Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych."— Zapis prezentacji:

1

2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, wynikających w szczególności: 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) ze szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 6) z zaburzeń komunikacji językowej;

3 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi.

5 Pomoc ta organizowana jest i udzielana we współpracy z: 1) rodzicami uczniów; 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 1) klas terapeutycznych; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej — w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; 6) porad i konsultacji.

7 Etapy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 1.Dyrektor szkoły otrzymuje informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną; 2.Dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. 3.Dyrektor wyznacza koordynatora zespołu; 4.Spotkania zespołu zwołuje koordynator, spotkania odbywają się w miarę potrzeb; 5.Zespół analizuje dokumenty, dokonuje oceny funkcjonowania dziecka i ustala zakres pomocy;

8 6. Dyrektor, na podstawie zaleceń zespołu, ustala liczbę godzin oraz formy, sposoby i okres udzielania pomocy; 7. Zespół opracowuje KIPU i PDW lub IPET; 8. Zespół dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz określa wnioski i zalecenia; w razie potrzeb dokonuje modyfikacji.

9 Dyrektor powołuje zespół : 1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii; 2) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1, a wymagającego pomocy — niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

10 Model pracy z uczniem ze SPE I. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego II. Uczeń z orzeczeniem innym, opinią lub bez dokumentu, ale wymagający pomocy Analiza orzeczenia, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Analiza dokumentu, rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia, ocena efektywności podejmowanych działań SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE IPET Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny KIPU- karta indywidualnych potrzeb ucznia PDW – plan działań wspierających Zajęcia obowiązkowe i dodatkowe Efekt pracy / osiągnięcia ucznia

11 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – IPET. Program określa: 1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym

12 3) formy i metody pracy z uczniem; 4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły, 5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 6) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji poszczególnych zadań.

13 Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia Opracowanie IPET Organizacja zajęć specjalistycznych dla ucznia Badanie efektów pracy i ocena efektywności działań

14 Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia - KIPU Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Karta zawiera: 1) imię (imiona) i nazwisko ucznia; 2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza; 3) informację dotyczącą: a ) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii, b) potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych,

15 4 ) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne; 5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 6) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 8) terminy spotkań zespołu; 9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu. Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi przedszkola lub szkoły. Informację, o której mowa w pkt 6, wpisuje do karty dyrektor przedszkola lub szkoły oraz umieszcza datę i podpis.

16 Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Plan Działań Wspierających (PWD) zawierający: 1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) metody pracy z uczniem; 4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

17 5) działania wspierające rodziców ucznia; 6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.

18 Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Analiza innego orzeczenia lub opinii Rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia Założenie karty indywidualnych potrzeb ucznia - KIPU Opracowanie planu działań wspierających (PDW) Badanie efektów pracy i ocena efektywności działań

19 W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjach nowe przepisy będą stosowane z dniem 1 września 2011r. ………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych – od roku szkolnego 2012/13.

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google