Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Placówki prowadzone przez Miasto Poznań z oferta dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Placówki prowadzone przez Miasto Poznań z oferta dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla."— Zapis prezentacji:

1

2 Placówki prowadzone przez Miasto Poznań z oferta dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla następujących typów szkół i placówek z oddziałami integracyjnymi lub/i specjalnymi: 9 przedszkoli, w tym pięciu przedszkoli specjalnych, 5 szkół podstawowych samodzielnych, 1 gimnazjum samodzielnego, 6 zespołów szkół, 1 zespołu szkół zawodowych, 11 zespołów szkół specjalnych, 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 1 poradni psychologiczno-pedagogicznej,

3 Gimnazjum Specjalne dla Młodzieży z Autyzmem 1 września 2013 zostanie otwarte Gimnazjum Specjalne dla Młodzieży z Autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Poznań, ul. Szamarzewskiego 78/ 82. Planowany nabór: w roku szkolnym 2013/ 2014 - 2 uczniów, w roku szkolnym 2014/ 2015 - 4 uczniów, w roku szkolnym 2015/ 2016 - 6 uczniów.

4 Specyfika szkoły Metoda pracy: terapia behawioralna. Warunkiem udziału dziecka w terapii jest wyrażenie zgody przez jego rodziców, ich aktywny udział w pracy z dzieckiem przez cały okres trwania edukacji. Zajęcia odbywają się w grupach 2- osobowych. Ośrodek w przedszkolu oferuje dzieciom z autyzmem terapię w systemie jedno dziecko – jeden nauczyciel - terapeuta.

5 Specyfika szkoły Ze szkoły podstawowej uczniowie mogą przejść w tym samym systemie do gimnazjum. Ciągłość edukacji w gimnazjum to z jednej strony poczucie bezpieczeństwa dla uczniów, a z drugiej utrzymanie najwyższych standardów oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych. W Ośrodku funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne, w których absolwenci gimnazjum mogliby kontynuować naukę: w Szkole Przysposabiającej do Pracy, Zasadniczej Szkole Zawodowej lub w Liceum Ogólnokształcącym.

6 Kadra Profesjonaliści z dużym stażem, ciągle podwyższający swoje kwalifikacje:pedagodzy specjalni lub psycholodzy z ukończoną oligofrenopedagogiką, ukończonymi studiami z zakresu nauczania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także studiami z zakresu wczesnego wspomagania i nauczania uczniów autystycznych. Każdy nauczyciel ukończył trzystopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej, otrzymał także certyfikat terapeuty dziecka z autyzmem, przyznawany przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) w Gdańsku. IWRD jest repliką Princeton Child Development Institute (PCDI), wiodącej placówki dla osób z autyzmem na świecie, zajmującej się osobami z autyzmem od wieku przdszkolnego do dorosłości. Czworo z nauczycieli, autorów programu edukacyjno- terapeutycznego, odbyło staże w Princeton PCDI ( Instytut Rozwoju Dziecka w Princeton, USA ). Wyjazd sfinansowany był przez Fundację Barbary Piaseckiej Johnson. W czasie trzech miesięcy polscy nauczyciele tworzyli programy terapeutyczne dla wychowanków PCDI, poznawali techniki uczenia oparte o stosowaną analizę zachowania, współpracowali ściśle z rodzinami dzieci uczestnicząc w wizytach domowych. Jeden z nauczycieli obronił w roku 2013 doktorat z zastosowania terapii behawioralnej w edukacji osób z autyzmem.

7 Przystosowanie sal Gimnazjum będzie znajdować się w istniejących pomieszczeniach Ośrodka. Każda dwuosobowa klasa posiadać będzie osobną salę lekcyjną z optymalnie zorganizowaną przestrzenią. W każdej klasie będzie stworzone miejsce do pracy indywidualnej każdego z uczniów (własny stolik, szafka z pomocami dydaktycznymi, a także miejsce, gdzie odbywa się część zajęć realizowanych wspólnie).

8 Specyfika szkoły Dzięki rehabilitacji prowadzonej w SOSW dzieci mogły opanować wiele brakujących im elementarnych umiejętności. Wszystkie dzieci trafiające do przedszkola nie posługują się mową, są pieluchowane, niesamodzielne w sytuacjach społecznych. W trakcie terapii prawie u wszystkich dzieci wykształca się mowa, choć pozostaje ona na różnym poziomie (od 2001 r u trójki dzieci, na trzydzieścioro, nie udało się rozwinąć komunikacji werbalnej) Wszystkie dzieci uczą się samodzielnego korzystania z toalety, a także samodzielności w innych aspektach związanych z samoobsługą (spożywanie posiłków, ubieranie się, czynności higieniczne). Część dzieci po zakończeniu etapu przedszkolnego z powodzeniem została wprowadzona do szkół ogólnodostępnych i integracyjnych lub jest do nich przygotowywana (34% dzieci). Z informacji uzyskiwanych z tych szkół lub od rodziców dzieci, wynika, iż często ujawniają się wtedy talenty artystyczne- muzyczne czy aktorskie. Jeden z absolwentów Przedszkola został w 2013 roku laureatem konkursu historycznego (laureat na Wielkopolskę). W Ośrodku na 37 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przyjętych zostało 32 chłopców. Literatura przedmiotu podaje proporcje 4- 8 chłopców na 1 dziewczynkę. Zaburzenie autystyczne dotyka cztery razy częściej chłopców niż dziewczynki. Do Ośrodka na przestrzeni 12 lat funkcjonowania trafiło pięć dziewczynek. Trzy z nich obecnie uczą się w Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem, a jedna w jest uczennicą pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego na terenie Ośrodka.

9 Rekrutacja Do Gimnazjum dla Młodzieży z Autyzmem przyjmowani będą uczniowie, absolwenci Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem. Są to uczniowie posiadający diagnozę o zaburzeniach ze spektrum autyzmu i niepełnosprawność intelektualną. Zespół klasowy przechodzi ze Szkoły Podstawowej do Gimnazjum. Każdy kandydat do Gimnazjum powinien w odpowiednim terminie złożyć w sekretariacie Ośrodka wymagane dokumenty rekrutacyjne:  wypełnioną kartę kandydata,  3 zdjęcia legitymacyjne,  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane na trzeci etap edukacyjny,  orzeczenie o niepełnosprawności,  odpis skrócony aktu urodzenia,  świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem.

10 Koszty funkcjonowania Prognozowane koszty koszt miesięczny: płace +pochodne koszt roczny: wydatki rzeczowe, w tym wyposażenie i pomoce dydaktyczne klasa I - rok szkolny 2013/2014 10. 177, 0020. 000, 00 klasa I i klasa II – rok szkolny 2014/2015 20. 303, 0040.000, 00 klasa I, klasa II i klasa III – rok szkolny 2015/2016 30. 762, 0060. 000, 00

11 Szkoły specjalne w Poznaniu Liczba placówek specjalnych, prowadzonych przez Miasto Poznań, w których kształcą się uczniowie z autyzmem wynosi 7, w tym 6 zespołów szkół specjalnych, 1 zespół z klasami integracyjnymi i specjalnymi. Liczba uczniów z autyzmem w Poznaniu: 84.

12 Szkoły specjalne w Poznaniu W zespołach szkół, w których realizowane jest kształcenie dzieci i młodzieży z autyzmem uczy się łącznie 1183 uczniów pod opieką 314,44 etatów pedagogicznych. Zespoły realizują kształcenie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, autyzmem lub sprzężeniami w klasach specjalnych, bądź integracyjnych

13 Szkoły specjalne w Poznaniu Oferta edukacyjna W szkołach specjalnych funkcjonują oddziały z autyzmem, których celem jest oddziaływanie na trzy podstawowe sfery zaburzeń: w kontaktach społecznych komunikowaniu się stereotypowych wzorcach zachowań, zainteresowań i aktywności Kształcenie odbywa się w przedszkolu specjalnym (Przedszkole Specjalne nr 164), szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych.

14 Szkoły specjalne - rekrutacja Podstawą ubiegania się rodzica lub opiekuna o przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do szkoły jest: Posiadanie aktualnego, na dany etap kształcenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wypełnienie karty zgłoszenia ucznia w wybranej szkole. Posiadanie skierowania do kształcenia specjalnego wystawionego przez Wydział Oświaty w Poznaniu na wniosek starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - dotyczy uczniów zamiejscowych. Złożenie zaświadczenia z poradni medycyny pracy o możliwości kształcenia zawodowego w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły zawodowej.

15


Pobierz ppt "Placówki prowadzone przez Miasto Poznań z oferta dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google