Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków socjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków socjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków socjalnych

2 Budynki z mieszkaniami socjalnymi są budynkami mieszkalnymi – wymagane właściwe pozwolenie na użytkowanie budynki są oceniane wg kryteriów określonych przez pozwolenie na użytkowanie Budynki mieszalne o wysokości do 4 kondygnacji: –Klasa odporności pożarowej D – co oznacza, że tylko główne elementy konstrukcyjne, stropy i ściany zewnętrzne oraz oddzilające mieszkania od siebie i korytarzy muszą spełniać wymagania klasy odporności ogniowej (odpowiednio R 30, REI 30, EI 30), pozostałe wymagania dotyczą jedynie wykonania z elementów niepalnych lub niezapalnych (dozwolone także uodpornione na działanie ognia drewno)‏ – W budynkach jednokondygnacyjnych dopuszcza się zastosowanie elementów słabo rozprzestrzeniających ogień ( trudnozapalnych)‏ –W budynku do czterech kondygnacji nadziemnych istnieje możliwość stosowania elementów słabo rozprzestrzeniających ogień w ścianach zewnętrznych Zarówno elementy niezapalne jak i trudnozapalne są elementami palnymi

3 Schody i korytarze Schody powinny być wykonane z materiałów niepalnych (klasa odporności ogniowej R30)‏ Minimalna szerokość biegu -120 cm, spocznika 150 cm Klatki schodowe nie muszą być zamykane Schody drewniane są dopuszczalne przy zamknięciu klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 Korytarze o szerokości min. 120cm (do 20 osób) lub 140 cm powinny być obudowane materiałem niepalnym o klasie odporności ogniowej min.EI 15 lub EI 30 (jedna warstwa płyty kartonowo –gipsowej GKF)‏ Szerokość wyjścia z budynku : 90cm – bud. parterowy, 120 cm (90 + 30) bud. wielokondygnacyjny Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego – od wyjścia z mieszkania do wyjścia na zewnątrz przy jednym kierunku – 60m ( w tym do 20 m korytarzem)‏ Przy dwóch lub więcej kierunkach – 100m

4 Pozostałe wymagania techniczne Przy kubaturze > 1000 m3 – wymagany jest główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru – 1 lub dwa hydranty H80 w odległości do 75 m od budynku, Nie są wymagane: hydranty wewnętrzne, gaśnice, oznakowanie obiektu, instalacje sygnalizacji pożaru instalacje gaśnicze, oddymiające itp.

5 Jeżeli ze sposobu użytkowania obiektu (pozwolenia na użytkowanie) wynika, że nie jest to budynek mieszkalny ale np. hotel, schronisko, internat, wymagania wzrastają w sposób zasadniczy np. Najczęściej mamy do czynienia w takich przypadkach z kwalifikacją ZLV Wymagana klasa odporności pożarowej C (odporność ogniowa wymagana dla wszystkich elementów konstrukcyjnych), Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego – 10 m przy jednym kierunku, 30 m przy dwóch lub większej ilości kierunków ewakuacji Wymagane gaśnice Przy powierzchni użytkowej większej niż 200m2 wymagane hydranty wewnętrzne Wymagane oznakowanie ewakuacyjne oraz oświetlenie ewakuacyjne, Wymagany główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu ( V>1000m3) Przy ilości użytkowników większej niż 50 ( w niektórych przypadkach większej ni 200) wymagana instalacja sygnalizacji pożaru, Przy ilości miejsc noclegowych większej niż 200 wymagany dźwiękowy system ostrzegawczy Przy ilości miejsc noclegowych większej niż 50 wymagany dojazd pożarowy

6 Zagrożenie życia ludzi Przy ocenie budynków istniejących określono, że występowanie m.in.. Niżej wymienionych elementów niezgodności z aktualnymi wymaganiami uznawane jest za zagrożenie życia użytkowników : § 12. 1. Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku: 1)szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego, albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych; 2)długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych; 3)występowania w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II albo na drodze ewakuacyjnej: a)okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, względnie wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego, b)okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;

7 5)niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w określony w nich sposób; 6)braku wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku. 2. Właściciel lub zarządca budynku, o którym mowa w ust. 1, powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych. W trakcie prowadzonych lustracji i kontroli w wyniku częstego stwierdzania wykonania obiektów z materiałów palnych i doświadczeń wynikających z pożaru w Kamieniu Pom. stan taki będzie wskazywany Powiatowym Inspektorom Nadzoru Budowlanego jako poważne zagrożenie ale nie stanowiące samo w sobie podstawy do wydania decyzji przez Komendanta Wojewódzkiego PSP

8 Możliwości usunięcia nieprawidłowości w przypadku stwierdzenia warunków zagrożenia życia Określenie wymagań odpowiednich dla kwalifikacji pożarowej budynku (wynika z pozwolenia na użytkowanie) i usunięcie ich wprost Wykonanie ekspertyzy w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymaganych i po uzyskaniu akceptacji Komendanta Wojewódzkiego PSP realizacja ustalonych zabezpieczeń Przy porządkowaniu spraw związanych z pozwoleniem na użytkowanie z uwagi na konieczność spełnienia wymagań związanych z procedurą uzyskania pozwolenia należy zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa pożarowego.

9 Wymagania organizacyjne najczęściej nie przestrzegane w obiektach socjalnych Zakaz składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczania przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości. Zakaz składowania materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach, Zakaz zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, Zakaz lokalizowania elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno – budowlanych, Za spełnienie tych wymagań odpowiadają właściciel obiektu jak i użytkownik, który jest odpowiedzialny w zakresie przez siebie zawinionym. W trakcie prowadzonych lustracji były one przedmiotem wskazań i pouczeń ( najczęściej dla lokatorów). W toku dalszych postępowań będą egzekwowane także poprzez bezpośrednie karanie sprawców – rozważany z uwagi na agresywność lokatorów udział Policji

10 Możliwości poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej nie zawsze są bardzo drogie Uodpornienie elementów drewnianych na działanie ognia: Większość impregnatów zabezpiecza drewno przy zużyciu co najmniej 200g/m2 powierzchni materiały tupu „ –Elementy drewniane o grubości co najmniej 20 mm, –Sklejkę o grubości co najmniej 9 mm Lakier Uniepal Drew op. 1 l – 62, 72 pln – 5 m2 zabezpieczonej powierzchni; op 12 l 58.63 pln netto za litr Fobos M-4 – 25 kg – 150 pln, Impregnat Polchron Drew – 5l -10.25 pln, Ogniochron – 20 kg -76 pln Środki dobiera się w zależności od zabezpieczanego elementu uwzględniając warunki określone w aprobatach

11 Pokrycia dachowe System Fire Smart (papa) pozwala spełnić wymagania nierozprzestrzeniania ognia (BROOF t1)

12 Obudowy elementów palnych w tym szczególnie dróg ewakuacji Płyta kartonowo – gipsowa NIDA GIPS – 8,89 pln/m2 (grubość 12.5 mm; 19.46 pln/m2 -grubość 18 mm)‏ Płyta kartonowo – gipsowa Fireboard – cena cena w zależności od grubości ( odporności na ogień) 10.50 – 66.50 pln/m2)‏

13 Inne zabezpieczenia stosunkowo tanie zabezpieczenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowania możliwe do stosowania np. Jako elementy rozwiązań zastępczych Detektory domowe tlenku węgla – 149 pln, Detektory domowe gazu ziemnego lub propan – butan – 149 pln Detektory domowe tlenku węgla i gazu ziemnego lub propan butan – 189 pln Autonomiczne czujki dymu (urządzenie wykrywające pożar) - prezentacja

14 Dotychczasowe działania Czynności prowadzone na polecenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do środy ( 21 IV): lustracji i kontrolom poddano 152 obiektów w tym m.in.: - budynki socjalne - 117, - domy dziecka – 5, - DPS -9, - noclegownie i schroniska – 12, - różnego rodzaju ośrodki wsparcia – 5, - środowiskowe domy samopomocy – 3,

15 Nieprawidłowości W odniesieniu do 9 obiektów przyjęto działania dla wyłączenia obiektu z użytkowania włącznie: (noclegownie w Tucholi, Kowalewie, Brodnicy, Wąbrzeźnie, Nowem; Schronisko dla bezdomnych im św. Alberta Grudziądz,hotel (bud socjalny) w Chełmży, budynki socjalne Juncewo i Gącz (Pow Żnin), W odniesieniu do 30 obiektów przeprowadzone zostaną czynności kontrolno - rozpoznawcze, na podstawie których wydane zostaną odpowiednie decyzje w celu usunięcia elementów zagrożenia życia lub wyłączenia obiektów z użytkowania, W 9 przypadkach wydano lub w ciągu najbliższych dni zostaną decyzje zawierające nakazy usunięcia warunków zagrożenia życia Wszystkie działania prowadzone są w ścisłej współpracy z PINB, którzy decyzje mogą wydawać w szerszym niż PSP zakresie nie tylko dotyczącym warunków stwarzających zagrożenie życia.

16 Najczęściej spotykane nieprawidłowości Palne elementy konstrukcji obiektów, Palne elementy obudowy dróg ewakuacji, Przekroczone dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych, Zawężenia klatek schodowych (spoczniki i biegi), Zły stan instalacji - w tym najczęściej dewastacja i uszkodzenia, Zastawione materiałami palnymi i zawężone drogi ewakuacji - korytarze.

17 Ilość zidentyfikowanych obiektów Budynki socjalne ( więcej niż 50 % mieszkań socjalnych) – 173, Budynki zawierające mieszkania socjalne – 539, DPS-y – 49, Domy dziecka 44, Noclegownie i schroniska 30

18 Skala problemu W dotychczas przeprowadzonych 152 czynnościach mieliśmy zastrzeżenia do 48 obiektów ( 31.5%). W odniesieniu do 9 były to zastrzeżenia znaczące (6%), W tym w 18 stwierdziliśmy elementy zagrożenia życia (12%)‏ Lustracji dokonaliśmy już w większości obiektów, których przewidywany stan można określić jako nieodpowiedni, W pozostałych można spodziewać się sytuacji „lepszej”

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków socjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google