Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Konferencja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów październik 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Konferencja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów październik 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 1 Konferencja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów październik 2008 roku

2 2 Program konferencji Część I Przygotowanie sesji egzaminacyjnej 2008/2009 Egzamin gimnazjalny z języków obcych nowożytnych E-learning na platformie edukacyjnej OKE Część II i III Wykorzystanie wyników egzaminów dla doskonalenia jakości kształcenia Część IV Edukacyjna wartość dodana i jej wykorzystanie do kierowania rozwojem szkoły

3 3 Sesja egzaminacyjna 2008/2009 Przygotowanie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

4 4 Terminy egzaminów Sprawdzian 2 kwietnia 2009 roku Egzamin gimnazjalny 22 kwietnia 2009 r. (cz. hum.) 23 kwietnia 2009 r. (cz. mat.-przyr.) 24 kwietnia 2009 r. (cz. język.)

5 5 Przygotowanie szkoły do egzaminu Przeprowadzenie sesji zimowej i wiosennej Kalendarz egzaminacyjny

6 6 Organizacja egzaminu Zamówienie zestawów egzaminacyjnych Zapewnienie warunków lokalowych i technicznych do przeprowadzenia egzaminów Powołanie i przeszkolenie zespołów egzaminacyjnych

7 7 Zamówienie arkuszy egzaminacyjnych Zebranie i przekazanie do OKE danych uczniów Sprawdzenie zgłoszonych danych Korekta danych Sprawdzenie liczby zamówionych arkuszy

8 8 Zaplanowanie odpowiedniej liczby sal Wydłużenie czasu Pomoc nauczyciela w czytaniu/pisaniu Płyty CD

9 9 Warunki techniczne Sejf (szafa metalowa) Sprzęt do odtwarzania płyt CD (liczba sal) Stale dostępne połączenie telefoniczne Sprawny kserograf

10 10 System OBIEG

11 11 Wprowadzenie danych ucznia

12 12 Dysleksja i dostosowanie formy egzaminu

13 13 Dysleksja i dostosowanie formy egzaminu Dokumenty opinia publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej (specyficzne trudności w uczeniu się) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie o stanie zdrowia (uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo)

14 14 Dysleksja i dostosowanie formy egzaminu Wystawienie opinii sprawdzian: nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej egzamin gimnazjalny: nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian /egzamin

15 15 Wniosek o zwolnienie ucznia ze sprawdzianu/egzaminu Składa się, jeśli: stwierdzono szczególne przypadki zdrowotne wystąpiły szczególne wypadki losowe Nie składa się, jeśli: stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym TAK Wniosek w systemie OBIEG NIE

16 16

17 17 Informację o zwolnieniu ucznia zaznacza OKE

18 18 Przekazywanie do OKE danych o uczniach Zgłaszanie zdających do 31 października 2008 roku Korekta danych uczniów do 31 grudnia 2008 roku

19 19 Korekta danych Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Korekta danych 02. 11. 200831. 12. 2008 Możliwość korygowania przysłanych danych osobowych uczniów oraz dodawania i usuwania uczniów w Edycji danych uczniów. Tak zostaną zamówione arkusze. 31. 12. 2008 Zamknięcie Edycji danych uczniów. 06. 01. 2009 5. 04. 2009 (SP) 24. 04. 2009 (G) Otwarcie Edycji danych uczniów w celu dokonania korekty w danych osobowych uczniów.

20 20 Zamówione arkusze Serwis - umożliwia porównanie liczby zamówionych arkuszy z liczbą wynikającą z danych wprowadzonych przez dyrektora szkoły

21 21 Dane o szkole nowa szkoła likwidacja szkoły www.oke.krakow.pl Informacje i druki Kod szkoły Klucz szyfrujący/hasło OKE

22 22 Dane o szkole Aktualizacja danych: dyrektor REGON inne

23 23 Dane o szkole Raport wniosków

24 24 Hasła użytkownika Hasło należy zmieniać co 30 dni Przy logowaniu klucze szyfrujące zostaną zastąpione hasłami.

25 25 Przygotowania do egzaminu w marcu 2009 roku Szkolenia Rady Pedagogicznej związane ze sprawdzianem/egzaminem (potwierdzone stosownym wpisem do protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej) Przeszkolenie nauczycieli do pełnienia roli członków Zespołów Nadzorujących Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia lekcji na temat sprawdzianu/egzaminu oraz sposobu pracy z arkuszem

26 26 Materiały OKE Kody kreskowe Biuletyn informacyjny OKE zawierający obowiązujące procedury egzaminacyjne ozostaną wysłane do Punktów Odbioru Prac (POP) otermin odbioru będzie podany na stronie OKE

27 27 Nowy egzamin w sesji 2008/2009 Trzecia część egzaminu gimnazjalnego obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy.

28 28 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne są określone w ramowym planie nauczania RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Język obcy nowożytny 9 + (od 6 do 9) - oddziały dwujęzyczne Język obcy nowożytny * 6 * dotyczy gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz gimnazjum dla dorosłych w formie stacjonarnej

29 29 Kontynuacja nauczania języka obcego w przypadku zmiany klasy/szkoły Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się języka innego niż język, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może: uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.

30 30 Nowy egzamin – nowe Ośrodki Koordynacji Oceniania (OKO) Dyrektorów szkół chętnych do współpracy prosimy o kontakt z Pracownią Organizacji Egzaminów (12) 68-32-156 (12) 68-32-158

31 31 Próbny egzamin z języka obcego w gimnazjum 21 października 2008 roku godzina 9.00 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych 20 października 2008 r. w godzinach 8.00-14.00 zgodnie z zamówieniem złożonym w OKE

32 32 e-learning na platformie MOODLE OKE w Krakowie www.oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

33 33 Wyszukanie e-kursu

34 34 Kurs Egzaminy

35 35 Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego Zastępca Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego Przewodniczący i członkowie Szkolnego Zespołu Nadzorującego Dla kogo przeznaczony jest e-kurs?

36 36 Konto na platformie MOODLE’a

37 37 Struktura i czas trwania e-kursu Moduł I Moduł IIModuł III Moduł IVModuł V 7 października 01 marzec 7 października cz. I. - 01 stycznia cz. II. - 01 lutego Kurs zorganizowany w cyklu tematycznym Materiały kursowe będą dostępne do czasu przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego. Zapraszamy już od dzisiaj!

38 38 Zawartość e-kursu elektroniczne książki (uzupełnienie informacji zawartych w biuletynie): procedury, instrukcje, akty prawne, słownik, wywiad, głosowania, quizy, chat- przestrzeń dla użytkowników kursu, tablica ogłoszeń.

39 39 Podręcznik o dostosowaniu warunków egzaminu

40 40 Materiały kursu można wykorzystać do ćwiczeń z uczniami podczas poszczególnych zajęć edukacyjnych. Kurs podzielony jest na bloki. Kurs Egzaminy

41 41 Kurs Egzaminy (gimnazjum)

42 42 Zarys harmonogramu MOODLE dla nauczycieli 20082009 XXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX Przykładowe zadania w układzie  przedmiotowym  wg umiejętności Obudowa do zadań Przygotowanie nauczycieli i uczniów do egzaminu Refleksje po- egzaminacyjne Kalendarium działań PSZE/WDN Kącik prasowy


Pobierz ppt "1 Konferencja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów październik 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google