Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek dochodowy od osób fizycznych PodmiotPrzedmiotPodstawa opodatkowania Taryfa podatkowa Stawki Charakterystyka ulg zwolnień Inne cechy PdofOsoba fizycznaUzyskiwanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek dochodowy od osób fizycznych PodmiotPrzedmiotPodstawa opodatkowania Taryfa podatkowa Stawki Charakterystyka ulg zwolnień Inne cechy PdofOsoba fizycznaUzyskiwanie."— Zapis prezentacji:

1 Podatek dochodowy od osób fizycznych PodmiotPrzedmiotPodstawa opodatkowania Taryfa podatkowa Stawki Charakterystyka ulg zwolnień Inne cechy PdofOsoba fizycznaUzyskiwanie dochodów ze źródeł przychodów wskazanych w ustawie Dochód (różnica między przychodem a kosztami ich uzyskania Skala progresywna, liczne stawki proporcjonalne procentowe (podstawowa: 19%) Bardzo liczne ulgi i zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe Samowymiar – pierwotnego wymiaru dokonuje podatnik; dochód państwa i samorządu Karta podatkowa Niektóre kategorie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (rzemieślnicy, usługi rozrywkowe i inne) Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty uprawnione do karty podatkowej Ustalona szacunkowo na etapie stanowienia przepisów w oparciu o kryteria rodzaju działalności, liczby mieszkańców miejscowości oraz liczby zatrudnionych Brak stawek. Konstrukcja ta zawiera z góry skalkulowaną kwotę podatku, w oparciu o kryteria wskazane w poprzedniej kolumnie Obniżki o składkę na ubezpieczenie społeczne, obniżki dla osób, które ukończyły 60 lat, są niepełnosprawne, obniżki uznaniowe gdy stawka w danym przypadku byłaby oczywiście za wysoka itpl. Uproszczona forma opodatkowania o charakterze ryczałtowym; decyzję w sprawie przyznania karty podatkowej i wysokości miesięcznej należności wydaje naczelnik urzędu skarbowego Ryczałt ewidencjonowa ny Niektóre kategorie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także gdy jest prowadzona jako spółka cywilna albo jawne Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty uprawnione do karty podatkowej, uzyskiwanie przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów podobnych Ustalona szacunkowo na etapie stanowienia przepisów w oparciu dla produkcji, handlu, uslug Od przychodu: 20 % - wolne zawody; 17% - reprodukcja komputerowych nośników informacji i inne; 8,5% usługi, w tym gastronomiczne i inne; 5,5% - dział wytwórcza; 3% - działalność gastronomiczna Obniżki o składkę na ubezpieczenie społeczne; ulgi z tytułu wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego, odliczenia dla osób prowadzących gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia z osobą zatrudnioną umowy aktywizacyjnej Uproszczona forma opodatkowania o charakterze ryczałtowym; samowymiar – pierwotnego wymiaru zobowiązania dokonuje podatnik, z konstrukcyjnego punktu widzenia to podatek przychodowy ale alternatywny dla pdof Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki www.poltax.pl

2 Podatek dochodowy od osób fizycznych c.d. (ryczałt od przychodów osób duchownych) i podatek dochodowy od osób prawnych PodmiotPrzedmiotPodstawa opodatkowaniaTaryfa podatkowa Stawki Przykładowe ulgi i zwolnienia Inne cechy Ryczałt od przychodów osób duchownych Osoby duchowne, które pełnią funkcje duszpasterskie Osiąganie przychodów z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim Dla proboszczów - liczba mieszkańców parafii; w przypadku wikariuszy – liczba mieszkańców parafii na terenie miasta albo gminy lub miasta Progresja globalna, stawki procentowe Naczelnik obniża ryczałt, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców. Obniżka o składkę ma ubezp Naczelnik wydaje w sprawie ryczałtu decyzję nazywaną ustalającą Podatek dochodowy od osób prawnych Osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, podatkowe grupy kapitałowe, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów Uzyskiwanie przychodów. Prryzchody toi: otrzymane pieniędze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowye, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej. Dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą; W przypadku przychodów z należności licencyjnych oraz dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, podstawą opodatkowania jest przychód Stawki podatku: dochody z działalności gospodarczej – 19%, przychodu z należności licencyjnych – 20%; przychodu z dywidend – 19%; Odliczenia na nabycie nowych technologii; odliczenia na kluby sportowe. Samowymiar – pierwotnego wymiaru dokonuje podatnik; podatek wspólny, państwowo- samorządowy, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (handlowych) Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki www.poltax.pl

3 Podatek rolny i leśny PodmiotPrzedmiotPodstawa opodatkowania Stawki podatkoweCechy szczególne ulgi i zwolnienia Podatek rolnyOsoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Własność lub samoistne posiadanie użytków rolnych i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych o ile nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza Powierzchnia wyrażona w hektarach przeliczeniowych oraz w hektarach fizycznych. Stawka od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Zwolnienia mają charakter przedmiotowy i z reguły dotyczą gruntów o małej przydatności rolniczej. Ponadto mają tu zastosowanie ulgi inwestycyjne, „żołnierskie”, ulgi dla gruntów podgórskich i górskich oraz z tytułu klęski żywiołowej. Podatek leśnyOsoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Własność lub samoistne posiadanie lasu lub gruntu leśnego. Powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Od 1 ha, za rok podatkowy, równowartość pieniężna 0,220m sześć. drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ulgi dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, zwolnione są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, wpisane do rejestru zabytków oraz użytki geologiczne. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki www.poltax.pl

4 Opłaty PodmiotPrzedmiotPodstawa opodatkowania Taryfa, skala, stawki Niektóre ulgi i zwolnieniaCechy szczególne Opłata skarbowaOsoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające os. prawnej Podania, załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zezwolenia i dokumenty (stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, oświadczenie woli poręczyciela, weksle (składanie) Podanie lub dokument. KwotowePodania, załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia, oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy w sprawach alimentacyjnych, kurateli, opieki, przysposobienia ubezpieczenia społecznego. Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli odwołanie zostało w całości uwzględnione albo gdy decyzja, której odwołanie dotyczyło została uchylona lub stwierdzono jej nieważność, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej (art.. 12) Opłata administracyjna Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające os. prawnej Czynności urzędowe wykonywani przez organy gminy, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jeżeli te czynności nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej Opłatę ustanawiać może rada gminy Opłata targowaOsoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające os. prawnej Sprzedaż na targowiskachPowierzchnia zajmowana na targowisku, czas sprzedaży. Stawki kwotowe ustalane przez gminę Opłacie nie podlega sprzedaż w budynkach lub częściach budynków. Zwolnione są podmioty, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić zwolnienia przedmiotowe. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki www.poltax.pl

5 Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa PodmiotPrzedmiotPodstawa opodatkowania Taryfa, skala, stawkiNiektóre ulgi i zwolnienia Cechy szczególne Opłata miejscowaOsoby fizycznePrzebywanie dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach o korzystnych właściwościach klimatycznych OsobodzieńUstalane przez gminy, kwotowe Zwolnione są osoby przebywające w szpitalach, osoby niewidome i ich przewodnicy, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wymienione w ustawie oraz zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa, określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Opłata uzdrowiskowa Osoby fizycznePrzebywanie dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska OsobodzieńUstalane przez gminy, kwotowe Zwolnione są osoby przebywające w szpitalach, osoby niewidome i ich przewodnicy, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej Od osób, od których pobiera się opłatę miejscową nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej j.w. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki www.poltax.pl


Pobierz ppt "Podatek dochodowy od osób fizycznych PodmiotPrzedmiotPodstawa opodatkowania Taryfa podatkowa Stawki Charakterystyka ulg zwolnień Inne cechy PdofOsoba fizycznaUzyskiwanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google