Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny zespół danych o dokumencie zawierający cechy niezbędne do jego identyfikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny zespół danych o dokumencie zawierający cechy niezbędne do jego identyfikacji."— Zapis prezentacji:

1

2 Opis bibliograficzny zespół danych o dokumencie zawierający cechy niezbędne do jego identyfikacji

3 Przypis bibliograficzny materiał uzupełniający tekst główny. Pełni następujące funkcje: wskazuje na źródła informacji podane w tekście głównym (przypis źródłowy) stanowi dodatkową informację o zagadnieniu przedstawionym w tekście głównym (przypis źródłowy rozszerzony) zawiera dodatkowy materiał polemiczny, analityczny, wskazujący złożoność tematu (przypis odsyłający, przypis polemiczny, przypis dygresyjny)

4 Bibliografia załącznikowa literatura przedmiotu; zestawienie bibliograficzne; wykaz skróconych opisów bibliograficznych dokumentów w postaci opisów książek, artykułów, publikacji elektronicznych, wykorzystanych przez autora pracy

5 Bibliografia załącznikowa Cechy charakterystyczne: Występuje na końcu pracy Umieszczamy ją po tekście głównym oraz uzupełniających go materiałach (aneksach, spisach tabel, przypisach) Powinna mieć porządek alfabetyczny Zawiera: nazwisko, skrót imienia autora, tytuł pracy, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania Każdy człon opisu bibliograficznego powinien być oddzielony przecinkiem Kropka stanowi znak końcowy opisu bibliograficznego

6 Opis bibliograficzny książki Altkorn J., Wizerunek firmy, Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2004.

7 Opis bibliograficzny książki c.d. W przypadku publikacji napisanej przez 3 autorów podaje się nazwiska i inicjały imion wszystkich 3 twórców W przypadku publikacji napisanej przez więcej niż 3 autorów, należy podać nazwisko i inicjał imienia pierwszego twórcy z dodatkiem skrótu i in., (i inni)

8 Opis bibliograficzny pracy zbiorowej Zarządzanie produktem, pod red. B. Sojkina, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2003.

9 Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej Gogołek W., Praca w sieci, W: Kultura i język mediów, pod red. nauk. M. Tanasia, Impuls, Kraków 2007, s. 99- 107.

10 Opis bibliograficzny artykułów prasowych Jerzak S., Rachunkowość bankowa, „Przegląd ustawodawstwa gospodarczego” 2008, nr 6, s. 33-34.

11 Opis bibliograficzny dokumentu zamieszczonego w Internecie Szkolenia w fabryce Della w Irlandii, [on-line], 10.05.2011, http://www.dell.2dell.pl/2007/08/28/szkolenia-w-fabryce- della-w-irlandii/

12 Opis bibliograficzny aktu normatywnego * ustawa: Ustawa z dnia 18 września o podpisie elektronicznym, Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm. * norma: PN-ISO/IEC 11770-3:2000. Technika informatyczna : Techniki zabezpieczeń. Zarządzanie kluczami- Mechanizmy z zastosowaniem technik asymetrycznych.

13 * patent: Reda, J., Sposób zasilania plazmotronu łukowego do cięcia pod wodą i plazmotron łukowy do cięcia pod wodą. Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, Polska, Opis patentowy, 152 261, Opubl. 31.05.1991.

14 ¹L. Nowak, Analiza finansowa w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2000, s. 39. Przypisy

15 - encyklopedie, słowniki ¹Encyklopedia powszechna PWN, t.1, Warszawa 1978, s.34. - rozdział w pracy zbiorowej napisanej pod redakcją ¹M.Rocki, Szanse i zagrożenia wynikające z nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., W: Edukacja wobec rynku pracy i integracji europejskiej, pod red. K. Szczepańskiej-Woszczyna, Z. Dacko- Pikiewicz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, s.11. Przypisy c.d.

16 - powoływanie się na publikację znaną z innego dzieła: ¹M. Kotowski, Idee przedsiębiorczości wdrażane w polskim szkolnictwie, „Przedsiębiorca” 1998, nr 4, cyt. za: Z. Wiśniewski, Kierunki rozwoju polskiej przedsiębiorczości, UMK, Toruń 1999, s. 23. - powoływanie się na publikację zamieszczoną w czasopiśmie: ¹Z. Tyszka, Syndrom wypalenia na przykładzie pracy onkologów, „Psychologia w Praktyce”, 2000, nr 5, s.9.

17 Przypisy c.d. - powołanie się na źródła internetowe ¹Fałszywe biura pośrednictwa pracy w Norwegii, [on-line], 21.07.2007,http://www.hrc.index.php?dzid=117.(21.07.2 007).

18 Przypisy - skróty - forma redakcyjna przypisów już wcześniej użytych: ¹L. Bednarski, Analiza finansowa...,s. 45. - powtórzenie przypisu (jeśli przypis odnosi się do tej samej publikacji) ¹Ibidem, s. 23. Lub: ¹Tamże, s.23.

19 Przypisy – skróty c.d. - w przyp. powołania po raz kolejny pracy ale nie w bezpośredniej kolejności używa się skrótu op.cit (łac.) w cytowanym dziele ¹ Z. Nowak, op.cit., s.37. - skrót zob. (zobacz) wskazuje na bezpośrednie odniesienie do publikacji lub poglądów ¹ Zob. A Grzywak, Sieci komputerowe..., s. 78. - skrót por. (porównaj) wskazuje inne niż autora pracy podejście do opisywanego problemu ¹ Por. A. Kuzior (red.), Wprowadzenie do rachunkowości, s. 55.

20 Ilustracje, rysunki, tabele - powinny być ponumerowane - w przypadku występowania różnych rodzajów ilustracji – każdy rodzaj powinien być objęty odrębną numeracją - wszystkie ilustracje, rysunki i tabele pełniące funkcję informacyjną powinny posiadać zwięzły opis - pod każdą tabelą powinna znajdować się informacja o źródle, z którego pochodzi, np: Źródło: Rocznik statystyczny, 2006, s.58.

21 Ilustracje, rysunki, tabele c. d. - w przypadku wykorzystania materiałów sporządzonych przez autora pracy, informacja o tym powinna być zawarta w opisie, np: Źródło: opracowanie własne - wykaz tabel należy umieścić na końcu pracy przed bibliografią. Wykaz powinien zawierać: numer tabeli, jej tytuł, źródło pochodzenia, oraz numer strony, na której jest umieszczona

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny zespół danych o dokumencie zawierający cechy niezbędne do jego identyfikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google