Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Lublinie Wybrane zmiany w aktach prawnych 1 Lublin, 01.09 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Lublinie Wybrane zmiany w aktach prawnych 1 Lublin, 01.09 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wybrane zmiany w aktach prawnych 1 Lublin, 01.09 2011 r.

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w s prawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2010 r. Nr 186, poz.1245) W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września a kończą się w ostatni piątek czerwca. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zaj. dydakt-wych w wymiarze: SP (6 dni), G (8 dni), LO, LP, T (do 10 dni). W tych dniach szkoła ma obowiązek zoorganizowania zajęć wych-opiekuńczych (egz. zewn., dni świat religijnych, w inne dni jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły/placówki lub potrzebami środowiska lokalnego) Dyrektor podaje informację. o powyższym nauczycielom, uczniom i rodzicom w terminie do 30 września Dyrektor może w szczególnie uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii RP,RR, SU za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wych. pod warunkiem odpracowania tych zajęć w wyznaczone soboty

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 20010 r. Nr 228, poz.1487) do dnia 31.03.2012 r. dyrektorzy szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych utworzą dla uczniów zespoły, niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji pracy szkół, dyrektorzy poinformują na piśmie rodziców uczniów o ustalonych dla uczniów formach, sposobach, okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagog. w roku szkolnym 2012/2013, do dnia 30.04.2012 r. dyrektorzy na podstawie zaleceń zespołu ustalą formy, sposoby i okres udzielanej pomocy od r. szk. 20012/2013 do dnia 30.09.2012r. zespoły opracują plany działań wspierających uczniów w roku szkolnym 2012/2013

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2010 roku, Nr 228, poz. 1490) § 5. 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”. 3. Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o którym mowa w przepisach wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 3, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów …Dz. U z 2010 r. Nr 156, poz. 1046) W § 32 dodano ust. 3 (wchodzi od 1 września 2011 roku): Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: w części pierwszej - humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego zdawana jest na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, przy czym na poziomie podstawowym, obowiązkowa jest dla wszystkich uczniów.

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów… Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających,; 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1—3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U z 2010 r. Nr 228 poz. 1492) Zmiany obejmują w szczególności dostosowanie przepisów do zmian wprowadzanych w rozporządzeniach zawierających regulacje dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. zobowiązanie poradni do określenia w statucie zakresu współdziałania z przedszkolem, szkołą i placówką oraz zobowiązanie do określenia zadań pracowników realizowanych poza poradnią, w tym w szczególności w przedszkolu i szkole.

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zgodnie z rozporządzeniem, zajęcia wychowania fizycznego są realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne lub zajęcia do wyboru przez uczniów. Zajęcia do wyboru przez uczniów realizowane będą jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo-zdrowotne, zajęcia taneczne i aktywne formy turystyki. W rozporządzeniu określono minimalny tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, które będą mogły być realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne. Wymiar ten nie może być mniejszy niż 2 godziny lekcyjne w tygodniu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i 1 godzina lekcyjna w tygodniu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Oznacza to, że szkoła może realizować zajęcia do wyboru przez uczniów jako dwie godziny zajęć w tygodniu, jako jedną godzinę lub wcale. Realizacja nowej delegacji nie zmieniła w znaczący sposób organizacji lekcji wychowania fizycznego. Wyjątek stanowi dookreślenie prawa rodziców w podejmowaniu decyzji o wyborze zajęć przez uczniów niepełnoletnich, które wynika z uwagi zgłoszonej przez Radę Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Rozporządzenie upoważnia organy prowadzące szkoły do zawieszenia zajęć na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, na których termin i organizację nie mają wpływu wspomniane wyżej organy. Zagrożenie to może być związane z utrudnieniami w przemieszczaniu się uczniów między szkołą a miejscem zamieszkania lub w organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Proponowany przepis umożliwi samorządom miast, w których odbywać się będą takie wydarzenia jak finałowy turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, zawieszenie zajęć w szkołach zlokalizowanych w bezpośredniej strefie wydarzeń sportowych. Nie oznacza to jednak możliwości zawieszenia zajęć we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest dana jednostka samorządu terytorialnego

10 Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2010/2011 podpisała kilka rozporządzeń w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach, m.in.: 10

11 dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 826). 11

12 monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 827). 12

13 blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r.( Dz. U. Nr 100, poz. 582). 13

14 asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 254). 14

15 Wersje rozporządzeń w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach podpisane i skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych. (Rozporządzenie, które 15 czerwca 2011 r. zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowano do publikacji. Wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). 15

16 w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor i technik żeglugi śródlądowej. (Rozporządzenie, które 4 lipca 2011 r. zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowano do publikacji. Wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). 16

17 Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego. (Rozporządzenie, które 21 lipca 2011 r. zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowano do publikacji. Wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). 17

18 Obowiązująca podstawa programowa, programy nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych zawodowych zamieszczone są na stronie www.lscdn.plwww.lscdn.pl Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach opracowany w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” jest dostępny na stronach KOWEZiU www.koweziu.edu.plwww.koweziu.edu.pl 18

19 Należy ponadto zwrócić uwagę na projekt rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz nowelizację rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. 19

20 Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 20

21 Zmiany na egzaminie maturalnym od maja 2012 roku Zmiany dotyczą m.in.: - liczby zdawanych przedmiotów dodatkowych (nie więcej niż 6), - egzaminu z języka nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego, - poziomu zdawania egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, - zwolnienia laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowych z egzaminu maturalnego, - i inne zawarte w rozporządzeniu MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania….. (Dz. U. Nr 156, poz. 1046). 21


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Lublinie Wybrane zmiany w aktach prawnych 1 Lublin, 01.09 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google