Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki działalności spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego w 2007 roku Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki działalności spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego w 2007 roku Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki działalności spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego w 2007 roku Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. (100%) Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. (JUWIKO sp. z o.o.) (100%) DAWG sp. z o.o. (100%) WARR S.A. (95,86%) ARLEG S.A. (63,96%) KARR S.A. (95,56%) DFG Sp z o.o. (30,25%) PLW S.A. (22,99%) Hala Ludowa Sp z o.o. (34,85%) DOL – EKO S.A. (20,87%) AGROREG S.A. (0,13%) KGHM LETIA S.A. (5%) Spółki z Udziałem Województwa Dolnośląskiego DCM DOLMED S.A. (98,21%)

3 Zaangażowanie kapitałowe Województwa Dolnośląskiego w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2007 roku Lp.Nazwa spółkiKapitał zakładowy [zł] Udział Województwa Dolnośląskiego na 31.12.2007 roku [w zł][w %] 1ARR AGROREG S.A.8 268 300,0011 000,000,13 2ARR ARLEG S.A.1 304 100,00834 100,0063,96 3Dol-Eko Org.Odzysku S.A.2 396 000,00500 000,0020,87 4DAWG sp. z o.o.1 000 000,00 100,00 5DFG sp. z o.o.8 300 500,002 511 000,0030,25 6DCM DOLMED S.A.16 347 475,0016 055 075,0098,21 7DCR sp z o.o.9 436 500,00 100,00 8KARR S.A.3 155 800,003 015 800,0095,56 9KGHM Letia LPT S.A.20 000 000,001 000 000,005,00 10PL Wrocław S.A.127 669 000,0029 350 500,0022,99 11 Sanatoria Doln.ośląskie Sp. z o.o. (Juwiko sp. z o.o.) 1 734 000,00 100,00 12WARR S.A.16 897 200,0016 197 200,0095,86 13WP Hala Ludowa sp. z o.o.29 113 000,0010 147 000,0034,85 Razem:245 621 875,0091 792 175,00-

4 Wyniki działalności spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego w roku obrotowym 2007 Lp.Nazwa spółki Pozycje kształtujące wynik finansowy [zł] Należności Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zysk / Strata przypadająca na udziały/akcje Woj. Dolnośląskiego Przychody ogółemKoszty ogółem Wynik finansowy brutto Podatek doch. i inne obow. obciążenia Wynik finansowy netto 1 ARR Agroreg S.A. 3 587 987,123 009 039,16578 947,9693 782,00485 165,96407 706,4432 944 098,98645,46 2 ARR Arleg S.A. 2 427 812,952 413 084,4314 728,520,0014 728,52247 242,37682 138,679 420,33 3 Dol-Eko Org.Odzysku S.A. 3 022 891,952 429 770,58593 121,37112 976,00480 145,371 607 578,38882 712,97100 197,28 4 DAWG sp. z o.o. 41 343,0699 132,30-57 789,240,00-57 789,245 965,0061 373,95-57 789,24 5 DFG sp. z o.o. 1 023 581,15765 445,85258 135,3035 699,00222 436,305 670,0013 891 730,2267 289,63 6 DCM DOLMED S.A. 17 916 607,9216 399 594,661 517 013,26460 843,201 056 170,061 135 036,912 190 392,181 037 278,82 7 DCR sp z o.o. 18 827 371,2618 385 411,65441 959,61115 845,00326 114,611 555 212,973 924 537,37326 114,61 8 KARR S.A. 2 564 788,512 542 414,9422 373,570,0022 373,57382 961,943 327 437,9221 381,02 9 KGHM Letia LPT S.A. -------- 10 PL Wrocław S.A. 83 198 014,8472 526 260,5510 671 754,292 249 394,008 422 360,2917 995 583,2019 306 590,891 936 260,84 11 Sanatoria Doln. Sp. z o.o. (Juwiko sp. z o.o.) 6 478 830,606 425 985,7652 844,8413 472,0039 372,84476 082,08714 969,7139 372,84 12 WARR S.A. 8 242 332,727 909 701,18332 631,5474 699,93257 931,61895 465,05810 544,99247 246,28 13 WP Hala Ludowa sp. z o.o. 7 679 470,209 618 232,65-1 938 762,450,00-1 938 762,45820 050,028 658 972,77-675 733,27 Razem:155 011 032,28142 524 073,7112 486 958,573 156 711,139 330 247,4425 534 554,3687 395 500,623 051 684,60

5 Wyniki działalności spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego w roku obrotowym 2007 Nazwa spółki Rentowność brutto sprzedaży [%] Rentowność netto sprzedaży [%] Stopa zwrotu z kapitału własnego [%] Stopa zwrotu z aktywów [%] Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik szybkiej płynności Wskaźnik rotacji należności [w dniach] Wskaźnik rotacji zobowiązań [w dniach] Złota reguła bilansowa Wskaźnik pokrycia zadłużenia aktywami ogółem [%] Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym [%] 123456789101112 ARR Agroreg S.A.31,5726,465,991,220,64 7113710,3179,60390,29 ARR Arleg S.A.1,67 1,100,8117,90 129272,0827,0337,05 Dol-Eko Org.Odzysku S.A.20,1316,2919,0714,404,023,621915650,3524,4832,41 DAWG sp. z o.o.--- -6,02-5,7077,85 --- 24,345,345,64 DFG sp. z o.o.180,13155,222,501,09519,00 17936,1356,38129,27 DCM DOLMED S.A.8,646,026,135,444,394,1717121,2110,9712,32 DCR sp z o.o.2,401,773,232,522,492,3935301,3422,0628,30 KARR S.A.1,48 0,460,301,23 19121,0735,5855,22 KGHM Letia LPT S.A.----------- PL Wrocław S.A.13,1710,396,966,104,454,3636141,1312,4414,21 Sanatoria Doln. Sp. z o.o. (Juwiko sp. z o.o.) 0,830,611,861,321,010,912880,9428,9440,72 WARR S.A.4,263,311,421,358,87 59221,285,115,38 WP Hala Ludowa sp. z o.o.-38,86 -8,66-5,352,65 15270,9638,1661,71

6 Jednoosobowe Spółki Województwa Dolnośląskiego

7 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (100%) Kapitał Zakładowy 1.000.000 zł Misją Spółki jest wspieranie rozwoju sfery gospodarczej, promocja regionu i koordynacja działań podmiotów z udziałem Województwa Dolnośląskiego – ze szczególnym uwzględnieniem instytucji otoczenia biznesu, promowania dolnośląskich przedsiębiorstw i ich produktów oraz usług na rynkach zagranicznych, jak też pozyskiwanie, wspieranie inwestorów w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej w celu realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

8 Regionalne Centrum Promocji Regionu Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Obszary działalności Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. Centrum Projektów Europejskich

9 Regionalne Centrum Promocji Regionu  Opracowywanie we współpracy z UMWD wspólnych projektów promocyjnych z wykorzystaniem środków zewnętrznych  Organizacja eventów i imprez okolicznościowych dla jednostek samorządu terytorialnego  Udział i współorganizacja targów krajowych i międzynarodowych  Dbałość o jednolity i profesjonalny wizerunek regionu w oparciu o System Identyfikacji Wizualnej  Koordynacja promocji gospodarczej i inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku  Promocja Produktów Regionalnych i Lokalnych  Promocja w Zakresie Osiągnięć Nauki  Promocja Sektora Turystycznego, Uzdrowiskowo i Sanatoryjnego Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

10 Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu  Aktywne działania nakierowane na pozyskiwanie inwestorów dla Dolnego Śląska  Prowadzenie bazy ofert firm krajowych i zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem na Dolnym Śląsku oraz bazy ofert inwestycyjnych w regionie  Analiza potencjału inwestycyjnego, w tym bieżące analizy w zakresie pozycji konkurencyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych subregionów  Wspieranie i Kompleksowa Obsługa Inwestorów w oparciu o współpracę z PAIiIZ  Inicjowanie i wspieranie działań proinwestycyjnych na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej  Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, jednostkami kultury, nauki i trzeciego sektora w zakresie wspólnych działań na rzecz promocji potencjału inwestycyjnego regionu  Współpraca z podmiotami z udziałem Województwa Dolnośląskiego  Współpraca z międzynarodowymi Agencjami RR, Izbami Gospodarczymi i Agendami Unii Europejskiej  Organizacja misji gospodarczych, wizyt studyjnych i partnerskich, udział w targach krajowych i międzynarodowych oraz pomoc w organizacji i udziału dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego z terenu Dolnego Śląska Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

11 Centrum Projektów Europejskich  doradztwo w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej  doradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla przedsiębiorców i JST  Projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców i JST, ale również akcje informacyjne, sesje, seminaria, konferencje upowszechniające wiedzę na temat dostępności funduszy UE  Zewnętrzne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE  Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń, a także promocji regionu Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

12 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych  Jednostka doradcza, wspierająca opracowaniami studialnymi jednostki samorządu terytorialnego, instytucje gospodarcze, edukacyjne, badawczo – rozwojowe w budowaniu optymalnych strategii rozwojowych oraz programowaniu długofalowych działań, które kreują przyszłość Dolnego Śląska,  Zaplecze oraz opracowania DCSR mają umożliwić wykorzystanie potencjału naukowego ośrodka wrocławskiego w celu utworzenia warunków do optymalnego podejmowania decyzji strategicznych w regionie,  DCSR ma za zadanie monitorowanie wdrażaniaStrategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Strategii Innowacji, a także wnioskować o jej modyfikację lub aktualizację, prognozować skutki podejmowanych działań strategicznych, współtworzyć strategie branżowe, subregionalne i mikroregionalne. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

13 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. (100%) Kapitał Zakładowy 9.436.500 zł Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Woj. Dolnośląskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedmiot Działalności:  Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego schorzeń narządów ruchu (rehabilitacyjne, reumatoidalne i ortopedyczne)  Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych

14 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji sp. z o.o.

15 Plany i Zamierzenia Zaspokajanie Potrzeb Mieszkańców Woj. Dol. w Zakresie Promocji i Ochrony Zdrowia Rozszerzenie zakresu świadczonych usług w ramach ubezpieczeń prywatnych znanych firm ubezpieczeniowych. W celu podniesienia jakości, standardu i zakresu świadczonych usług planowane są dalsze inwestycje w zakresie modernizacji bazy lokalowej i medycznej. Utworzenie nowego oddziału rehabilitacyjnego na 70 łóżek. Przewidywany koszt inwestycji na poziomie 1,2 mln. zł.

16 Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. (JUWIKO Sp. z o.o.) (100%) Kapitał Zakładowy 1.734.000 zł Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Woj. Dolnośląskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedmiot Działalności:  Świadczenia usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki, leczenia gruźlicy i chorób płucnych oraz opieki paliatywnej

17 JUWIKO Sp. z o.o.

18 Plany i Zamierzenia Organizacja i budowa zintegrowanego sanatoryjno – uzdrowiskowego systemu opieki zdrowotnej w oparciu o istniejącą bazę szpitalno uzdrowiskową m.in. o: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Dusznikach Zdroju Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Szczawnie Zdroju s.p.z.o.z. z siedzibą w Szczawnie Zdroju Zespół Rehabilitacyjny dla Dzieci ‘’Czermna – Bukowina” w Kudowie Zdroju z siedzibą w Kudowie Zdroju Pierwszy etap to przejęcie przez Spółkę działalności medycznej po likwidowanych w/w ZOZ – ach z dniem 1lipca 2008 roku (zgodnie z decyzją podjętą przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku).

19 Spółki z większościowym udziałem Województwa Dolnośląskiego

20 Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. (98,21%) Kapitał Zakładowy 16.347.475 zł Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Woj. Dolnośląskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedmiot Działalności:  Świadczenia medyczne ambulatoryjne i diagnostyczne  Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych

21 Dolnośląskie Centrum Medyczne „Dolmed” SA

22 Plany i Zamierzenia Organizacja i budowa zintegrowanego systemu ambulatoryjnej, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, ukierunkowanego na wysoką jakość świadczeń dla pacjentów. Przystąpienie do spółki Gminy Wrocław aportem rzeczowym w postaci nieruchomości oraz planowane przystąpienie do spółki Gminy Miękinia aportem w postaci gminnego zakładu opieki zdrowotnej. Połączenie bazy kadrowej i materialnej jednostek pozwoli na jej efektywniejsze wykorzystanie. W związku z planowanym rozszerzeniem zakresu świadczonych usług medycznych strategia inwestycyjna Spółki przewiduje do roku 2012 rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Legnickiej 40. Koszty tej inwestycji szacowane są na kwotę 55,5 mln zł, które zamierza się pozyskać m.in. poprzez wprowadzenie Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. Zaspokajanie Potrzeb Mieszkańców Woj. Dol. w Zakresie Promocji i Ochrony Zdrowia

23 WARR S.A. (95,86%) Kapitał Zakładowy 16.897.200 zł Wspieranie samorządów lokalnych i podmiotów gospodarczych w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego regionu Przedmiot Działalności:  Regionalna Instytucja Finansująca  Zespół targowo - wystawienniczy  Obsługa inwestorów zagranicznych  Realizacja projektu Odra 2006  Inwestorstwo zastępcze  Usługi szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców i samorządów

24 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

25 ARLEG S.A. (63,96%) Kapitał Zakładowy 1.304.100 zł Wspieranie Działań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego w Regionie Zadania realizowane w roku 2007:  Usługi doradcze na rzecz jednostek samorządu terytorialnego  Usługi doradcze na rzecz sektora MSP  Usługi doradcze świadczone w ramach Punktu Konsultacyjnego  Realizacja programów na rzecz aktywnej walki z bezrobociem i promowania przedsiębiorczości poprzez organizację szkoleń i doradztwa zawodowego

26 Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” sp. z o.o.

27 KARR S.A. (95,56%) Kapitał Zakładowy 3.155.800 zł Podnoszenie Konkurencyjności Małych i Średnich Firm w Regionie Przedmiot Działalności  Usługi szkoleniowe i doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw  Usługi finansowe – Fundusz Pożyczkowy  Aktywizacja bezrobotnych  Działalność wystawiennicza i promocyjna na rzecz przedsiębiorców i samorządów

28 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

29 Spółki z mniejszościowym udziałem Województwa Dolnośląskiego

30 Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. (0,13%) Kapitał Zakładowy 8.268.300 zł Podnoszenie Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Regionie Priorytetowe zadania realizowane w roku 2007:  Wspieranie MŚP poprzez świadczenie usług doradczych i szkoleniowych;  projekt pn. „Noworudzki Park Przemysłowy” – realizowany od roku 2004. W roku 2007 w ramach projektu zrealizowano zadania o wartości 18,2 mln. zł.: zakończono budowę hali przemysłowej o pow. 4.900 m 2 oraz modernizację obiektu na cele konferencyjne;  Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy o kapitale 9,5 mln. zł. – w roku 2007 podpisano 125 umów pożyczkowych na kwotę 5,7 mln. zł.

31 Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S. A.

32 Zgorzelec Lubań Lwówek Śl. Kamienna Góra Jelenia Góra Polkowice Lubiń Góra Wołów Trzebnica Milicz Oleśnica Oława Kłodzko Ząbkowice Śl. Złotoryja Wałbrzych Świdnica Środa Śl. Strzelin Dzierżoniów WROCŁAW Legnica Jawor Obszar oddziaływania KARR Głogów Obszar oddziaływania ARLEG Obszar oddziaływania WARR ( bez RIF) Obszar o znikomym oddziaływaniu ARR Obszar oddziaływania DARR Obszar oddziaływania AGROREG Bolesławiec Obszary Oddziaływania ARR

33 Plany i Zamierzenia Województwa w stosunku do ARR ARR mają być silnymi ośrodkami regionalnymi aktywnie wspierającymi :  rozwój istniejących i powstawanie nowych przedsiębiorstw  pobudzanie konkurencyjności i innowacyjności MŚP  przygotowanie regionu dolnośląskiego w obszarze swojej aktywności do EURO 2012 poprzez: Tworzenie i zarządzanie Siecią: Inkubatorów Przedsiębiorczości Punktów Konsultacyjnych Centrów Doradztwa Zawodowego Tworzenie klastrów branżowych : w tym turystycznych, budowlanych itp. stanowiących podstawę do powstawania np. konsorcjów realizujących zadania m.in. w ramach Euro 2012 w oparciu o firmy inkubowane w sieci oraz istniejące w otoczeniu Realizację projektów ( w tym dla MŚP) pozyskujących środki unijne

34 Docelowe Obszary Oddziaływania ARR Zgorzelec Bolesławiec Lubań Lwówek Śl. Kamienna Góra Jelenia Góra Polkowice Lubin Góra Wołów Trzebnica Milicz Oleśnica Oława Kłodzko Ząbkowice Śl. Złotoryja Wałbrzych Świdnica Środa Śl. Strzelin Dzierżoniów WROCŁAW Legnica Jawor Obszar oddziaływania KARR Głogów Obszar oddziaływania ARLEG Obszar oddziaływania WARR Obszar oddziaływania DARR Obszar oddziaływania AGROREG Inkubatory i punkty konsultacyjne

35 Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. (30,25%) Kapitał Zakładowy 8.300.500 zł Wspieranie Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez ułatwianie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania Przedmiot Działalności  Poręczenia finansowe – w roku 2007 Spółka dysponowała kapitałem poręczeniowym o wartości 17,1 mln. zł.  Doradztwo inwestycyjne

36 Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o.

37 Plany i Zamierzenia Przebudowa istniejącej sieci niezależnie od siebie funkcjonujących funduszy poręczeniowych w regionie, w system wspierania przedsiębiorczości, poprzez konsolidację i wzmocnienie kapitałowe Docelowy model: rozwinięta sieć dystrybucji obejmująca obszar całego Województwa, spójna strategia i zunifikowane procedury - pozwoli to na zwiększenie kapitału, dostępności dla przedsiębiorców i efektywności działania oraz przyczyni się do obniżki kosztów. Zwiększenie potencjału kapitałowego planowane jest również w związku z planowanym aplikowaniem Spółki do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu 1, Działania 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MSP” Wspieranie Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

38 Port Lotniczy Wrocław S.A. (22,99%) Kapitał Zakładowy 127.669.000 zł Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Województwa Dolnośląskiego w zakresie transportu lotniczego Przedmiot Działalności:  Obsługa transportu lotniczego

39 Port Lotniczy Wrocław S. A.

40 Plany i Zamierzenia W roku 2007 Spółka realizowała zadania inwestycyjne wynikające z Planu Generalnego dla Lotniska Wrocław – Strachowice o wartości 39,5 mln. zł. Zadania przewidziane do realizacji na rok 2008 opiewają na 100.850 mln. zł., a łączna kwota nakładów inwestycyjnych na lata 2008-2013 to 625.150 mln. zł., z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ok. 130 mln. zł., a pozostała część powinna zostać pokryta ze środków własnych Spółki pozyskanych z zysków własnych Spółki oraz m.in. poprzez podniesienia kapitału zakładowego dokonywane przez akcjonariuszy i długoterminowe finansowe o charakterze dłużnym. Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 przewiduje przeznaczenie środków w kwocie 35 mln. zł. na podniesienie kapitału zakładowego w latach 2009-2010. Identyczna kwota widnieje w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Wrocław. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze przewiduje wnoszenie wkładów finansowych na poziomie, który przy uwzględnieniu dokapitalizowania dokonywanego przez pozostałych dwóch akcjonariuszy pozwoli im na utrzymanie udziału w kapitale zakładowym na poziomie 25%.

41 Zaspokajanie Potrzeb Mieszkańców Województwa Dolnośląskiego w Zakresie Transportu Lotniczego Obecnie Jutro

42 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp z o.o. (34,85%) Kapitał Zakładowy 29.113.000 zł Organizacja Targów, Wystaw, Kongresów i Imprez Masowych Przedmiot Działalności:  Organizacja targów, wystaw, kongresów  Organizacja masowych imprez sportowych i muzycznych

43 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o.

44 Plany i Zamierzenia Zaspokajanie Potrzeb Mieszkańców Województwa Dolnośląskiego w Zakresie Organizacji Kongresów i Imprez Masowych Stworzenie Nowoczesnego Wielofunkcyjnego Centrum Kongresowo Wystawienniczego Organizacja kongresów, imprez masowych, targów o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym Remont i modernizacja obiektów oraz zagospodarowanie terenów przyległych przy aktywnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych – projekty Spółki zostały wpisane na listy indykatywne projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Rewitalizacja Hali Stulecia – zabytku UNESCO we Wrocławiu wraz z terenem przyległym, wartość projektu to 21,6 mln. euro) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego (Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu - wartość projektu to 78,4 mln. zł.) Przewidywany łączny koszt inwestycji do 2011 roku to ok. 199,6 mln. zł.

45 DOL – EKO Organizacja Odzysku S.A. (20,87%) Kapitał Zakładowy 2.396.000 zł Zapewnienie Bezpieczeństwa Ekologicznego Społeczeństwa i Gospodarki oraz Propagowanie Wiedzy Ekologicznej Zadania realizowane w roku 2007:  Organizowanie, zarządzanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów  Edukacja ekologiczna

46 Dol – Eko Organizacja Odzysku S. A.

47 Plany i Zamierzenia Zapewnienie Bezpieczeństwa Ekologicznego Społeczeństwa i Gospodarki oraz Propagowanie Wiedzy Ekologicznej  Rozszerzenie oferty o świadczenie kompleksowej obsługi klienta w zakresie całej gospodarki odpadami, w oparciu m. in.: o usługi logistyczne - związane z transportem i konfekcjonowaniem odpadów, a także ich sortowaniem, selektywną zbiórką oraz wstępnym przetwarzaniem,  Pozyskanie do stałej współpracy gmin z terenu Dolnego Śląska,  Wyspecjalizowanie profilu działalności na wybrany strumień odpadów

48 Dziękujemy za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Wyniki działalności spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego w 2007 roku Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google