Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

2 NABÓR ELEKTRONICZNY Na rok szkolny 2015/2016 nabór do szkół prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. http://nabor.pcss.pl/szczecin/ http://nabor.pcss.pl/szczecin/ Adres strony naboru: http://nabor.pcss.pl/szczecin/ http://nabor.pcss.pl/szczecin/ Każdy kandydat powinien zapoznać się ze stroną poświęconą rekrutacji i elektronicznym informatorem o szkołach i oddziałach !!!

3 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W GIMNAZJACH Przyjęcie z urzędu – na podstawie zgłoszenia do gimnazjum z wyznaczonym obwodem. Dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Rekrutacja – na podstawie wniosku tj. postępowanie, które prowadzi do wyłonienia kandydata, spoza obwodu szkoły, z zastosowaniem kryterium punktowego, w sytuacji gdy w szkole pozostaną wolne miejsca

4 LICZBA WYBIERANYCH PLACÓWEK Uczeń ma prawo wyboru trzech gimnazjów, poza gimnazjum obwodowym, w ustalonej przez siebie kolejności. max. 3 gimnazja poza obwodem + gimnazjum obwodowe

5 wyłącznie liczba zgromadzonych przez niego punktów O przyjęciu kandydata do wybranego gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje wyłącznie liczba zgromadzonych przez niego punktów. Im większa liczba punktów, tym większe szanse na przyjęcie do danej szkoły.

6 Uczeń w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum otrzymuje punkty za: 1.świadectwo z klasy VI szkoły podstawowej, 2. sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej, 3. dodatkowe osiągnięcia. Maksymalnie 130 punktów

7 Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym 1.Punkty za oceny ze świadectwa z klasy VI (maks. 30 pkt.) Język polski – ocena (maks. 6 pkt.) Matematyka – ocena (maks. 6 pkt.) Historia i społeczeństwo – ocena (maks. 6 pkt.) Język obcy nowożytny – ocena (maks. 6 pkt.) Przyroda – ocena (maks. 6 pkt.) 2. Punkty wynikające z oceny zachowania w klasie VI (maks. 6 pkt.): wzorowe (6 pkt) bardzo dobre (5 pkt) dobre (4 pkt) inne (0 pkt) 3. Punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie VI (14pkt.)

8 Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym 4. Punkty za sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej - wynik ogólny z części pierwszej (język polski + matematyka) – maks. 50 pkt 5. Dodatkowe osiągnięcia - punkty przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną (maks. 30 pkt) Warunkiem przyznania punktów jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia w każdej ze szkół, do której kandydat aplikuje. RAZEM = maksymalnie 130 pkt

9 Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym egzaminów uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej Dodatkowo w oddziałach wymagających przeprowadzenia egzaminów uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przyznaje się dodatkowo punkty za ww. egzamin/test w ilości maks. 100 pkt Razem = maksymalnie 230 punktów (130 pkt + 100 pkt)

10 Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych i sportowych Powinni się zapoznać (na stronach internetowych szkół) z regulaminem oraz harmonogramem sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, które są obowiązkowe dla tych oddziałów.

11 Należy pamiętać, że kandydaci mają czas na wypełnienie i dostarczenie zgłoszenia do gimnazjum obwodowego lub wniosku do wybranych gimnazjów poza obwodem od 11 maja 2015 r. - - do 27 maja 2015 r. do godz. 15 00

12 Sprawdziany uzdolnień kierunkowych / próby sprawności fizycznej od 1 czerwca do 17 czerwca Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoły i oddziały dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego) - szczegółowe informacje na stronach internetowych szkół - do 19 czerwca Ogłoszenie wyników ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej

13 Po zakończeniu roku szkolnego do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 15 00 uczeń przynosi do szkoły "pierwszego wyboru" świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

14 Zaświadczenia potwierdzające dodatkowe osiągnięcia kandydaci dostarczają do wszystkich trzech szkół do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 15 00. Szkolne komisje rekrutacyjne naliczą i wprowadzą do systemu maksymalnie do 30 pkt. za dodatkowe osiągnięcia.

15 do 3 lipca 2015 r. do godz. 17 00 na stronie osobistego konta kandydata oraz na listach wywieszonych w "szkole pierwszego wyboru", uczeń znajdzie informację, do którego gimnazjum został zakwalifikowany.

16 obowiązkowo złożyć oryginały świadectwa Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca w gimnazjum, należy obowiązkowo złożyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu do dnia 8 lipca 2015 r. do godz. 12 00 PAMIĘTAJ!!!

17 do 8 lipca 2015 r. do godz. 14 00 wszystkie gimnazja podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google