Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady finansowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady finansowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój"— Zapis prezentacji:

1 Zasady finansowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
Anna Pisarek Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 19 lutego 2016 r.

2 Plan prezentacji Ewidencja wydatków projektu
Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki Opis dokumentów księgowych Rachunek bankowy projektu Wniosek o płatność

3 Ewidencja wydatków projektu
Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacji poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich. Jest to warunek zawarty w umowie o dofinansowanie projektu w ramach PO KL - (§ 7 umowy) 3

4 Ewidencja wydatków projektu
Przyjęte zasady ewidencji należy wprowadzić do ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 4

5 Ewidencja wydatków projektu
ZAPEWNIENIE ŚCIEŻKI AUDYTU Opisanie sposobu powiązania dokumentu zarejestrowanego w informatycznych zbiorach ksiąg z dokumentem źródłowym znajdującym się w archiwach papierowych. 5

6 Ewidencja wydatków projektu
W przypadku dokumentów księgowych, które tylko w części dotyczą projektu, kwoty wynikające z tych dokumentów powinny być odpowiednio dzielone na związane z realizacją projektu bądź nie i ujmowane na odrębnych kontach. Uwaga! Koszty kwalifikowalne w projekcie muszą być poparte odpowiednią dokumentacją potwierdzającą prawidłowość podziału/wyliczenia kwot, tj. kalkulacje, specyfikacje do list płac etc. 6

7 Ewidencja wydatków projektu
W przypadku gdy instytucja rozliczająca projekt uzna dany wydatek za niekwalifikowalny, beneficjent powinien wyksięgować tę pozycję z wyodrębnionej ewidencji dotyczącej wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu PO WER. 7

8 Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki
faktury wraz z potwierdzeniami zapłaty w przypadku płatności gotówkowej wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z adnotacją np.: „zapłacono gotówką” lub „forma płatności– gotówka” lub z innymi dokumentami potwierdzającymi rozchód z kasy beneficjenta 8

9 Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki
listy płac w przypadku zatrudnienia pracownika w projekcie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie ma konieczności tworzenia odrębnej listy płac dla projektu. Uwaga ! Opis dokumentu powinien jednoznacznie wskazywać wysokość kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest kwalifikowalne wyłącznie w okresie realizacji projektu, tj. nie jest kwalifikowalny wydatek z tyt. wypłaty „13” za rok 2018 jeśli projekt trwa do r. 9

10 Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki
w przypadku amortyzacji 3. tabele amortyzacyjne środków trwałych wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi np. w postaci PK lub inne dokumenty wskazujące na wysokość odpisów amortyzacyjnych (również w przypadku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego) 10

11 Opis dokumentów księgowych
Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być opisane, tak aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej: numer umowy o dofinansowanie projektu informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek jest ponoszony kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania 11

12 Opis dokumentów księgowych
Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej a w przypadku gdy dotyczy: zamówienia publicznego – również odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub nabycia towaru/usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności – również odniesienie do zastosowania ww. trybu 12

13 Opis dokumentów księgowych
Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, nie ma obowiązku ich opisywania. Brak wymogu ewidencjonowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem oznacza, że wydatki z nimi związane wykazane we wniosku o płatność nie podlegają kontroli na miejscu. 13

14 Rachunek bankowy projektu
Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionego na rzecz projektu rachunku bankowego. 14

15 Rachunek bankowy projektu
W przypadku braku środków dotacji celowej Beneficjent może finansować wydatki projektu z rachunku bieżącego. Rachunek projektu nie może być zasilany z innych rachunków bankowych Beneficjenta! 15

16 Rachunek bankowy projektu
Wpływy: środki dotacji celowej odsetki bankowe Wypływy: wyłącznie! płatności na rzecz projektu, w tym: - prowizje bankowe - refundacja wydatków poniesionych z innych rachunków 16

17 Rachunek bankowy projektu
Na koniec każdego roku budżetowego Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji celowej. Rozliczenie (kasowe) przygotowuje się na podstawie wyciągów bankowych (obrotów) dot. danego roku. 17

18 Rachunek bankowy projektu
Środki, które Beneficjent otrzymał na dofinansowanie projektu w formie płatności (84,28%) nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane są zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie projektu. Współfinansowanie otrzymane przez beneficjenta w formie dotacji celowej (15,72%) – zgodnie z art. 168 UFP – w części niewykorzystanej w danym roku budżetowym podlega zwrotowi do budżetu państwa na rachunek wskazany przez właściwą Instytucję pośredniczącą. 18

19 Wniosek o płatność Wniosek o płatność
sprawozdanie wykazujące postęp finansowy i rzeczowy realizacji projektu 19

20 Wniosek o płatność 20

21 Wniosek o płatność Wnioski o płatność - okresy rozliczeniowe
określone w umowie o dofinansowanie nie dłuższe niż kwartał w przypadku pierwszego wniosku o płatność okres ten może być dłuższy, jeśli umowa zostanie podpisana po okresie rozpoczęcia realizacji projektu zmiana okresów rozliczeniowych = aneks do umowy o dofinansowanie 21

22 Wnioski o płatność – terminy
Wniosek o płatność Wnioski o płatność – terminy pierwszy WNP – niezwłocznie po podpisaniu umowy kolejne WNP – nie później niż 10 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego końcowy WNP – do 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu 22

23 Wniosek o płatność Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację
Wnioski o płatność - rodzaje Wniosek o zaliczkę ubieganie się o uzyskanie zaliczki na realizację zadania w ramach projektu Wniosek o refundację refundacja poniesionych już kosztów (także PJB w przypadku rozliczania wydatków) Wniosek rozliczający zaliczkę rozliczenie wcześniej przyznanej zaliczki Wniosek sprawozdawczy przekazanie informacji o postępie rzeczowym projektu Wniosek o płatność końcową ostatni wniosek rozliczający projekt 23

24 Wniosek o płatność Zakładka: Projekt Pole: Zaliczka
Wysokość zaliczki powinna być zgodna z harmonogramem płatności. Zmiana wysokości zaliczki wymaga zmiany harmonogramu. 24

25 Wniosek o płatność Zakładka: Zestawienie dokumentów
wykazywane są tylko wydatki „na plus”, natomiast wszystkie korekty, tj. wydatki „na minus” wykazywane są w zakładce „Zwroty/korekty” 25

26 Wniosek o płatność 26

27 Wniosek o płatność 27

28 Wniosek o płatność Zakładka: Zestawienie dokumentów
Pole: Kategoria kosztów personel projektu inne 28

29 Wniosek o płatność Zakładka: Zestawienie dokumentów
Pole: Dofinansowanie pole uzupełniane automatycznie przez system – nie zawsze poprawnymi danymi! 29

30 Wniosek o płatność Wkład rzeczowy Cross - financing Środki trwałe
Kategoria podlegająca limitom Wkład rzeczowy Cross - financing Środki trwałe Wydatki poniesione poza UE Środki trwałe i cross-financing Zadania zlecone Pomoc de minimis Pomoc publiczna 30

31 Wniosek o płatność Załączniki
blok Faktury jest przeznaczony na załączanie dokumentów wymaganych w procesie rozliczania wydatków blok Inne dokumenty jest przeznaczony na pozostałe dokumenty, których wymaga instytucja w tej zakładce nie przekazujemy dokumentów dot. zamówień publicznych 31

32 Harmonogram płatności
Wniosek o płatność Harmonogram płatności odrębny moduł w SL 2014 brak konieczności składania wraz z WNP nie zawiera informacji o okresach rozliczeniowych harmonogram płatności w SL 2014 = harmonogram płatności w umowie o dofinansowanie zmiana harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy 32

33 Wniosek o płatność Beneficjent Instytucja Beneficjent
Podpisanie umowy/decyzji o dofinansowaniu Weryfikacja harmonogramu płatności Instytucja Wprowadzenie umowy do SL 2014 przez pracownika instytucji wraz z osobami uprawnionymi Zatwierdzenie harmonogramu Wycofanie harmonogramu Osoba uprawniona otrzymuje informację o nadaniu uprawnień i może rozpocząć pracę w systemie Utworzenie i wysłanie harmonogramu płatności Poprawa harmonogramu i ponowne przesłanie do instytucji Beneficjent Beneficjent 33

34 Wniosek o płatność Harmonogram płatności Harmonogram płatności
Pole: Kwartał/Miesiąc pole nie odzwierciedla okresu rozliczeniowego, za jaki składany jest wniosek o płatność, ale okres w którym beneficjent złożył wniosek o płatność, w którym będzie wnioskował o zaliczkę, refundację lub rozliczał wydatki kwalifikowalne 34

35 Wniosek o płatność Harmonogram płatności Harmonogram płatności
Pole: Dofinansowanie kwota dofinansowania to wysokość zaliczki, o jaką wnioskuje beneficjent we wniosku o płatność składanym w danym miesiącu. 35

36 Harmonogram płatności
Wniosek o płatność Harmonogram płatności 36

37 Harmonogram płatności
Wniosek o płatność Harmonogram płatności harmonogram płatności może podlegać aktualizacji aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą i nie wymaga formy aneksu do umowy Instytucja Pośrednicząca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014 w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania 37

38 Wniosek o płatność Zamówienia publiczne 38

39 Zamówienia publiczne - informacja o kontrakcie
Wniosek o płatność Zamówienia publiczne - informacja o kontrakcie 39

40 Zamówienia powyżej progów unijnych
Wniosek o płatność Zamówienia publiczne - dokumenty Zamówienia powyżej progów unijnych SIWZ Oferty Protokół z postępowania Ewentualne odwołania Rozstrzygnięcie 40

41 Monitorowanie uczestników projektu
Wniosek o płatność Monitorowanie uczestników projektu funkcjonalność systemu umożliwiająca monitorowanie uczestników projektów realizowanych ze środków UE gromadzone dane dotyczą osób fizycznych oraz instytucji objętych wsparciem dane dotyczące uczestników projektów zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału osoby lub instytucji/ podmiotu w projekcie jednym z głównych źródeł potwierdzenia kwalifikowalności wsparcia dla uczestników podstawa do wykazania wskaźników monitorowania projektu, określonych w szczególności we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 41

42 Wniosek o płatność 42

43 Wniosek o płatność Baza personelu
obowiązek wypełniania bazy personelu przez beneficjenta wynika z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania dot. osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują je osobiście, tj. w szczególności: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 43

44 Wniosek o płatność Baza personelu
Uwaga! W projektach współfinansowanych z EFS do bazy wprowadza się tylko dane personelu rozliczanego w ramach kosztów bezpośrednich dane wprowadzane są na bieżąco, ale nie później niż przed przekazaniem wniosku o płatność zawierającego wydatki danego personelu do instytucji 44

45 Wniosek o płatność Baza personelu Kraj PESEL Imię i nazwisko
Stanowisko Forma zaangażowania Data zaangażowania Okres zaangażowania Wymiar czasu pracy 45

46 Wniosek o płatność 46

47 Wniosek o płatność 47

48 Weryfikacja wniosków o płatność oraz danych uczestników
Wniosek o płatność Weryfikacja wniosków o płatność oraz danych uczestników sprawdzenie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie projektu, przepisami prawa oraz wytycznymi zweryfikowanie czy projekt realizowany jest zgodnie z zakresem merytorycznym wskazanym we wniosku o dofinansowanie, harmonogramem oraz budżetem projektu potwierdzenie zgodności postępu rzeczowego oraz finansowego z umową o dofinansowanie weryfikacja czy zadania są realizowane terminowo, a wskaźniki osiągane 48

49 Weryfikacja wniosków o płatność oraz danych uczestników
Wniosek o płatność Weryfikacja wniosków o płatność oraz danych uczestników Terminy weryfikacji WNP 20 dni roboczych – pierwsza wersja 15 dni roboczych – skorygowane wersje do ww. terminów nie wlicza się okresu oczekiwania przez instytucję na dokumenty przekazywane w ramach analizy pogłębionej 49

50 Weryfikacja wniosków o płatność oraz danych uczestników
Wniosek o płatność Weryfikacja wniosków o płatność oraz danych uczestników Całość procesu weryfikacji WNP odbywa się za pomocą zakładki Korespondencja, z wyjątkiem dokumentów dot. zamówień powyżej progów unijnych – te przekazujemy w zakładce Zamówienia publiczne 50

51 Wniosek o płatność Weryfikacja wniosków o płatność oraz danych uczestników- analiza pogłębiona: 5% pozycji kosztowych (nie mniej niż 3, nie więcej niż 10) 5% uczestników projektu 100% zamówień o wartości równej lub wyższej progowi określonemu w art.11 ust. 8 Pzp 51

52 Wniosek o płatność Wynagrodzenia personelu
Dokumenty podlegające weryfikacji pogłębionej – dwa pierwsze WNP Umowy o pracę/ umowy cywilnoprawne Zakresy obowiązków Opisy stanowisk Listy płac Wynagrodzenia personelu Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku Dokumenty z przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z zastosowania tego trybu Umowy i faktury Zamówienia o wartości przekraczającej PLN netto Dokumenty związane z wyborem wykonawcy Produkty umów Dokumenty potwierdzające dokonanie odbioru przedmiotu umowy Wydatki dotyczące wykonania produktów na rzecz projektu Oświadczenia Zaświadczenia urzędowe Certyfikaty Listy obecności Uczestnicy projektu 52

53 Dziękuję za uwagę! Anna Pisarek
Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich


Pobierz ppt "Zasady finansowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google