Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wirtualna wycieczka po Warszawie śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa WebQuest dla szkó ł ponadgimnazjalnych Autor: Teresa Witkowska Wstęp Zadania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wirtualna wycieczka po Warszawie śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa WebQuest dla szkó ł ponadgimnazjalnych Autor: Teresa Witkowska Wstęp Zadania."— Zapis prezentacji:

1 Wirtualna wycieczka po Warszawie śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa WebQuest dla szkó ł ponadgimnazjalnych Autor: Teresa Witkowska Wstęp Zadania Proces -Encyklopedyści -Podróżnicy -Informatycy Ewaluacja Źródła Konkluzja

2 Autor: Teresa Witkowska Warszawa Jest to miasto często opisywane na kartach utworów literackich różnych epok. Pisał o niej Adam Mickiewicz w cz. III „Dziadów”, Juliusz Słowacki w „Kordianie”, Stefan Żeromski w „Ludziach bezdomnych” i „Przedwiośniu”, Miron Białoszewski w „Pamiętniku z powstania warszawskiego”, Tadeusz Konwicki w „Małej apokalipsie” oraz Bolesław Prus w „Lalce”. Tym ostatnim utworem zajmiemy się tym razem. Chciałabym, abyście wykorzystując wiedzę z różnych źródeł, zajęli się problemem Warszawy jako bohatera powieści Prusa. Chciałabym, abyście dotarli do historii różnych obiektów, ulic, placów stolicy, które zostały umieszczone na kartach powieści. Żebyście znaleźli dawne (najlepiej z II połowy XIX wieku) i współczesne ilustracje tych obiektów. Dzięki temu przekonacie się, że do chwili obecnej możemy odnaleźć w stolicy miejsca znane Wam z lektury. Chciałabym, aby w efekcie powstała prezentacja multimedialna, strona internetowa, mapa interaktywna i folder. Oprócz tego jedna z grup zajmie się opracowaniem jednodniowej wycieczki do Warszawy śladami bohaterów „Lalki” B. Prusa. Być może uda nam się ją zrealizować.

3 Zadania:  Encyklopedyści - waszym zadaniem będzie zebranie informacji dotyczących historii obiektów stolicy uwiecznionych na kartach powieści Bolesława Prusa.  Informatycy - waszym zadaniem będzie opracowanie prezentacji multimedialnej, strony internetowej i mapy interaktywnej wykorzystując materiały dostarczone przez pozostałe grupy.  Podróżnicy – waszym zadaniem będzie zaplanowanie wyjazdu do Warszawy – „ Warszawa śladami Stanisława Wokulskiego”. Autor: Teresa Witkowska

4 1. Dobierzcie si ę w trzyosobowy zespó ł. W celu sprawniejszego przebiegu prac podzielcie si ę prac ą. 2. Musicie zebra ć informacje o budowlach, pomnikach i parkach Warszawy, o których pisa ł Boles ł aw Prus w „Lalce”. Uwzgl ę dnijcie 30 wybranych obiektów. Praca ma by ć przygotowana w formie elektronicznej (dokument MS Word) i papierowej (folder). 3. Folder wykonany przez Was powinien by ć przygotowany w formie przejrzystego, czytelnego dokumentu opisuj ą cego konkretne miejsce, jego histori ę, dzie ń dzisiejszy oraz okoliczno ś ci pobytu w nim Stanis ł awa Wokulskiego lub innych bohaterów powie ś ci. 4. Wskazane jest dodanie zdj ęć podkre ś laj ą cych omawiane tre ś ci. Jednak pami ę tajcie o tym, aby grafika nie przes ł ania ł a tekstu. 5. Ca ł o ść po wydruku dobrze by ł oby oprawi ć, zbindowa ć. 6. Do pracy drukowanej do łą czacie CD z dokumentami w formie elektronicznej (doc) 7. Przygotowany folder powinien zawiera ć tytu ł pracy i wykazu autorów oraz nazw ę szko ł y. 8. Pami ę tajcie o podaniu ź róde ł sk ą d zaczerpn ę li ś cie grafik ę i inne materia ł y do pracy. 9. Wasza ocena za wykonanie projektu zale ż y tak ż e od spe ł nienia kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej przygotowanej specjalnie dla waszej grupy.tabeli ewaluacyjnej 10. Kontaktujcie si ę na bie żą co z opiekunem grupy i przedstawiajcie mu stan zaawansowania nad prac ą. 11. Termin oddania pracy up ł ywa 7 kwietnia 2011 r. POWODZENIA Autor: Teresa Witkowska

5 1. Dobierzcie si ę w trzyosobowy zespó ł. 2. Zapoznajcie si ę z miejscami w Warszawie wa ż nymi dla bohaterów „Lalki” B. Prusa. 3. Opracujcie program 1 – dniowej wycieczki edukacyjnej “Warszawa ś ladami Stanis ł awa Wokulskiego. Uwzglednijcie Stare Miasto, Podwale i Krakowskie Przedmie ś cie, 4. Waszym zadaniem b ę dzie stworzenie szczegó ł owego programu wycieczki i okre ś lenie kosztów dla grupy 30 lub 45 osobowej ( z uwzgl ę dnieniem kosztów podró ż y, ubezpieczenia 5. Rozdzielcie sprawiedliwie prace pomi ę dzy siebie. 6. Wasza ocena za udzia ł w projekcie i wykonaniu dokumentu zale ż y tak ż e od spe ł nienia kryteriów podanych w specjalnej tabeli ewaluacyjnej przygotowanej specjalnie dla waszej grupy.tabeli ewaluacyjnej 7. Kontaktujcie si ę na bie żą co z opiekunem grupy i przedstawiajcie mu stan zaawansowania nad prac ą, konsultujcie swoje pomys ł y. 8. Wydrukowany program wycieczki musicie odda ć nie pó ź niej ni ż 7 kwietnia 2011r. 9. Do pracy drukowanej do łą czacie CD z dokumentem w formie elektronicznej (doc) POWODZENIA Autor: Teresa Witkowska

6 1. Dobierzcie si ę w dziewi ę cioosobowy zespó ł. W celu sprawniejszego przebiegu prac dobierzcie si ę w grupy trzyosobowe. Jedna z nich powinna zaj ąć si ę opracowaniem strony www projektu, druga prezentacji multimedialnej, a trzecia mapy interaktywnej. 2. Zaplanujcie szablon strony i poszczególne dzia ł y (podstrony), które b ę d ą dotyczy ł y wybranych 20 obiektów Warszawy: · dobierzcie spójny uk ł ad kolorystyczny · zaplanujcie elementy nawigacyjne · dobieraj ą c czcionk ę pami ę tajcie aby nie by ł a zbyt zró ż nicowana i wspó ł gra ł a z pozosta ł ymi elementami strony · dobierzcie elementy graficzne do strony· 3. Podobne czynno ś ci wykonacie przy projektowaniu prezentacji multimedialnej i mapy interaktywnej prezentuj ą cych 30 wybranych miejsc w Warszawie zwi ą zanych z bohaterami powie ś ci. 4. Wasza ocena za udzia ł w projekcie i wykonanie dokumentu zale ż y tak ż e od spe ł nienia kryteriów podanych w specjalnej tabeli ewaluacyjnej przygotowanej specjalnie dla waszej grupy.tabeli ewaluacyjnej 5. Kontaktujcie si ę na bie żą co z opiekunem grupy i przedstawiajcie mu stan zaawansowania nad prac ą, konsultujcie swoje pomys ł y. 6. Ko ń cow ą prac ę musicie odda ć nie pó ź niej ni ż 7 kwietnia 2011 r. ( na tydzie ń przed VI Szkolnym Festiwalnym Nauki). Ma ona by ć z ł o ż ona w postaci nagranej p ł ytki CD z serwisem i osobno z prezentacja multimedialn ą map ą interaktywn ą. POWODZENIA Autor: Teresa Witkowska

7 1. Strony internetowe:  http://beta.um.warszawa.pl/o-warszawie/kompendium-wiedzy/pomnik-boleslawa-prusa http://beta.um.warszawa.pl/o-warszawie/kompendium-wiedzy/pomnik-boleslawa-prusa  http://www.srodmiescie.it.pl/cms/prt/view/sciezka-trasa http://www.srodmiescie.it.pl/cms/prt/view/sciezka-trasa  http://powarszawsku.blogspot.com/2011/04/spacer-sladami-lalki.html http://powarszawsku.blogspot.com/2011/04/spacer-sladami-lalki.html 2.Wydawnictwa naukowe: 1.Album Warszawski. Obraz miasta w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, pod red. J. Durki, Warszawa 2000. 2. D. Kobielski, Pejzaże starej Warszawy, Warszawa 1965. 3. D. Kobielski, Warszawa na fotografii z XIX wieku, Warszawa 1982. 4. K. Lejko, Warszawa w obiektywie Konrada Brandla, Warszawa 1985. 5. K. Lejko, Warszawa zapomniana. Pocztówki z lat 1898 - 1915 ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Warszawa 1994 6. E. Paczoska, "Lalka" czyli rozpad świata, Białystok 1995

8 Wykonane zadania zostaną ocenione zespołowo, każda grupa oceniana będzie na podstawie opracowanych kryteriów, z którymi musicie zapoznać się przed przystąpieniem do pracy, tak aby zwrócić uwagę na jakość wyszukiwanych informacji, zawartość merytoryczną, szatę graficzną, przejrzystość, pisownię, wkład pracy poszczególnych członków grupy a przede wszystkim na oryginalność prezentacji multimedialnej. Kryteria oceny przedstawione są w skali punktowej w następujący sposób: Autor: Teresa Witkowska

9 Ewaluacja cd. POCZĄTKOWE 1 PUNKT ROZWINIĘTE 2 PUNKTY ZAAWANSOWANE 3 PUNKTY WZORCOWE 4 PUNKTY PUNKTY FOLDER 1.Zebrano minimum wiadomości. 2.Forma graficzna folderu wykonana niestarannie. 3.Zespół nie potrafi zaprezentować innym wyników swojej pracy. 1.Przedstawiono większość wymaganych informacji. 2.Folder zawiera mało elementów graficznych. 3.Przekaz mało komunikatywny. 1.Zebrano dużo informacji, stanowią logiczną całość. 2.Forma folderu bardzo przejrzysta. Zastosowano skaner, liczne zdjęcia, obrazy. Nieliczne błędy. 3.Prezentacja pracy zawiera nieznaczne nieścisłości. 1.Zebrano i przedstawiono bardzo dużo informacji, ciekawostek. 2. Folder bardzo czytelny. Strona graficzna wykonana bardzo profesjonalnie. Zastosowano liczne narzędzia do obróbki graficznej, oryginalne pomysły i rozwiązania 3.Zespół bardzo interesująco prezentuje efekty swojej pracy. 1. 1-4 2. 1-4 3. 1-4

10 Autor: Teresa Witkowska PROGRAM WYCIECZKI EDUKACYJNEJ 1.Przedstawione informacje są niekompletne. 2.Forma graficzna wykonana niestarannie. 3.Zespół nie potrafi zaprezentować innym wyników swojej pracy. 1.Przedstawiono większość wymaganych informacji. 2.Program wycieczki zawiera mało elementów graficznych. 3.Przekaz mało komunikatywny. 1.Zebrano dużo informacji, stanowią logiczną całość. 2.Forma programu bardzo przejrzysta. Nieliczne błędy. 3.Prezentacja pracy zawiera nieznaczne nieścisłości. 1.Zebrano i przedstawiono bardzo dużo informacji, ciekawostek. 2.Program wycieczki opracowany bardzo profesjonalnie. 3.Zespół bardzo interesująco prezentuje efekty swojej pracy. 1. 1-4 2. 1-4 3. 1-4

11 Autor: Teresa Witkowska PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 1.Przedstawione informacje są niekompletne. 2.Niewłaściwie dobrana struktura prezentacji. 3.Zespół nie potrafi zaprezentować innym wyników swojej pracy. 1.Przedstawiono większość wymaganych informacji. 2.Prezentacja zawiera nieliczne elementy graficzne. Brak hiperłączy, animacji. 3.Przekaz mało komunikatywny. 1.Zebrano dużo informacji, stanowią logiczną całość. 2.Prezentacja multimedialna zawiera hiperłącza, animację. Zastosowano skaner (aparat cyfrowy), liczne zdjęcia, obrazy. Forma przejrzysta. Nieliczne błędy. 3.Prezentacja pracy zawiera nieznaczne nieścisłości. 1.Zebrano i przedstawiono bardzo dużo informacji, ciekawostek. Zaprezentowano wszystkie wskazane miejsca. 2.Prezentacja multimedialna wykonana bardzo profesjonalnie. Zastosowano liczne narzędzia do obróbki graficznej, dołączono efekty dźwiękowe, oryginalne pomysły i rozwiązania. 3.Zespół bardzo interesująco prezentuje efekty swojej pracy. 1. 1-4 2. 1-4 3. 1-4

12 Autor: Teresa Witkowska STRONA WWW 1.Zebrano minimum wiadomości. 2.Strona nieciekawa graficznie. 3.Zespół nie potrafi zaprezentować innym wyników swojej pracy. 1.Przedstawiono większość wymaganych informacji. 2.Strona zawiera nieliczne elementy graficzne. Nieliczne hiperłącza. 3. Przekaz mało komunikatywny. 1.Zebrano dużo informacji, stanowią logiczną całość. 2.Strona www zawiera liczne elementy graficzne, hiperłącza. Zastosowano skaner liczne zdjęcia, obrazy. Forma przejrzysta. Nieliczne błędy. 3.Prezentacja pracy zawiera nieznaczne nieścisłości. 1.Zebrano i przedstawiono bardzo dużo informacji, ciekawostek. 2.Strona www wykonana bardzo profesjonalnie. Zastosowano liczne narzędzia do obróbki graficznej, dołączono efekty dźwiękowe, animacje, oryginalne pomysły i rozwiązania. 3.Zespół bardzo interesująco prezentuje efekty swojej pracy. 1. 1-4 2. 1-4 3. 1-4

13 Autor: Teresa Witkowska MAPA INTERAKTYWNA 1.Zebrano minimum wiadomości. 2.Forma graficzna mapy wykonana niestarannie. 3.Zespół nie potrafi zaprezentować innym wyników swojej pracy 1.Przedstawiono większość wymaganych informacji. 2.Mapa zawiera mało elementów graficznych. 3.Przekaz mało komunikatywny. 1.Zebrano dużo informacji, stanowią logiczną całość. 2.Forma mapy bardzo przejrzysta. Zastosowano liczne zdjęcia. Nieliczne błędy. 3.Prezentacja pracy zawiera nieznaczne nieścisłości. 1.Zebrano i przedstawiono wszystkie wskazane miejsca. 2. Mapa bardzo czytelna. Strona graficzna wykonana bardzo profesjonalnie. Zastosowano liczne narzędzia do obróbki graficznej, oryginalne pomysły i rozwiązania 3.Zespół bardzo interesująco prezentuje efekty swojej pracy. 1. 1-4 2. 1-4 3. 1-4

14 OcenaPunktacja Celujący12 pkt. Bardzo dobry10– 11 pkt. Dobry8 – 9 pkt. Dostateczny6 – 7 pkt. Dopuszczający4– 5 pkt. Niedostateczny0 – 3 pkt. Autor: Teresa Witkowska Skala ocen

15 Opracowując folder, trasę wycieczki, prezentację multimedialną, stronę www i mapę interaktywną pogłębicie swoja wiedzę o Warszawie. Poznacie historię obiektów, które uwiecznił B. Prus w swojej powieści. Pomożecie innym uzyskać informacje o miejscach, w których przebywali bohaterowie lektury. Będą one zachętą do wyjazdu do stolicy i poznania miejsc, w których przebywał Stanisław Wokulski i inni bohaterowie „Lalki” B. Prusa. Autor: Teresa Witkowska KONIEC


Pobierz ppt "Wirtualna wycieczka po Warszawie śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa WebQuest dla szkó ł ponadgimnazjalnych Autor: Teresa Witkowska Wstęp Zadania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google