Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warszawa, Bagatela 12, tel: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warszawa, Bagatela 12, tel: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99;"— Zapis prezentacji:

1 Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warszawa, Bagatela 12, tel: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: post@paiz.gov.pl; www.paiz.gov.pl Pomoc publiczna dla inwestorów Agata Kudelska Sekcja Prawna i Pomocy Publicznej Departament Obsługi Inwestorów Mała Wieś 22 czerwca 2005 r.

2 Polish Information and Foreign Investment Agency Pojęcie pomocy publicznej  Punkt wyjściowy: Art. 87.1 TWE Pomoc publiczna jest nie do pogodzenia z regułami wspólnego rynku  Brak legalnej definicji pomocy publicznej

3 Polish Information and Foreign Investment Agency Atrybuty pomocy publicznej  Transfer środków publicznych - pomoc jest udzielana przez organy administracyjne (rządowe, samorządowe) lub wszelkie inne podmioty kontrolowane przez państwo lub zarządzające środkami publicznymi  Przysporzenie korzyści ekonomicznej (korzyść o wymiarze finansowym)  Selektywność - uprzywilejowanie określonych przedsiębiorstw lub sektorów, dyskrecjonalna władza organu udzielającego, ograniczenie zasięgu terytorialnego  Oddziaływanie na konkurencję i handel między państwami członkowskimi

4 Polish Information and Foreign Investment Agency Wspólnotowe zasady regulacji pomocy publicznej Art. 87.1 TWE: ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej, jako niezgodnej z regułami wspólnego rynku ale...są wyjątki: 1.Pomoc dopuszczalna ipso iure (Art.87.2 TWE) (pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 2. Pomoc dopuszczalna na podstawie decyzji KE (Art.87.3 TWE) (pomoc regionalna, realizacja projektów o ogólnoeuropejskim znaczeniu, usuwanie poważnych zakłóceń w gospodarce, wspieranie rozwoju pewnych form działalności, promocja kultury i dziedzictwa narodowego)

5 Polish Information and Foreign Investment Agency Dopuszczalność pomocy publicznej w UE Wg Art. 87.3 a,c dopuszczalne są 3 zasadnicze kategorie wyłączeń spod generalnego zakazu udzielania p.p.:  POMOC REGIONALNA  POMOC HORYZONTALNA dla MŚP, na badania i rozwój, na ochronę środowiska, na ratowanie i restrukturyzację, na zatrudnienie, na szkolenia  POMOC SEKTOROWA - sektory wrażliwe (węglowy, motoryzacyjny, stoczniowy, włókien syntetycznych, hutnictwa żelaza i stali) - rolnictwo i rybołówstwo -Transport +  POMOC DE MINIMIS

6 Polish Information and Foreign Investment Agency Pomoc regionalna w UE Cel: wspieranie słabiej rozwiniętych regionów dopuszczalna tylko w określonych regionach poziom PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej UE cały obszar Polski kwalifikuje się Przeznaczenie:  na nowe inwestycje  na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją  wyjątkowo: pomoc operacyjna - całkowite lub częściowe pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa - ograniczona w czasie - progresywnie zmniejszana - proporcjonalna do wagi i charakteru problemu

7 Polish Information and Foreign Investment Agency Pomoc regionalna w UE Nowa inwestycja Zainwestowanie kapitału w utworzenie nowego przedsiębiorstwa, rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa lub rozpoczęcie działalności, która wiąże się z zasadniczą zmianą produktu lub procesu produkcyjnego Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą: -nakłady inwestycyjne: ziemia, budynki, maszyny i urządzenia -koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (transfer technologii poprze nabycie patentów, licencji, nieopatentowanego know-how), do wysokości 25% nakładów inwestycyjnych w przypadku dużych przedsiębiorstw Utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją Przyrost netto liczby miejsc pracy w wyniku dokonani nowej inwestycji w określonym przedziale czasu, nie dłuższym niż 3 lata od zakończenia inwestycji. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą: Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (płaca brutto + wszystkie obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem)

8 Polish Information and Foreign Investment Agency Limit pomocy regionalnej  lokalizacja inwestycji  wielkość przedsiębiorcy  koszty kwalifikowane inwestycji  sektor Intensywność pomocy publicznej: procentowy udział pomocy w kosztach kwalifikowanych Dopuszczalna wielkość pomocy regionalnej: Intensywność x koszty kwalifikowane = wielkość pomocy 50 % x 20.000.000 zł = 10.000.000 zł

9 Polish Information and Foreign Investment Agency Mapa pomocy regionalnej w Polsce do końca 2006 r. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw maksymalny poziom wsparcia może być podwyższony o dodatkowe 15 punktów procentowych.

10 Polish Information and Foreign Investment Agency Dopuszczalna wielkość pomocy dla dużych projektów Dla projektów w sektorze motoryzacyjnym, dla których planowana kwota pomocy przekracza 5 mln Euro, maksymalna intensywność wynosi 30% intensywności podstawowej (określonej mapą pomocy regionalnej).

11 Polish Information and Foreign Investment Agency Warunki korzystania z pomocy regionalnej  udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z inwestycją wynosi co najmniej 25% kosztów inwestycji  inwestycja musi być utrzymana przez okres co najmniej 5 lat  utworzone nowe miejsca pracy muszą być utrzymane przez co najmniej 5 lat

12 Polish Information and Foreign Investment Agency Zasady kumulacji pomocy regionalnej  pomoc na nowe inwestycje może być udzielana łącznie z pomocą na nowe miejsca pracy pod warunkiem, że łącznie intensywność pomocy nie przekroczy maksymalnej intensywności dopuszczalnej dla danego projektu, przy czym maksymalną dopuszczalną intensywność dla danego projektu oblicza się na podstawie kosztów kwalifikowanych, których kwota jest wyższa - korzystniejsza dla przedsiębiorcy  w ramach limitu pomocy regionalnej można łączyć różne formy pomocy regionalnej (zwolnienia podatkowe, dotacje) pochodzące z różnych źródeł, pod warunkiem, że łącznie wartość pomocy nie przekroczy nie przekroczy maksymalnej intensywności dopuszczalnej dla danego projektu  UWAGA! Pomoc horyzontalna na zatrudnienie (niektóre instrumenty rynku pracy) podlegają kumulacji z pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy

13 Polish Information and Foreign Investment Agency  Cel SSE: przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów najuboższych, obszarów zagrożonych bezrobociem, obszarów restrukturyzowanych  Ustanawiane rozporządzeniami Rady Ministrów  Obecnie funkcjonuje 14 stref, które będą istnieć do lat 2015-2017  Łączny obszar stref (na dzień 31 grudnia 2000 r. – 6 325 ha) nie może zostać powiększony. Wyjątek: od 31 maja 2004 istnieje możliwość zwiększenia obszaru stref o dodatkowe 1675 ha, ale wyłącznie z przeznaczeniem na duże projekty inwestycyjne (min. 40 mln EUR lub 500 miejsc pracy) Specjalne Strefy Ekonomiczne

14 Polish Information and Foreign Investment Agency Pomorska..   Suwalska  Warmińsko - Mazurska  Starachowice  Euro-Park Mielec         Katowicka Wałbrzyska Słupska Łódzka Kostrzyńsko - Słubicka Legnicka Kamiennogórska Tarnobrzeska Krakowski Park Technologiczny Specjalne Strefy Ekonomiczne

15 Polish Information and Foreign Investment Agency Specjalne Strefy Ekonomiczne Przywileje w SSE  zwolnienie z podatku dochodowego PIT lub CIT  działka przygotowana pod inwestycję, dostępna w konkurencyjnej cenie  bezpłatna pomoc w załatwianiu formalności związanych z inwestycją  zwolnienie z podatku od nieruchomości (uzależnione od decyzji – uchwały rady gminy na terenie której zlokalizowana jest strefa lub jej część)

16 Polish Information and Foreign Investment Agency Zezwolenie na działalność w SSE Zezwolenie jest podstawą korzystania z pomocy publicznej w SSE Zezwolenie określa:  przedmiot działalności gospodarczej (klasyfikacje)  minimalny poziom zatrudnienia  minimalną wysokość wydatków inwestycyjnych Zezwolenie wydawane jest po przeprowadzeniu przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia

17 Polish Information and Foreign Investment Agency Zwolnienia podatkowe w SSE Zwolnienia podatkowe w SSE są pomocą regionalną ! Koszty kwalifikowane:  koszty inwestycji  dwuletnie koszty pracy Dopuszczalna intensywność (wielkość) pomocy publicznej: Zgodnie z mapą pomocy regionalnej, uwzględniając wyjątki dot. MŚP (+15%), dużych projektów (redukcja intensywności) i sektora motoryzacyjnego.

18 Polish Information and Foreign Investment Agency Zakres zwolnienia podatkowego w SSE Branże wyłączone:  Sektor włókien syntetycznych  Sektor górnictwa węgla  Sektor budownictwa okrętowego  Sektor hutnictwa żelaza i stali  Produkcja, przetwórstwo i obrót towarami rolnymi Zezwolenia nie można uzyskać także m.in. na: wytwarzanie materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, roboty budowlane, handel, usługi pośrednictwa finansowego.

19 Polish Information and Foreign Investment Agency Zakres zwolnienia podatkowego w SSE Od marca 2005 r. zezwolenie uzyskać można na niektóre usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące przedmiot działalności CENTRÓW NOWOCZESNYCH USŁUG;  usługi rachunkowości i kontroli ksiąg  usługi w zakresie księgowości z wyłączeniem deklaracji podatkowych  usługi centrów telefonicznych

20 Polish Information and Foreign Investment Agency Zakres zwolnienia podatkowego w SSE  Zwolnione z podatku dochodowego są jedynie dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, na podstawie zezwolenia  Im szerszy zakres działalności określony w zezwoleniu, tym większa potencjalna kwota zwolnienia podatkowego

21 Polish Information and Foreign Investment Agency Koszty kwalifikowane w SSE – koszty inwestycji  poniesione po dniu uzyskania zezwolenia (w trakcie obowiązywania zezwolenia)  w związku z nową inwestycją na terenie SSE  wartość netto (jeśli VAT i akcyza podlegają odliczeniu)  wydatki w części zaliczonej do wartości początkowej zgodnie z przepisami o podatku dochodowym na: -zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, -rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych -spłatę wartości początkowej środków trwałych (leasing lub inna podobna umowa)  wartości niematerialne i prawne – do 25% trwałych składników majątku (w przypadku dużych przedsiębiorców)

22 Polish Information and Foreign Investment Agency Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników:  płaca brutto + obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem  koszty pracy ponoszone od dnia zatrudnienia Nowo zatrudnieni pracownicy:  pracownicy zatrudnieni po dniu uzyskania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji, nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji  pracownicy zatrudnieni na pełnych etatach w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach i sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty Koszty kwalifikowane w SSE – koszty pracy

23 Polish Information and Foreign Investment Agency Dopuszczalna wysokość zwolnienia podatkowego w SSE Przykład 1 Intensywność pomocy - 50% Nakłady inwestycyjne - 20 mln EUR Dwuletnie koszty pracy – 8 mln EUR Korzystniejsza opcja: 50% nakładów inwestycyjnych = 10 mln EUR Przykład 2 Intensywność pomocy - 50% Nakłady inwestycyjne - 4 mln EUR Dwuletnie koszty pracy – 10 mln EUR Korzystniejsza opcja: 50% dwuletnich kosztów pracy = 5 mln EUR

24 Polish Information and Foreign Investment Agency Warunki korzystania z pomocy regionalnej w SSE  koszty inwestycji min. 100 tys. EUR  udział własny co najmniej 25%  obowiązek prowadzenia działalności/utrzymania miejsc pracy nie krócej niż 5 lat  zakaz przenoszenia własności składników majątku przez 5 lat od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych  obowiązek monitorowania limitu pomocy publicznej

25 Polish Information and Foreign Investment Agency Zwolnienia z podatku od nieruchomości  Są formą pomocy publicznej  Uchwały rad gmin wprowadzające zwolnienia powinny stanowić programy pomocowe w rozumieniu regulacji dot. pomocy publicznej  Mogą stanowić pomoc regionalną, horyzontalną lub przyznawaną na podstawie zasady de minimis

26 Polish Information and Foreign Investment Agency Pomoc z tytułu zatrudniania bezrobotnych Ustawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Pomoc horyzontalna na zatrudnienie:  dofinansowanie kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy  refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (do wysokości trzech płac minimalnych)  refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych (prace interwencyjne) Instrumenty nie stanowiące pomocy publicznej:  szkolenia bezrobotnych zgodnie z potrzebami pracodawcy (formuła umów trójstronnych – pomoc publiczna???)  staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bezrobotnych, refundacja kosztów dojazdu i zakwaterowania

27 Polish Information and Foreign Investment Agency Finansowe wsparcie inwestycji - Fundusze strukturalne UE SPO – WKP Poddziałanie 2.2.1: Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji - Projekty: Utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstw: nowe inwestycje prowadzące do zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego tworzenie nowych miejsc pracy. - Maksymalny poziom wsparcia: 50% dla dużych przedsiębiorstw, 65% dla MŚP, Zatrudnienie - 4 000 Euro na jedno miejsce pracy - Instytucja wdrażająca: MGiP - Departament Instrumentów Finansowych

28 Polish Information and Foreign Investment Agency SPO-WKP Działanie - 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Maksymalny poziom wsparcia: 50% - zgodnie z mapą pomocy regionalnej: nie mniej niż 10 tys. PLN, nie więcej niż 1 250 tys. PLN Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP Finansowe wsparcie inwestycji - Fundusze strukturalne UE

29 Polish Information and Foreign Investment Agency Fundusze strukturalne Źródła informacji:  www.funduszestrukturalne.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl  www.parp.gov.pl www.parp.gov.pl  www.konkurencyjnosc.gov.pl www.konkurencyjnosc.gov.pl  www.minrol.gov.pl www.minrol.gov.pl

30 Polish Information and Foreign Investment Agency www.paiz.gov.pl agata.kudelska@paiz.gov.pl


Pobierz ppt "Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warszawa, Bagatela 12, tel: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google