Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r."— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r.

2 Obszar: 35,4 km2, jest to 5. co do wielkości zajmowanego obszaru Dzielnica Warszawy. Liczba ludności: ok. 219 tys. mieszkańców, co przekłada się na gęstość zaludnienia rzędu 6000 osób na km 2. Pod tym względem jest to największa dzielnica Warszawy. Zróżnicowana zabudowa Dzielnicy: nowoczesne osiedla, wielka płyta, zabudowa przedwojenna, obszary willowe. Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r Mokotów

3 Powierzchnia: 178 ha - 5% powierzchni Dzielnicy. Mieszkańcy: 29.000 osób - 13% ludności Dzielnicy. Służewiec to południowo-zachodnia część Mokotowa. Obszar rewitalizowany jest ograniczony ulicami: Wilanowską, Puławską, Wyścigową, Bokserską i Obrzeżną. Obszar rewitalizowany: Służewiec Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

4

5 Uwarunkowania historyczne z czasów PRL: Służewiec jako ośrodek przemysłowy: nowe zakłady, nowe osiedla mieszkaniowe. Okres transformacji: Znaczny spadek produkcji przemysłowej, masowe zwolnienia, sytuacja kryzysowa. Początek XXI wieku– enklawy nowoczesności: rozwój zabudowy biurowo- biznesowej (ul. Rzymowskiego), nowe osiedla mieszkaniowe (ul. Obrzeżna), obiekty handlowe „Galeria Mokotów”. Służewiec - charakterystyka Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

6 Wysoki poziom ubóstwa (korzystający z pomocy społecznej- 32 osoby na 1.000 mieszkańców. Dziedziczenie ubóstwa. Starzenie się populacji (250 osób w wieku poprodukcyjnym na 1.000 mieszkańców). Bezrobocie (53 osoby w wieku produkcyjnym na 1.000 mieszkańców). Rozbite rodziny, alkohol, przemoc, patologie. Trudna młodzież, uzależnienia, przestępstwa nieletnich. Opinia policji: „trójkąt bermudzki”. Opinia kuratorów sądowych: „najtrudniejszy rejon”. Służewiec - problemy Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

7 Degradacja infrastruktury. Zaniedbana przestrzeń między blokami. Wielka płyta. Zaniedbane tereny zieleni. Uboga infrastruktura społeczna (mało poradni, świetlic, itp). Niewystarczająca oferta dla dzieci i młodzieży. Służewiec - problemy Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

8 Długofalowe działania zmierzające do zahamowania i odwrócenia niekorzystnych trendów. 1. Prowokowanie korzystnych zmian w sferze społecznej poprzez odnowienie zdegradowanej przestrzeni publicznej w osiedlach. 2. Odnowa terenów zieleni publicznej jako narzędzie do zmiany zachowań mieszkańców i zmiany wizerunku obszaru zdegradowanego. 3. Projekty infrastrukturalne– baza dla działań w sferze społecznej. 4. Bezpośrednie działania społeczne wspierające osoby w potrzebie oraz działania aktywizujące społeczność lokalną. Rewitalizacja Służewca Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

9 Odnowienie zdegradowanej przestrzeni publicznej w osiedlach realizowano w ramach dwóch projektów zapisanych w mikroprogramie: „Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników na terenach leżących na obszarze Służewca”. „Rekultywacja trawników, nasadzenia drzew i krzewów, budowa placów zabaw w osiedlach na obszarze rewitalizowanym Służewca’’. Wykonano liczne prace remontowe i inwestycyjne wewnątrz osiedli z wielkiej płyty. Efekt– uporządkowanie przestrzeni osiedlowych. Dwa największe przedsięwzięcia: ciąg parkowy i skwer osiedlowy. Przestrzeń publiczna Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

10 Pasaż prowadzi od DK „Kadr” w głąb osiedla, w kierunku biblioteki, przedszkola i szkoły. Odnowiono: park osiedlowy, chodniki, skwer, teren zabaw. Efekty: nowacja charakteru miejsca, odzyskanie funkcji rekreacyjno – spacerowej oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego. Rewitalizacja ciągu parkowego w rejonie ul. Orzyckiej Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

11

12

13 4 ha między blokami ul. Blacharska, ul. Modzelewskiego 46: przebudowa drogi wewnętrznej i wydzielenie miejsc postojowych, remont chodników i nowe oświetlenie, nowe nasadzenia trawami ozdobnymi, pnączami, żywopłotami, drzewami i krzewami ozdobnymi, teren zabaw dla dzieci oraz urządzenia do rekreacji (siłownia plenerowa, tenis stołowy, ścieżka zdrowia, boisko do badmintona i siatkówki). Efekt: w miejscu zaniedbanego placu powstał skwer o funkcjach rekreacyjnych i spacerowych. Rewitalizacja skweru osiedlowego Blacharska- Modzelewskiego Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

14

15

16 Rewitalizacja terenów osiedlowych prowadzona i finansowana przez Dzielnicę PLUS Działania Spółdzielni i Wspólnot (remonty elewacji) EFEKT: Radykalna poprawa estetyki osiedli na Służewcu i jakości przestrzeni publicznej. Przykład synergii: remont bloków przy ul. Blacharskiej i ul. Modzelewskiego w połączeniu z rewitalizacją skweru przeprowadzoną przez Urząd Dzielnicy spowodował wzrost walorów estetycznych osiedla. Zaangażowanie Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

17 Renowacja terenu w rejonie ulic: Rzymowskiego, Modzelewskiego, Tarniny (ok. 6 ha): pielęgnacja i przebudowa istniejącej roślinności, budowa ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, aleje ziemne, górki widokowe, ścieżka zdrowia, stworzenie miejsc do rekreacji oraz tzw. „mała architektura ogrodowa”: ławki, szezlągi i latarnie o zharmonizowanym wyglądzie, wybieg dla psów. Przewidywany termin zakończenia prac: 2015 r. Oczekiwany efekt: Nowoczesny kompleks rekreacyjno– parkowy. Odnowa terenów zieleni publicznej: Staw Służewiecki Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

18 Staw Służewiecki Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

19 Infrastruktura – baza dla działań społecznych Dom Kultury „ Kadr”: największy projekt rewitalizacyjny Dzielnicy, z budżetem 20 mln zł: dogodna komunikacja ze wszystkich miejsc obszaru rewitalizowanego, synergia z innymi projektami rewitalizacyjnymi, nowoczesna, duża placówka kultury służąca mieszkańcom znaczne wzbogacenie oferty Domu Kultury, działającego obecnie w trudnych warunkach lokalowych, oparcie dla ważnego projektu rewitalizacyjnego („Program integracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem”). Zakończenie projektu jest przewidywane na 2016 r. Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

20

21 Dom Kultury „Kadr” Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

22 Dom Kultury „Kadr” Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

23 „Centrum Bartłomieja” Remont piętra budynku przy ul. Bartłomieja 3 w roku 2010. Udostępnienie pomieszczeń organizacjom pozarządowym. Infrastruktura – baza dla działań społecznych Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

24

25 Działania społeczne na obszarze rewitalizowanym Klub Aktywności Zawodowej - od 2010 r. w „Centrum Bartłomieja”. Z Klubu korzystają bezpłatnie osoby poszukujące pracy. Porady indywidualne - pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Pomoc w odszukiwaniu informacji w sieci i pomoc przy zakładaniu skrzynek e-mail. Udostępniono telefony w celu kontaktu z pracodawcami. Stworzono możliwość korzystania ze sprzętu: komputery, drukarki, skanery, itp. Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

26

27 Działania społeczne na obszarze rewitalizowanym W Centrum Bartłomieja organizowane są również, we współpracy z organizacjami pozarządowymi różnorodne zajęcia i spotkania tematyczne. Zajęcia integracyjne dla młodzieży oraz dla najmłodszych, warsztaty filmowe, korepetycje, zajęcia komputerowe i zajęcia z samoobrony dla seniorów, spotkania z lekarzem, warsztaty dla mam, dla kobiet w ciąży, indywidualne porady prawne, terapeutyczne oraz psychologiczne i dietetyczne, regularny dyżur policji, klub brydżowy. Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

28

29 Działania społeczne na obszarze rewitalizowanym „Partnerstwo dla Służewca” – unikatowa inicjatywa skierowana na aktywizację społeczności lokalnej. Sformalizowana, długofalowa współpraca między lokalnymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami i obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązania problemów ich społeczności. Założenie Partnerstwa: działając razem można zrobić więcej poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, wymianę zasobów i doświadczeń, lepszą koordynację działań. Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

30 Działa na terenie rewitalizowanym od 2011 roku. Organizowane są festyny rodzinne, których inicjatorami i wykonawcami są lokalne organizacje i grupy mieszkańców. Prowadzone są gry miejskie (Poznajmy Służewiec), podejmowane są wspólne inicjatywy, jak np. sadzenie drzewek, organizowane są Dni sąsiada. Przeprowadzono hepeningi (Daj prezent swojemu sąsiadowi), na terenie Spółdzielni wspólnymi siłami ustawiono tablicę informacyjną promującą wspólne inicjatywy. Jednocześnie podejmowane są projekty społeczne mające na celu walkę z patologiami, bezrobociem, zagospodarowanie czasu wolnego ludzi starszych, itp. Efekt: stopniowe przełamywanie utrwalonej bierności i integracja wokół lokalnych inicjatyw. Partnerstwo dla Służewca Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

31 partnerstwo

32 ODNOWIENIE OBSZARU KRYZYSOWEGO POPRZEZ RENOWACJĘ PRZESTRZENI OSIEDLOWYCH, ODNOWĘ TERENÓW ZIELENI, INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE, AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ REALIZOWANE PRZEZ WIELE JEDNOSTEK URZĘDU PRZY UDZIALE WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH ORAZ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH REWITALIZACJA SŁUŻEWCA Program rewitalizacji na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r

33


Pobierz ppt "Rewitalizacja na Mokotowie 2005-2013 Warszawa 24.06.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google