Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stolica Województwa Zachodniopomorskiego i Euroregionu Pomerania. Tytuł prezentacji „CAFE - GALERIA POD FONTANNĄ” - Integracja i aktywizacja osób z niepełnosprawnością.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stolica Województwa Zachodniopomorskiego i Euroregionu Pomerania. Tytuł prezentacji „CAFE - GALERIA POD FONTANNĄ” - Integracja i aktywizacja osób z niepełnosprawnością."— Zapis prezentacji:

1 Stolica Województwa Zachodniopomorskiego i Euroregionu Pomerania. Tytuł prezentacji „CAFE - GALERIA POD FONTANNĄ” - Integracja i aktywizacja osób z niepełnosprawnością psychiczną Urząd Miasta Szczecin 2009 Projekt w ramach ogólnopolskiego konkursu PFRON „Równe szanse – równy dostęp”

2 CEL OGÓLNY ZADANIA : Głównym celem programu jest aktywizacja i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną, stworzenie takich samych szans i warunków do aktywności zawodowej. Rehabilitacja zawodowa prowadzona jest w „Cafe - Galerii pod Fontanną”, w ramach pracy wspieranej dla osób chorych po kryzysach psychicznych, z orzeczoną niepełnosprawnością. W Cafe - Galerii prowadzona jest również ogólnie dostępna kawiarenka. Celem pośrednim jest rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z innymi rodzajami niepełnosprawności poprzez organizację wystaw i wernisaży niepełnosprawnych artystów.

3 CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA : CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA : Dla osób niepełnosprawnych:  aktywizacja zawodowa poprzez korzystanie z usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,  umożliwienie powrotu na rynek pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,  zwiększenie szans na zatrudnienie,  zwiększenie poczucia własnej wartości i tzw. „przydatności społecznej” poprzez świadczenie usług,  przełamywanie barier psychologicznych (mentalnych) pomiędzy światem osób niepełnosprawnych, a światem ludzi sprawnych,  rehabilitacja społeczna.

4 CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA : CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA : Dla środowiska lokalnego:  uświadomienie złożoności problemu wykluczenia społecznego powodowanego niepełnosprawnością,  zwalczanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,  stworzenie impulsu do dalszych, zintegrowanych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności niepełnosprawnych,  wzmocnienie instytucji zajmujących się problematyką grup docelowych, zwłaszcza organizacji pozarządowych, poprzez stworzenie możliwości świadczenia pracy,  pomoc rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych, umożliwienie im innych form aktywności, udziału w życiu społecznym i zawodowym.

5 UZASADNIENIE realizacji programu: Wymienione powyżej cele ogólne i szczegółowe zadania „Cafe - Galeria pod Fontanną” zgodne są z celami operacyjnymi Miejskiego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002-2015 zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Szczecina z dnia 02 października 2002r. Ponadto założenia działań zgodne są z celami polityki społecznej i gospodarczej województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina określonymi w takich dokumentach strategicznych, jak:  „Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015” przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2000r.,  „Strategia Rozwoju Szczecina” przyjęta Uchwałą Rady Miasta w dniu 6 maja 2002r.,  „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009-2015” przyjęta Uchwałą Nr XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008r.

6 Szacunkowa liczba bezpośrednich i pośrednich beneficjentów: Zadanie adresowane jest do dwóch grup docelowych:  osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie  osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie, zatrudnionych w ramach pracy wspieranej w „Cafe - Galerii pod Fontanną”,  artystów niepełnosprawnych  artystów niepełnosprawnych, którzy cyklicznie przedstawiają swoje prace w ramach wystaw i wernisaży w Galerii. środowisko lokalne Dodatkowo pośrednim odbiorcą działań jest środowisko lokalne: odbiorcy wystaw, konsumenci Kawiarenki oraz organizacje pozarządowe. 30 osób W ramach realizacji zadania z rehabilitacji zawodowej – pracy wspieranej korzysta 30 osób z chorobami psychicznymi, w wieku 18-58 lat. Z Galerii natomiast korzysta około 50 artystów niepełnosprawnych z regionu zachodniopomorskiego. Liczba pośrednich odbiorców uzależniona jest od klientów kawiarenki, odbiorców wystaw i wernisaży.

7 REALIZACJA ZADANIA Kryzys psychiczny to wyjątkowo trudne doświadczenie, które często przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie przez jednostkę. Szczególnie trudnym okresem w życiu każdej osoby po kryzysie psychicznym jest ponowne podjęcie dotychczasowej aktywności zawodowej. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie RODZINA Dlatego też Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie RODZINA rozpoczęło próby szukania rozwiązań, w których osoby chore psychicznie pracowałyby w formule pracy wspieranej. Przy współpracy Urzędu Miasta w Szczecinie w 2004 roku otwarto po remoncie „Cafe-Galerię pod Fontanną” przy ul. Bohaterów Warszawy 27. Organizacja tego ośrodka jest częściowo wzorowana na Domach Klubach Fountain House, jednak dostosowana do warunków i możliwości polskich, a nawet szczecińskich. Tutaj właśnie realizowany jest Program Pracy Wspieranej. Cafe – Galerię prowadzi Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie Rodzina przy otrzymanej dotacji z budżetu Miasta Szczecin.

8 W ramach tego programu działa kawiarenka prowadzona przez osoby niepełnosprawne, galeria artystów niepełnosprawnych oraz sklepik prac osób niepełnosprawnych. Całość funkcjonuje jako „Cafe-Galeria pod Fontanną”. Cafe – Galeria czynna jest w godzinach 11-19 i jest ogólnie dostępna dla wszystkich mieszkańców Miasta Szczecina.

9 Program realizowany w Cafe - Galerii jest częścią rehabilitacji społeczno-zawodowej osób chorujących psychicznie, a jego nadrzędnym celem jest przygotowanie tych osób do pracy na wolnym rynku. W kawiarence uczestnicy terapii wypełniają obowiązki na następujących stanowiskach pracy:  pracownik gospodarczo – porządkowy  pracownik gospodarczo – porządkowy. Osoba ta realizuje prace porządkowe w kawiarni, galerii, pracowniach, toaletach, organizuje zaopatrzenie kawiarenki – system pracy dwuzmianowy,  recepcjonista.  recepcjonista. Praca osoby polega na utrzymaniu czystości w szatni, recepcji, informacji, organizacji ogródka letniego, sprzedaży w sklepiku – system pracy dwuzmianowy,  pracownik kawiarni.  pracownik kawiarni. W zakresie zadań osoby jest obsługa gości, klientów, przygotowanie potraw wg menu, prace porządkowe w samej kawiarence, rozliczenia finansowe z klientem.  opiekun galerii  opiekun galerii. Praca polega na działaniach porządkowych, aranżacji wystaw, promocji galerii, usługach poligraficznych związanych z imprezami w galerii – system pracy dwuzmianowy.

10 Codziennie w Cafe-Galerii pracuje osiem osób niepełnosprawnych z chorobami psychicznymi. Żadna z osób nie „dostaje” swych obowiązków i stanowiska na „zawsze”; każdy praktykuje na poszczególnych stanowiskach, jakkolwiek „etat” kelnera jest newralgiczny dla funkcjonowania Cafe - Galerii i wymaga szczególnych umiejętności i predyspozycji osobowościowych. Przywiązanie uczestnika do jednego stanowiska i „trzymanie” go w programie pracy wspieranej w „nieskończoność” byłoby nieterapeutyczne i nierozwojowe dla tych osób, stąd wspomniana rotacja. Zdarzają się oczywiście uczestnicy, którzy rezygnują z pracy gdyż ich stan zdrowia pogarsza się na tyle, że wymagają hospitalizacji lub zgłaszają zmęczenie, znużenie i potrzebę odpoczynku. Często jednak powodem rozwiązania umowy o dzieło, jest znalezienie przez uczestnika zatrudnienia na wolnym rynku pracy – te przypadki witamy ze szczególną radością traktując je w pewnym sensie jako oczekiwany efekt i potwierdzenie słuszności prowadzonego programu.

11 Kawiarenka, w której pracują osoby z chorobą psychiczną KAWIARENKA

12 wynagrodzenie finansowe Za swoją pracę – pracę wspieraną, osoby otrzymują wynagrodzenie finansowe. Są one zatrudnione na umowę o dzieło. Ze względu na powroty choroby, nie ma możliwości zatrudnienia ich na umowę o pracę, na stałe. Również związane jest to z rotacją stanowiska pracy. dwóch terapeutów Nad pracą podopiecznych czuwa dwóch terapeutów, którzy również są organizatorami wernisaży i wystaw, które są realizowane w blokach tematycznych. KAWIARENKA

13 PUNKT INFORMACYJNY Z myślą o osobach chorujących psychicznie i poszukujących pracy, w ramach Cafe - Galerii prowadzi swoją działalność tzw. Punkt Informacyjny. Jego funkcjonowanie moderowane jest przez samych uczestników Cafe – Galerii, przy wsparciu terapeutów i obejmuje takie zagadnienia jak:  jak i gdzie szukać ogłoszeń o pracy, jak przeglądać i czytać oferty zatrudnienia, czym się kierować w wyborze i jak na nie odpowiadać, czego nie robić i czego się wystrzegać,  jak napisać CV i list motywacyjny, jak sporządzić profesjonalne portfolio, jak się przygotowywać do rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zachować, jak się zaprezentować i dobrze „sprzedać” swoje umiejętności i siebie samego itp.,  nauka obsługi komputera (Word, internet, poczta elektroniczna, programy użytkowe).

14 PUNKT INFORMACYJNY Działalność Punktu wspomagana jest przez niesformalizowaną aktywność samych uczestników i tzw. „marketing szeptany”, tzn. rozmowy, dzielenie się informacjami o znalezionych ofertach, doświadczeniami i wrażeniami z pracy lub starań o nią, poradami i przestrogami dla tych mniej doświadczonych lub początkujących na rynku pracy. znalazło i podjęło ok. 25 osób. O skuteczności działań prowadzonych w ramach Punktu (i tych mniej formalnych – interakcje uczestników) niech świadczy fakt, iż od jego powstania pracę na wolnym rynku (w różnym wymiarze czasowym, formie i charakterze) znalazło i podjęło ok. 25 osób. W grupie tej znajdują się zarówno ci, którzy weszli na otwarty rynek pracy praktykując wcześniej w programie pracy wspieranej jak i ci, którzy od razu „zaatakowali” lokalnych pracodawców.

15 20 wystaw: Obok funkcjonującej kawiarenki w Cafe – Galerii działa galeria prac artystów niepełnosprawnych oraz sklepik, w których asortymentem są prace twórców. Od początku istnienia galerii zostało zaprezentowanych 20 wystaw: zbiorowych, indywidualnych i monograficznych. Ich bohaterami – autorami byli zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, tematem zaś malarstwo, fotografia, rękodzieło, tzw. techniki mieszane oraz witraż. GALERIA Przy dobrej kawie i ciastku można r ó wnież skorzystać oglądając piękne obrazy i wyroby os ó b niepełnosprawnych.

16 W Cafe-Galerii organizowane są różnego rodzaju popołudniowe i wieczorne przedsięwzięcia, spotkania członków organizacji, spotkania rodzin osób chorujących psychicznie z psychologiem, wieczorki autorskie i spotkania z poezją, koncerty indywidualnych artystów amatorów, prelekcje a nawet turnieje gry w bilard. CZAS WOLNY

17 REZULTATY REALIZACJI ZADANIA: Wpływ realizacji zadania na grupę docelową:  szanse powrotu na rynek pracy poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych,  kontakt z osobami zdrowymi wpływa korzystnie na postrzeganie własnej sytuacji oraz podnosi poczucie przydatności społecznej i własnej wartości,  świadczenia takie jak wynagrodzenie i ubezpieczenie wpływają korzystnie na sytuację materialną osób dotychczas pozbawionych prawa do dodatkowych źródeł dochodu, a czasem jedynego źródła dochodu,  projekt korzystnie zmienia sytuację osób niepełnosprawnych, zarówno szeroko rozumianą sytuację socjalną, jak i zwiększa możliwości samodzielnego życia i szanse na życie aktywne i twórcze,  projekt przyczynia się także do podnoszenia świadomości środowiska lokalnego w zakresie problematyki osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

18 REZULTATY REALIZACJI ZADANIA: Wyniki realizacji zadania: 6 osób  W chwili obecnej, spośród 30 uczestników Cafe Galerii zatrudnienie stałe na wolnym rynku utrzymuje 6 osób, dziewięcioro pracuje w ramach pracy wspieranej w tym jeden wolontariusz, 2 osoby uczą się w szkole lub na kursach zawodowych, a kolejne 2 zarejestrowały jako poszukujące pracy.  Z chwilą pozyskania środków finansowych planujemy również zaprenumerować codzienną prasę, aby przy dobrej kawie czy herbacie móc przejrzeć codzienną prasę. Z wprowadzeniem prasy mamy nadzieję zwiększenia ilości klientów odbiorców.

19 BUDŻET ZADANIA: 56 838,00 zł Całkowity koszt zadania : 56 838,00 zł Środki przeznaczone są m.in. na następujące działania:  Koszty wynagrodzenia dla uczestników programu pracy wspieranej – umowy o dzieło dla 8 pracowników,  Koszty wynagrodzenia opiekunów,  Koszt ubezpieczenia NW osób pracujących w ramach pracy wspieranej,  Koszty wynagrodzenia dla osoby prowadzącej prace administracyjno – księgowe,  Koszt zakupu artykułów spożywczych do kawiarenki (kawa, ciastka, cukier, lody),  Koszt zakupu artykułów przemysłowych – wyposażenie kawiarenki (woreczki do lodów, podgrzewacze, filiżanki, kubki, filtry papierowe, świece, serwetki),  Koszt zakupu środków czystości,  Koszt transportu (przewiezienie zakupów, prac do galerii),  Koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników.

20 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: L.p. Źródła finansowania Kwota 1Środki finansowe z budżetu Miasta Szczecin 25 000 zł 2Dochód z działalności kawiarenki 15 000 zł 3Środki finansowe z budżetu Urzędu Wojewódzkiego 10 238 zł 4Środki pozyskane z 1% dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie RODZINA 6 600 zł 6 600 zł

21 PARTNERZY PROGRAMU: W projekcie, obok Wnioskodawcy biorą udział następujące instytucje współpracujące:  Środowiskowy Dom Wsparcia dla Osób Chorych Psychicznie,  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie RODZINA,  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie,  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,  Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ul. Mączna 4, Szczecin

22 Dziękuję za uwagę Beata Andruszkiewicz Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Szczecin tel, fax: +91 4245676; e-mail: bandrusz@um.szczecin.pl


Pobierz ppt "Stolica Województwa Zachodniopomorskiego i Euroregionu Pomerania. Tytuł prezentacji „CAFE - GALERIA POD FONTANNĄ” - Integracja i aktywizacja osób z niepełnosprawnością."

Podobne prezentacje


Reklamy Google