Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2015."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2015

2 OPIS EGZAMINU OPIS EGZAMINU  Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września.  Zdający przystępuje do części ustnej i pisemnej egzaminu w swojej szkole macierzystej.

3 OPIS EGZAMINU CD ► Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje 1) obowiązkowo w części ustnej: 1) obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania poziomu), b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu), rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu),

4 OPIS EGZAMINU CD 2) zdaje obowiązkowo w części pisemnej: a) język polski na poziomie podstawowym, a) język polski na poziomie podstawowym, b) matematykę na poziomie podstawowym, b) matematykę na poziomie podstawowym, c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym, na poziomie podstawowym,

5 OPIS EGZAMINU CD 3) zdaje obowiązkowo w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

6 OPIS EGZAMINU CD Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych wcześniej, na dodatkowych wymienionych wcześniej, na poziomie rozszerzonym.

7 OPIS EGZAMINU CD ► Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. z tego samego języka. ► Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części pisemnej albo w części pisemnej i ustnej z tego samego języka. ► Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

8 Warunki zdania egzaminu Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe oraz egzaminów zdawanych w drugim języku nauczania. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe oraz egzaminów zdawanych w drugim języku nauczania. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.

9  Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzaminy te nie zostały mu unieważnione może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej w sierpniu.  Prawo to nie dotyczy osób nieobecnych na egzaminie.  Absolwent, który otrzyma świadectwo, może w kolejnych sesjach egzaminacyjnych zadeklarować podwyższanie wyników oraz nowe przedmioty dodatkowe.  Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do tych egzaminów na zasadach obowiązujących w roku 2015, w kolejnej sesji.

10 Świadectwa dojrzałości ► Termin wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2015 roku: w maju i w czerwcu 2015 roku: 30 czerwca 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

11 Termin dodatkowy  Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu 2015. zdawać egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu 2015.  Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. w terminie dodatkowym.  Dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin ten na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin ten odbywać się będzie w dniach 1 - 17 czerwca 2015 r. odbywać się będzie w dniach 1 - 17 czerwca 2015 r.

12 Egzamin w terminie poprawkowym Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:  nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych,  przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzaminy te nie zostały mu unieważnione  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 2015 r.) złoży do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.  Terminy egzaminów poprawkowych:  ustne 24 -28 sierpnia 2015  pisemne 25 sierpnia 2015.

13 Harmonogram egzaminu maturalnego 2015

14

15 Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów:

16 Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 2014/2015 30 września termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych 30 września termin składania dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 7 lutego ostateczny termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), weryfikacja danych w deklaracjach. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). 4 marca ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych 4 marca ogłoszenie informacji o dodatkowych materiałach pomocniczych na egzaminach 24 kwietnia zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

17 Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 2014/2015 (cd) 4 maja rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego) 4 – 29 maja część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana wg harmonogramów ustalanych w szkołach ustalanych w szkołach 1 – 17 czerwca egzamin maturalny w terminie dodatkowym 30 czerwca rozdanie świadectw dojrzałości do 7 lipca złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego 25 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy 24 – 28 sierpnia ustny egzamin poprawkowy

18 Przed egzaminem:  Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły. zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły.  Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.  Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.  Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl.

19 Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego  O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali według kolejności na liście po okazaniu dokumentu tożsamości, przewodniczący ZN wnosi na salę materiały egzaminacyjne, członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz paski kodowe. po okazaniu dokumentu tożsamości, przewodniczący ZN wnosi na salę materiały egzaminacyjne, członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz paski kodowe.  Zdający część pisemną egzaminu maturalnego ma obowiązek zapoznać się dokładnie z instrukcją, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii).  Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz i zestaw tablic/wzorów. arkusz i zestaw tablic/wzorów.  Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.

20 Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego  Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.  Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  W przypadku konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia zespołu nadzorującego na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, lub wniesienia na salę egzaminacyjną urządzenia telekomunikacyjnego albo elektronicznego nośnika informacji, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

21 Unieważnienie egzaminu. Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: a) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego a) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia n telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia n telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym d) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej d) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej e) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu e) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu

22 Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 1) Absolwenci:  niepełnosprawni,  niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym,  posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,  absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich stanu zdrowia na podstawie odpowiednio: - opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, - na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza przez lekarza - pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej na wniosek nauczyciela lub rodzica

23 Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2) Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów na podstawie: przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów na podstawie:  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza,  wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną

24 Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. ► Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2014 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015 roku. ► Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015 r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. ► Dyrektor szkoły, po wskazaniu przez radę pedagogiczną sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu oraz po uzgodnieniu z dyrektorem OKE informuje zdających na piśmie o przyznanych dostosowaniach. ► Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.

25 Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdują się w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydanym w dniu 30 sierpnia 2014 r.

26 Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego. ► Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok 2015, ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to ‎przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej ‎szkoły.

27 Ważne adresy Ważne adresy ► www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl ► www.oke.waw.pl www.oke.waw.pl ► www.fredro.pl


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google