Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja kształcenia zawodowego w zmienionym systemie oświaty od września 2012 r. oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja kształcenia zawodowego w zmienionym systemie oświaty od września 2012 r. oraz wyniki egzaminów zewnętrznych."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja kształcenia zawodowego w zmienionym systemie oświaty od września 2012 r. oraz wyniki egzaminów zewnętrznych

2 SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU

3 Obszary ustanowionych zmian w systemie oświaty Zmiany w systemie oświaty obejmują następujące obszary:  typy szkół ponadgimnazjalnych,  klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego,  podstawę programową kształcenia ogólnego,  podstawę programową kształcenia w zawodach,  programy nauczania,  ramowe plany nauczania,  kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych,  poradnictwo zawodowe – pomoc psychologiczno- pedagogiczną,  system egzaminowania,  egzaminy eksternistyczne.

4 Podstawy prawne wprowadzonych zmian  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 188),

5 Podstawy prawne wprowadzonych zmian  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 262),  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r. poz. 857),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2012 r. poz. 945),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204).

6 Typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych

7 Szkoły w zmienionym systemie oświaty Typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży trzyletnie liceum ogólnokształcące trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy czteroletnie technikum

8 Szkoły w zmienionym systemie oświaty Szkoły dla dorosłych sześcioletnia szkoła podstawowa trzyletnie gimnazjum trzyletnie technikum uzupełniające – nabór ostatni raz na rok szkolny 2012/2013 trzyletnie liceum ogólnokształcące szkoła policealna

9 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, może je połączyć w zespół, zwany centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego  W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe.  Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.  Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

10 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7)

11 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Obszary kształcenia to zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań zawodowych w ramach danego zawodu. W ramach obszaru możliwa będzie konsolidacja zasobów edukacyjnych i kadrowych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego administracyjno -usługowy A budowlany B elektryczno-elektroniczny E mechaniczny i górniczo-hutniczy M rolniczo-leśny z ochroną środowiska R turystyczno-gastronomiczny T medyczno-społeczny Z artystyczny S Obszary kształcenia

12 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Zawody usunięte z klasyfikacji monter instalacji gazowych monter –instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim monter instrumentów muzycznych technik dźwięku technik hydrolog technik informacji naukowej technik geofizyk technik urządzeń audiowizualnych technik meteorolog

13 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Zawody dodane technik sterylizacji medycznej technik poligraf Zawody podzielone technik procesów drukowania technik procesów introligatorskich

14 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Zawody, które zostały połączone i nadano im nową nazwę posadzkarz technolog robót wykończeniowych w budownictwie malarz - tapeciarz technik organizacji usług gastronomicznych technik żywienia i gospodarstwa domowego kucharz monter instalacji i urządzeń sanitarnych monter sieci komunalnych renowator zabytków architektury technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie technik żywienia i usług gastronomicznych monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych technik renowacji elementów architektury

15 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Zawody o zmienionej nazwie byłojest korektor i stroiciel instrumentów muzycznych stroiciel fortepianów i pianin technik instrumentów muzycznych technik budowy fortepianów i pianin wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych wiertacz kucharz małej gastronomii kucharz murarz murarz - tynkarz rzeźnik – wędliniarz wędliniarz asystent operatora dźwięku technik realizacji nagrań i nagłośnień technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej

16 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego W zawodach wyodrębnione zostały kwalifikacje. W zależności od zawodu ich liczba jest różna – w zawodach wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach będą mogły być także nauczane w ramach kształcenia ustawicznego, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez szkoły lub placówki. Z tej formy kształcenia będą mogły korzystać osoby dorosłe.

17 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów /nazwa zawodu Wnioskodawca -minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształcenia Typy szkół Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Uwagi ZSZTSP 311103 Technik analityk Minister gospodarki Ax K1: Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych. K2: Kontrolowanie procesów technologicznych i wykonywanie badań analitycznych. XXXX

18 Podstawa programowa kształcenia ogólnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z 2009 Nr 4, poz. 17)

19 Podstawa programowa kształcenia ogólnego Najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym:  czytanie,  myślenie matematyczne,  myślenie naukowe,  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych,  umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,  umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,  umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,  umiejętność pracy zespołowej.

20 Podstawa programowa kształcenia ogólnego 2012/20132013/20142014/20152015/2016 szkoła podstawowa V, VI sVI s I, II, III, IV, V,VI n I, II, III, IV nI, II, III, IV, V n gimnazjumI, II, III n liceum, zasadnicza szkoła zawodowa II, III sIII s I, II, III n I nI, II n technikum II, III, IV sIII, IV sIV s I, II, III, IV n I nI, II nI, II, III n

21 Podstawa programowa kształcenia w zawodach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184)

22 Podstawa programowa kształcenia w zawodach Podstawa programowa kształcenia w zawodach określa nie tylko zawody, ale także wszystkie wyodrębnione z nich kwalifikacje oraz wskazuje ścieżki ich uzupełniania lub podwyższania. Podstawa programowa kształcenia w zawodach opisana jest w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, które są uwzględnione w programach nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych oraz wymagań egzaminacyjnych.

23 Podstawa programowa kształcenia w zawodach Podstawa programowa kształcenia w zawodach zawiera:  efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów,  efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów,  efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach,  opis warunków realizacji kształcenia w zawodach,  minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego,  możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

24 Programy nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730)

25 Programy nauczania Nauczyciel może zaproponować program opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, może również zaproponować program opracowany przez innego autora Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole program nauczania na wniosek nauczyciela które tworzą szkolny zestaw programów nauczania. Program nauczania ogólnego musi spełniać w szczególności warunki opisane w § 4.1 i 2.4 Program nauczania dla zawodu musi spełniać w szczególności warunki opisane w § 5.1 i 2.4 Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego (wyjątek kształcenie w zawodzie) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego

26 Ramowe plany nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)

27 Ramowe plany nauczania Ramowy plan nauczania  minimalny wymiar godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas (np. w ZSZ: I kl. - 27, II kl. - 29, III kl. – 30),  minimalny oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,  wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły ( z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Ramowy plan nauczania obejmuje także zajęcia wynikające z innych przepisów, w tym religii /etyki i zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, jeśli takie zajęcia są w szkole prowadzone.

28 Ramowe plany nauczania 4-letnie technikum klasa I - 33 godziny klasa II - 35 godzin klasa III - 34 godziny klasa IV - 31 godzin język polski - 360 godzin matematyka - 300 godzin dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (dowolnie rozdzielone) wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa - po 30 godzin historia i podstawy przedsiębiorczości – po 60 godzin wychowanie fizyczne - 360 godzin godziny z wychowawcą - 120 godzin kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin

29 Ramowe plany nauczania Ramowe plany nauczania dla technikum określają realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym  konieczność realizacji: 2 wybranych przedmiotów ogólnokształcących, powiązanych z zawodem w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia,  każdy uczeń technikum realizuje przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo (120 godzin), chyba że realizuje w zakresie rozszerzonym historię i jeden z przedmiotów wymienionych powyżej – wówczas przedmiot uzupełniający - ekonomia w praktyce (30 godzin),  w czteroletnim okresie nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin.

30 Ramowe plany nauczania 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa klasa I - 27 godzin klasa II - 29 godzin klasa III - 30 godzin język polski – 160 godzin język obcy nowożytny, matematyka – po 130 godzin historia, podstawy przedsiębiorczości - po 60 godzin wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa – po 30 godzin wychowanie fizyczne – 290 godzin godziny z wychowawcą – 95 godzin kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin

31 Ramowe plany nauczania W oddziałach wielozawodowych kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. W przypadku uczniów – młodocianych pracowników, dyrektor szkoły ustala, każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawców, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

32 Ramowe plany nauczania Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej - tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin Kształcenie zawodowe teoretyczne – 800 godzin Kształcenie zawodowe praktyczne – 800 godzin Wychowanie fizyczne – 190 godzin Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach

33 Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186 ze zm.)

34 Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych kwalifikacyjny kurs zawodowy kurs umiejętności zawodowych kurs kompetencji ogólnych turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników kurs inny niż powyżej, umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Formy pozaszkolne kształcenia ustawicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

35 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186 ze zm.)

36 Kwalifikacyjny kurs zawodowy KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY to kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie

37 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego podmioty prowadzące działalność oświatową (działalność gospodarcza) instytucje rynku pracy, np. Ochotnicze Hufce Pracy niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą

38 Kurs umiejętności zawodowych może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: 1) jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo 2) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo 3) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów. Kurs umiejętności zawodowych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych.

39 Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu jest prowadzony przez ośrodek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach turnusy mogą być organizowane dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie różnych zawodów. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany pracownik. Młodociany pracownik, który ukończył turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

40 System egzaminowania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

41 System egzaminowania System egzaminów zewnętrznych  Egzamin maturalny  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – egzamin zawodowy

42 System egzaminowania możliwości oddzielnego potwierdzenia przez ucznia każdej wyodrębnionej kwalifikacji – otrzymanie świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie – otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych umożliwienie osobom dorosłym potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym Zmiany w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

43 System egzaminowania Struktura egzaminu zawodowego Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch częściach: część pisemna to test pisemny, sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – elektroniczny system (50%) część praktyczna to test praktyczny, sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie (75%)

44 Wyniki egzaminów zewnętrznych

45 Wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w latach 2006-2012 Średnie wyniki punktowe uzyskane na sprawdzianie w latach 2006 – 2012 Do sprawdzianu w 2012 roku przystąpiło: 9604 uczniów. Rok Średnie wyniki punktowe dla: krajuokręguwoj. lubuskiegowoj. wielkopolskiego woj. zachodniopomorskiego maksymalna liczba punktów: 40 200625,3025,0024,5025,3024,80 200726,6025,9025,6026,1025,80 200825,8025,3525,36 25,32 200922.6422,0322,0621,9022,29 201024,5623,7924,0523,7623,67 201125,2724,6524,8824,6924,42 201222,7522,0122,2721,9821,93

46 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2006-2012 Średnie wyniki punktowe uzyskane przez uczniów podczas egzaminu gimnazjalnego w latach 2006 – 2011 Rok Średnie wyniki punktowe uzyskane przez uczniów dla: okręgu województwa lubuskiego województwa wielkopolskiego województwa zachodniopomorskiego GHGMCałośćGHGMCałośćGHGMCałośćGHGMCałość 2006 31,223,2 54,4 30,722,5 53,2 31,323,4 54,7 31,321,9 53,2 2007 30,8924,57 55,46 30,6924,14 54,84 30,8824,75 55,64 31,0224,43 55,47 2008 30,0126,30 56,32 29,8525,79 55,65 30,2126,64 56,84 29,7125,90 55,62 2009 31,1225,41 56,53 31,2825,13 56,43 31,0425,65 56,70 31,1725,05 56,22 2010 29,1623,15 52,31 29,3823,18 52,56 29,1123,35 52,46 29,1322,71 51,84 2011 23,7623,01 46,78 24,1223,01 47,15 23,6923,38 47,07 23,7122,25 45,97

47 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2006-2012 Średnie wyniki punktowe uzyskane przez uczniów z języka obcego nowożytnego podczas egzaminu gimnazjalnego w latach 2009 – 2011 Rok Średnie wyniki punktowe uzyskane przez uczniów dla: Okręguwojewództwa lubuskiegowojewództwa wielkopolskiegowojewództwa zachodniopomorskiego GAGNGFGRGEGAGNGFGRGEGAGNGFGRGEGAGNGFGRGEGW 200930,6632,8933,4824,9342,0030,7933,2630,7121,80-30,5532,9534,8827,0641,5030,8332,3827,7024,5842,56- 201029,9729,1534,5017,8742,3830,5529,6433,5313,69-29,8529,2434,7518,4143,2329,9928,4223,0019,3841,51- 201128,1227,4633,2517,6541,0028,9227,7735,8516,32-28,0827,5234,1416,1041,5627,8827,0229,5122,8440,4037,48

48 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2012 Do egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. w województwie lubuskim przystąpiło 10,5 tysiąca uczniów III klasy gimnazjum. Parametry statystyczne rozkładu wyników egzaminu gimnazjalnego 2012 kraj okręglubuskiewielkopolskiezachodniopomorskie Średnia (%) Część humanistyczna z zakresu języka polskiego 6563,1064,8662,9762,34 Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 6159,4859,5259,8958,57 Część matematyczno- przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych 5048,8949,1848,9848,55 Część matematyczno- przyrodnicza z zakresu matematyki 4745,9145,9646,2545,14 Język angielski - poziom podstawowy6362,1362,7262,161,92 Język niemiecki - poziom podstawowy5756,3258,2155,8855,51 Język rosyjski - poziom podstawowy6547,8845,4250,0841,61 Język francuski - poziom podstawowy6974,2970,1676,9763,42

49 Wyniki egzaminu maturalnego w roku 2012 Do egzaminu maturalnego w 2012 r. w województwie lubuskim przystąpiło 8500 absolwentów szkół średnich. Liczba przystępujących osób i zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 roku (absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu po raz pierwszy do pięciu egzaminów obowiązkowych) Region Liczba zdającychZdawalność (%) Kraj 330 01880% Okręg 50 13979,97% Województwo lubuskie 7 58882,34% Województwo wielkopolskie 29 80280,19% Województwo zachodniopomorskie 12 74978,05%

50 Wyniki egzaminu maturalnego w roku 2012 Liczba zdających, zdawalność oraz średnie wyniki z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części pisemnej) Region DaneJęzyk polskiJęzyk angielskiJęzyk niemiecki Matematyka Okręg Liczba przystępujących 51 42339 00211 26651 364 % zdanych egzaminów 97,06%93,21%96,72%85,06% Średni wynik w % 54,76%69,55%62,82%57,79% Województwo lubuskie Liczba przystępujących 7 7765 1282 4807 774 % zdanych egzaminów 97,79%94,99%97,30%85,57% Średni wynik w % 55,73%71,40%64,99%58,85%

51 Wyniki egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w 2012r. W województwie lubuskim egzamin zawodowy przeprowadzony został w 30 zawodach robotniczych i 50 zawodach technicznych. Próg zdawalności egzaminu w zakresie etapu pisemnego w części I (wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie) wynosi 50% i II części (wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą) – 30% oraz w zakresie etapu praktycznego - 75% punktów.

52 Wyniki egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w 2012r. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2012 w województwie lubuskim przystąpiło 1311 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, 3531 techników i 1545 szkół policealnych. egzamin zawodowy 2010/2011 wynik kraju wynik okręgu wynik województwa lubuskiego dyplom otrzymało [%] zasadnicza szkoła zawodowa 80,877,5771,11 technikum i szkoła policealna 62,961,6860,56 egzamin zawodowy 2011/2012 wynik kraju wynik okręgu wynik województwa lubuskiego dyplom otrzymało [%] zasadnicza szkoła zawodowa 81,276,773,93 technikum i szkoła policealna 63,962,8262,35

53 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Organizacja kształcenia zawodowego w zmienionym systemie oświaty od września 2012 r. oraz wyniki egzaminów zewnętrznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google