Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT PODKARPACKI” jest formą wdrażania na poziomie województwa Krajowego Programu BRD „GAMBIT2005”,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT PODKARPACKI” jest formą wdrażania na poziomie województwa Krajowego Programu BRD „GAMBIT2005”,"— Zapis prezentacji:

1

2 Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT PODKARPACKI” jest formą wdrażania na poziomie województwa Krajowego Programu BRD „GAMBIT2005”, jako programu naprawy brd na lata 2005 – 2013. Założenia do Programu „GAMBIT PODKARPACKI”: 1.Uwzględnienie uwarunkowań zewnętrznych – „III Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UE”, Polityka transportowa państwa, Krajowy Program BRD GAMBIT 2005. 2.Uwzględnienie wyników diagnozy systemu brd i analiz zagrożeń brd w woj. 3.Przyjęcie misji i celów szczegółowych. 4.Określenie programu działań na lata 2010 – 2019 z wyróżnieniem 3 – letniego programu krótkoterminowego. Misja Programu: „Województwo podkarpackie wśród najlepszych, dbających o bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Cele: 1.Zredukowanie do roku 2012 liczby śmiertelnych ofiar wypadków do liczby nie większej niż 160 osób w roku i liczby rannych do nie więcej niż 2600 osób w roku. 2.Zredukowanie do roku 2019 liczby śmiertelnych ofiar wypadków do liczby nie większej niż 90 osób w roku i liczby rannych do nie więcej niż 2450 osób w roku.

3 Autorzy Programu wskazują na potrzebę przygotowania formalnych wniosków o realizację następujących projektów: 1.Bezpieczne przejścia dla pieszych 2.Bezpieczne skrzyżowania 3.Szorstkie nawierzchnie na skrzyżowaniach i przed przejściami dla pieszych 4.Uspokojenie ruchu na drogach tranzytowych przez małe miejscowości 5.Nowoczesne sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach dróg zamiejskich 6.Bezpieczne pobocza dróg 7.Bezpieczna droga do szkoły 8.Edukacja instruktorów nauki jazdy 9.Promocja brd w mediach. Wdrażanie Programu: 1.Przewidywane koszty:. -program 2010 -2012 -ok. 110 mln zł ( wraz z programami pilotażowymi ok. 74 mln zł), -program 2013 – 2019 - ok. 63 mln zł. 2. Przewidywane efekty: -zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w ciągu 10 lat o 610, co oznacza zmniejszenie strat o ok. 881 mln zł (wg cen z 2009r.) -zmniejszenie liczby rannych w ciągu 10 lat o 3380, co oznacza zmniejszenie strat o ok. 692 mln zł (wg cen z 2009r.) -razem zmniejszenie strat o ok. 1573 mln zł

4 I.„BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH”– I.„BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH”– weryfikacja istniejących przejść dla pieszych. Dostosowanie przejść do podstawowych wymogów brd w zakresie dostrzegalności i widoczności oraz wprowadzenie ujednoliconego, dobrze dostrzegalnego i czytelnego w dzień i w nocy oznakowania i dodatkowego wyposażenia. Zakres projektu: 1.Identyfikacja krytycznych przejść dla pieszych z analizą przyczyn zagrożenia pieszych i możliwych środków eliminacji tych zagrożeń 2.Projekt typowego oznakowania pionowego, poziomego wraz z wyspą azylu, zagospodarowaniem otoczenia i warunkami oświetlenia 3.Wybór typowych rozwiązań dla różnych uwarunkowań dostrzegalności i widoczności przejść 4.Opracowanie projektów koncepcyjnych usprawnień ruchu pieszego na obiektach pilotażowych 5.Wdrożenie projektów 6.Badania zachowań pieszych i kierowców na wybranych obiektach pilotażowych 7.Ocena efektywności zastosowanych usprawnień i opracowanie zaleceń do powszechnego stosowania.

5 Termin realizacji: Program przewiduje realizację projektu w latach 2010 – 2012. Koszt realizacji: Koszt realizacji projektu pilotażowego na 25 przejściach (obejmujący m. in.: prace studialne, prace projektowe, przebudowę przejść dla pieszych, ocenę efektywności) wyniesie ok. 3,5 mln zł. Skład Zespołu Nr 1: 1.Jan Hołota – PZDW w Rzeszowie 2.Sławomir Bogdański – WORD w Tarnobrzegu 3.Jan Bajor – KWP w Rzeszowie 4.Edward Kozicki - ZDP w Rzeszowie

6 BEZPIECZNE SKRZYŻOWANIA II.„BEZPIECZNE SKRZYŻOWANIA” – identyfikacja skrzyżowań z typowymi błędami i usterkami oraz opracowanie zasad ich korygowania, praktyczne wdrożenie środków eliminujących błędy. Szczególna uwaga będzie poświęcona dostrzegalności, czytelności, widoczności, cechom ergonomicznym i przejezdności skrzyżowań. Na drogach województwa podkarpackiego występują skrzyżowania, które nie spełniają ww. wymagań i stanowią duże potencjalne zagrożenie dla uczestników ruchu. Ich przebudowa i monitoring pozwoli na zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar oraz na ocenę efektywności różnych środków poprawy brd na skrzyżowaniach. Zakres projektu: 1.Identyfikacja skrzyżowań z powtarzającymi się błędami w zakresie geometrii i organizacji ruchu 2.Analiza zagrożeń brd na wybranych skrzyżowaniach z oceną wpływu poszczególnych czynników na brd 3.Wybór obiektów do przebudowy i opracowanie projektów koncepcyjnych poprawy bezpieczeństwa ruchu w celu eliminacji różnych grup typowych błędów 4.Opracowanie projektów budowlanych i realizacja projektów 5.Ocena efektywności zastosowanych środków poprawy brd 6.Opracowanie ilustrowanego katalogu realizacji „przed i po” z zaleceniami praktycznymi.

7 Termin realizacji: Program przewiduje realizację projektu w latach 2010 – 2012. Koszt realizacji: Łączny koszt realizacji projektu pilotażowego (obejmujący m. in. prace studialne, prace projektowe, przebudowę skrzyżowań i ocenę efektywności) na drogach krajowych i wojewódzkich dla 10 – 15 skrzyżowań wyniesie ok. 35 mln zł. Skład Zespołu Nr 2: 1.Jan Hołota.– PZDW w Rzeszowie 2.Leszek Pusiarski – WORD w Przemyślu 3.Jan Bajor – KWP w Rzeszowie 4.Edward Kozicki - ZDP w Rzeszowie

8 III.„SZORSTKIE NAWIERZCHNIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZED PRZEJŚCIAMI DLA PIESZYCH” III.„SZORSTKIE NAWIERZCHNIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZED PRZEJŚCIAMI DLA PIESZYCH” – poprawa szorstkości i równości nawierzchni na wlotach skrzyżowań (50 – 100 m od wlotu) i przed przejściami dla pieszych (50 m od przejścia) w celu skrócenia długości drogi hamowania w przypadku zagrożenia zderzenia z innym pojazdem lub pieszym. Na wielu niebezpiecznych skrzyżowaniach i przed przejściami nawierzchnia nie ma wymaganej szorstkości. Poprawa równości i szorstkości nawierzchni przy ograniczonym zakresie tych robót powinna spowodować redukcję liczby zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych Zakres projektu: 1.Analiza przyczyn wypadków i kolizji na skrzyżowaniach oraz selekcja kolizji i wypadków, przy których stan nawierzchni mógł być czynnikiem sprzyjającym 2.Projekt typowej przebudowy nawierzchni na wlotach skrzyżowania i przed przejściami dla pieszych 3.Wybór i charakterystyka skrzyżowań oraz przejść dla pieszych do pilotażowych wdrożeń 4.Badania szorstkości, równości i prędkości przejazdu w strefach wlotu na wybranych obiektach pilotażowych 5.Wykonanie uszorstnienia i poprawa równości wybranych odcinków nawierzchni 6.Ocena efektywności przebudowy nawierzchni (pomiary szorstkości, równości i prędkości) 7.Opracowanie zaleceń praktycznych dotyczących przebudów nawierzchni na wlotach skrzyżowań i przed przejściami dla pieszych.

9 Termin realizacji: Program przewiduje realizację projektu w latach 2010 - 2012 Koszt realizacji: Dla wybranych 10 skrzyżowań i przejść wyniesie ok. 2,0 mln zł. Skład Zespołu Nr 3: 1.Andrzej Pakuła – PZDW w Rzeszowie 2.Andrzej Zając – WORD w Krośnie 3.Jan Bajor – KWP w Rzeszowie 4.Edward Kozicki – ZDP w Rzeszowie

10 IV. „USPOKOJENIE RUCHU NA DROGACH TRANZYTOWYCH PRZEZ MAŁE MIEJSCOWOŚCI” – wdrożenie budowlanych środków uspokojenia ruchu na drogowych przejściach dróg krajowych i wojewódzkich przez małe i średnie miejscowości – redukcja prędkości, poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów. Zakres projektu: 1.Analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich przechodzących przez małe i średnie miejscowości. 2.Przegląd dotychczasowych rozwiązań krajowych i zagranicznych, wybór rozwiązań możliwych do zastosowania na drogach tranzytowych przechodzących przez małe miasta i wsie 3.Wybór miejscowości do pilotażowych wdrożeń 4.Badania warunków i bezpieczeństwa ruchu w celu sformułowania szczegółowych wymagań projektowych dla uspokojenia ruchu 5.Opracowanie projektów koncepcyjnych dla przejść dróg krajowych przez małe miejscowości oraz dla dróg wojewódzkich 6.Uzgodnienia projektów koncepcyjnych i przygotowanie projektów budowlanych 7.Realizacja projektowych rozwiązań 8.Monitoring funkcjonowania pilotażowych rozwiązań i ocena ich efektywności. Sformułowanie zaleceń do praktyki projektowej.

11 Termin realizacji Przewiduje się realizację w latach 2010 - 2012 Koszt realizacji Dla 5 miejscowości wyniesie ok. 15,0 mln zł. Skład Zespołu Nr 4: 1.Andrzej Pakuła – PZDW w Rzeszowie. 2.Krzysztof Pietraszek – WORD w Rzeszowie. 3.Jan Bajor – KWP w Rzeszowie. 4.Tomasz Gałuszka – ZDP w Przemyślu. 5.Urszula Pondo – Świder – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Infrastruktury i Transportu. 6.Marek Wilczak – GDDKiA o/Rzeszów

12 V.„NOWOCZESNE SYGNALIZACJE ŚWIETLNE NA SKRZYŻOWANIACH DRÓG ZAMIEJSKICH” V.„NOWOCZESNE SYGNALIZACJE ŚWIETLNE NA SKRZYŻOWANIACH DRÓG ZAMIEJSKICH” – wprowadzenie bardziej bezpiecznego i efektywnego akomodacyjnego sterowania sygnalizacją na skrzyżowaniach dróg zamiejskich. Tego typu rozwiązania są stosunkowo mało rozpowszechnione i mogą być zaskakujące dla kierujących pojazdami. Dlatego ich projektowanie wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów bezpieczeństwa ruchu. Poza terenami zabudowy prędkość pojazdów jest zwykle większa od 90 km/h. Podstawowym warunkiem jest uzyskanie efektywnej redukcji prędkości na dojazdach do skrzyżowań do poziomu 60 – 70 km/h. Analiza zagrożeń brd na już istniejących skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną poza terenami zabudowy oraz wykonanie nowych instalacji sygnalizacji i ocena ich skuteczności z uwagi na brd ma duże znaczenie praktyczne wobec prawdopodobnego wzrostu liczby tego typu skrzyżowań. Tylko zebranie doświadczeń pozwoli na sformułowanie zasad ich projektowania jako rozwiązania bezpiecznego. Zakres projektu: 1.Identyfikacja skrzyżowań poza terenami zabudowy do instalacji nowoczesnej sygnalizacji akomodacyjnej 2.Zebranie danych ruchowych i danych o bezpieczeństwie ruchu na wyselekcjonowanych skrzyżowaniach. Analiza funkcjonowania skrzyżowań wraz z analizami przepustowości

13 3.Wykonanie projektów organizacji ruchu z uwzględnieniem wielofazowej sygnalizacji akomodacyjnej. Identyfikacja potrzeb dokonania potrzebnych zmian geometrycznych 4.Opracowanie projektów dostosowujących rozwiązania geometryczne wraz z przygotowaniem do instalacji urządzeń 5.Realizacja projektów obejmująca zakupy sterowników, detektorów, sygnalizatorów i pozostałego oprzyrządowania wraz z instalacją i uruchomieniem 6.Badania towarzyszące w celu oceny efektywności wdrażanych rozwiązań 7.Sformułowanie zaleceń praktycznych. Termin realizacji: Przewiduje się realizację w latach 2011 – 2013. Koszt realizacji: Łączny koszt dla 10 skrzyżowań wyniesie 10,0 mln zł. Skład Zespołu Nr 5: 1.Tomasz Gałuszka – ZDP w Przemyślu 2.Adam Rykała – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Infrastruktury i Transport 3.Bartosz Rykała – PZDW w Rzeszowie 4.Jan Bajor – KWP w Rzeszowie 5.Sławomir Bogdański – WORD w Tarnobrzegu. 6.Marek Wilczak – GDDKiA o/Rzeszów.

14 VI.„BEZPIECZNE POBOCZA DRÓG” VI.„BEZPIECZNE POBOCZA DRÓG” – poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów na odcinkach dróg, na których z powodu różnych uwarunkowań nie będą budowane chodniki lub ciągi pieszo – jezdne. Poprawa jakości poboczy poprzez ich umocnienie materiałami kamiennymi lub destruktem z nawierzchni bitumicznych powinna zapewnić dobre warunki dla ruchu pieszych i rowerzystów. Dotyczy to szczególnie odcinków z ograniczeniami widoczności, na których obecność pieszych lub rowerzystów na jezdni stwarza sytuacje konfliktowe. Niekiedy są to krótkie odcinki dróg i niewielkim kosztem można poprawić bezpieczeństwo ruchu jego niechronionych uczestników. Odpowiednio utrzymane pobocza to także ułatwienie spływu wody z jezdni i tym samym także stwarzanie potencjalnie bardziej bezpiecznych warunków ruchu. Innym problemem są pobocza bitumiczne wykorzystywane także przez pojazdy. Troska o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu ma duże znaczenie w województwie podkarpackim. O ile w kraju udział ofiar wypadków z niechronionymi użytkownikami ruchu wynosi ok. 31 %, to w przypadku województwa podkarpackiego jest to ok. 39 % wszystkich ofiar wypadków.

15 Zakres projektu: 1.Identyfikacja niebezpiecznych odcinków dróg z udziałem pieszych i rowerzystów 2.Analiza możliwości i celowości budowy chodników na odcinkach krytycznych z selekcją odcinków do zastosowania niskonakładowych środków poprawy jakości poboczy 3.Wybór różnych typowych rozwiązań umocnienia poboczy i ich oznakowania, w tym segregacji ruchu na poboczach bitumicznych 4.Wdrożenie przyjętych rozwiązań na krytycznych odcinkach 5.Badania i ocena skuteczności zastosowanych rozwiązań. Termin realizacji: Przewiduje się realizację w latach 2010 – 2012. Koszt realizacji : Łączny koszt dla 20 odcinków dróg wyniesie ok. 3,0 mln zł. Skład Zespołu Nr 6: 1.Stanisław Wróbel – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 2.Waldemar Pieniowski – Komenda Wojewódzka Policji Rzeszowie 3.Marek Pepera – PZD w Krośnie 4.Leszek Pusiarski - WORD w Przemyślu 5.Marek Wilczak – GDDKiA o/Rzeszów 6.Jerzy Bać – ZO PZM w Rzeszowie.

16 VII.„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” VII.„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” – poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i w jej rejonie. Poprawa ta obejmuje nie tylko typowe rozwiązania dla pieszych, jak chodniki i wyznaczone przejścia przez drogę, ale także weryfikację dróg dojścia do szkoły z uwagi na warunki widoczności, potencjalne konflikty z ruchem pojazdów, łatwość poruszania się i zrozumiałość drogi przez dzieci. Szczególna uwaga powinna być poświęcona środkom organizacji ruchu, w tym oznakowaniu i jego ujednoliceniu. Opracowanie typowych, skutecznych rozwiązań przejść dla pieszych w rejonie szkół dla różnych przypadków i klas dróg pozwoli na ich zastosowanie w sieci dróg z zachowaniem standaryzacji i akceptacji przez kierujących pojazdami. Zakres projektu: 1.Opracowanie zasad przeglądu dróg i otoczenia szkół z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły 2.Opracowanie typowych rozwiązań przejść dla pieszych w rejonie szkół dla różnych przypadków i klas dróg 3.Powszechny przegląd odcinków dróg dojścia do szkół i zagospodarowania otoczenia szkół według przyjętych zasad (określonych w pkt 1) 4.Sformułowanie zaleceń realizacyjnych w wyniku przeglądu odcinków dróg dojścia do szkół i zagospodarowania otoczenia szkół 5.Przygotowanie projektów organizacji ruchu i budowlanych z ich wdrożeniem 6.Badania i ocena skuteczności zastosowanych rozwiązań.

17 Termin realizacji: Przewiduje się realizację w latach 2010 – 2012. Koszt realizacji: Łączny koszt dla 30 odcinków dróg wyniesie ok. 5,0 mln zł. Skład Zespołu Nr 7: 1.Dorota Krygowska – WORD w Krośnie 2.Bartosz Rykała – PZDW w Rzeszowie 3.Stanisław Wróbel – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 4.Waldemar Pieniowski – Komenda Wojewódzka Policji Rzeszowie 5.Bogumiła Brzostek – PZD w Krośnie

18 VIII.„EDUKACJA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY” VIII.„EDUKACJA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY” – doskonalenie zawodowe instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, pracowników administracji odpowiedzialnych za nadzór nad szkoleniem kierowców w zakresie psychologii, inżynierii ruchu drogowego ( w tym brd) oraz skutków wypadków i przewinień w ruchu drogowym. Celem projektu jest zmniejszenie wpływu istotnej słabości procesu szkolenia tj. nastawienia kandydatów na kierowców i instruktorów na skuteczne zdawanie egzaminu, przy wyraźnym zaniedbywaniu zagadnienia zachowania się kierowców w potoku ruchu w różnych warunkach drogowo – ruchowych oraz braku doszkalania z zakresu Brd po uzyskaniu prawa jazdy. Na tą wadę systemu szkolenia wpływa m. in. brak wiedzy instruktorów na temat wpływu warunków drogowo – ruchowych, sposobu jazdy w potoku ruchu oraz zachowań innych użytkowników. Zakres projektu: 1.Przygotowanie programu szkolenia i ich formuły 2.Wybór wykładowców oraz przygotowanie materiałów i przykładów szkoleniowych do ćwiczeń 3.Przeprowadzenie szkolenia. W opracowaniu programu szkolenia zaleca się wykorzystać rekomendacje i zalecenia programu krajowego GAMBIT 2005.

19 Termin realizacji: Przewiduje się realizację w latach 2010 – 2011. Koszt realizacji: Łączny koszt realizacji projektu pilotażowego ok. 200 tys. zł. Skład Zespołu Nr 8: 1.Anatol Rejman – PUW w Rzeszowie 2.Marek Poręba – WORD w Rzeszowie 3.Stanisław Wróbel – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 4.Waldemar Pieniowski – Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 5.Krzysztof Żminda – Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

20 IX.„PROMOCJA BRD W MEDIACH” IX.„PROMOCJA BRD W MEDIACH” - dotarcie do społeczeństwa z informacją na temat uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego i roli wśród tych uwarunkowań zachowań uczestników ruchu. Efektem powinno być kształtowanie właściwych postaw w ruchu drogowym. Dodatkowo powinny być przekazywane informacje o działaniach realizowanych dla poprawy brd i ich efektach. Powinno to pomóc w pozyskiwaniu społecznego poparcia dla Programu Gambit Podkarpacki. Przeprowadzenie w województwie regularnych akcji medialnych wymaga stworzenia systemu informacji medialnej o zagrożeniach brd obejmującego: a.informacje na temat miejsc wysokiego ryzyka, b.informacje na temat brd w poszczególnych powiatach, c.informacje na temat aktualnie wdrażanych środków poprawy brd, d.prowadzenie kroniki zdarzeń z ich opisami i zdjęciami, e.prezentację statystyk zdarzeń drogowych wraz z omówieniem charakterystycznych wypadków i krótkimi radami na temat bezpiecznych zachowań w ruchu, f.informacje na temat ważniejszych robót drogowych prowadzonych na terenie województwa i związanych z tym utrudnień, g.informacje na temat poruszania się po drogach na skrzyżowaniach o nietypowej geometrii i organizacji ruchu.

21 Zakres projektu: 1.Przygotowanie programu i typowych scenariuszy stałych audycji radiowych i telewizyjnych 2.Akcje informacyjne w formie krótkich filmów informacyjno – edukacyjnych w telewizji regionalnej 3.Publikowanie stałego cyklu artykułów dotyczącego brd w prasie lokalnej. Termin realizacji: Przewiduje się rozpoczęcie realizacji w roku 2010. Koszt realizacji: Łączny koszt realizacji projektu pilotażowego ok. 100 tys. zł. Skład Zespołu Nr 9: 1.Marin Betleja – Rzecznik Prasowy PSP w Rzeszowie 2.Marek Malinka – PUW w Rzeszowie 3.Alicja Czach – WORD w Rzeszowie 4.Waldemar Pieniowski – Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 5.Wiesław Bek – Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

22 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Sekretarz PWR BRD Marek Poręba Marek Poręba


Pobierz ppt "Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT PODKARPACKI” jest formą wdrażania na poziomie województwa Krajowego Programu BRD „GAMBIT2005”,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google