Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ciągłe sumienne wypełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie” J. J. Rousseau.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ciągłe sumienne wypełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie” J. J. Rousseau."— Zapis prezentacji:

1 „Ciągłe sumienne wypełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie” J. J. Rousseau

2

3 3 Zdający na egzaminie

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 !

38

39 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 39  kto jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu  czas trwania egzaminu  miejsce przeprowadzania egzaminu  osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu  ogólne warunki przystępowania do egzaminu  podstawowe obowiązki dyrektora szkoły lub placówki, pracodawcy, podmiotu prowadzącego KKZ w zakresie organizacji i przebiegu egzaminu  prawo do wglądu  zasady odpłatności za egzamin  zasady unieważnienia egzaminu  możliwości weryfikacji sumy przyznanych punktów

40 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 40

41 41 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Rozp. MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z 27 kwietnia 2015 r. Rozp. RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 28 maja 1996 r. Rozp. MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Ustawa o systemie oświaty Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 23 grudnia 2011 r. Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

42 42 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

43 43 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zawiera: 1.Podstawy prawne 2.Opis egzaminu 3.Przygotowania do egzaminu zawodowego 4.Przeprowadzenie egzaminu 5.Postępowanie w sytuacjach szczególnych 6.Postępowanie PZE po egzaminie (pakowanie i przekazywanie materiałów egzaminacyjnych do OKE) 7.Unieważnienia egzaminu 8.Ustalanie i ogłaszanie wyników egzaminu oraz wydawanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 9.Zasady wglądów 10.Informacja dla zdającego (ucznia/słuchacza, absolwenta szkoły, osoby uczęszczającej na KKZ, osoby, która ukończyła KKZ, eksterna, osoby dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych) 11.Terminarz działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych w 2016 r. 12.Załączniki

44 44 Za organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) którym jest odpowiednio dyrektor tej szkoły, placówki w której jest przeprowadzany egzamin, pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik jeżeli egzamin jest u pracodawcy, podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy lub upoważniony przez niego pracownik jeżeli egzamin jest przeprowadzany przez podmiot prowadzący KKZ.

45 45

46 Obowiązek zgłoszenia do OKE do 30 września placówki pracodawcy szkoły podmiotu prowadzącego KKZ jednostek, w których w danym roku szkolnym ma być po raz pierwszy przeprowadzany egzamin zawodowy 46 Indywidualny numer identyfikacyjny

47 47 Dyrektor szkoły do 30 września Zgłasza w systemie SMOK rozpoczęte kształcenie w zawodzie, tzn. podaje liczbę uczniów klas 1 i planowane terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Przekazuje uczniom klas 1 informację o egzaminie oraz planowanych terminach przeprowadzania egzaminów Przekazuje informacje o terminach składania deklaracji i w odpowiednim czasie udostępnia formularze deklaracji

48 KKZ w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu, podając datę rozpoczęcia i zakończenia kursu KKZ w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu, podając datę rozpoczęcia i zakończenia kursu Uczestników KKZ Przekazuje słuchaczom informację o egzaminie i terminie przeprowadzania oraz o terminie składania deklaracji i w odpowiednim czasie udostępnia formularze deklaracji Podmiot prowadzący KKZ zgłasza w systemie SMOK 48

49 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 49 Część pisemna polega na rozwiązaniu testu pisemnego (40 zadań WW) czas trwania: 60 minut Część pisemna polega na rozwiązaniu testu pisemnego (40 zadań WW) czas trwania: 60 minut Część praktyczna polega na wykonaniu zadania praktycznego czas trwania: 120, 150, 180, 210 lub 240 minut Część praktyczna polega na wykonaniu zadania praktycznego czas trwania: 120, 150, 180, 210 lub 240 minut

50 50 Część pisemna egzaminu może być przeprowadzana z wykorzystaniem: Wymagane upoważnienie 50 arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi elektronicznego systemu przeprowadzania egzamin u lub

51 Część praktyczna egzaminu, gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania jest dokumentacja  dokumentacja sporządzana jest ręcznie  dla danej kwalifikacji egzamin odbywa się w jednym dniu na jednej zmianie Model „d” Model „dk”  dokumentacja sporządzana jest z wykorzystaniem komputera  może być przeprowadzony na zmianach

52 Część praktyczna egzaminu, gdy rezultatem końcowym wykonania zadania jest głównie wyrób, usługa  zadanie realizowane jest na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt  może być przeprowadzony na zmianach Model „w” Model „wk”  zadanie realizowane jest na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i komputer  może być przeprowadzony na zmianach

53 53 Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu zawodowego osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniowie i słuchacze szkół policealnych

54

55

56 słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zakończy się miesiąc przed egzaminem osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą uczniowie i absolwenci szkół zawodowych absolwenci KKZ 56 osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu deklarację można składać dopiero po otrzymaniu informacji o wynikach !

57

58 słuchacze KKZ, który zakończy się miesiąc przed egzaminem, i absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu zaraz po zakończeniu kursu uczniowie i absolwenci szkół zawodowych osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego absolwenci zlikwidowanych szkół zawodowych absolwenci KKZ ponownie przystępujący do egzaminu 58

59 59 Odpłatność za egzamin

60 60 Wysokość opłat za egzamin

61 61 Zgłaszanie zdających do OKE przez dyrektora szkoły (do 7 dni po upływie terminu składania deklaracji przez zdających)

62 62 Zgłaszanie zdających do oke przez dyrektora szkoły

63 63

64 64 Sposób dostosowania należy wprowadzić przed złożeniem harmonogramu egzaminów w szkole/placówce

65 65 W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu deklarację można składać dopiero po otrzymaniu informacji o wynikach

66 66 Zgłaszanie zdających do OKE przez podmiot prowadzący KKZ 1.Odszukać kurs, na który uczęszcza lub który ukończyła osoba składająca deklarację. 2.Wybrać uczestnika i wprowadzić jego deklarację. 3. Wybrać edycję danych absolwenta kursu i wpisać numer zaświadczenia oraz datę jego wydania. 4.Dla uczestników kursu, który zakończy się co najmniej na miesiąc przed egzaminem, numer i datę wydania zaświadczenia należy wprowadzić niezwłocznie po zakończeniu kursu.

67

68

69 absolwenci KKZ uczniowie i absolwenci szkół zawodowych osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego 69

70

71 absolwenci KKZ uczniowie i absolwenci szkół zawodowych osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego 71

72 Szkoła/placówka/podmiot prowadzący KKZ/pracodawca chcący przeprowadzić: -część pisemną z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu lub -część praktyczną egzaminu musi uzyskać upoważnienie dyrektora oke

73 73 Upoważnienie w przypadku części pisemnej potwierdza, że

74 74 Upoważnienie w przypadku części praktycznej potwierdza, że

75 75 Upoważnienia udziela się

76 76 Część praktyczna egzaminu w miejscu odbywania przez uczniów praktycznej nauki zawodu Szkoła CKP

77 77

78 78 Egzamin w miejscu innym niż szkoła /podmiot Szkoła/ Podmiot Uzgodniona jednostka, która przeprowadzi egzamin

79

80 80

81 81 Terminy egzaminów

82 82 Terminy egzaminów

83 Sesja 1 (styczeń – luty 2016) Część pisemna Część praktyczna (kwalifikacje d) 14.01.2016 r. 15.01.2016 r. Część praktyczna (kwalifikacje w, wk, dk) 16.01−26.02.2016 r. Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw 30.03.2016 r. Najbliższe terminy egzaminu w 2016 r. 83

84 84 Godziny rozpoczęcia części pisemnej egzaminu

85 85 Godziny rozpoczęcia części praktycznej egzaminu

86

87 Skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu> 30 liczba zdających + Na każdych kolejnych 20 zdających dodatkowo jedna osoba Na każdych kolejnych 20 zdających dodatkowo jedna osoba 87 W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi Miejsce egzaminuPrzewodniczącyCzłonek zespołu w szkole/placówce nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce, w której odbywa się egzamin nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce niż ta, w której odbywa się egzamin w podmiocie prowadzącym KKZ innym niż szkoła/placówka pracownik upoważniony przez podmiot prowadzący KKZ u pracodawcy pracownik upoważniony przez pracodawcę

88 Skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu Model d i dk> 20 liczba zdających + Na każdych kolejnych 10 zdających dodatkowo jedna osoba Na każdych kolejnych 10 zdających dodatkowo jedna osoba 88 W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi Miejsce egzaminuPrzewodniczącyCzłonek zespołu w szkole/placówce nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudniony w szkole/placówce, w której odbywa się egzamin nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudniony w innej szkole lub placówce niż ta, w której odbywa się egzamin w podmiocie prowadzącym KKZ innym niż szkoła/placówka pracownik upoważniony przez podmiot prowadzący KKZ u pracodawcy pracownik upoważniony przez pracodawcę

89 Skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu Model w i wk> 6 liczba zdających + Na każdych kolejnych 6 zdających dodatkowo jeden egzaminator Na każdych kolejnych 6 zdających dodatkowo jeden egzaminator 89 W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi Miejsce egzaminuPrzewodniczącyCzłonek zespołu w szkole/placówce nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudniony w szkole/placówce, w której odbywa się egzamin egzaminator nie może być nauczycielem / instruktorem prakt. nauki zawodu zatrudnionym w szkole, w której odbywa się egzamin, może być nauczycielem / instruktorem prakt. nauki zawodu zatrudnionym w placówce (CKP), gdzie odbywa się egzamin u pracodawcy pracownik upoważniony przez pracodawcę w podmiocie prowadzącym KKZ innym niż szkoła/placówka pracownik upoważniony przez podmiot prowadzący KKZ

90 90 Zespoły nadzorujące, gdy egzamin w innej jednostce

91 91

92 92 Angażowanie egzaminatorów Dyrektor OKE przekazuje PZE wykaz egzaminatorów w SMOK-u  PZE wybiera egzaminatorów z wykazu  kontaktuje się z nimi w celu uzyskania potwierdzenia udziału egzaminatora w egzaminach  PZE wybiera egzaminatorów z wykazu  kontaktuje się z nimi w celu uzyskania potwierdzenia udziału egzaminatora w egzaminach Czy na wszystkich zmianach są wyznaczeni egzaminatorzy? Czy są jeszcze egzaminatorzy na liście, z którymi nie była przeprowadzona rozmowa? Wysłać e-mail pod adres: wez@oke.krakow.pl z informacją o egzaminatorach, którzy odmówili współpracy i o terminach sesji, dla których brakuje egzaminatorów Wysłać e-mail pod adres: wez@oke.krakow.pl z informacją o egzaminatorach, którzy odmówili współpracy i o terminach sesji, dla których brakuje egzaminatorów Tak Nie PZE zaznacza w SMOK-u – „Zaangażowanych egzaminatorów PZE wysyła e-maile do egzaminatorów (pisemną informację) z harmonogramem pracy w danej szkole/placówce/podmiocie/u pracodawcy z prośbą o pisemne potwierdzenie udziału zgodnie z przesłanym harmonogramem PZE wysyła e-maile do egzaminatorów (pisemną informację) z harmonogramem pracy w danej szkole/placówce/podmiocie/u pracodawcy z prośbą o pisemne potwierdzenie udziału zgodnie z przesłanym harmonogramem

93 Dostosowania - sposób postępowania uczeń/absolwent szkoły Sposób dostosowania wskazuje Rada Pedagogiczna spośród możliwych sposobów określonych w Komunikacie dyrektora CKE 1 Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel na piśmie informuje ucznia/słuchacza absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania 2 Rodzice ucznia/słuchacz/absolwent w ciągu 3 dni roboczych składają/składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych dostosowań 3 Dyrektor szkoły przekazuje informacje o sposobach i formach dostosowania do OKE w SMOK-u przed złożeniem harmonogramu 4

94 94 Dostosowania – druki dostępne na stronie internetowej

95 Dostosowania - sposób postepowania słuchacz/absolwent KKZ Sposób dostosowania wskazuje dyrektor OKE spośród możliwych sposobów określonych w Komunikacie dyrektora CKE Dyrektor OKE lub upoważniony przez niego pracownik na piśmie informuje słuchacza/absolwenta KKZ oraz PZE o wskazanych sposobach dostosowania Słuchacz/absolwent KKZ składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych dostosowań 134 Podmiot prowadzący KKZ przekazuje dokumenty stanowiące podstawę dostosowania do OKE 2

96 96 Harmonogram wewnętrzny przeprowadzania egzaminu

97 97 Harmonogram wewnętrzny przeprowadzania egzaminu

98 98 Terminarz – wrzesień 2015 Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o egzaminie zawodowym do 14 września Zebranie deklaracjido 14 września Wpisanie deklaracji do systemu SMOKdo 21 września Złożenie wniosku o udzielenie/ przedłużenie upoważnienia do przeprowadzania części praktycznej do 30 września Złożenie wniosku o udzielenie/ przedłużenie upoważnienia do przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu do 30 września

99 99 Terminarz – październik 2015 W przypadku gdy egzamin będzie przeprowadzany w innej szkole/placówce/podmiocie/u pracodawcy Złożenie w SMOKu wniosku - Informacja dyrektora szkoły /podmiotu prowadzącego KKZ o przeprowadzaniu części pisemnej /praktycznej w miejscu w innym niż szkoła/podmiot do 9 października W przypadku gdy część praktyczna będzie przeprowadzana w miejscu praktycznej nauki zawodu - złożenie w SMOKu wniosku - Informacja dyrektora szkoły o przeprowadzaniu części praktycznej w miejscu, w którym uczniowie szkoły odbywali praktyczną naukę zawodu do 9 października

100 100 Terminarz – październik 2015 Przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu - zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach − przekazanie informacji o laureatach, finalistach i rezygnacjach zdających − określenie liczby sal i liczby zdających w salach − określenie liczby osób do zespołów nadzorujących do 26 października Przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu - zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach − uzyskanie zgody egzaminatora/nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu − zapoznanie się z wyposażeniem − określenie liczby sal/miejsc egzaminu i liczby zdających w poszczególnych salach/miejscach − określenie liczby osób do zespołów nadzorujących do 26 października

101 101 Terminarz – listopad - grudzień 2015 uczestniczenie w szkoleniu organizowanym przez OKE w Krakowie listopad Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących do 14 grudnia Przeprowadzenie próbnego uruchomienia elektronicznego systemu do przeprowadzania części pisemnej egzaminu do 14 grudnia

102 102 Celem informacji nie jest uzyskanie wiedzy na dany temat, lecz umożliwienie dzięki niej podjęcia właściwych działań. Peter Drucker


Pobierz ppt "„Ciągłe sumienne wypełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie” J. J. Rousseau."

Podobne prezentacje


Reklamy Google