Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zielona Góra,18 kwietnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zielona Góra,18 kwietnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zielona Góra,18 kwietnia 2013 r.

2 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm. z 2012 r. poz. 262) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz. 188) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206)

3 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy System egzaminów eksternistycznych Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych System szkolny

4 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Typy szkół ponadgimnazjalnych trzyletnie liceum ogólnokształcące trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy czteroletnie technikum

5 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Szkoły dla dorosłych sześcioletnia szkoła podstawowa trzyletnie gimnazjum trzyletnie technikum uzupełniające – nabór ostatni raz na rok szkolny 2012/2013 trzyletnie liceum ogólnokształcące szkoła policealna

6 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, może je połączyć w zespół, zwany centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego  W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe.  Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.  Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców

7 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Organy prowadzące dotychczasowe: licea profilowane dla dorosłych uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych technika uzupełniające dla młodzieży technika uzupełniające dla dorosłych technika dla dorosłych zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. mogą przekształcić je w licea ogólnokształcące dla dorosłych

8 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7)

9 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów /Nazwa zawodu Wnioskodawca -minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształcenia Typy szkół Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Uwagi ZSZTSP 311103 Technik analityk gospodarki Ax K1 Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych K2 Kontrolowanie procesów technologicznych i wykonywanie badań analitycznych XXXX

10 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Dyrektor szkoły ustala zawody, w których kształci szkoła (art.39, ust. 5 ustawy o systemie oświaty) W porozumieniu z organem prowadzącym Po zasięgnięciu opinii PRZ i WRZ co do zgodności z potrzebami rynku pracy

11 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy kwalifikacyjny kurs zawodowy kurs umiejętności zawodowych kurs kompetencji ogólnych turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników kurs inny niż powyżej, umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Formy pozaszkolne kształcenia ustawicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

12 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY to kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji (forma zaoczna – co najmniej 65%) liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie

13 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą publiczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego podmioty prowadzące działalność oświatową (działalność gospodarcza) instytucje rynku pracy, np. Ochotnicze Hufce Pracy niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

14 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Egzamin Eksternistyczny Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz. 188)

15 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania odpowiednio szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej (język polski; język obcy nowożytny; historia; wiedza o społeczeństwie; podstawy przedsiębiorczości; geografia; biologia; chemia; fizyka; matematyka; informatyka) egzamin zawodowy egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji Egzamin eksternistyczny

16 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy szkoła podstawowa dla dorosłych – dopuszcza się osobę, która nie ukończyła sześcioletniej szkoły podstawowej, albo osobę, która ukończyła klasę programowo niższą niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej; gimnazjum dla dorosłych – dopuszcza się osobę, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej; liceum ogólnokształcące dla dorosłych – dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. zasadnicza szkoła zawodowa - dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania (kształcenie ogólne) ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Egzamin eksternistyczny zawodowy

17 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy System egzaminów eksternistycznych Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych System szkolny

18 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zasadnicza szkoła zawodowa Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zdany egzamin) lub eksternistycznie potwierdzone kwalifikacje Wykształcenie średnie (LO dla dorosłych lub eksternistycznie) Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (nowy zawód)

19 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Technikum, szkoła policealna Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zdany egzamin) lub eksternistycznie potwierdzone kwalifikacje Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (nowy zawód)

20 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Liceum ogólnokształcące Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zdany egzamin) lub eksternistycznie potwierdzone kwalifikacje Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (zawód)

21 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Osoba dorosła Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zdany egzamin) lub eksternistycznie potwierdzone kwalifikacje Wykształcenie średnie (LO dla dorosłych lub eksternistycznie) albo ogólne na poziomie ZSZ eksternistycznie Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie odpowiednio technika lub ZSZ (zawód)

22 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy www.koweziu.edu.pl

23 Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Formalno-prawne aspekty dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zielona Góra,18 kwietnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google