Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin maturalny w roku 2013 Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin maturalny w roku 2013 Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych 1."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin maturalny w roku 2013 Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych 1

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Tematyka spotkania Egzamin maturalny w 2013 roku – Egzaminy ustne i pisemne – Organizacja egzaminu maturalnego – Jak uniknąć błędów (unieważnienia) – Materiały o egzaminie w 2013 roku Źródła informacji o wynikach w 2012 roku 2

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin ustny z języka polskiego w 2013 roku 3

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Złożenie bibliografii Nie później niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego, czyli do 9 kwietnia 2013 roku należy odebrać od zdających bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu. 4

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Konsekwencje niezłożenia bibliografii Niezłożenie bibliografii jest równoznaczne z nieobecnością na egzaminie obowiązkowym. Nieobecność na egzaminie obowiązkowym uniemożliwia zdawanie egzaminu w sesji poprawkowej. 5

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kiedy zespół przedmiotowy nie przeprowadza rozmowy z absolwentem? Jeśli zdający nie wygłosił prezentacji lub przedstawił inny temat niż zadeklarowany, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. Egzamin jest niezdany, ale zdający ma uprawnienia do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej. 6

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Finansowanie egzaminów ustnych OKE nie finansuje i nie rozlicza godzin przeprowadzania egzaminów ustnych. Środki na egzaminy ustne są w subwencji oświatowej. 7

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego 8

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego Od roku szkolnego 2011/2012 nie określa się poziomu egzaminu. Egzamin trwa 15 minut. Przebieg egzaminu: – Rozmowa wstępna – Rozmowa z odgrywaniem roli – Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania – Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i udzielenie odpowiedzi na dwa pytania Egzamin ocenia przedmiotowy zespół egzaminacyjny. Zdający może otrzymać maksymalnie 30 punktów. 9

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego Absolwenci z lat poprzednich, którzy podwyższają wyniki lub przystępują do niezdanego wcześniej egzaminu, zdają egzamin odpowiednio na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym według zasad obowiązujących w roku 2010/2011. Są inne zestawy do egzaminu ustnego. Różny jest czas egzaminu. Zdający może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Stosuje się inne protokoły.

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kursy z języków obcych nowożytnych 11

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

13 Opinie o kursie Bardzo dobry kurs!!!! Kurs zwięzły. W przystępny sposób przedstawiono zasady nowego egzaminu ustnego i sposób oceniania. Informacje niezbędne dla egzaminatorów. Uważam, że dobrym pomysłem jest omówienie nie tylko samego egzaminu, lecz również zaprezentowanie przykładowych konwersacji. Omówienie typowych błędów, jak również zaprezentowanie różnych sytuacji, problemów na egzaminie jest dodatkowym atutem kursu. Uważam, że kurs daje możliwość szybkiego przypomnienia sobie zasad i kryteriów oceniania egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Bardzo przydatne, skondensowane szkolenie w ciekawej formie Bardzo użyteczne. Jestem wdzięczna za tak przyjemne przekazanie tych czasami zawiłych informacji. 13

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wykorzystanie kursu w Polsce 14

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin z języków obcych nowożytnych Każdy absolwent może wybrać dodatkowo w części ustnej język mniejszości narodowej (dla absolwentów klas z nauczaniem tego języka jest to egzamin obowiązkowy). Egzamin z języka obcego jako przedmiotu dodatkowego innego niż obowiązkowy może być zdawany albo w części ustnej, albo w części pisemnej, albo w obu częściach. Egzamin z języka obcego jako przedmiotu dodatkowego z tego samego języka co obowiązkowy jest zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym (bez egzaminu ustnego). 15

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzaminy pisemne 16

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin pisemny z języka polskiego od 2013 roku Zadania sprawdzające tworzenie tekstu własnego mogą odnosić się nie tylko do listy lektur zamieszczonych w aneksie z 2010 r. do Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego, ale także do pozostałych lektur wskazanych w podstawie programowej języka polskiego w zakresie kształcenia na poziomie podstawowym, a niewymienionych w aneksie. Komunikat dyrektora CKE z 31 sierpnia 2011 roku 17

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dostosowanie egzaminu maturalnego do potrzeb uczniów 18

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Komunikat dyrektora CKE Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 19

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dostosowanie egzaminu maturalnego do potrzeb uczniów Wniosek o dostosowanie zastąpiła informacja o dostosowaniach. Dokumenty uprawniające do dostosowania należy złożyć do 31 grudnia. Sposoby dostosowania ustala rada pedagogiczna na podstawie tabeli w komunikacie dyrektora CKE. Zasady działania rady pedagogicznej, powinny być zapisane w wewnątrzszkolnej instrukcji. W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w tabeli, decyzję podejmuje PZE w porozumieniu z dyrektorem OKE. 20

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacja o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego 21

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 22 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu, jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na daną sesję egzaminacyjną na stronie www.cke.edu.pl. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 23 Arkusze egzaminacyjne w sesji 2013 Wszystkie arkusze egzaminacyjne dla zdających egzamin maturalny po raz pierwszy i po raz kolejny będą takie same.

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 24 Deklaracje Deklaracja (1a) absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2013 r. po raz pierwszy (w tym absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2007 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości) Deklaracja (1a) Deklaracja (1b) absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2012 Deklaracja (1b) Deklaracja (1c) absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2008–2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych Deklaracja (1c)

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 25 Terminy składania deklaracji 30 września 2012 roku - deklaracja wstępna dotyczy uczniów. 7 lutego 2013 roku - deklaracja ostateczna dotyczy uczniów i absolwentów. 31 grudnia 2012 roku – deklaracja eksternów i absolwentów szkół zlikwidowanych, – dotyczy również absolwentów starających się o skierowanie na egzamin do innej szkoły z ważnych powodów, np. studiowanie w Gdańsku.

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uwagi do składania deklaracji Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach. Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji i jej kopię przekazuje uczniowi. 26

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Hasło umożliwia zdającemu sprawdzenie w systemie OBIEG danych osobowych i egzaminacyjnych podanych w deklaracji podpisanie oświadczenia o zgodności danych w OBIEG-u ze złożoną deklaracją. Prośba o wprowadzanie danych na bieżąco. 27

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy egzaminu maturalnego 28

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 29 Termin główny egzamin pisemny: od 7 do 28 maja – 7 maja – język polski – poziom podstawowy – 8 maja – matematyka – poziom podstawowy – 9 maja – język angielski – poziom podstawowy egzaminy ustne: od 7 do 28 maja Godziny rozpoczęcia egzaminów: 9.00 i 14.00

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Termin dodatkowy sesja czerwcowa – Egzamin pisemny: od 3 do 19 czerwca – Egzamin ustny: od 3 do 19 czerwca Godziny rozpoczęcia egzaminów: 9.00 i 14.00 30

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wydanie świadectw Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa są wydawane w szkołach za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenia są dokumentami wieczystymi. Wydanie świadectw: 28 czerwca 2013 roku 31

32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Termin poprawkowy Część pisemna – 27 sierpnia, godz. 9.00 Część ustna – od 26 do 30 sierpnia Wydanie świadectw: 13 września 2013 roku 32

33 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja i przebieg egzaminu 33

34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Procedury egzaminu maturalnego Dostosowanie egzaminu do potrzeb uczniów Podwyższanie wyników przez absolwentów 34

35 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Poufność materiałów egzaminacyjnych Odbiór materiałów egzaminacyjnych przez dwie osoby. Zabezpieczenie materiałów przed ujawnieniem. Przenoszenie, przewożenie materiałów do innego miejsca przeprowadzenia egzaminu. 35

36 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin poza siedzibą szkoły W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z dyrektorem OKE, dyrektor szkoły może ustalić miejsce przeprowadzenia egzaminu poza siedzibą szkoły – zgłasza na piśmie do OKE adres miejsca przeprowadzania egzaminu, zgodnie z instrukcją OKE, jednak nie później niż do 15 lutego 2012 roku. 36

37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powołanie zespołu egzaminacyjnego Do 4 marca 2013 r. należy powołać zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole i pozostałych członków tego zespołu. W skład zespołu wchodzą również nauczyciele ze szkoły, z którą dyrektor zawarł pisemne porozumienie w tej sprawie. Do 4 marca 2013 roku należy powołać zespoły przedmiotowe. 37

38 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powołanie zespołów nadzorujących Do 7 kwietnia 2013 r. należy powołać zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu spośród członków zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca nie mogą być powołani w skład zespołów przedmiotowych i nadzorujących. 38

39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Nieprawidłowy skład zespołu nadzorującego Powołanie w skład zespołu nauczycieli przedmiotu, z którego odbywa się egzamin. Nie można traktować jako „nauczyciela z innej szkoły” nauczyciela, z którym dyrektor ma nawiązany stosunek pracy. Pełnienie przez PSZE funkcji PZN lub PZE. 39

40 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kierowanie do innej szkoły Kierowanie zdających na egzamin ustny do innej szkoły – tylko w przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu. Kierowanie na część pisemną egzaminu do innej szkoły – tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany stałego miejsca zamieszkania absolwenta. 40

41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 41 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl.www.cke.edu.pl Kalkulatory proste nie naukowe

42 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Unieważnienia 42

43 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 43 Unieważnienie egzaminu w szkole Dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku: – stwierdzenia wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE – niesamodzielnej pracy zdającego – zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

44 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 44 Unieważnienie egzaminu przez dyrektora OKE Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: – stwierdzenia przez egzaminatora podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego – stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu – zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Unieważnienia w OKE Kraków 45 Województwo§ 99 ust. 1§ 99 ust. 2§ 146 ust.3razem lubelskie13491173 małopolskie14251352 podkarpackie1253772 OKE3912731197 Przez dyrektorów szkół Niesamodzielna pracaNaruszenie przepisów przeprowadzenia egzaminu

46 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zamiast podsumowania Rozporządzenie o ocenianiu i klasyfikowaniu Informatory Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego Komunikaty dyrektora CKE: – o terminach egzaminu – o egzaminie z języka polskiego w 2013 roku – o olimpiadach – o dostosowaniu egzaminu maturalnego – o egzaminie maturalnym z informatyki. 46

47 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Materiały OKE w Krakowie Kalendarz dyrektora szkoły Biuletyn OKE o OBIEG-u Portal telewizyjny 47

48 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 48

49 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ankieta Prosimy o wypełnienie ankiety na temat: – Formy publikowania wyników egzaminu maturalnego – Serwisy internetowe 49

50 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Nowa forma konferencji Spotkanie w internecie (szkolenie on-line). Kodowana transmisja wykładów z OKE Kraków. Możliwość zadawania pytań na czacie. Warunki techniczne: komputer, rzutnik multimedialny, sala (sprawdzenie komunikacji kilka dni przed transmisją). Sposoby wykorzystania w szkołach: – Szkolenie rady pedagogicznej – Szkolenie nauczycieli przeprowadzających egzamin maturalny (rekomendacja) – Szkolenie kadry kierowniczej. 50

51 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Konferencje wiosenne 51


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin maturalny w roku 2013 Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google