Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu nakielskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu nakielskiego."— Zapis prezentacji:

1 Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu nakielskiego

2 Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią WYNIKI PRACY PIONUPREWENCJI

3 Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią Miernik nr 1 został osiągnięty Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią ZPIDzielnicowi Inni policjanci prewencji Policjanci służby kryminalnej Służby ponad normatywne Razem Ilość wykonanych służb 5436,183224,62466,37371,875,259504,29

4 Liczba przeprowadzonych interwencji przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią w 2012 roku interwencjepotwierdzoneniepotwierdzone domowe189943 inne6134546 publiczne1300178 RAZEM9333767 Ilość przejechanych kilometrów 523 540

5 Liczba popełnianych wykroczeń zaistniałych na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią Ilość popełnionych wykroczeń 1819 ukarano mandatami karnymi kredytowanymi 263 skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego 150

6 Ilość osób osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią Ilość osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób ZatrzymanychIlość cel Ilość miejsc dla zatrzymanych do sprawy doprowadzenie do Zakładu Karnego do wytrzeźwienia 28811929636

7 MIERNIK NR 4 – CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE Monitorowany jest czas podjęcia czynności służbowych przez Policję od chwili przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do momentu przybycia na miejsce skierowanych tam policjantów. Wartością miernika jest podjęcie interwencji w czasie do 11 minut na terenie miejskim i 17 minut na terenie wiejskim.

8 Czas reakcji na zdarzenie osiągnięte prze Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią TEREN WIEJSKITEREN MIEJSKI 15,09 min9,18 min

9 Obsada stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią Komisariat Policji w Szubinie FunkcjonariuszePracownik cywilny Funkcjonariusze 625 Ilość przyjętych zgłoszeń 98896502

10 Miernik nr 3. Liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nadzór nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią sprawują głównie policjanci Zespołu Ruchu Drogowego. Policjanci biorą udział w wielu planowanych działaniach na drogach powiatu nakielskiego: Prędkość i alkohol - zero tolerancji dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego Niechroniony uczestnik ruchu drogowego Bus Truck Narkotyki Bezpieczna droga Bezpieczny weekend Pieszy a wykroczenia w ruchu drogowym Trzeźwy poranek

11 Realizacja zadań profilaktycznych na drodze krajowej nr 5, która przebiega przez powiat nakielski i żniński funkcjonariusze z dwóch sąsiadujących ze sobą jednostek przeprowadzili działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. na głównych ulicach Nakła prowadzone były działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszym

12 Zestawienie ilości zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie powiatu nakielskiego z uwzględnieniem liczby osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych

13 TABELA Z ZAKRESU ROZPOZNANIA I PROFILAKTYCZNEJ PRACY POLICJI NA RZECZ NIELETNICH Wyszczególnienieliczba Wnioski, zawiadomienia, interwencje skierowane do instytucji i organizacji Ogółem: (suma poz. 1-5) 110 Z tego do:Sądów rodzinnych 92 Szkół i innych placówek oświaty i wychowania 11 Służby zdrowia i opieki społecznej 2 Poradni wszelkich typów 0 Innych instytucji i organizacji 5 Ujawnieni nieletni:pod wpływem narkotyków 11 pod wpływem alkoholu 17 członkowie subkultur młodzieżowych 0 uciekinierzy z:domów rodzinnych 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych 84 schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych 5 prostytuujący się: dziewczęta 0 chłopcy 0 Spotkania z młodzieżą 407 Spotkania z pedagogami 492

14 Procentowa ilość czynów nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych Ilość czynów popełnionych przez nieletnich Ogólna ilość przestępstw stwierdzonych % udział nieletnich w ogólnej ilości przestępstw 200813619666,92 % 200919122178,6 % 20104222403 17,6 % 2011 396360311 % 2012 19329956,4 %

15 V Nakielska Konferencja Powiatowa w Pieczyskach „Innowacje w obszarze pomocy rodzinie w zakresie uzależnień i przemocy”

16 Konferencja obejmowała zakres tematyczny: „Dialog motywujący w pracy z młodzieżą „Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych i sposoby przeciwdziałania” „Postępowanie instytucji w przypadku ujawnienia przemocy w rodzinie w świetle nowych przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” „Dziecko w rodzinie alkoholowej” -

17 Działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze w ramach programu STOP-bezpiecznie na drodze

18 W ramach tego programu przy współpracy ze starostwem powiatowym rozdane zostały kamizelek odblaskowych niechronionym uczestnikom ruchu drogowego

19 Działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze w ramach programu STOP-bezpiecznie na drodze

20 Elementy odblaskowe zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią rozdane zostały w rejonach szkół podstawowych w gminie Nakło wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i pełnomocnikiem Burmistrza do spraw przeciwdziałania uzależnieniom

21 Funkcjonariusze Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej wspólnie z dzielnicowymi prowadzą działania profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Podczas spotkań omawiane są zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci podczas zabawy i spędzania czasu wolnego. Młodzieży starszej przedstawiane są zagrożenia wynikające z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi, alkoholem, a także omawiana jest problematyka odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne. w 2012 roku przeprowadzono: - 407 spotkań z dziećmi i młodzieżą, - 6 spotkań z rodzicami, - 492 spotkania z pedagogami i dyrektorami szkół.

22 Działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa Działania pod kryptonimem „Andrzejki” realizowane przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią oraz Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią przyniosły skutek w postaci wystąpienia z wnioskami o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu w kilku placówkach handlowych na terenie miast Nakło nad Notecią

23 Podjęte działania przyniosły pozytywny odzew w społeczeństwie a do lokalu na dyskoteki wpuszczane są osoby wyłącznie pełnoletnie

24 W miesiącu kwietniu 2012 roku zorganizowany został VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień dla uczniów klas I – III gimnazjum z terenu powiatu nakielskiego. W miesiącu maju 2012 roku przeprowadzony został IX Powiatowy Przegląd Teatrzyków szkolnych szkół podstawowych pod hasłem ”Zażywasz – przegrywasz”.

25 Głównym cele konkursu to jest promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej, pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych.

26 Nagrody dla dzieci i młodzieży biorącej udział w w/w konkursach ufundowane zostały przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle, Szubinie i Kcyni

27 Spotkania środowiskowe prowadzone przez dzielnicowych - spotkania z sołtysami – 168, - spotkania z samorządami mieszkańców – 32, - spotkania z właścicielami, pracownikami firm i przedsiębiorstw – 211, - spotkania z pracownikami MGOPS – 260, - spotkania z kuratorami sądowymi – 70, - spotkania z księżmi – 25, - spotkania z zarządami działek rekreacyjnych – 0, - spotkania i działania ze strażami rybackimi – 22, - spotkania i wspólne działania ze strażą leśną - 33

28 Służba zewnętrzna o charakterze prewencyjnym z podmiotami poza-policyjnymi W 2012 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią realizowali czynności z podmiotami poza policyjnymi takimi jak: Straże Miejskie i Gminna Inspekcja Transportu Drogowego Straż Leśna Straż Rybacka Powiatowa Inspekcja Sanitarna Starostwem Powiatowym

29 W 2012 roku policjanci pionu prewencji zabezpieczali szereg imprez sportowych tj. EURO 2012,, rozrywkowych, targów w Minikowie uroczystości państwowych, brali udział w festynach, spotkaniach środowiskowych umacniając więź z lokalna społecznością.

30 Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią WYNIKI PRACY PIONU KRYMINALNEGO

31 PRIORYTET IV MIERNIK 7 BIEŻĄCA WYKRYWALNOŚĆ WYBRANYCH 7 RODZAJÓW PRZESTĘPSTW POSPOLITYCH (z wyłączeniem wykrytych po podjęciu z umorzenia ) (kradzieże mienia, w tym samochodów, kradzież z włamaniem, bójki lub pobicia przestępstwa rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu oraz uszkodzenie mienia) WARTOŚĆ OCZEKIWANA – 34,5%

32 WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ WYKRYWALNOŚCI 7 WYBRANYCH KATEGORII PRZESTĘPSTW POSPOLITYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI

33 PRIORYTET IV MIERNIK MONIOROWANY W 2012 ROKU WYKRYWALNOŚĆ WYBRANYCH 7 RODZAJÓW PRZESTĘPSTW POSPOLITYCH (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia ) (kradzieże mienia, w tym samochodów, kradzież z włamaniem, bójki lub pobicia przestępstwa rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu oraz uszkodzenie mienia) WARTOŚĆ OCZEKIWANA – 40,2%

34 WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI 7 WYBRANYCH KATEGORII PRZESTĘPSTW POSPOLITYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI

35 PRIORYTET LOKALNY II MIERNIK II ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻY SAMOCHODÓW W 2012 ROKU WARTOŚĆ OCZEKIWANA – 25%

36 Priorytetu tego w KPP w Nakle nad Notecią również nie zdołano zrealizować. Wykrywalność przestępczości w tej kategorii ukształtowała się w powiecie zaledwie na poziomie 15,2%. Wpływ na to jednak miały m. in. następujące czynniki: - spośród ogółem ustalonych sprawców 11 kradzieży pojazdów, jeden był niepoczytalny; - jedna ze stwierdzonych w 2012 roku kradzieży, której sprawcę ustalono, dotyczyła czynu popełnionego na terenie powiatu bydgoskiego; - przeciwko ustalonym sprawcom 4 kradzieży pojazdów akt oskarżenia do Sądu zostanie skierowany w 2013 roku (gdyż sprawców tych ustalono w ostatnim kwartale i nie zdołano zakończyć postępowania do końca 2012 roku).

37 Jak przedstawiało się zagrożenie tego rodzaju przestępczością oraz jak wyglądała wykrywalność rzeczywista w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne i jednostki podległe KPP w Nakle nad Notecią ukazuje tabela: JednostkaIlo ść czynów stwierdzonych Ilo ść czynów wykrytych Wska ź nik % wykrywalno ś ci KPP w Nakle nad Noteci ą 18527,7 KP Szubin1100,0 KP Kcynia300,0 PP Mrocza100,0 PP Sadki100,0 POWIAT33515,2

38 PRIORYTET LOKALNY II MIERNIK III UMORZENIA Z BRAKU ZNAMION PRZESTĘPSTWA Z WYŁĄCZENIEM SYMBOLU 22 W KOLUMNIE IX Stp. 2. tj. z braku znamion czynu zabronionego, po wykonaniu czynności w trybie art. 308 lub 17 § 2 k. p. k., bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania w 2012 roku WARTOŚĆ OCZEKIWANA – 12 %

39 Tego miernika nie zdołano zrealizować z uwagi na dużą ilość postępowań, które musiała przeprowadzić KPP w Nakle nad Notecią i jednostki podległe: - z art. 231 kk w związku z zawiadomieniami od osadzonych z ZK Potulice (nie znalazły one potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym, lecz generowały konieczność zbadania ich w drodze postępowania przygotowawczego, ponieważ na postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia ww. się zażalali); - z art. 151 i 155 kk (tzw. nagłych zgonów) gdzie aby wyjaśnić okoliczności śmierci niezbędne było również przeprowadzenie postępowania; - z art. 209 kk, ponieważ nie zdołano w trakcie czynności sprawdzających w tych sprawach zebrać wystarczającego materiału, który pozwoliłby na podjęcie merytorycznej decyzji w sprawie

40 Umorzenia takie w poszczególnych jednostkach powiatu nakielskiego przedstawiały się następująco: JednostkaOgólna ilo ść post ę powa ń zako ń czonych Ilo ść post ę powa ń zako ń czonych z BCP Wska ź nik % KPP w Nakle nad Noteci ą 109016715,3 KP Szubin16189415,2 KP Kcynia2914916,8 PP Mrocza98189,1 PP Sadki921111,9 POWIAT (z prokuraturami) 228933914,8

41 W 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim dużą uwagę zwracano na osiągnięcie właściwego stanu i efektów poszukiwania osób listami gończymi. Efektywność poszukiwań określono na poziomie 0,97%. W KPP w Nakle nad Notecią i w jednostkach podległych skuteczność ta przedstawiała się następująco: JednostkaIlo ść podstaw poszukiwa ń (LG) na pocz ą tku okresu Ilo ść podstaw poszukiwa ń (LG) na koniec okresu Skuteczno ść poszukiwa ń KPP w Nakle nad Noteci ą (wraz z posterunkami) 39451,15 KP Szubin17 1,00 KP Kcynia991,00 POWIAT65711,09

42 Założonej skuteczności poszukiwań osób nie zdołano uzyskać, pomimo tego, że zatrzymano 44 poszukiwanych listami gończymi, gdyż gros z poszukiwanych osób przebywa poza granicami kraju. Pomimo licznych wystąpień do Sądów nie zdołano uzyskać na wszystkich poszukiwanych Europejskich Nakazów Aresztowania. Procedura uzyskania takiego nakazu jest skomplikowana i czasochłonna, lecz po jej uzyskaniu zatrzymanie poszukiwanych przebywających poza granicami RP jest tylko kwestią czasu. Zaznaczyć jednak trzeba, że w przypadkach gdy kara przewidziana dla poszukiwanego nie przekracza 1 roku nie jest możliwe wdrożenie ENA, a co za tym idzie nie ma możliwości zatrzymania poszukiwanego przebywającego poza granicami RP, a poszukiwanych takich można zatrzymać tylko na terenie Polski. Dodać należy, że niemal codziennie przez funkcjonariuszy powiatu nakielskiego zatrzymywane są osoby wobec których Sądy orzekły karę pozbawienia wolności. W 2012 roku zatrzymano: - na podstawie nakazów doprowadzenia realizowanych przez pion prewencji ogółem 131 osób; - na podstawie nakazów doprowadzenia realizowanych jednocześnie z czynnościami w celu ustalenia miejsca pobytu przez pion kryminalny 143 osoby; - 121 nieletnich poszukiwanych w ramach tzw. poszukiwań opiekuńczych

43 Niesłychanie ważne w codziennej pracy wszystkich policjantów jest zabezpieczenie mienia od sprawców przestępstw, które w przyszłości może być zaliczone na poczet ewentualnej kary lub zadośćuczynienia pokrzywdzonym. Funkcjonariusze Naszej jednostki zabezpieczyli w 2012 roku od podejrzanych środki w następującej wysokości: JednostkaOgólna warto ść zabezpieczonego mienia Ilo ść podejrzanychWska ź nik % ( ś rednia warto ść zabezpieczonego mienia na 1 podejrzanego) KPP w Nakle nad Noteci ą 387920605641,20 KP Szubin36590162225,86 KP Kcynia1006013077,38 PP Mrocza890087102,30 PP Sadki26003281,25 POWIAT4460701040428,9

44 Ważne jest również to aby postępowania były prowadzone efektywnie, a więc szybko, sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Jednostki powiatu nakielskiego osiągnęły w 2012 roku bardzo dobrą efektywność, o czym świadczy tzw. wskaźnik zaległości, który przedstawiono w tabeli: JednostkaWska ź nik % 20112012 KPP w Nakle n. Not. 1,060,88 KP Szubin 0,930,88 KP Kcynia 1,000,70 PP Mrocza 0,760,31 PP Sadki 0,801,00 POWIAT 0,980,82 Województwo 1,020,97

45 Dynamika wszczęć oraz wykrywalność wybranej przestępczości w powiecie nakielskim w latach 2007-2012 przedstawiała się następująco:

46 Ilość postępowań wszczętych w wybranych kategoriach przestępczości: Rodzaj przest ę pczo ś ci 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok ogólna 194619412136211621562183 kryminalna 123812501446137614021451 gospodarcza 212216236241195201 narkotykowa 78 71696273 7 kat. przest ę pstwbrak danych 740821785865740

47 Ilość postępowań wszczętych w 7 kategoriach przestępstw Rodzaj przest ę pczo ś ci2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok kradzie ż 312308356350386408 kradzie ż z w ł amaniem 197203260238244209 kradzie ż pojazdu 272628152328 przest ę pstwa rozbójnicze 23191220147 uszkodzenie rzeczy 125122136116144178 uszczerbek na zdrowiu 6163424764 39 bójka lub pobicie 26 161513 14

48 Wykrywalność w wybranych rodzajach przestępczości: Rodzaj przest ę pczo ś ci2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok ogólna 73,3 75,077,483,6 79,4 kryminalna 61,060,060,770,570,6 70,7 gospodarcza 93,492,295,991,298,2 94,2 narkotykowa 86,184,089,399,499,5 98,9 7 kat. przest ę pstw brak danych 41,643,251,752,9 49,6

49 Wykrywalność w 7 rodzajach przestępstw Rodzaj przest ę pczo ś ci 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok kradzie ż 31,334,747,753,752,9 47,9 kradzie ż z w ł amaniem 30,435,128,936,850,9 49,8 kradzie ż pojazdu 4,013,017,923,521,7 15,2 przest ę pstwa rozbójnicze 73,574,191,795,090,2 88,2 uszkodzenie rzeczy 41,444,740,545,533,3 40,1 uszczerbek na zdrowiu 100,090,6100,092,995,9 88,0 bójka lub pobicie 95,590,981,0100,083,3 100,0

50 Sukcesy nakielskich policjantów w 2012 roku

51 mł. asp. Rafał Filosek policjant Zespołu Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią najlepszym w województwie kujawsko-pomorskim podczas odbytych wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2012”.

52 st. sierż. Mateusz Grykier i sierż Krystian Jacoszek policjanci Zespołu patrolowo Interwencyjnego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią zajęli trzecie miejsce w XIX Ogólnopolskich Zawodach Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku 2012”.

53 asp. Grzegorz Meller i sierż. sztab. Łukasz Król uratowali jedenastoletniego chłopca który ugrzązł w torfie na terenie nowo budowanej stacji paliw w Nakle nad Notecią na ulicy Poznańskiej

54 Funkcjonariusze WK KPP w Nakle nad Notecią w dniu 20.02.2012 r., ok. godz. 19.00 w miejscowości Dobieszewko gm. Kcynia podczas wykonywania czynności służbowych dokonali zatrzymania Pawła D. i nieletniej Julity F., którzy posiadali przy sobie w pojeździe Opel Omega 27,54 grama amfetaminy. Ponadto funkcjonariusze Ci ustalili i zatrzymali 5 kolejnych sprawców przestępstw tj. Adriana P., Łukasza P., Marcina P. Łukasza N. i Łukasza P., (wszyscy będący mieszkańcami gm. Kcynia), którzy przyznali się ogółem do popełnienia ponad 20 przestępstw z art. 58, 59 i 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i 245 kk.

55 Wobec sprawców tych przestępstw Prokuratura Rejonowa w Szubinie zastosowała środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego na łączną kwotę 4700zł oraz 5 z nich oddała pod dozór Policji.

56 Ponadto funkcjonariusze WK KPP w Nakle nad Notecią wspólnie z funkcjonariuszami PP w Mroczy w okresie od 22.03.2012 r., do 24.03.2012 r., ustalili i zatrzymali ogółem 6 sprawców włamań i kradzieży (m. in. transformatorów) dokonanych na teranie powiatu nakielskiego i sępoleńskiego. Sprawcom tym w wyniku olbrzymiego zaangażowania udowodnili popełnienie ogółem 14 przestępstw, w tym 11 nie zgłoszonych uprzednio organom ścigania przez pokrzywdzonych. Ponadto ustalili paserów, którzy od sprawców przestępstwa kupili mienie pochodzące z przestępstwa. W wyniku podjętych działań od sprawców zabezpieczono mienie pochodzące z jednego z włamań (dokonanego w Rogalinie gm. Sośno, powiat sępoleński) o wartości 800zł. Od sprawców przestępstwa na poczet kary dokonano zabezpieczania majątkowego na kwotę ogółem 6000zł.

57 Przeciwko sprawcom tych przestępstw skierowano do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią akt oskarżenia.

58 Kolejnym sukcesem funkcjonariuszy WK KPP w Nakle nad Notecią było ustalenie i zatrzymanie w dniach 06.07.2012- 07.07.2012 r., sprawców kilkunastu kradzieży i kradzieży z włamaniem rzeczy w tym katalizatorów, których sprawcy dokonali na terenie powiatów nakielskiego, bydgoskiego i żnińskiego. Podczas przeszukania posesji Dariusza J. zabezpieczyli 62 katalizatory, kilkadziesiąt metrów przewodów aluminiowych, opalone przewody miedziane, kilkanaście kół samochodowych i inne rzeczy utracone w wyniku przestępstwa, a nadto ujawnili i zabezpieczyli u niego środki narkotyczne w postaci amfetaminy o wadze ponad 30 gram brutto oraz 16 tabletek EKSTAZY. W toku dalszych czynności w sprawie podejrzanym udowodnili dokonanie ogółem ponad 50 przestępstw, w tym m. in. 5 kradzieży pojazdów.

59 Przeciwko sprawcom skierowano do sądu akt oskarżenia

60 Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP w Nakle nad Notecią w dniach 11.09.2012-13.09.2012 r., w Bydgoszczy dokonali zatrzymania 3 sprawców (Adama P., Macieja S. i Patryka Ż.), którzy na terenie powiatu nakielskiego oraz powiatów bydgoskiego, toruńskiego, grudziądzkiego i inowrocławskiego dokonali jak dotychczas ustalono ponad 60 kradzieży i kradzieży z włamaniem, w tym 4 kradzieży pojazdów. Ponadto funkcjonariusze ci ustalili pozostałych 2 sprawców kradzieży oraz 3 paserów. W wyniku podjętych działań odzyskali mienie o wartości co najmniej 5000zł. Podjęte przez funkcjonariuszy tych działania przyczyniły się również do udowodnienia jednemu ze sprawców kradzieży, popełnienia przestępstwa z art. 238 kk i 233 § 1 kk. Wobec zatrzymanych sprawców przestępstw, którzy złożyli szczegółowe wyjaśnienia i przyznali się do popełnienia wszystkich zarzucanych im czynów w dniach 13.09.2012 i 14.09.2012 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią zastosował środek zapobiegawczy w postaci oddania ich pod dozór Policji.

61 W najbliższym czasie zostanie przeciwko sprawcom tych przestępstw skierowany do Sądu akt oskarżenia

62 Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią podinsp. mgr Andrzej Cieślik


Pobierz ppt "Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu nakielskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google