Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/13 Słopnice - 22 października 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/13 Słopnice - 22 października 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/13 Słopnice - 22 października 2013r.

2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/13 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym – zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej. Art.5 ust.5 ustawy o systemie oświaty stanowi, że „ zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli…, szkół podstawowych oraz gimnazjów…., należy do zadań własnych gminy”. Wójt Gminy zgodnie z art.5a ust.4 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty w terminie do 31 października jest zobowiązany do przedstawienia radzie gminy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny, w tym również o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego.

3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/13 Przedstawiona informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szk. 2012/13 zawiera takie dane jak: 1. Sieć przedszkoli i szkół. 2. Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 3. Kadra nauczycielska, kierownicza oraz pracownicy administracji i obsługi. 4. Działalność opiekuńczo - wychowawcza szkół. 5. Programy pomocowe realizowane przez szkoły. 6. Efekty kształcenia – wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. 7. Osiągnięcia uczniów. 8. Finanse.

4 Sieć szkolna: Na terenie Gminy Słopnice w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 1.Zespół Placówek Oświatowych. 2.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola. 3.Szkoła Podstawowa Nr 4. 4.Gimnazjum.

5 Przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Gminy Słopnice:  Przedszkole w Słopnicach Dolnych.  Przedszkole w Słopnicach Górnych.  Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słopnicach.

6 Dane demograficzne - liczba dzieci urodzonych w latach z podziałem na obwody szkolne Zespół Pl. Oświatowych Filia Granice Zespół Szkoły Pod. i Przed SP Nr R a z e m:

7 Realizacja obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – rok szkolny 2012/2013 (5 i 6 latki) Liczba dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania Liczba dzieci spełniająca obowiązek rocznego przygotowania Liczba dzieci w klasie pierwszej Z.P.O Z.Sz.P.i P SP Nr R a z e m:

8 Realizacja obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych i gimnazjum – rok szk.2012/13 Liczba dzieci w obwodzie Realizacja obow.szkol. w obwodzie Realizacja obow.szkol. poza obwod. Realizacja obow.szkol. poprzez zajęcia rewalidacyjne Razem w szkole/ + z innych obwodów Z.P.O Z.Sz.P.iP SP Nr * Gimnazjum Razem: *1026 * Rewalidacja ucznia powyżej 18 roku życia

9 Realizacja obowiązku nauki - rok szk.2012/13 16 lat17 lat18 latRazem: Liczba młodzieży w wieku lat spełniającej obowiązek szkolny Liczba młodzieży spełniającej obowiązek nauki – w tym: a) publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej b) przez realizację indyw. programu w ośrodku rewalid. – wychowaw c) przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju, lub realizującej obowiązek u pracodawcy 0011 Liczba młodzieży w wieku lat zameldowanej na terenie Gminy Słopnice Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 0022

10 Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających w roku szkolnym 2012/13 do przedszkola, klas „0”, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Słopnice (dane z SIO) / liczba oddziałów Poniżej „0” Klasy „0” Szkoły Podstawowe GimnazjumRazem w szkole Z.P.O.75 / 387 / R/ R Z.Sz.P. i P.24 / 144 / 2161 / SP Nr 48 / 09 / R / R Gimnazjum R/ R Razem liczba uczniów: R R R* Razem liczba oddziałów:

11 Kadra nauczycielska w przeliczeniu na etaty wg stopni awansu zawodowego – liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach – rok szk.2012/13 (łącznie z godzinami ponadwymiarowymi) StażystaKontra- ktowy Miano- wany Dyplomo- wany Razem etaty: Liczba Nauczy- cieli Z.P.O.0,5012,2013,0725,8351,6049 Z.Sz.P.i P.1,008,721,338,2619,3120 SP Nr 40,002,231,937,5211,6814 Gimnazjum1,069,8410,3215,5436,7634 Razem etatów: 2,5632,9926,6557,15119,35117

12 Kadra kierownicza - liczba stanowisk oraz liczba pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli – rok szkolny 2012/13 Dyrektor Zastępca dyrektora Kierownik filii Administracja i obsługa Z.P.O ,25 Z.Sz.P i P SP Nr ,25 Gimnazjum110 6,75 Razem:421 28,75

13 Działalność opiekuńczo - wychowacza 1. Świetlice szkolne 2. Dożywianie uczniów 3. Dowożenie uczniów 4. Stypendia szkolne i zasiłki losowe 5. Wyprawka szkolna i kształcenie młodocianych 6. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych 7. Programy pomocowe realizowane przez szkoły

14 Świetlice szkolne Liczba godzin świetlicy Liczba dzieci objętych opieką w świetlicy Z.P.O.39 (1,5 etatu)160 Z.Sz.P.i P.00 SP Nr 400 Gimnazjum26 (1 etat)61 Razem:65221

15 Dożywianie dzieci w przedszkolu i szkołach w roku szkolnym 2012/13 Dzienna liczba uczniów (średnio) Koszty razem – rok szkolny 2012/13 przedszkoleszkołaKoszt całkowity: w tym z budżetu gminy: Z.P.O. 155 / 31*243 / 123* , ,90 Z.Sz.P. i P. 61 / 12*73 / 35*82 772, ,80 SP Nr / 43*21 632, ,80 Gimnazjum 0147 / 130*38 427, ,00 GOPS (Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) , ,60 (udział własny) Razem:216 / 43*532 / 331* , ,10 * w tym posiłki finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

16 * w tym dowozy na basen i wycieczki szkolne Autobus szkolny PKS Pasyk -Gawron Prywatni przewoźnicy Umowy z rodzicami (38 umów) Liczba uczniów: opiekunów opiekunów (rodziców) 7166 Kwota razem: ______________ , ,80*19 235, , ,60 Dowożenie dzieci do szkół rok szkolny 2012/13

17 Stypendia szkolne i zasiłki losowe – rok szkolny 2012/2013 Szkoły Podstawowe GimnazjumSzkoły średnie Razem: Stypendia: liczba uczniów kwota , , , ,00 Zasiłki szkolne liczba uczniów Kwota _________ Razem: , , , , ,00

18 Wyprawka szkolna i kształcenie młodocianych 1. Wyprawkę szkolną otrzymało 180 uczniów klas I - IV szkoły podstawowej, w tym niepełnosprawni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Kwota wyprawki wyniosła ,10 zł. 2. Kształcenie młodocianych – w 2012r. pracodawcom wypłacono kwotę ,90 zł., z tytułu kształcenia 34 uczniów młodocianych.

19 Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach miało miejsce 14 wypadków, w tym: 5 - Gimnazjum 6 - Zespół Placówek Oświatowych 1 - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola 2 - Szkoła Podstawowa Nr 4

20 Programy pomocowe realizowane przez szkoły Program „Każdy uczeń umie pływać ”… Programem objęto 135 uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu uczniowie klas III nabywali umiejętności pływania. Całkowita wartość projektu ,00 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu wynosiła ,00 zł.

21 Programy pomocowe realizowane przez szkoły Program „Sport pomaga w nauce” Projekt realizowany przez szkoły podstawowe i gimnazjum. Programem objęto 50 uczniów szkół podstawowych i 20 uczniów gimnazjum. Obejmował doskonalenie umiejętności w zakresie zjazdów narciarskich i kroku biegowego w stylu klasycznym. Całkowity koszt projektu ,00 zł. - finansowany przez Gminę Słopnice i Ministerstwo Sportu po połowie.

22 Programy pomocowe realizowane przez szkoły Program: „Doskonalę się sportowo w pływaniu..” Programem objęto 105 uczniów szkół podstawowych oraz 30 uczniów gimnazjum. W ramach projektu uczniowie nabywali umiejętności pływania. Całkowita wartość projektu ,00 zł. Udział własny gminy ,00 zł.

23 Programy pomocowe realizowane przez szkoły Program: „Wsparcie edukacji w gminie Słopnice …” Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych. Programem objęto 119 uczniów. Wartość projektu – ,00 zł. Kwota płatności ze środków europejskich – ,55 zł. Dotacja celowa z budżetu krajowego – ,45 zł. Wkład własny – 0,00 zł.

24 Efekty kształcenia 1.Wyniki egzaminów zewnętrznych – staniny. 2.Tabele staninowe za lata Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty. 4.Udział i osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych

25 Wyniki egzaminów zewnętrznych – staniny

26 Tabele staninowe za lata Zespół Placówek Oświatowych

27 Tabele staninowe za lata Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola

28 Tabele staninowe za lata Szkoła Podstawowa Nr 4

29 Tabele staninowe za rok Gimnazjum

30 Osiągnięcia uczniów - rok szk. 2012/13

31 Olimpiady przedmiotowe – finaliści / laureaci ___________________________________________ Przyroda Historia WOS Konkursy historyczne..GeografiaChemia Konkurs Biblijny Z.P.O Z.Sz.P.i P SP Nr Gimnazjum Razem:

32 Zawody sportowe Etap powiatowy  Gimnazjum: – biegi przełajowe – I, II i III miejsca – indywidualna liga lekkoatletyczna: skok w dal – I i II miejsce, pchniecie kulą – I miejsce bieg na 300 oraz 600m. – II i III miejsce sztafeta szwedzka – I i III miejsce - halowy turniej piłki nożnej dziewcząt – I miejsce - halowy turniej piłki nożnej chłopców – I miejsce - indywidulany tenis stołowy – II i III miejsce - drużynowy tenis stołowy – I miejsce - szachy indywidulanie – I, II i III miejsce - szachy drużynowo – I miejsce - piłka ręczna dziewczęta oraz chłopcy – II miejsca - sztafetowe biegi przeł. dziewczęta oraz chłopcy – I miejsca - piłka nożna – I miejsce - szkolna drużynowa liga LA dziewcząt oraz chłopców – I miejsca w powiecie

33 Zawody sportowe Etap powiatowy  Zespół Placówek Oświatowych: – piłka koszykowa (dziewczęta) – II miejsce – sztafetowe biegi przełajowe (dziewczęta) – II miejsce – czwórbój LA (dziewczęta) – II miejsce – tenis stołowy drużynowy ( chłopcy) – II miejsce – tenis stołowy indywidulany (chłopcy) – III miejsce – mini piłka koszykowa (chłopcy) – III miejsce

34 Zawody sportowe Etap powiatowy  Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola: - I miejsce w powiatowym współzawodnictwie chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - biegi narciarskie – I miejsce - czwórbój lekkoatletyczny - I miejsce - pływanie (styl grzbietowy) – II miejsce - indywidualne biegi przełajowe – I i II miejsce - halowy turniej piłki nożnej – II miejsce

35 Zawody sportowe Etap rejonowy  Zespół Placówek Oświatowych: – tenis stołowy drużynowy – II miejsce – tenis stołowy indywidulany – III, IV i V miejsce

36 Zawody sportowe Etap wojewódzki  Gimnazjum: - I miejsce w klasyfikacji szkół gimnazjalnych w Małopolsce - Gimnazjada w Indywidualnym Tenisie Stołowym – I miejsce - Gimnazjada sztafetowe biegi przełajowe – I i II miejsce - pchnięcie kulą – I miejsce - narciarstwo biegowe dziewcząt – VIII miejsce  Zespół Placówek Oświatowych: – tenis stołowy drużynowy – III miejsce  Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola: – indywidulane biegi przełajowe – IV miejsce

37 Zawody sportowe Etap ogólnopolski  Gimnazjum: - Drużynowe mistrzostwa Polski Szkół Gimnazjalnych (tenis stołowy) - V miejsce - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej w Głuchołazach – VI miejsce  Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola: – Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Gorce 2013” - VI miejsce

38 Zawody sportowe Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej - Gimnazjum  II miejsce w XVIII Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej - Francja

39 FINANSE

40 Finanse Rozliczenie wydatków na oświatę w latach w złotych

41 Finanse plan Subwencja oświatowa Wydatki bieżące na oświatę w tym: Szkoły podstawowe Zerówki i przedszkole Gimnazjum Pozostałe Wydatki na inwestycje oświatowe Wydatki razem na oświatę Środki własne na oświatę

42 Finanse

43

44

45

46

47

48

49 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/13 Słopnice - 22 października 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google