Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Projekty systemowe Zespołu RZL PARP Sebastian Trzci ń skiWarszawa, 9 czerwca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Projekty systemowe Zespołu RZL PARP Sebastian Trzci ń skiWarszawa, 9 czerwca 2009."— Zapis prezentacji:

1 2009 Projekty systemowe Zespołu RZL PARP Sebastian Trzci ń skiWarszawa, 9 czerwca 2009

2 Zespół Rozwoju Zasobów Ludzkich Podstawowe informacje:  Jeden z 21 zespołów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo ś ci  Realizacja zadań PARP w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw  21 pracowników, w tym:  4 głównych specjalistów  4 starszych specjalistów  5 specjalistów

3 Cel Zespołu RZL Wdra ż a ć dobre projekty oraz Sprawnie wydatkowa ć powierzone ś rodki

4 Struktura Zespołu RZL Dyrektor Sekcja Wdrażania Specjaliści Starsi Specjaliści Sekcja Kontraktowania Młodsi Specjaliści Specjaliści Głowni Specjaliści Sekcja Wdrażania Projektów Konkursowych Młodsi Specjaliści Specjaliści Głowni Specjaliści SS ds. badań SS ds. rozliczeń

5 Zadania Zespołu RZL  Phare SSG RZL 2000, 2001, 2002 i 2003  Beneficjent Ostateczny Działania 2.3 b SPO RZL  Beneficjent Systemowy w ramach PO KL, działanie 2.1 i 2.2

6 Phare SSG 2000 - 2003  Szkolenia dla bezrobotnych  Wspieranie przedsi ę biorczości:  Szkolenia i doradztwo dla start-upów  Szkolenia dla MMSP  Wsparcie modernizacji kształcenia zawodowego  Alternatywa  Outplacement  Miejsce pracy w kulturze

7 Działanie 2.3 b PO RZL Opracowanie i wdro ż enie ogólnopolskich projektów szkoleniowo-doradczych dla pracowników przedsi ę biorstw

8 Telepraca

9 Rezultaty Działania 2.3 b SPO RZL  Liczba osób obj ę tych wsparciem: ponad 110.000 osób, w tym:  w ramach szkoleń 96.000  w ramach studiów podyplomowych ponad 14.000  Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem: 85.000  Liczba wydanych poradników: 17 000  Liczba instytucji szkoleniowych przygotowanych do współpracy z MŚP: 1603  Wydatkowane ś rodki: 239.992.783,00 PLN

10 Zadowoleni uczestnicy szkole ń

11 Działania 2.1 i 2.2 PO KL Wsparcie systemowe na rzecz zwi ę kszenia zdolno ś ci adaptacyjnych pracowników przedsi ę biorstw:  Projekty szkoleniowo-doradcze (2.1.3 PO KL)  Projekty badawcze (2.1.3 PO KL)  Projekty promocyjne (2.1.3 PO KL)  Projekty szkoleniowe w ramach (2.2.2 PO KL)

12 Filozofia Zespołu RZL – matryca projektów Projekty horyzontalne Projekty interwencyjne Projekty innowacyjne Grupy zagrożone Specyficzne sektory Przedsiębiorcy

13 Beneficjent Systemowy  Obserwacja trendów i wskazanie kierunków wsparcia  Przygotowanie pe ł nej dokumentacji merytorycznej  Realizacja projektów w ł asnych  Zlecanie dzia ł a ń Wykonawcom

14 Cele przewidziane do realizacji:  Przeprowadzenie bada ń dostarczających kompleksowej wiedzy w zakresie mo ż liwo ś ci ukierunkowania obszarów interwencji  Projekty o charakterze popularyzuj ą cym:  ide ę podnoszenia kwalifikacji przez całe ż ycie;  zwi ę kszanie ś wiadomo ś ci i zmian ę postaw w zakresie innowacyjności oraz działa ń badawczo-rozwojowych w ś ród grup docelowych  Bezpo ś rednie wsparcie dostosowania potencjału przedsi ę biorstw i ich funkcjonowania do wymogów gospodarki poprzez podnoszenie kwalifikacji przedsi ę biorców i ich pracowników Poddziałanie 2.1.3 – projekty systemowe

15 Przeprowadzenie bada ń dostarczaj ą cych kompleksowej wiedzy w zakresie mo ż liwo ś ci ukierunkowania obszarów interwencji

16 Bilans Kapitału Ludzkiego - geneza projektu  Informacja niezb ę dnym elementem ka ż dego procesu decyzyjnego, w tym decyzji programowych podejmowanych przez instytucje publiczne w zakresie wspierania rozwoju kapitału ludzkiego  Obecnie brak jest rzetelnych, ci ą głych i reprezentatywnych bada ń, które dostarczałyby informacji na temat luk kompetencyjnych na rynku pracy

17 Cel BKL Monitoring luk kompetencyjnych dający podstawę do tworzenia: PS PARPPK PARP Projektów JST Polityki państwa

18 Rezultaty BKL  Raporty z badań  5 edycji raportów z badań  Konferencje  Strona internetowa  System analizy danych on-line  Pełna dokumentacja metodologiczna (best practices dla regionów)

19 Analiza oczekiwanych efektów restrukturyzacji i ich wpływu na rynek pracy Cele badania: przygotowanie bazy wiedzy na temat realizacji przedsi ę wzi ęć restrukturyzacyjnych w bran ż ach: górnictwa w ę gla kamiennego, hutnictwa ż elaza i stali i przemysłu lekkiego w Polsce, Unii Europejskiej i OECD, dostarczenie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat do ś wiadcze ń z restrukturyzacji bran ż : górnictwa w ę gla kamiennego, hutnictwa ż elaza i stali i przemysłu lekkiego w krajach Unii Europejskiej i OECD oraz wniosków, jakie z tych do ś wiadczeń wynikaj ą dla Polski, dostarczenie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat do ś wiadcze ń z restrukturyzacji bran ż : górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa ż elaza i stali i przemysłu lekkiego w Polsce oraz wniosków, jakie z tych do ś wiadcze ń wynikaj ą dla naszego kraju, przygotowanie i przetestowanie wska ź nikowego systemu monitorowania sytuacji w bran ż ach gospodarki, słu żą cego sygnalizowaniu potencjalnych zagro ż eń dla tych bran ż, opracowanie przez Wykonawc ę katalogu instrumentów restrukturyzacji bran ż, określenie przez Wykonawc ę zasad doboru instrumentów wykorzystywanych w celu restrukturyzacji bran ż gospodarki.

20 Analiza oczekiwanych efektów restrukturyzacji i ich wpływu na rynek pracy Odbiorcy badania przedsi ę biorcy, pracownicy przedsi ę biorstw, osoby zamierzaj ą ce rozpocz ąć działalno ść gospodarcz ą ponadregionalne sieci kooperacyjne przedsi ę biorstw i ich pracownicy, partnerzy społeczni i gospodarczy, agencje rozwoju regionalnego, jednostki naukowe, JBR, uczelnie parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsi ę biorczo ś ci, media, podmioty prowadz ą ce działalno ść szkoleniow ą i ich pracownicy, instytucje rynku pracy, administracja rz ą dowa i samorz ą dowa,

21 Projekty o charakterze popularyzującym: - ide ę podnoszenia kwalifikacji przez całe ż ycie; - zwi ę kszanie ś wiadomo ś ci i zmian ę postaw w zakresie innowacyjno ś ci oraz działa ń badawczo-rozwojowych wśród grup docelowych

22  Cel ogólny projektu:  Promocja idei e-learningu  Wzmocnienie strony podażowej i popytowej e-learningu  Termin realizacji: 2009 - 2013 rok  Uczestnicy:  Pracownicy MMSP  Osoby zamierzaj ą ce zało ż y ć działalno ść gospodarcz ą  Instytucje szkoleniowe  Działania:  Szkolenia (e-learning, blended –learning, szkolenia tradycyjne)  Promocja idei e-learningu

23  Rezultaty :  Ponad 30 szkole ń e-learningowych  25.000 uczestników  Budżet: 45 mln PLN  Stan realizacji:  Zapewnienie stałego funkcjonowania portalu  Wybór nowego wykonawcy

24

25 Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie

26 Co chcemy osi ą gn ąć ?  Podniesienie świadomości przedsiębiorców nt. korzyści płynących dla firmy ze szkolenia pracowników  Zwiększenie skłonności pracodawców do inwestowania w kształcenie siebie oraz pracowników  Zwiększenie wiedzy nt. możliwości skorzystania ze szkoleń dofinansowanych w ramach EFS  Rozpropagowanie wykorzystania bazy www.inwestycjawkadry.pl

27 Bezpośrednie wsparcie dostosowania potencjału przedsiębiorstw i ich funkcjonowania do wymogów gospodarki poprzez podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników

28 Program szkole ń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski (1)  Cel ogólny projektu:  Podniesienie konkurencyjno ś ci oraz profesjonalizacja działania MMP  Termin realizacji: 2009 – 2011 rok  Uczestnicy:  Pracownicy MMP z terenów Polski Wschodniej  Pracownicy instytucji otoczenia biznesu  Przedstawiciele JST  Działania:  Szkolenia „szyte na miar ę ”  Doradztwo  Mentoring  Seminaria

29 Program szkole ń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski (2)  Rezultaty:  2000 osób  1600 przedsi ę biorstw  20 000 osobodni szkoleniowych  64 000 godzin doradztwa  5 seminariów  Budżet: 11 750 000 PLN  Stan realizacji: Podpisano umow ę z Wykonawc ą us ł ugi szkoleniowo- doradczej

30 Firmy Rodzinne – Koncepcja 3 kroków zbadanie głównych problemów firm rodzinnych i określenie tematów szkoleń oraz doradztwa kompleksowa usługa szkoleniowo - doradcza dopasowana do potrzeb beneficjentów opracowanie publikacji na temat firm rodzinnych i metodologii wsparcia takich firm w Polsce

31 Firmy Rodzinne (1) – projekt pilota ż owy  Cel ogólny projektu:  Wsparcie sektora firm rodzinnych  zbadania skali zjawiska,  kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze  Termin realizacji: 2009 – 2011 rok  Uczestnicy:  Właściciele i pracownicy firm rodzinnych (M Ś P)

32 Firmy Rodzinne (2)  Rezultaty:  Badanie liczebności i specyfiki FR w Polsce  300 przedstawicieli FR otrzyma wsparcie w formie warsztatów, doradztwa, spotkań mentoringowych  1000 egz. poradników nt. FR dla instytucji otoczenia biznesu  Budżet: 5 mln PLN  Stan realizacji:  Podpisano umowę z wykonawcą badań  Wybrano partnera do opracowania i przeprowadzenia komponentu szkoleniowo-doradczego – jest to Inicjatywa Firm Rodzinnych

33 Każdy pracownik jest wa ż ny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach (1) – projekt pilotażowy  Cel ogólny projektu:  wzbudzenie w pracownikach potrzeby podnoszenia kompetencji i kształtowania przyszło ś ci zawodowej  przekonanie pracodawców o celowo ś ci inwestowania w rozwój pracowników  wypracowanie metod współpracy z pracownikami o niskich kwalifikacjach i zatrudniaj ą cymi ich pracodawcami  dostosowanie programów szkole ń „mi ę kkich” do specyficznych potrzeb pracowników o niskich kwalifikacjach  Termin realizacji: 2009 – 2011 rok

34 Ka ż dy pracownik jest wa ż ny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach (2) Uczestnicy / adresaci projektu Pracodawcy zatrudniający osoby o niskich kwalifikacjach Pracownicy o niskich kwalifikacjach skierowani przez pracodawców Pracownicy o niskich kwalifikacjach, którzy bez skierowania pracodawcy przystąpią do projektu

35 Ka ż dy pracownik jest wa ż ny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach (3)  Działania:  Przygotowanie i realizacja usługi badawczej  Realizacja usługi szkoleniowo-doradczej  Rezultaty:  Dla 50 firm opracowany plan rozwoju ZL w firmie (z naciskiem na pracowników o niskich kwalifikacjach)  Przeszkolonych 1000 pracowników o niskich kwalifikacjach  Bud ż et usługi badawczej: 870 000 PLN  Budżet usługi szkoleniowo-doradczej: 17 300 000 PLN  Stan realizacji:  Podpisano umowę z wykonawc ą bada ń

36 Z wiekiem na plus (1)  Cel ogólny projektu:  Opracowanie standardów zarządzania wiekiem skierowanych na przedłu ż enie aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym  Dostarczenie kadrze zarządzającej i pracownikom działów personalnych firm wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania wiekiem  Opracowanie i wdro ż enie w firmach systemu zarządzania wiekiem  Dostarczenie pracownikom 45 + wiedzy i umiejętności pozwalających na pełnienie w firmie funkcji mentora  Termin realizacji: 2009-2013

37 Z wiekiem na plus (2)  Uczestnicy:  Osoby zarządzające i pracownicy HR  Pracownicy 45/50 +  Działania:  Szkolenia oraz job coaching/coaching kompetencyjny  Rezultaty:  2600 pracowników przeszkolonych  50 modelowych wdrożeń systemu zarządzania wiekiem  4 broszury tematyczne dla pracodawców  Bud ż et:  18 000 000 PLN  Stan realizacji:  Przygotowanie Wniosku do IP2, wybór Partnera

38 Powi ą zania kooperacyjne polskich przedsi ę biorstw (1)  Cel ogólny projektu:  Dostarczenie interesariuszom specjalistycznej wiedzy i do ś wiadcze ń w zakresie tworzenia powi ą za ń kooperacyjnych i utrzymania przez nie strategicznej przewagi konkurencyjnej  Termin realizacji: 2009-2012

39 Powi ą zania kooperacyjne polskich przedsi ę biorstw (2)  Uczestnicy:  Przedsi ę biorstwa  Organizacje otoczenia biznesu  Jednostki naukowe  Jednostki administracji publicznej  Działania:  Szkolenia i doradztwo  z zakresu tworzenia powi ą za ń kooperacyjnych,  z zakresu funkcjonowania powiązania,  dla animatorów inicjatyw klastrowych  Zagraniczne wizyty studyjne

40 Powi ą zania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw (3) Rezultaty:  Przeszkolone 1660 przedstawicieli przedsi ę biorstw  i 100 przedstawicieli administracji publicznej  Przeszkolonych 150 animatorów inicjatyw klastrowych  Budżet:  15 300 000 PLN  Stan realizacji:  Przygotowanie do ogłoszenia post ę powania na ogłoszenie

41 Ogólnopolski program promocji i szkole ń Telepraca II (1)  Cel ogólny projektu:  Rozwój rynku telepracy poprzez jej popularyzację wśród pracodawców i pracowników  Uczestnicy:  Kadra zarządzająca  Pracownicy odpowiedzialni za wdro ż enie telepracy  Pracownicy zainteresowani tą form ą ś wiadczenia pracy  Termin realizacji: 2009 – 2011  Bud ż et:  7 000 000 PLN

42 Ogólnopolski program promocji i szkole ń Telepraca II (2)  Działania:  Usługa szkoleniowo-doradcza  kampania ś wiadomo ś ciowa  Rezultaty:  Przeszkolenie 2000 przedstawicieli MSP  Zaprojektowanie i realizacja ogólnopolskiej promocyjnej kampanii świadomo ś ciowej  Stan realizacji:  Ogłoszono post ę powanie na wybór wykonawcy usługi

43 Instrument Szybkiego Reagowania Wczesne, zintegrowane i efektywne działania, obejmuj ą ce pracodawc ę i zatrudnione przez niego osoby (równie ż przeznaczone do zwolnienia) pozwalające na przystosowanie si ę przedsiębiorstw do zmian strukturalnych.

44 4 etapy działań prewencyjnych w ISR Identyfikacja zagrożeń Diagnoza stanu Doradztwo Plan Rozwoju Realizacja działań

45 Etap 1 – Identyfikacja zagro ż e ń 1.Cech charakterystyczne kryzysu 2.Wska ź niki kondycji przedsiębiorstwa:  Dynamika (obrotów, aktywów i kapitału własnego)  Rentowno ść  Zadłu ż enie  Płynno ść  Sprawno ść operacyjna 3.Identyfikacja zagro ż e ń z kilkuletnim wyprzedzeniem

46 Etap 2 – Diagnoza Stanu Etap 3 – Plan Rozwoju  Kierunek restrukturyzacji  Źródła finansowania  Niezb ę dne zasoby  Harmonogram realizacji

47 Etap 4 - Realizacja Działa ń Działania prewencyjne Działania interwencyjne

48 Inwestycja w kadry 3 (1)  Cele ogólne projektu:  Przygotowanie kadr MŚP do wdro ż enia w ich firmach Systemu ZZL  Profesjonalizacja funkcji ZZL w MŚP  Działania:  Warsztaty i doradztwo z zakresu przygotowania i wdrożenia systemu ZZL  Studia MBA z zakresu HR  Publikacja Best Practices i seminaria informacyjne  Termin realizacji: 2009 - 2013

49 Inwestycja w kadry 3 (2)  Uczestnicy:  Osoby zarz ą dzaj ą ce i pracownicy zajmuj ą cy si ę HR  Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu  Rezultaty:  2000 osób skorzysta z warsztatów i doradztwa  200 osób ukończy studia MBA  40 wdrożonych systemów ZZL  Budżet:  15 000 000 PLN  Stan realizacji:  Postępowanie na wybór Wykonawcy ogłoszone

50 Szkolenia z zakresu zarządzania ś rodowiskiem (1)  Cel ogólny projektu:  Zwiększenie ś wiadomo ś ci przedsi ę biorców nt. korzy ś ci wynikaj ą cy z prowadzania działalno ś ci zgodnie z zasadami zrównowa ż onego rozwoju  Termin realizacji: 2009 – 2012  Uczestnicy :  Przedsi ę biorcy i ich pracownicy  Bud ż et:  7.000.000,00 PLN

51 Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem (2)  Działania:  Szkolenia z zakresu regulacji prawnych dot. ochrony ś rodowiska  Szkolenia z zakresy Systemów Zarz ą dzania Środowiskowego  Szkolenia z zakresu pozyskiwania ś rodków na inwestycje proekologiczne  Doradztwo w zakresie wdra ż ania SZ Ś  Rezultaty:  3450 pracowników z 1100 przedsiębiorstw  Stan realizacji:  Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy usługi

52 Zamówienia publiczne (1)  Cel ogólny projektu:  Przygotowanie zamawiaj ą cych i firm, aby w ramach post ę powania wybra ć najbardziej efektywne projekty – co cz ę sto wcale nie oznacza najta ń szych w chwili zakupu.  Uczestnicy:  500 przedstawicieli Zamawiaj ą cych  1500 przedsi ę biorców  Podmioty ś wiadcz ą ce usługi informacyjno-doradcze dla firm  Termin realizacji: 2009 - 2013

53 Zamówienia publiczne (2)  Działania:  Usługa badawcza  Usługa szkoleniowo-doradcza  Kampania informacyjno-promocyjna  Rezultaty:  podniesienie świadomo ś ci zamawiaj ą cych i wykonawców  przygotowanie MSP do udziału w procedurach przetargowych  Budżet:  15 000 000  Stan realizacji:  Przygotowanie wniosku do IP2 i wybór partnera

54 Podsumowanie - działania 2.1.3 w liczbach Budżet: 100 000 000 EUR Obecnie przygotowywane i realizowane jest 14 projektów na kwot ę około 66 000 000 EUR

55 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę Sebastian Trzci ń ski ZESP Ó Ł ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH PARP sebastian_trzcinski@parp.gov.pl

56 Polska Agencja Rozwoju Przedsi ę biorczo ś ci ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl Punkty Konsultacyjne KSU www.ksu.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Projekty systemowe Zespołu RZL PARP Sebastian Trzci ń skiWarszawa, 9 czerwca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google