Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne 17 marca 2016 r. Nabór 2016/17.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne 17 marca 2016 r. Nabór 2016/17."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne 17 marca 2016 r. Nabór 2016/17

2  Kształcenie zawodowe w powiecie kartuskim w świetle priorytetów Powiatu i potrzeb rynku pracy  Informacja o naborze 2015/16  Oferta edukacyjna  Podstawa prawna prowadzenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych w świetle zmiany przepisów oświatowych  Wytyczne do nowego naboru  Zapytania i dyskusja dotycząca naboru Tematyka spotkania 2

3  Jolanta Tersa – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego  Marian Wenta – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach  Leon Czerwiński – Przewodniczący Oddziału Kartuskiego Pracodawców Pomorza  Zbigniew Jarecki – Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców w Żukowie Kształcenie zawodowe w powiecie kartuskim w świetle priorytetów Powiatu i potrzeb rynku pracy 3

4 Informacja o przeprowadzonym naborze na rok szkolny 2015/16 4

5 5 Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych, a wybory kandydatów

6 6 Wybory kandydatów w latach 2013-2015 typami szkół, procentowo, bez ZSZ Spec

7 7 Średnia ilość punktów z jaką kandydaci zostali przyjęci wg typów szkół w latach 2013-2015

8 8 Średnia ilość punktów w liceach ogólnokształcących Śr. LO 117,1

9 Średnia ilość punktów w technikach 9 Śr. T95,1

10 Średnia ilość punktów w zasadniczych szkołach zawodowych 10 Śr. ZSZ 60,3

11 11 Średni wynik egzaminu gimnazjalnego przyjętych kandydatów (w %) Wartości LO T ZSZ Suma końcowa 20142015201420152014201520142015 Średnia egzaminu gim. z języka polskiego 70,9266,4665,05 58,13 47,39 45,70 60,95 56,50 Średnia egzaminu gim. z matematyki 55,7555,8350,4148,6932,4434,1246,0445,99 Średnia egzaminu gim. z historii i wosu 61,7266,8857,1161,63 46,08 50,5054,84 59,51 Średnia egzaminu gim. z przedmiotów przyrodniczych 54,3752,7550,2049,4739,1938,4847,8046,80 Średnia egzaminu gim. z języka obcego - poziom podstawowy 71,6370,4361,8260,06 43,19 42,3658,6357,29

12 Średni wynik (%) egzaminu gimnazjalnego przyjętych kandydatów 12

13 13 Liczba absolwentów gimnazjów z gmin powiatu kartuskiego przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w latach 2014 i 2015

14 14 Absolwenci gimnazjów z gmin powiatu kartuskiego przyjęci do szkół ponadgimnazjalnych (%) Powiat : 2014 - 67,9%; 2015 - 68,7%

15 Inne uwagi o naborze  niektóre pola zostają niewypełnione  brak nazwy gimnazjum macierzystego lub niewłaściwa jego nazwa  nieprzestrzeganie terminów rekrutacji  niedostarczenie w terminie zaświadczeń lekarskich (termin był do 18.08.2015)  ślepe akceptowanie regulaminów do poszczególnych typów szkół  brak karty potwierdzającej złożenie dokumentów na poszczególnych etapach  błędy w pisowni Miejsce urodzenia Wejcherowo kartózy Wecherowo Gdańks Katruzy Karuzy Gdansk Lebork 15

16 Nabór 2016/17 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/17 16

17 Podstawowe dane do naboru 1560 1560 – prawdopodobna liczba absolwentów gimnazjów (30 mniej niż w roku poprzednim) ; 1266 1266 - liczba miejsc w klasach pierwszych szkół PG prowadzonych przez Powiat (łącznie ze SOSW) ok. 180 ok. 180 - liczba miejsc w szkołach PG prowadzonych przez inne organy (II LO, ZSZ Si) 17 Nabór 2016/17

18 18 Oferta edukacyjna wg typów szkół Nabór 2016/17

19 Typ szkoły Nazwa zespołu LOTZSZ L. oddz. L. ucz L. oddz. L. ucz L. oddz. L. ucz ZSO Kar7200 ZSP Prz390130 ZSP Sie130260 ZSP Som 2602 ZST Kar3906180 ZSZiO Kar 2604120260 ZSZiO Żuk260390260 SOSW Kar116 Razem12350 1751014406 19 Plan rekrutacji w szkołach dla młodzieży Nabór 2016/17

20 Gdzie Ilość oddziałów Ilość uczniów I Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Kartuzach, ul. Klasztorna 4 7 200 20 – oddz. integracyjny 30 – oddz. dwujęzyczny III Liceum Ogólnokształcące w ZSZiO w Kartuzach ul. Wzgórze Wolności 3 2 60 profil usportowiony, profil europejski Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Sierakowicach 1 30 profil fotograficzno- dziennikarski Liceum Ogólnokształcące w ZSZiO w Żukowie 2 60 profil bezpieczeństwo narodowe, profil staż graniczna Razem12350 liceum ogólnokształcące Nabór 2016/17 20

21 GdzieZawód OddziałyUczniowie Technikum Nr 1 w ZST w Kartuzach ul. Mściwoja II 24 Technik budownictwa Technik elektryk Technik mechanik Technik mechatronik Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej 1 0,5 30 15 Technikum Nr 2 w ZSZiO w Kartuzach ul. Wzgórze Wolności 3 Technik ekonomista Technik handlowiec Technik informatyk Technik organizacji reklamy 11111111 30 Technikum w ZSP w Przodkowie Technik cyfrowych procesów graficznych Technik informatyk Technik rolnik Technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5 1,5 0,5 15 45 15 technikum Nabór 2016/17 21

22 GdzieZawód OddziałyUczniowie Technikum w ZSP w Somoninie Technik hotelarstwa Technik kelner Technik obsługi turystycznej Technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5 15 Technikum w ZSP w Sierakowicach Technik ekonomista Technik technologii żywności Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 0,5 30 15 Technikum w ZSZiO w Żukowie Technik ekonomista Technik eksploatacji portów i terminali Technik logistyk Technik organizacji reklamy Technik transportu kolejowego 0,5 1 15 30 Razem17510 technikum cd. Nabór 2016/17 22

23 23 Zawód Ilość miejsc Zespół Elektryk30 Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach Fryzjer30 Mechanik poj. sam.30 Ślusarz30* Stolarz15 Sprzedawca30 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach Kucharz15* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie Kierowca mechanik15 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie * - zajęcia praktyczne możliwe w szkolnych pracowniach i warsztatach Klasy sprofilowane w ZSZ (pracownicy młodociani) Nabór 2016/17

24 24 Zespół Ilość oddz. Ilość uczniów Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Kartuzach ul. Wzgórze Wolności 3 130 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Kartuzach ul. Mściwoja II 24 1,545 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Specjalna w Kartuzach ul. 3 Maja 34 116 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przodkowie 130 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Somoninie 1,545 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żukowie 1,545 7,5211 Klasy wielozawodowe w ZSZ (pracownicy młodociani) Nabór 2016/17

25 Podstawa prawna prowadzenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych 25 Nabór 2016/17

26 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), - szczególnie Art. 20f w powiązaniu z innymi Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 3 stycznia 2014, poz. 7), - szczególnie Art. 1, pkt. 1) w związku z art. 20f oraz Art. 10. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty...terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego …w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017. Zarządzenie Nr 10/2016 z 11 lutego 2016 r. zmieniające powyższe Kryteria naboru do poszczególnych szkół. 26 Nabór 2016/17

27 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1144) 27 Podstawy badań lekarskich Nabór 2016/17

28 28 Zaświadczenia lekarskie Nabór 2016/17 11. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły od 4.07.2016 r. do 05.07.2016 r. do godz. 15:00 28.07.2016 r. wyciąg z załącznika nr 2

29 29 Zaświadczenia lekarskie Nabór 2016/17 12. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 01.07.2016 r. do 07.07.2016 r. do godz. 15:00 od 29.07.2016 r. do 01.08.2016 r. wyciąg z załącznika nr 2

30 Jeśli przed 1 września 2016 r. kandydat nie ukończy 16 lat, a na liście oddziałów jest ZSZ, to najpóźniej do 7.07.2016 r. wraz z oryginałami dokumentów musi dostarczyć z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaświadczenie o braku przeciwwskazań do przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Podst. PrawnaPodst. Prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808) 30 Ważne dla kandydatów do ZSZ Nabór 2016/17

31 Przypadki kiedy spełnienie kryteriów potwierdza się: 1.oryginałami dokumentów lub poświadczonymi kopiami (art. 20t,ust 3-5): świadectwo ukończenia szkoły wyniki egzaminu gimnazjalnego zaświadczenie o uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu opinię z publicznej PPP w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu kandydata z problemami zdrowotnymi zaświadczenie o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu 31 Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów Nabór 2016/17 kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły (ust.4) kopie poświadczone przez rodzica (ust. 5)

32 2.poprzez oświadczenia (art. 20t, ust. 6): oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka. W/w oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenia jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 32 Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów - cd Nabór 2016/17

33 1.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w siedzibie danej szkoły z podaniem daty ogłoszenia. 2.I stopień: W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Komisja ma na to 5 dni. 3.II stopień: W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor odwołanie rozpatruje w ciągu 7 dni. 33 Dwustopniowa procedura odwoławcza art. 20zc, ust. 1-9 Nabór 2016/17

34 Wytyczne do nowego naboru 34 Nabór 2016/17

35 Kanał dostępu https://nabor-pomorze.edu.com.pl 35 Nabór 2016/17 Wytyczne do nowego naboru

36 System po stronie kandydata został przystosowany dla osób słabowidzących 36 Wygląd stron dla kandydata przegląd ofert szkół Nabór 2016/17

37 37 zgłaszanie kandydatury do systemu Nabór 2016/17

38 38 Wygląd stron dla kandydata Nabór 2016/17

39 1.Oferta edukacyjna wszystkich szkół biorących udział w elektronicznej rekrutacji jest dostępna po wybraniu zakładki OFERTA. Nowa wyszukiwarka pozwala szybko znaleźć szkołę spełniającą nasze kryteria. Z AŁÓŻ NOWE KONTO Z GŁOŚ KANDYDATURĘ 2.Rejestracja kandydata rozpoczyna się od kliknięcia przycisku Z AŁÓŻ NOWE KONTO lub Z GŁOŚ KANDYDATURĘ i podania nr PESEL. Rejestrację przeprowadza się w 5 krokach. 3.W obecnej wersji systemu vNabór do szkół ponadgimnazjalnych kandydat po wybraniu oddziału wielozawodowego wypełnia informację o zawodzie wpisując jego nazwę w polu tekstowym. 39 Kilka wskazówek dla kandydata Nabór 2016/17

40 40 Pierwsze czynności gimnazjalisty w naborze podstawowym Nabór 2016/17

41 41 Oddział dwujęzyczny w I LO Nabór 2016/17 Przy wyborze oddziału dwujęzycznego w I LO wnioski należy składać w terminie 9.05 – 25.05.2016 r. Egzamin kompetencji językowych będzie przeprowadzony do 31 maja Nowość

42 Podanie wydrukowane z systemu Podanie wydrukowane z systemu, oraz: kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty (jeśli takie się posiada) T ZSZ jeśli na liście preferencji kandydata jest oddział T lub ZSZ – kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki w wybranym zawodzie (o ile już ma takie zaświadczenie) ZSZ jeśli na liście oddziałów jest ZSZ – kopię zaświadczenia od pracodawcy o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu (kandydaci, którzy praktyki będą mieli w szkole, zaświadczenie o zapewnieniu praktyki pobierają z tej szkoły). w przypadku niepełnosprawności ruchowej itp. - kopię zaświadczenia o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej. oświadczenia o dodatkowych uprawnieniach kandydata w przypadku równej liczby punktów. 42 Dokumenty składane w szkole I-go wyboru przed końcem roku szkolnego (9.05-22.06.2016) Nabór 2016/17

43 43 Nabór 2016/17 II etap rekrutacji (po zakończeniu zajęć dydaktycznych) 24.06 - 28.06.2016 r. do godz. 12:00 Kandydat wprowadza swoje osiągnięcia i składa w szkole I-go wyboru poświadczone przez dyrektora: kopię świadectwa ukończenia gimnazjum kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

44 44 Nabór 2016/17 III etap rekrutacji (po przydziale kandydatów do szkół) 1.07 – 7.07.2016 r. do godz. 15:00 Kandydat potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez złożenie w niej: oryginału świadectwa oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oryginału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu oryginałów innych zaświadczeń wymaganych w przyjęciu do danej szkoły podpisane zdjęcia (2 lub 3 – ich ilość określa regulamin naboru danej szkoły) kwestionariusz osobowy (ankietę) – wzór należy pobrać ze strony www danej szkoły

45 nie będzie Jeśli oryginały dokumentów nie zostaną złożone w terminie 1 -7 VII 2016 r. do godz. 15:00, kandydat nie będzie umieszczony na liście przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w terminie 7 – 12 VII 2016 r. do godz. 12:00 45 Nabór 2016/17 ważne

46 Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie www.kartuskipowiat.pl w zakładce Edukacja/Rekrutacja i na stronach www poszczególnych szkół 46 Nabór 2016/17 Dodatkowe informacje

47  Grzegorz Halasz e-mail: halaszg@kartuskipowiat.pl  Sylwia Kryszewska Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego tel. 58 6814495 e-mail: edukacja@kartuskipowiat.com.pl  Sekretariaty poszczególnych szkół. Prośba o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za nabór w poszczególnych gimnazjach 47 Nabór 2016/17 Kontakt w sprawie naboru

48 Zapytania i dyskusja 48 Nabór 2016/17

49 Dziękuję za uwagę Opracowanie: G. Halasz 49 Nabór 2016/17

50 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych,..., osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz... (Dz. U. poz. 1144) 50 Podstawy badań lekarskich Mniej niż 16 lat § 4. 1. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 2 i 3, jest dopuszczalne w razie:§ 23 1) wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tej osoby; 2) przedstawienia zaświadczenia lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej osoby; 3) przedstawienia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne 17 marca 2016 r. Nabór 2016/17."

Podobne prezentacje


Reklamy Google