FINANSOWANIA UNIJNEGO PROJEKTÓW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH ZAKŁADÓW POMOCNICZYCH W LATACH 2016-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google