Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na."— Zapis prezentacji:

1 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Umowa – wniosek o płatność „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” § 6 Wniosek o płatność – termin złożenia

3 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wniosek o płatność składa się do SW: -wraz z niezbędnymi dokumentami, potwierdzającymi spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność -w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy -na formularzu udostępnionym przez SW -nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.

4 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku niezłożenia wniosku o płatność Beneficjent jest dwukrotnie wzywany do złożenia wniosku w kolejnych wyznaczonych terminach, o ile nie upłynął termin 31 marca 2023 r. Wniosek o płatność złożony po terminie, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy lub po terminie wynikającym z drugiego wezwania może zostać uwzględniony przez SW, o ile nie została wypowiedziana umowa i nie upłynął termin 31 marca 2023 r.

5 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” § 6 Informacja monitorująca

6 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Beneficjent składa informację monitorującą realizację operacji, w następujących terminach: 1) do dnia 31 lipca danego roku za okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca danego roku, jeżeli Beneficjent nie złożył wniosku o płatność w okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 czerwca danego roku, 2) do dnia 31 stycznia roku następnego, za okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia roku poprzedniego, jeżeli Beneficjent nie złożył wniosku o płatność w okresie pomiędzy 1 października a 31 grudnia danego roku.

7 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Pierwszą informację monitorującą Beneficjent składa w terminie do 31 stycznia 2017 r. Formularz Informacji monitorującej udostępnia SW W przypadku niezłożenia Informacji Beneficjent jest dwukrotnie wzywany do jej złożenia Informacja monitorująca złożona po terminie może zostać uwzględniona przez SW, o ile nie została wypowiedziana umowa

8 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” § 7 Wniosek o płatność – etap rozpatrywania

9 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Rozpatrując wniosek o płatność Zarząd Województwa sprawdza zgodność realizacji operacji z warunkami określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu, przepisach odrębnych, umowie ramowej oraz umowie, w szczególności pod względem spełnienia warunków wypłaty pomocy w zakresie kompletności i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji

10 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W trakcie rozpatrywania wop: -Zarząd Województwa ma możliwość dwukrotnego wzywania do usunięcia braków we wop w terminie 14 dni od dania doręczenia wezwania - wezwanie ma formę pisemną -W przypadku, gdy niezbędne jest wyjaśnienie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy Zarząd Województwa ma możliwość wezwania Beneficjenta w formie pisemnej do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania -Powyższe zapisy stosuje się również przy rozpatrywaniu Informacji monitorującej

11 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Forma przekazania uzupełnień/wyjaśnień -w przypadku przesłania uzupełnień/wyjaśnień przesyłką nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, o terminowości złożenia decyduje data stempla pocztowego -w przypadku ich dostarczenia w innej formie, o terminowości złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego

12 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Jeżeli Beneficjent, pomimo wezwań, nie usunął braków, Zarząd Województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych do niego i poprawnie sporządzonych dokumentów. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność mogą zostać przeprowadzone kontrole na miejscu, w celu zweryfikowania informacji zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentach ze stanem faktycznym

13 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Termin rozliczenia wop -Po rozpatrzeniu wniosku o płatność Zarząd Województwa informuje Beneficjenta na piśmie o przekazaniu Agencji zlecenia wypłaty całości lub części kwoty pomocy lub odmowie jej wypłaty -Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych pomocy po rozpatrzeniu wop i otrzymaniu zlecenia płatności, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wop -wezwanie Beneficjenta do uzupełnień/wyjaśnień wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wop

14 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” § 8 Warunki wypłaty pomocy

15 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli Beneficjent: -zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie oraz w umowie ramowej -zrealizował lub realizuje operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, w umowie oraz w umowie ramowej, w tym zrealizował lub realizuje Plan Komunikacji -ponosi koszty zatrudnienia pracowników -posiada tytuł prawny do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro

16 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli Beneficjent: -udokumentował zrealizowanie operacji lub jej części -prowadzi stronę internetową i na tej stronie został podany do publicznej wiadomości Plan Komunikacji -złożył wniosek o płatność nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.

17 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1, Zarząd Województwa odmawia wypłaty pomocy w ramach danej transzy pomocy i naliczana jest kara administracyjna w wysokości wnioskowanej kwoty pomocy w ramach danej transzy pomocy

18 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie

19 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku gdy Beneficjent nie zrealizował zobowiązania w zakresie dotyczącym informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, w sposób określony w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 z zastrzeżeniem pkt 2 (zamieszczenie Tablicy informacyjnej) – kara administracyjna wynosi równowartość 0,1% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej; Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie

20 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku gdy Beneficjent nie zamieścił w swojej siedzibie Tablicy informacyjnej, o której mowa w przepisach Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, w sposób określony w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014- 2020 – kara administracyjna wynosi równowartość 1% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej; Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie

21 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku gdy Beneficjent nie realizuje zobowiązania w zakresie dokumentowania zrealizowania operacji lub jej części oraz przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą – kara administracyjna wynosi równowartość 0,5% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej; Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie

22 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku gdy Beneficjent nie realizuje zobowiązania w zakresie prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, z zastrzeżeniem §8 pkt 5 Umowy – kara administracyjna wynosi równowartość 1% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie

23 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku gdy Beneficjent nie realizuje zobowiązania w zakresie prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego (…), w odniesieniu do płatności realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta, przeznaczonego wyłącznie do obsługi zaliczki/ wyprzedzającego finansowania – kara administracyjna wynosi równowartość 10% kwoty transakcji, której uchybienie dotyczy Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie

24 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku gdy Beneficjent nie złożył Informacji monitorującej – kara administracyjna wynosi równowartość 1% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej Kara administracyjna ma zastosowanie do każdej Informacji monitorującej, która nie została złożona przez Beneficjenta Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie

25 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku gdy Beneficjent nie usunął braków w Informacji monitorującej, pomimo wezwania – kara administracyjna wynosi równowartość 1% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej Kara administracyjna ma zastosowanie do każdej Informacji monitorującej, w której nie zostały usunięte braki przez Beneficjenta Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie

26 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku gdy Beneficjent nie realizuje Planu Komunikacji – kara administracyjna wynosi równowartość 5% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej W przypadku gdy Beneficjent realizuje Plan Komunikacji niezgodnie z harmonogramem – kara administracyjna wynosi równowartość 1% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie

27 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku gdy Beneficjent nie realizuje planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD – kara administracyjna wynosi równowartość 5% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej W przypadku gdy Beneficjent realizuje plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD niezgodnie z harmonogramem – kara administracyjna wynosi równowartość 1% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie

28 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Rozliczenie kwoty zaliczki/wyprzedzającego finansowania wypłaconej Beneficjentowi polega na wykazaniu przez Beneficjenta, we wnioskach o płatność, kwoty pomocy przysługującej do wypłaty lub na zwrocie zaliczki/ wyprzedzającego finansowania na rachunek bankowy, o wskazany w Umowie Rozliczenie zaliczki / wyprzedzającego finansowania

29 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Odsetki naliczone od zaliczki/wyprzedzającego finansowania na wyodrębnionym dla zaliczki/wyprzedzającego finansowania rachunku bankowym, naliczone od dnia wpływu zaliczki/wyprzedzającego finansowania na ten rachunek podlegają rozliczeniu we wniosku o płatność lub podlegają zwrotowi na rachunek bankowy, o którym mowa w Umowie Rozliczenie zaliczki / wyprzedzającego finansowania

30 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Kwota wypłaconej zaliczki pomniejsza kwotę pomocy przysługującą do wypłaty, jeżeli suma kwoty wypłaconej zaliczki i kwoty wypłaconej pomocy przekroczy 90% kwoty pomocy, o której mowa w § 4 ust. 4. Rozliczenie zaliczki / wyprzedzającego finansowania

31 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Rozliczenie wyprzedzającego finansowania następuje przez pomniejszenie kwoty pomocy do wypłaty w ramach wszystkich transz pomocy o kwotę stanowiącą udział krajowych środków publicznych. Pomniejszeń dokonuje się do całkowitego rozliczenia kwoty przyznanego wyprzedzającego finansowania Rozliczenie zaliczki / wyprzedzającego finansowania

32 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą w okresie realizacji operacji, po złożeniu wniosku o płatność – wniosek o płatność podlega odrzuceniu i w konsekwencji następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została wcześniej wypłacona również zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy

33 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Jeżeli ogólna ocena wniosku prowadzi do ustalenia przez Zarząd Województwa poważnej niezgodności, albo, jeżeli ustalono, że Beneficjent przedstawił fałszywe dowody w celu otrzymania pomocy lub w wyniku zaniedbania nie dostarczył niezbędnych informacji, odmawia się wypłaty pomocy i pomoc podlega zwrotowi w całości. Beneficjent zostaje dodatkowo wykluczony z takiego samego środka lub rodzaju operacji w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodność oraz w kolejnym roku kalendarzowym. Rozliczenie zaliczki / wyprzedzającego finansowania

34 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Agencja przekazuje środki finansowe w ramach pomocy na rachunek bankowy, wskazany przez Beneficjenta, stanowiącym załącznik: -do wniosku o przyznanie pomocy, w przypadku gdy Beneficjent ubiegał się o wypłatę zaliczki na realizację operacji/wyprzedzającego finansowania lub -do wniosku Beneficjenta o zaliczkę składanego po zawarciu umowy -lub do wniosku o płatność

35 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Przedkładana informacja o numerze rachunku bankowego musi zawierać co najmniej: pełną nazwę Beneficjenta, bądź jego cesjonariusza, nazwę banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy, numer oddziału oraz nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba oddziału banku oraz numer rachunku bankowego w standardzie NRB, a w przypadku składania oświadczenia Beneficjenta podpis składającego oświadczenie

36 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć Zarządowi Województwa stosowny dokument zawierający aktualną informację o numerze rachunku, jednak nie później niż wraz z wnioskiem o płatność składanym bezpośrednio po zmianie numeru rachunku bankowego

37 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” § 10 Wypowiedzenie umowy

38 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku: -rozwiązania umowy ramowej -nieosiągnięcia celu operacji określonego w § 3 ust. 1 Umowy w terminie do dnia 31 marca 2023 r. -niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. a- b – (m.in. umożliwienie dokonywania kontroli, audytów, dokumentowania zrealizowania operacji, przechowywania dokumentów, niezwłocznego informowania o zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizacje operacji) -niezłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność w określonym w umowie terminie

39 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku: -odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji operacji, o której mowa w § 3 ust. 1 - Beneficjent może zrezygnować z realizacji operacji na podstawie pisemnego wniosku o rozwiązanie umowy -stwierdzenia, w okresie realizacji operacji nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy -wykluczenia Beneficjenta z otrzymywania pomocy, o którym mowa w art. 35 ust. 5 lub 6 rozporządzenia nr 640/2014

40 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku: -orzeczenia wobec Beneficjenta zakazu dostępu do środków publicznych przeznaczonych na realizację wspólnej polityki rolnej, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu po zawarciu umowy -złożenia przez beneficjenta podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega całość wypłaconej kwoty pomocy

41 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” § 11 Zwrot wypłaconej pomocy

42 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zarząd Województwa może żądać od Beneficjenta zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy, w przypadku ustalenia niezgodności realizacji operacji z ustawą, rozporządzeniem oraz umową lub przepisami odrębnymi, a w szczególności: -zaistnienia okoliczności powodującej wypowiedzenie umowy -niespełnienia przez beneficjenta zobowiązań takich jak nieprzechowywanie dokumentów w okresie 5 lat o wypłaty pomocy, uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli

43 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Kwota zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy powiększona jest o odsetki Odsetki naliczane są w wysokości jak dla zaległości podatkowych, za okres między terminem zwrotu środków przez Beneficjenta wyznaczonym w piśmie powiadamiającym o konieczności zwrotu, a datą zwrotu całości zadłużenia lub odliczenia Beneficjent zobowiązuje się zwrócić całość lub część otrzymanej pomocy w terminie 60 dni od dnia doręczenia pisma powiadamiającego o konieczności zwrotu środków, a po upływie tego terminu – do zwrotu całości lub części otrzymanej pomocy wraz z należnymi odsetkami

44 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Kwota zaliczki / wyprzedzającego finansowania: 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlega zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki / wyprzedzającego finansowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Beneficjentowi wezwania do zwrotu

45 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zwrotowi, podlega odpowiednio ta część kwoty zaliczki/ wyprzedzającego finansowania, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

46 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zwrotu środków Beneficjent dokonuje na rachunek bankowy Agencji, przeznaczony dla środków odzyskiwanych lub zwróconych przez Beneficjenta w ramach PROW na lata 2014–2020 o numerze 05 1010 1010 0088 2014 9840 0000 W tytule wpłaty należy podać: -numer umowy -informację z jakiego tytułu dokonuje się zwrotu środków finansowych (nienależnie lub nadmiernie pobrana kwoty pomocy lub środków finansowych wypłaconych tytułem zaliczki/wyprzedzającego finansowania, w ramach jakiego działania PROW 2014-2020)

47 www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Dziękuję za uwagę Marcin Matusiak Kierownik Biura autoryzacji wniosku o płatność Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 091 31 29 319


Pobierz ppt "Www.wzp.p l Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google