Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

776 r. p.n.e. – pierwsze igrzyska olimpijskie - uroczystość o charakterze religijnym (ku czci boga Zeusa) - odbywana raz na cztery lata -pięciobój (dyscypliny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "776 r. p.n.e. – pierwsze igrzyska olimpijskie - uroczystość o charakterze religijnym (ku czci boga Zeusa) - odbywana raz na cztery lata -pięciobój (dyscypliny."— Zapis prezentacji:

1

2 776 r. p.n.e. – pierwsze igrzyska olimpijskie - uroczystość o charakterze religijnym (ku czci boga Zeusa) - odbywana raz na cztery lata -pięciobój (dyscypliny olimpijskie) -nagrody: wieniec laurowy, sława, posągi

3 753 r. p.n.e. – założenie Rzymu przez Romulusa -Romulus i Remus – bracia bliźniacy -wrzuceni do rzeki Tyber, po wypłynięciu cudownie ocaleni przez wilczycę, która ich wykarmiła

4 509 r. p.n.e. – Rzym republiką -„res publica” – rzecz wspólna obywateli -cechy republiki: kolegialność i kadencyjność urzędów -urzędy republikańskie: dyktator, konsulowie, pretorzy, cenzorzy, kwestorzy, trybuni ludowi

5 27 r. p.n.e. – Rzym cesarstwem -Oktawian otrzymuje od senatu tytuł „August”, co znaczyło boski -Słowo „cesarz” pochodzi od Juliusza Cezara -Najbardziej znani cesarze rzymscy: Neron (spalił Rzym); Konstantyn Wielki (uznał chrześcijaństwo za religię panującą)

6 476 r. – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego -Przyczyny wewnętrzne: słabość armii, nieudolni cesarze -Przyczyny zewnętrzne: wielka wędrówka ludów -Data graniczna: koniec starożytności, początek średniowiecza

7 622 r. – ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny -Określa się ją pojęciem „hidżra” -Mahomet – prorok, twórca religii muzułmańskiej (islamu) -Data ta jest uznawana za początek ery muzułmańskiej

8 800 r. – koronacja cesarska Karola Wielkiego - Karol Wielki – twórca potęgi państwa Franków (tereny dzisiejszej Francji)

9 1077 r. – spór papieża Grzegorza VII i cesarza Henryka IV -Spór o prymat władzy świeckiej i duchownej, -Papież obłożył cesarza klątwą -Henryk IV w worku pokutnym prosił papieża o zdjęcie klątwy w Canossie (stąd określenie „pójść do Canossy”)

10 966 r. – przyjęcie chrztu przez Mieszka I Skutki decyzji księcia: -Wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, -Umocnienie autorytetu księcia w państwie (w chrześcijaństwie sprzeciw wobec władcy był grzechem) -Wejście Polski w krąg kultury zachodniej (łacińskiej) – przybywali mnisi, rozwój piśmiennictwa, budowle sakralne

11 1000 r. – zjazd gnieźnieński (spotkanie Bolesława Chrobrego i Ottona III)

12 1025 r. – pierwsza polska koronacja królewska – Bolesław Chrobry - Miejsce koronacji: Gniezno

13 1138 r. – testament Bolesława Krzywoustego -Podział kraju między swoich synów -Data oznaczająca początek rozbicia dzielnicowego

14 1320 r. – koronacja królewska Władysława Łokietka -Miejsce koronacji: Kraków -Data kończąca czas rozbicia dzielnicowego

15 1364 r. – założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego […] w mieście naszym Krakowie wyznaczyć i urządzić miejsce, w którym by studium generale w każdym dozwolonym wydziale kwitnęło […]. Niechże więc tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydawała męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach biegłe. Niechaj otworzy się orzeźwiające źródło, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący. Niechże do tego miasta Krakowa zjeżdżają się swobodnie i bezpiecznie wszyscy mieszkańcy królestwa naszego i krajów przyległych, ale i inni ze wszystkich stron świata

16 1054 r. – schizma wschodnia Rozłam w Kościele na: KATOLICYZMPRAWOSŁAWIE

17 1226 r. – sprowadzenie Krzyżaków do Polski -Dokonał tego książę Konrad Mazowiecki, który miał problem z najazdami Prusów -Konrad przeznaczył Krzyżakom ziemie chełmińską

18 1308 r.- zagarnięcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego

19 1385 r. – unia polsko-litewska w Krewie -Unia personalna: łączyła te państwa tylko osoba władcy -Królem i mężem Jadwigi Andegaweńskiej został książę litewski Władysław Jagiełło (nowa dynastia – Jagiellonowie)

20 1410 r. – bitwa pod Grunwaldem -Zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad Krzyżakami -Śmierć poniósł wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen

21 1466 r. – odzyskanie Pomorza Gdańskiego przez Polskę -Możliwe stało się to po wygranej „wojnie trzynastoletniej” przez króla Kazimierza Jagiellończyka -Znaczenie tego wydarzenia: odzyskanie dostępu do Bałtyku, dzięki czemu mogła rozwijać się dynamicznie polska gospodarka

22 1525 r. – hołd pruski - na rynku krakowskim hołd lenny składa, polskiemu królowi Zygmuntowi Staremu, ostatni wielki mistrz krzyżacki, świecki władca Prus Książęcych Albrecht Hohenzollern

23 1492 r. – odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

24 1498 r. – dopłynięcie przez Vasco da Gamę do Indii

25 1519-1522 – opłynięcie świata przez załogę Ferdynanda Magellana -Potwierdzenie kulistości ziemi, -Sam Ferdynand Magellan nie dopłynął do końca: został zabity na Filipinach

26 1517 r. – wystąpienie Marcina Lutra (początek reformacji) -Na drzwiach kościoła w Wittenberdze przywiesza 95 tez skierowanych przeciwko sprzedaży odpustów -Jego wystąpienie zapoczątkowało reformację, której skutkiem było powstanie wyznań protestanckich (np., luteranizm, kalwinizm, anglikanizm)

27 1569 r. – unia lubelska -Unia realna – ścisłe połączenie Polski i Litwy -Nowa nazwa państwa: Rzeczpospolita Obojga Narodów

28 1573 r. – akt konfederacji warszawskiej -Zagwarantowanie tolerancji religijnej w Polsce -Dzięki temu aktowi można było mówić, że Rzeczpospolita była „państwem bez stosów”, tzn. bez prześladowań na tle religijnym

29 1573 r. – pierwsza wolna elekcja (Henryk Walezy) -Wolna elekcja – wybór króla przez szlachtę -Pierwszy władca wybrany w wyniku wolnej elekcji: królewicz francuski Henryk Walezy (uciekł z kraju)

30 1648 r. – powstanie Bohdana Chmielnickiego - Powstanie Kozaków pod wodzą Bohdana Chmielnickiego

31 1655-1660 – „potop szwedzki” -Wojna polsko-szwedzka -Obrona Jasnej Góry – bohaterska postawa przeora zakonu paulinów ojca Augustyna Kordeckiego

32 1776 r. – powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki „Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych” 4 lipca 1776 r. (święto państwowe w USA)

33 1789 r. – rewolucja francuska

34 1773 r. – powstanie Komisji Edukacji Narodowej KEN – ministerstwo oświaty, którego celem była reforma polskiego szkolnictwa w duchu oświeceniowym

35 1788-1792 - Sejm Wielki Jego najważniejszą reformą było uchwalenie Konstytucji 3 maja

36 1791 r. – uchwalenie Konstytucji 3 maja - Konstytucja: najważniejszy dokument w państwie, reguluje sprawy tego kto sprawuje władzę oraz jakie prawa i obowiązki mają obywatele

37 1792 r. – konfederacja targowicka -Związek szlachty zawiązany przeciwko Konstytucji 3 maja -Konfederaci targowiccy chcieli współpracy z Rosją -„Targowica” funkcjonuje w języku jako synonim zdrady narodowej

38 1794 r. – powstanie kościuszkowskie -Naczelnik insurekcji (powstania): Tadeusz Kościuszko -Zakończona klęską próba ratowania niepodległości Polski

39 Rozbiory Polski: 1772 r. 1793 r. 1795 r.

40 1797 r. – powstanie Legionów Polskich we Włoszech oraz „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” -Twórca Legionów Polskich we Włoszech – gen. Jan Henryk Dąbrowski -Twórca słów polskiego hymnu: Józef Wybicki

41 1815 r. – kongres wiedeński - Uchwalenie nowego porządku po obaleniu Napoleona Bonaparte

42 1861-1865 – wojna secesyjna w USA -Secesja to odłączenie; -Odłączenie się Południa od reszty USA po wyborze na urząd Prezydenta Abrahama Lincolna -Klęska południowców

43 1861 r. – zjednoczenie Włoch

44 1871 r. – zjednoczenie Niemiec

45 1830 r. – powstanie listopadowe - Regularne oddziały

46 1863 r. – powstanie styczniowe - Wojna partyzancka

47 1914-1918 – I wojna światowa

48 1917 r. – rewolucja październikowa w Rosji


Pobierz ppt "776 r. p.n.e. – pierwsze igrzyska olimpijskie - uroczystość o charakterze religijnym (ku czci boga Zeusa) - odbywana raz na cztery lata -pięciobój (dyscypliny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google