Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia nr 1 Ordynacja podatkowa 1. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Prawo podatkowe (ćwiczenia) MICHAŁ JĘDRZEJCZYK radca prawny 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia nr 1 Ordynacja podatkowa 1. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Prawo podatkowe (ćwiczenia) MICHAŁ JĘDRZEJCZYK radca prawny 2."— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia nr 1 Ordynacja podatkowa 1

2 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Prawo podatkowe (ćwiczenia) MICHAŁ JĘDRZEJCZYK radca prawny 2

3 Zasady realizacji przedmiotu prawo podatkowe (ćwiczenia) w roku akademickim 2016 w semestrze letnim Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z czterech kolokwiów przeprowadzonych w trakcie realizacji zajęć. Każde z kolokwiów odpowiada poszczególnej materii prawa podatkowego omawianej zarówno na wykładzie oraz w trakcie ćwiczeń jak też odzwierciedla analizę wybranych stanów faktycznych. Wartość oceny końcowej uzależniona jest od średniej wyliczonej z ocen uzyskanych z poszczególnych kolokwiów. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie średnią wyciągniętą z czterech przeprowadzonych w trakcie roku akademickiego kolokwiów ( trzy kolokwia pisemne, jedno kolokwium ustne) oraz oceny z aktywności. 3

4 W indeksie zostanie wpisana ocena pełna zaokrąglona zgodnie z zasadą : Średnia 3,25 - dostateczny (3) [do] 3,26 - 3,75 dostateczny plus (3,5) 3,76 - 4,25 dobry (4) 4,26 - 4,50 dobry plus (4,5) [od] 4,51 bardzo dobry (5) (Schemat stosowany - zgodnie z regulaminem KUL JPII - przy obliczeniu ogólnej oceny ze studiów.) Reasumując aby otrzymać ocenę bardzo dobrą należy uzyskać z pięciu możliwych do zdobycia ocen przykładowo oceny : 5.0, 5.0, 4.0, 4.5, 4.5 = średnia 4,60 = bardzo dobry 4

5 Ważne: 1. Kolokwium w formie pisemnej ma formę testu na który składają się pytania jednokrotnego wyboru oraz zagadnienia do rozwinięcia na piśmie. Przełożenie wyników testów na oceny: 50 - 59% poprawnych odpowiedzi = 3.0 60 - 69% poprawnych odpowiedzi = 3.5 70 - 79% poprawnych odpowiedzi = 4.0 80 - 89% poprawnych odpowiedzi = 4.5 90 - 100% poprawnych odpowiedzi = 5.0 2. Do kolokwium student ma nie więcej niż trzy podejścia. Brak zaliczenia któregokolwiek z kolokwiów skutkuje odmową zaliczenia ćwiczeń z prawa podatkowego Pod uwagę przy wystawianiu oceny bierze się ponadto: a) znajomość materiału prezentowanego na wykładzie, b) znajomość wskazanych aktów prawnych, c) poprawne i precyzyjne posługiwanie się językiem prawniczym, d) rozumienie zasad tworzenia i zmian prawodawstwa podatkowego, e) umiejętność przyczynowo-skutkowego opisu znaczenia podatków oraz społecznych postaw względem opodatkowania. 5

6 3.W przypadku niepodejścia do kolokwium w pierwszym terminie, jak również w sytuacji dokonywania poprawy nie zaliczonego kolokwium – maksymalna ocena jaką można uzyskać to ocena: 3,0 * jedynie w przypadku usprawiedliwienia nieobecności z powodu choroby ( niezbędne będzie wówczas przedłożenia zaświadczenie lekarskiego) możliwe będzie zaliczenie kolokwium na normalnych zasadach tzn. z pełną gamą ocen. 4. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność ponad dozwolony limit powoduje obniżenie oceny końcowej o jeden stopień. * dozwolona jest 1 nieobecność w trakcie całego roku akademickiego. 6

7 5. Ocena z aktywności jest uzależniona od indywidualnego zaangażowania w zajęcia. Uzyskanie 3 plusów jest równoznaczne z oceną 5,0 ; dwóch plusów – 4,0 ; jednego plusa – 3,0 ( nie ma w tym względzie ocen „połówkowych”) W przypadku nie przygotowania się do zajęć student otrzymuje tzw. „minusa”. Uzyskanie 3 minusów jest równoznaczne z oceną 2,0 z aktywności która będzie wliczana do średniej. Każdy minus powoduje zatarcie się wcześniej uzyskanego plusa. * brak merytorycznego przygotowania się do zajęć oznacza również brak podstawowych aktów prawnych, prezentacji i innych wymaganych na zajęciach publikacji naukowych. * istnieje możliwość rewizji nieprzygotowania się na zajęcia ( zlikwidowanie minusa) poprzez pozytywną odpowiedź na zadane pytania w trakcie konsultacji. 7

8 LITERATURA OBOWIĄZKOWA 1. A. Gomułowicz J. Małecki: Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo, Lexis Nexis, Warszawa 2011. Literatura uzupełniająca: 2. M. Duda, B Kucia-Guściora, M.MÜnnich, Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Wydanie II, Wydawnictwo KUL 2010. 3. C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presanowicz: Komentarz do ustawy z dnia 28.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa. SIP LEX 2009 8

9 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1. R. Mstalski, E. Fojcik-Mastalska, Prawo Finansowe, Wydawnictwo Wolterskluwer business, Warszawa 2011. 2. E. Kosikowski, „Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 2008” Warszawa 2008. 3. D. Strzelec, Udowodnienie a uprawdopodobnienie w sprawach podatkowych, Monitor Podatkowy 6/2012 r. 4. H. Filipczak, Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach podatkowych, Monitor Podatkowy 5/2011 5. J.Postuł, Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową a interpretacja pojęcia niepodzielonego zysku, Przegląd Podatkowy Nr 2/2011. 6. A. Pęczyk Tofel, Opodatkowanie dochodów wspólników spółek osobowych, SERWIS Monitora Podatkowego 3/2010 7.R. Mastalski, Stosowanie prawa podatkowego. Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2008 r. 9

10 Konsultacje: W każdy czwartek w godzinach od 17:10 do 18:10 sala nr 716 ( Katedra Finansów i Prawa Finansowego) Kontakt : michaljedrzej@op.plmichaljedrzej@op.pl 10

11 Złote myśli o podatkach „ Na tym świecie nie ma nic pewnego, oprócz śmierci i podatków” ( Beniamin Franklin) „ Do podatków nie wystarczy umysł matematyka, tutaj potrzebny jest filozof ” (Albert. E Einstein) „ Podatki przypominają pod pewnymi względami matki, często ich nie rozumiemy, ale rzadko można o nich zapomnieć ” ( Lord George Bramwell) 11

12 Kiedy pojawiły się podatki ? 12

13 Jak dziś oceniamy podatki? 13

14 Ustawa o Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 58 artykułów) Podatek dochodowy od osób prawnych ( 42 artykuły) Podatek od towarów i usług ( 176 artykułów) Ustawa o podatku akcyzowym ( 169 artykułów) Ustawa o grach hazardowych ( 145 artykułów) Ustawa o podatku tonażowym ( 19 artykułów) Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( 58 artykułów) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych ( 24 artykuły) Ustawa o podatku rolnym ( 20 artykułów) Ustawa o podatku leśnym ( 13 artykułów) Ustawa o podatku od spadków i darowizn ( 21 artykułów) Ustawa Ordynacja Podatkowa ( 344 artykułów) 14

15 Czy jest sposób aby nie traktować podatków jako naszego wroga? 15

16 Wyjaśnienie podstawowych pojęć? Czym jest system podatkowy ? Pojęcie podatku ? Pojęcie prawa podatkowego? 16

17 POJĘCIE PODATKU: art. 6 OP Art. 6. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. 17

18 ELEMENTY KOSNTRUKCJI PODATKU: art. 217 Konstytucji RP 1. Podmioty opodatkowania 2. Przedmiot opodatkowania 3. Podstawa opodatkowania 4. Stawki i skale podatkowe 18

19 Funkcje podatków: Funkcja fiskalna Funkcja redystrybucyjna Funkcja Stymulacyjna Funkcja Informacyjno-kontrolna 19

20 Fiskalizm i jego granice: Absolutne granice opodatkowania Względne granice opodatkowania 20

21 Źródła prawa podatkowego: 1. Konstytucja RP jako źródło prawa podatkowego 2. Ustawa podatkowa jako źródło prawa podatkowego 3. Międzynarodowe umowy podatkowe jako źródło prawa podatkowego 4. Rozporządzenie jako źródło prawa podatkowego 5. Akty prawa miejscowego jako źródło prawa podatkowego 6. Prawo Unii Europejskiej jako źródło prawa podatkowego 7. Judykatura jako źródło prawa podatkowego 8. Ordynacja podatkowa jako źródło prawa podatkowego 21

22 Zasady systemu podatkowego: praca domowa: 1. Adam Smith 2. Adolf Wagner 3. David Ricardo 4. John Stuart Mill 5. Fritz Neumark 22

23 POSTĘPOWANIE PODATKOWE 23


Pobierz ppt "Zajęcia nr 1 Ordynacja podatkowa 1. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Prawo podatkowe (ćwiczenia) MICHAŁ JĘDRZEJCZYK radca prawny 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google