Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybór szkoły przez ucznia gimnazjum w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym Opracowanie: Wydział Strategii W prezentacji wykorzystano materiały.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybór szkoły przez ucznia gimnazjum w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym Opracowanie: Wydział Strategii W prezentacji wykorzystano materiały."— Zapis prezentacji:

1 Wybór szkoły przez ucznia gimnazjum w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym Opracowanie: Wydział Strategii W prezentacji wykorzystano materiały MEN i KOWEZiU

2 „ Jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, nieważne, jaką wybierzesz drogę” ( chińskie przysłowie)

3 Teorie wyboru zawodu „ Wybór zawodu jest jednorazową decyzją, cechy należy zdefiniować i dopasować do odpowiedniego zawodu” ( wg R.W. Parsona) „Najważniejsze są wpływy społeczne innych osób, a w szczególności wpływ rodziny” ( wg A. Roe)

4 „ Wybór zawodu zależy od osobowości” ( wg J. L. Hollanda) „ Wybór zawodu jako proces rozwojowy trwający przez dłuższy okres zycia ( wg E. Ginzberga, D. Supera, K.Zielińskiej, K. Lelińskiej)

5 Super wydzielił pięć stadiów życia zawodowego – traktując wybór zawodu jako proces rozwojowy I etap – wzrost ( od urodzenia do 14 roku życia) obejmuje okresy zabawy, zainteresowań, uzdolnień. Zwiększa się udział młodego człowieka w życiu społecznym. Dziecko wytwarza obraz siebie w relacji z innymi ludźmi. Zaczyna się orientować w świecie pracy

6 II etap – poszukiwanie ( 15 – 24 r.ż.)- główne zadanie to zbadanie świata pracy i ustalenie preferencji zawodowych. Dokonują pierwsze prowizoryczne wybory na podstawie potrzeb, zainteresowań, umiejętności oraz dostępnych możliwości. Profesjonalne kształcenie. Pierwsza praca.

7 III etap- zajęcie pozycji ( 24 – 44 r.ż.)- próby zdobywania coraz lepszych pozycji zawodowych aż do osiągnięcia maksymalnych w danym zawodzie. IV etap- konsolidacja (45- 64 r.ż)- należy utrzymać to, co zostało osiągnięte. V etap – schyłkowy( od 65 r.ż.) – uwolnienie się od pracy i szukanie innych źródeł satysfakcji.

8 Cele poradnictwa zawodowego. Podstawowym celem poradnictwa zawodowego jest : stymulacja rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych prowadząca do umożliwienia aktywnego i samodzielnego wyboru własnej drogi zawodowej, udzielenie klientowi pomocy w osiągnięciu możliwie najlepszego poziomu dostosowania zawodowego z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i profesjonalnego.

9 Cel ten może być spełniony poprzez zapewnienie odpowiednich warunków i środków, a także opracowanie specjalnych, zróżnicowanych odpowiednio do wieku danych osób, programów i metod, które umożliwią im: poznanie siebie, swoich słabych i mocnych stron, poznanie zawodów: zadań i czynności, wymagań psychofizycznych stawianych kandydatom do zawodów, poznanie dróg prowadzących do określonego zawodu: szkół lub kursów, które pozwalają uzyskać kwalifikacje zawodowe,

10 wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji, opanowanie zasad i technik relaksujących, radzenia sobie ze stresem, właściwe zaprezentowanie siebie, poznanie zasad komunikowania niewerbalnego, pisanie podań, ofert, listów motywacyjnych, życiorysów zawodowych (CV).

11 Rola szkoły Rozpoznanie predyspozycji zawodowych ucznia (zainteresowania, uzdolnienia, temperament), Przekazywanie informacji o zawodach, o sytuacji na rynku pracy, Wyposażenie uczniów w wiedzę nt. przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), Autoprezentacja w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej.

12 Rola nauczycieli Wyzwalanie u uczniów aktywności w kierunku samopoznania i samooceny Kształtowanie u uczniów postaw aktywnych i przedsiębiorczych Pomoc uczniom w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy o interesujących zawodach Współpraca z rodzicami przy organizowaniu rożnego rodzaju spotkań np.. Spotkania z przedstawicielami zawodów( rodzice w tej roli), wycieczek zawodoznawczych itp.. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów.

13 Aktywność ucznia Udział w zajęciach warsztatowych Uczestnictwo w targach pracy i edukacji organizowanych na terenie miasta Udział w spotkaniach z przedstawicielami wybranych zawodów Obserwacja czynności zawodowych na stanowiskach pracy

14 Rola rodziców Rozmowa z dzieckiem i wspieranie go w poszukiwaniu „własnego miejsca” Zachęcanie dziecka do rozwijania własnych pasji Udzielanie pomocy w poszukiwaniu informacji o poszczególnych zawodach i możliwościach kształcenia Wskazywanie i rozważanie z dzieckiem alternatywnych rozwiązań na wypadek niepowodzeń edukacyjno- zawodowych Stały kontakt ze szkołą

15 Rola poradni Działalność informacyjna – inf. o szkołach, uczelniach, zawodach, sytuacji na rynku pracy, Spotkania indywidualne na terenie CIZ (badanie predyspozycji zawodowych), Zajęcia warsztatowe i treningi prowadzone na terenie szkół:  zawodoznawcze,  integracyjno-adaptacyjne,  usprawniające komunikację w zespole klasowym,  kształtowanie umiejętności komunikacji w sytuacji poszukiwania pracy,  z zakresu przedsiębiorczości – diagnoza zachowań przedsiębiorczych i ich kształtowanie.

16 Klasa I Poznaje siebie – ćwiczenia integrujące grupę, rozwijające samowiedzę i świadomość własnego potencjału, kształtujące umiejętności społeczne. -Jaki jestem -Moje zainteresowania -Moje zdolności -Mój charakter -Mój stan zdrowia -Moje osiągnięcia w nauce

17 Klasa II Poznaję świat zawodów- ćwiczenia pomagające w wyborze szkoły i zawodu, badające predyspozycje zawodowe, przygotowujące do poszukiwania pracy. -Charakterystyki zawodów -Zawody przyszłości -Rynek pracy -Moje skłonności zawodowe -Moja kariera

18 Klasa III Wybór szkoły – ćwiczenia pomagające w formułowaniu celów i podejmowaniu decyzji. -Źródła informacji o ofercie edukacyjnej -Charakterystyka poszczególnych typów szkół -Analiza programów kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych -Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych -Harmonogram rekrutacji -Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół

19 Plan Działań Wspierających z zakresu doradztwa zawodowego (gimnazjum) dla ucznia potrzebującego wsparcia z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego : Cele ogólne PDW w zakresie doradztwa zawodowego: 1. Wsparcie ucznia w dokonaniu optymalnego wyboru zawodu, szkoły. 2. Dostarczenie rodzicom wiedzy, informacji o dziecku (umiejętności, mocne strony, zainteresowania) oraz zapoznanie z problematyką wyboru zawodu i szkoły. Cele szczegółowe: 1. Rozpoznanie zainteresowań, mocnych i słabych stron ucznia. 2. Dostarczanie informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania zawodów. 3. Dostarczanie informacji na temat szkół, charakterystyki zawodów. 4. Podniesienie samooceny ucznia. 5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach życiowych. 6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i otwartości w pokonywaniu trudności edukacyjno-zawodowych. 7. Dostrzeżenie osobistego potencjału osobowościowego i wykorzystanie go w przyszłej karierze zawodowej. 8. Rozbudzenie ciekawości poznawania siebie w środowisku różnych zawodów i pracy.

20 Korzyści z realizacji orientacji i poradnictwa zawodowego w gimnazjum Orientacja zawodowa prowadzona w szkole powinna przygotować młodego człowieka, do wyboru zawodu i przyszłej szkoły. Przygotowanie do wyboru zawodu to przygotowanie do życia, do podejmowania samodzielnych decyzji. Podjęcie przez szkołę obowiązku orientacji i poradnictwa zawodowego oznacza skierowanie uwagi młodego człowieka już od szkoły podstawowej na sprawy życia społeczno- zawodowego.

21 T TERMINY REKRUTACJI d o klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych d o 29 lutego 2012 r. – dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć o d 14 maja do 25 czerwca 2012 r. do godz. 12. 00 - składanie podań - d o 11 czerwca 2012 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych i ogłoszenie wyników dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego; o d 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. godz. 15 00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 5 lipca 2012 r. do godz. 10 00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; d o 9 lipca 2012 r. do godz. 12 00 – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 1 0 lipca 2012 r. do godz. 10 00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach; d o szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2012 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów;

22 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum Zajęcia edukacyjne Punktacja szczegółowaPunktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 punktów 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów j.w.

23 Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia ucznia i wolontariat Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem5 pkt Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty Razem maksymalnie 12 pkt. Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 5 pkt. I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 pkt.

24 Zasady przyznawania punktów za egzamin gimnazjalny Egzamin gimnazjalny 100 pkt. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. (poziom podstawowy) maksymalnie 20 punktów

25

26

27 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształ - cące czteroletnie technikum Szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie,

28

29

30

31

32

33 ZSZ – PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE język polski – 160 godzin, język obcy nowożytny – 130 godzin, historia – 60 godzin, wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, geografia – 30 godzin, biologia – 30 godzin, chemia – 30 godzin, fizyka – 30 godzin, matematyka – 130 godzin, informatyka – 30 godzin, wychowanie fizyczne – 290 godzin, edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin,

34 LO– PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM język polski – 360 godzin, dwa języki obcy nowożytne – 450 godzin, wiedza o kulturze – 30 godzin, historia – 60 godzin, wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, geografia – 30 godzin, biologia – 30 godzin, chemia – 30 godzin, fizyka – 30 godzin, matematyka – 300 godzin, informatyka – 30 godzin, wychowanie fizyczne – 270 godzin, edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym):- język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin; - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin, PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: historia i społeczeństwo oraz przyroda - po 120 godzin; zajęcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce - po 30 godzin,

35

36

37 TECHNIKUM– PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM język polski – 360 godzin, dwa języki obcy nowożytne – 450 godzin, wiedza o kulturze – 30 godzin, historia – 60 godzin, wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, geografia – 30 godzin, biologia – 30 godzin, chemia – 30 godzin, fizyka – 30 godzin, matematyka – 300 godzin, informatyka – 30 godzin, wychowanie fizyczne – 270 godzin, edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym):- język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin; - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz przyroda - po 120 godzin; ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne - po 30 godzin,

38

39 Zakres rozszerzony: historia i geografia, biologia, chemia lub fizyka, Zakres rozszerzony: historia i matematyka Przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce Przedmiot uzupełniający przyroda

40

41 KLASYFIKACJA ZAWODÓW Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów, wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowe zawody (częściowo powstałe w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów już istniejących lub zawodów wykreślonych). Są to następujące zawody: Technik żywienia i usług gastronomicznych – powstały z połączenia zawodów Technik organizacji usług gastronomicznych, Technik żywienia i gospodarstwa domowego i Kucharz (nauczany na poziomie technikum); Technik renowacji elementów architektury – powstały z połączenia zawodów Renowator zabytków architektury i Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego; Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – powstały z połączenia zawodów Monter instalacji i urządzeń sanitarnych i Monter sieci komunalnych; Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zawód powstały z połączenia zawodów: Malarz-tapeciarz, Posadzkarz, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Stroiciel fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; Technik budowy fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu Technik instrumentów muzycznych;

42 Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej – powstały na bazie zawodu Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Technik realizacji nagrań i nagłośnień – powstały na bazie zawodu Asystent operatora dźwięku; Technik sterylizacji medycznej; Technik elektroniki i informatyki medycznej – powstały na bazie zawodu Technik elektroniki medycznej; Technik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu Technik poligraf; Technik procesów introligatorskich – powstały na bazie zawodu Technik poligraf; Wiertacz – powstały na bazie zawodu Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; Murarz-tynkarz – powstały na bazie zawodu Murarz; Wędliniarz – powstały na bazie zawodu Rzeźnik-wędliniarz.

43 Wykreślono następujące zawody: 1) Technik geofizyk; 2)Technik hydrolog; 3)Technik meteorolog; 4)Technik elektroniki medycznej; 5)Technik poligraf; 6)Technik urządzeń audiowizualnych; 7)Technik dźwięku; 8)Monter instalacji gazowych; 9)Technik informacji naukowej; 10)Technik żywienia i gospodarstwa domowego; 11)Technik organizacji usług gastronomicznych; 12)Kucharz małej gastronomii; 13)Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; 14)Technik instrumentów muzycznych; 15)Asystent operatora dźwięku; 16)Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 17)Murarz; 18)Renowator zabytków architektury; 19)Monter instalacji i urządzeń sanitarnych; 20)Monter sieci komunalnych; 21)Posadzkarz; 22)Technolog robót wykończeniowych w budownictwie; 23)Malarz-tapeciarz; 24)Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim; 25)Monter instrumentów muzycznych; 26)Rzeźnik-wędliniarz; 27)Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; 28)Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego.

44

45 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Będzie przeprowadzany dla każdej kwalifikacji odrębnie na podstawie wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach Do egzaminu przystąpią:  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe – w trakcie nauki  osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe  osoby dorosłe w trybie egzaminów eksternistycznych Zdanie egzaminu jest potwierdzeniem, że dana osoba posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie danej kwalifikacji.. Dyplom potwierdzający kwalifikacje (w pełnym) zawodzie będzie wydawany osobom, które zdadzą egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie oraz będą miały odpowiedni dla zawodu poziom wykształcenia ogólnego.

46 Od … do technika budownictwa B 20 (K1) B 16 K1) ZAWÓD monter konstrukcji budowlanych B 20 (K1) - Montaż konstrukcji budowlanych ZAWÓD technik budownictwa B 18 (K1) ZAWÓD murarz- tynkarz B18 (K1) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich ZAWÓD betoniarz- zbrojarz B 16 (K1) - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich K2 - B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych K – 3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej lub K 1 B 20 K 1B 18 lub K 1 - B 16 lub

47 MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO k3 k1 k2

48 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.

49 Od … do technika mechanika

50 Od … do technika technologii żywności

51 Przewodnik po zawodach KOWEZIU ukaże się wkrótce

52 Część I – Od szkoły do zawodu Część II – Opisy zawodów O planowaniu kariery w trudnych słowach Ponowoczesność Globalizacja Społeczeństwo ryzyka Globalizacja Kolonizowanie przyszłości Oczekiwania pracodawców Kwalifikacje Prekariat (to stan braku pewności, stałości i stabilności, to chroniczna niemożliwość przewidzenia przyszłości i nieustanny lęk, że przyniesie ona tylko pogorszenie obecnej sytuacji.: Seryjni stażyści, pracownicy tymczasowi, młodzi bezrobotni) Stereotypy zawodowe Opisy zawodów Prezentacja grup zawodów Opisy zawodów w obrębie grup

53

54

55

56

57 Wprowadzenie nowego modelu kształcenia zawodowego opartego na elastycznych ścieżkach uczenia się powiązanie kształcenia zawodowego i ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych możliwość stopniowego nabywania kwalifikacji podczas nauki w szkole zastąpienie szkół zawodowych dla dorosłych systemem kursów zawodowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system kształcenia ustawicznego – poprzez możliwość organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych umożliwienie absolwentom szkół zawodowych podnoszenia poziomu wiedzy ogólnej w ogólnokształcących szkołach średnich dla dorosłych oraz jednoczesnego nabywania kwalifikacji na kursach zawodowych

58 Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej i niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 15 albo 16 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (opóźnienie w cyklu kształcenia, ukończone gimnazjum) kwalifikacyjny kurs zawodowy – kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji;

59 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, DOROSŁYCH SZKOŁY DLA DOROSŁYCH FORMY POZASZKOLNE podsta -wowa gimna zjum LO police alna kwalifikacyjne kursy zawodowe kurs umiejętności zawodowych kurs kompetencji ogólnych turnus dokształcania młodocianych

60

61 61 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzany dla każdej kwalifikacji odrębnie na podstawie wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach Do egzaminu przystąpią:  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe – w trakcie nauki  osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe  osoby dorosłe w trybie egzaminów eksternistycznych Zdanie egzaminu jest potwierdzeniem, że dana osoba posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie danej kwalifikacji. Dyplom potwierdzający kwalifikacje (w pełnym) zawodzie będzie wydawany osobom, które zdadzą egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie oraz będą miały odpowiedni dla zawodu poziom wykształcenia ogólnego.

62 62 POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE JEGO ATRAKCYJNOŚCI Modyfikacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dostępnych w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego Wdrożenie nowej obudowy programowej kształcenia zawodowego (nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach) Modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych Wdrożenie nowego modelu kształcenia zawodowego opartego na elastycznych ścieżkach uczenia się – kwalifikacyjne kursy zawodowe Stworzenie możliwości lepszej współpracy między szkołami zawodowymi i przedsiębiorcami Promocja kształcenia zawodowego


Pobierz ppt "Wybór szkoły przez ucznia gimnazjum w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym Opracowanie: Wydział Strategii W prezentacji wykorzystano materiały."

Podobne prezentacje


Reklamy Google