Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strona postępowania jako źródło dowodowe Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strona postępowania jako źródło dowodowe Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki."— Zapis prezentacji:

1 Strona postępowania jako źródło dowodowe Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

2 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 2 Procedury umożliwiające zbieranie materiału dowodowego bezpośrednio od strony postępowania Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

3 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 3 1.wyjaśnienia strony (art. 155 § 1 o.p.), 2.przesłuchanie strony (art. 199 o.p.), 3.oświadczenie strony (art. 180 § o.p.), 4.oświadczenie kontrolowanego o stanie majątkowym odebrane w toku kontroli podatkowej (art. 285a § 3 o.p.). Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

4 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych Wyjaśnienia strony Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. (art. 155 § 1 o.p.) Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

5 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 5 Wyjaśnienia strony Kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. (art. 287 § 3 o.p.) Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

6 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 6 Bezzasadna odmowa złożenia wyjaśnień zagrożona jest karą porządkową w toku postępowania podatkowego, w trakcie kontroli podatkowej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

7 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 7 Twierdzenia strony są środkiem dowodowym jedynie wówczas, gdy przybrały formę zeznania strony (art. 199 o.p.) lub oświadczenia złożonego na wniosek strony (art. 180 § 2 o.p.). Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

8 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 8 W przeciwnym razie mogą z nich wypływać tylko ewentualne wnioski dowodowe, a wyjaśnienia strony zwalniają organ podatkowy od dalszych czynności dowodowych jedynie wówczas, gdy potwierdzają dotychczasowe wyniki postępowania. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

9 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 9 Wyrok NSA z dnia 20 listopada 2003 r., III SA 905/03 Wyjaśnienia składane w postępowaniu w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych korzystają z domniemania prawdziwości, jeżeli nie są sprzeczne z innymi dowodami lub okolicznościami oraz faktami znanymi organowi podatkowemu z urzędu. Powinny one zatem zostać uznane za wystarczający środek dowodowy, o ile są wiarygodne i prawdopodobne w świetle całokształtu materiału dowodowego. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

10 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 10 Art. 199 o.p. Organ podatkowy może przesłuchać stronę po wyrażeniu przez nią zgody. Do przesłuchania strony stosuje się przepisy dotyczące świadka, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

11 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 11 Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ podatkowy odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Art. 180 § 2 o.p. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

12 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 12 Art. 285a o.p. § 3. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że kontrolowany będący osobą fizyczną nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, kontrolujący może zwrócić się do kontrolowanego o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień. (…) Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

13 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 13 Art. 285a o.p. (…) Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Kontrolujący, zwracając się o złożenie oświadczenia, uprzedza kontrolowanego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

14 Praktyczne aspekty opodatkowania dochodów nieujawnionych 14 Art. 285a o.p. § 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych będących wspólnikami kontrolowanej spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki


Pobierz ppt "Strona postępowania jako źródło dowodowe Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google