Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkt Konsultacyjny Oferta Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie Joanna Kośniewska Konsultant PK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkt Konsultacyjny Oferta Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie Joanna Kośniewska Konsultant PK."— Zapis prezentacji:

1 Punkt Konsultacyjny Oferta Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie Joanna Kośniewska Konsultant PK

2 Usługi Punktu Konsultacyjnego w Lesznie Punkt Konsultacyjny – co to takiego? Punkt Konsultacyjny jest miejscem, w którym osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy mogą uzyskać bezpłatną informację nt.:  podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej  możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych  możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych  inne informacje

3 Usługi Punktu Konsultacyjnego w Lesznie Usługi Punktu Konsultacyjnego: Punkt Konsultacyjny świadczy usługi:  bezpośrednio – podczas wizyty w Punkcie (budynek Urzędu Wojewódzkiego), ul. Plac Kościuszki 4, pokój nr 27 i 28  podczas dyżuru – w Starostwie Powiatowym w Grodzisku, Rawiczu, Wolsztynie  telefonicznie –  w formie elektronicznej: poprzez Formularz Zapytania znajdujący się na stronie

4 Usługi Punktu Konsultacyjnego: Usługi informacyjne są:  bezpłatne  udzielane w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa Na terenie całego kraju została utworzona ogólnopolska sieć Punktów Konsultacyjnych licząca 111 PK. Usługi Punktu Konsultacyjnego w Lesznie

5 Szczegółowe informacje: Informacje odnośnie Punktu Konsultacyjnego w Lesznie można sprawdzać na stronie: Usługi Punktu Konsultacyjnego w Lesznie

6 DORADZTWO Usługa pilotażowa Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Beneficjenci usługi Przedsiębiorcy – bez względu na wielkość i wiek firmy

7 ZAKRES USŁUGI DORADZTWA Moduł I – Spełnianie wymogów formalno prawnych prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy), Moduł II – Marketing przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej), Moduł III – organizacja przedsiębiorstwa (m.in. Organizacja czasu pracy, zarządzania personelem, dobór personelu, itp.), Moduł IV – Finanse przedsiębiorstwa (opracowywanie kosztorysów przedsięwzięć, konsultacje w zakresie zasad korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania itp.)

8 ETAPY I CZAS ŚWIADCZENIA USŁUGI ASYSTY Etap I – diagnoza potrzeb biznesowych Klienta – do 4 godzin, Etap II – wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w Etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania – do 20 godzin,

9 KOSZT USŁUGI -Dofinansowanie projektu wynosi 95 %, -Odpłatność za usługę wynosi 5 % ( usługa 24 godziny – odpłatność 120 PLN ze strony Klienta ). Pilotaż usługi doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej finansowany jest w ramach projektu systemowego PARP, Poddziałanie PO KL

10 Informacje Punkt Konsultacyjny KSU w Lesznie Plac Kościuszki 4, pok. 27,28 tel Szczegółowe informacje na temat projektu

11 Możliwości pozyskania środków finansowych na etapie zakładania firmy lub na rozwój firmy Zewnętrzne źródło finansowania JEREMIE Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

12 Fundusz Pożyczkowy JEREMIE:  stanowi alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego  udziela pożyczek przede wszystkim mikro i małym przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, mającym trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego  udziela pożyczek celowych związanych z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

13 Dla kogo: O pożyczkę mogą się ubiegać:  osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego  mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i planujący inwestycję na terenie województwa wielkopolskiego UWAGA! Osoby zamierzające założyć własna firmę w momencie składania wniosku o pożyczkę nie muszą jej mieć jeszcze zarejestrowanej Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

14 Oferta Funduszu Pożyczkowego: Pożyczki udzielane są:  w kwocie od zł do zł  max. na okres 5 lat  z karencją w spłacie pożyczki – max. do 6 m-cy  na cel inwestycyjny: zakup środków trwałych, transportowych, wyposażenia, budowę i modernizację  na cel obrotowy: zakup towarów, surowców, materiałów  na zakup usług reklamowych Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

15 Wykluczenia:  zakupy nie mające charakteru gospodarczego  agroturystyka, działalność rolnicza oraz działy specjalne produkcji rolnej  wynagrodzenia pracowników  zakupy paliw (chyba, że służą do dalszej odsprzedaży)  leasingowa opłata wstępna  spłatę innych posiadanych zobowiązań finansowych Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

16 Rodzaje pożyczek: START UP  firma od 0 do 12 m-cy  kwota pożyczki: od 10 tys. zł do zł  karencja do 6 m-cy  oprocentowanie od 8,26%  wkład własny min. 10% Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

17 STANDARD  firma powyżej 12 m-cy  kwota pożyczki: od 10 tys. zł do 1 mln zł*  karencja do 6 m-cy  oprocentowanie od 5,26%  wkład własny min. 15% * do dowołania pożyczki udzielane są w kwocie do 300 tys. zł Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

18 Formy wkładu własnego:  gotówka na rachunku w banku przeznaczona na realizację projektu  koszty już poniesione, bezpośrednio związane z realizacją projektu, udokumentowane stosownymi dowodami księgowymi  majątek przedsiębiorcy, który będzie przeznaczony na realizację projektu Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

19 Koszty udzielenia pożyczki:  prowizja: 1% kwoty pożyczki  opłata za rozpatrzenie wniosku: 200 zł ( zwrotna w przypadku sfinalizowania umowy pożyczki ) Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

20 Zabezpieczenie spłaty pożyczki:  weksel własny in blanco  poręczenie wekslowe  zastaw rejestrowy na środkach transportu  wpis do Księgi Wieczystej Nieruchomości  inne Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

21 Wymagane dokumenty:  wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualne do 1 roku)  zaświadczenie o numerze REGON  zaświadczenie o numerze NIP  zaświadczenie z banków prowadzących rachunki firmowe oraz prywatne Wnioskodawcy i Współmałżonka o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

22  wyciągi bankowe za ostatnie 3 m-ce z rachunków firmowych i prywatnych Wnioskodawcy i Współmałżonka  zaświadczenia z innych instytucji finansowych o zaciągniętych zobowiązaniach, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłat lub oświadczenie o braku takich zobowiązań  kserokopie umów kredytowych, pożyczkowych, leasingowych itp.  aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 m-ca) Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

23  kwestionariusze osobowe Wnioskodawcy i Współmałżonka (według wzoru WARP)  zaświadczenie o zatrudnieniu Współmałżonka (wg wzoru)  kserokopie dokumentu tożsamości Wnioskodawcy oraz Współmałżonka  jeśli Wnioskodawca jest rozwodnikiem, posiada rozdzielność majątkową, jest w separacji lub wdowcem, należy dostarczyć stosowne dokumenty  rozliczenie Wnioskodawcy oraz Współmałżonka z Urzędem Skarbowym (PIT) za 2 poprzednie lata Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

24  informacja księgowa o uzyskanych przychodach, poniesionych kosztach oraz wyniku finansowym za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżacego (narastająco od początku roku)  umowa dzierżawy/najmu/użyczenia nieruchomosci, w której Wnioskodawca prowadzi/zamierza prowadzić działalność gospodarczą lub potwierdzenie własności takiej nieruchomości  udokumentowanie wkładu własnego  przedstawienie dowodu dokonania opłaty za rozpatrzenie wniosku Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

25 Dane adresowe: Składanie wniosków: Wnioski dostępne są na stronie oraz przyjmowane są na bieżąco w:www.warp.org.pl  Punkcie Konsultacyjnym w Lesznie,  siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19, X piętro Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

26 Punkt Konsultacyjny w Lesznie Plac Kościuszki 4 64 – 100 Leszno Tel Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary – 823 Poznań tel WARP Sp. z o.o.

27 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Punkt Konsultacyjny Oferta Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie Joanna Kośniewska Konsultant PK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google