Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Turek, 14 marca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Turek, 14 marca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Turek, 14 marca 2012 r.

2 Projekt finansowany jest przez Międzynarodową Unię ds. Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc oraz Światową Fundację ds. Walki z Chorobami Płuc, instytucje zrzeszone w ramach Inicjatywy Bloomberga, założonej przez Michaela Bloomberga, burmistrza Nowego Jorku. „O DŚWIEŻAMY N ASZE M IASTA. T OB 3 CIT ” (

3 Pomysł projektu powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. Projekt powstał w oparciu o: ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Ramową Konwencję Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu - do tej pory Konwencję podpisało 167 krajów (w tym Polska 14 czerwca 2004 r.), „O DŚWIEŻAMY N ASZE M IASTA. T OB 3 CIT ”

4 OGÓLNY CEL PROJEKTU Ochrona zdrowia ludności w Polsce przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. „O DŚWIEŻAMY N ASZE M IASTA. T OB 3 CIT ”

5 Grupą docelową, która ma być objęta działaniami projektu powinny być wyłącznie osoby dorosłe. „O DŚWIEŻAMY N ASZE M IASTA. T OB 3 CIT ” (Tobacco Free Cities)

6 2009 – 2011 projekt pilotażowy W trakcie pierwszej edycji, trzy miasta - Szczecin, Łódź, Rzeszów rozpoczęły tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego realizując założenia projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)". „O DŚWIEŻAMY N ASZE M IASTA. T OB 3 CIT ” (Tobacco Free Cities)

7 1. X. 2011 – 30. IX. 2013 Kontynuacja projektu Charakter ogólnokrajowy realizowany w 16 miastach wojewódzkich. Jej głównym zadaniem jest poprawa egzekwowania i wzrost przestrzegania postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.). „O DŚWIEŻAMY N ASZE M IASTA. T OB 3 CIT ”

8 USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 1995 R. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH Zgodnie z art. 3 ustawy, ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu realizowana jest przez kształtowanie polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, do której należy: o ochrona prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, o promocja zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu, o informowanie o szkodliwości palenia tytoniu i zawartości substancji szkodliwych na opakowaniach wyrobów tytoniowych, o obniżanie norm dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych, o leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od tytoniu.

9 NA TERENIE (na terenie i w budynkach): o szpitali i przychodni, o jednostek systemu oświaty (przedszkola, szkoły) i uczelni wyższych, W POMIESZCZENIACH: o zakładów pracy, o obiektów kultury (kina, teatry, domy kultury), o obiektów sportowych, o obiektów służących obsłudze podróżnych (dworce, lotniska) o w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, o inne pomieszczenia użytku publicznego, ORAZ: o w miejscach przeznaczonych do zabawy dzieci, o w środkach komunikacji publicznej oraz na przystankach.

10 Każde miejsce może być wolne od dymu tytoniowego! Zgodnie z art. 5 ust. 4, władze samorządowe, rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, inne niż wymienione miejsca użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego. Np. w parkach i ogrodach, na skwerach, na placach zabaw, na basenach miejskich,

11 P ALARNIA Palarnia - zdefiniowana jest w ustawie jako wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych odpowiednio oznakowane pomieszczenie, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń. Właściciel lub zarządzający (art. 5a ust. 3) może, ale nie jest zobligowany, wyznaczyć palarnię: – w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości, – w hotelach, – w obiektach służących obsłudze podróżnych, – w pomieszczeniach zakładów pracy, – w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

12 S ZKOŁY I PODMIOTY LECZNICZE Zakaz tworzenia palarni! Placówki edukacyjne – etyczny obowiązek promowania zdrowego stylu życia pośród dzieci i młodzieży, wzmocnienie w nich szacunku do prawa. Podmioty lecznicze – promocja zdrowego stylu życia pośród personelu medycznego i pacjentów.

13 O BOWIĄZKI WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDZAJĄCEGO OBIEKTEM Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o zakazie palenia tytoniu na danym terenie. Informacja słowna i graficzna ( art. 5 ust. 1a )

14 ORGANY UPRAWNIONE DO EGZEKUCJI USTAWY Państwowa Inspekcja Sanitarna – ma możliwość nakładania grzywien w drodze mandatu za naruszenie: – art. 13 ust. 1 pkt 2 (nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu), – art. 13 ust. 2 (palenie w miejscach objętych zakazem). Policja i Straż Miejska – mają możliwość nakładania grzywien w drodze mandatów za naruszenie: – art. 13 ust.1 pkt. 1 (sprzedaż wyrobów tytoniowych: osobom do lat 18; na terenie podmiotów leczniczych, szkół i placówek oświatowo wychowawczych oraz obiektów sportowo- rekreacyjnych; w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania; w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym; nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18), – art. 13 ust. 1 pkt 2 (nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu), – art. 13 ust. 2 (palenie w miejscach objętych zakazem). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - kontrole przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych dokonywane są przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

15 K ARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE USTAWY do 500 zł za palenie w miejscach objętych zakazem (art. 13 ust. 2) – odpowiada osoba paląca, do 2 000 zł za nieumieszczenie znaku zakazu palenia tytoniu (art. 13 ust. 1 pkt 2) – odpowiada zarządzający lub właściciel, do 2 000 zł - sprzedaż wyrobów tytoniowych: osobom do lat 18; na terenie podmiotów leczniczych, szkół i placówek oświatowo wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych; w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania; w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym; nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 13 ust.1),

16 K ARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE USTAWY do 200 000 zł – reklama, promocja, sponsorowanie wyrobów tytoniowych, wprowadzenie do obrotu handlowego wyrobów tytoniowych bez uwidocznienia na opakowaniu informacji o następstwach używania tytoniu lub o zawartości substancji szkodliwych, produkcja lub wprowadzenie do obrotu handlowego wyrobów tytoniowych w których zawartość substancji szkodliwych przekracza dopuszczalne normy (art. 12).

17 ABY SPRAWNIE WDROŻYĆ PRZEPISY USTAWY ANTYTYTONIOWEJ to należy: Zyskać poparcie społeczne Edukować społeczeństwo Efektywnie koordynować działania przez instytucje rządowe Sprawne egzekwowanie przepisów przez instytucje publiczne.

18  koalicje lokalne Ustanowienie współpracy w ramach koalicji z: urzędami, Policją, lokalnymi mediami, instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi. placówkami edukacyjnymi, C O PRZED NAMI ?

19  szkolenia dla Koalicjantów oraz funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za wdrażanie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; ( 27.04.2012 w PSSE w Koninie dla przedstawicieli koalicji Konina, Koła, Słupcy i Turku)

20 C O PRZED NAMI ?  przeprowadzenie kampanii społecznej na terenie powiatu, ( w czerwcu oraz październiku ) której głównym celem będzie rozpowszechnienie informacji o regulacjach prawnych, dotyczących miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz edukacja w zakresie skutków zdrowotnych używania tytoniu, w tym tzw. biernego palenia.

21 C O PRZED NAMI ? dystrybucja znaków zakazu palenia; GIS przygotował tabliczki ze znakiem zakazu palenia, które przekażemy do: Starostwa Powiatowego Komendy Policji Samorządów lokalnych przychodni oraz szpitali Klubu ekologicznego zakładów pracy Akcja jednolitego znakowania

22 C O PRZED NAMI ? współpraca z mediami lokalnymi, (możliwość dotarcia do ogółu społeczności lokalnej)

23 C O PRZED NAMI ?  monitoring przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref bezdymnych;

24 C O PRZED NAMI ?  kwartalne spotkania koalicji lokalnych; TOB3CIT – Monitoring prowadzony przez Powiatową Komendę Policji Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w Turku Kwiecień- czerwiec L.p.Liczba upomnieńLiczba grzywienKwota grzywienUwagi 1 2

25 C O PRZED NAMI ? przesyłanie kwartalnych raportów z realizacji projektu, monitoring mediów do WSSE

26 ABY SPRAWNIE WDROŻYĆ PRZEPISY USTAWY ANTYTYTONIOWEJ Państwa pomoc będzie stanowiła istotny wkład i ogromne wsparcie dla działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w obszarze ochrony ludzi przed niekorzystnym wpływem dymu tytoniowego oraz pozwoli skoordynować działania w tym obszarze.

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Lidia Baraniecka Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku oswiata.zdrowotna@psse-turek.pl 63 280 36 92


Pobierz ppt "ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Turek, 14 marca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google