Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEMY Z PAKIETEM KLIMATYCZNO- ENERGETYCZNYM Marian Miłek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEMY Z PAKIETEM KLIMATYCZNO- ENERGETYCZNYM Marian Miłek."— Zapis prezentacji:

1 PROBLEMY Z PAKIETEM KLIMATYCZNO- ENERGETYCZNYM Marian Miłek

2 ZAKRES TEMATYCZNY PAKIETU KLIMATYCZNO - ENERGETYCZNEGO -system handlu emisjami, -redukcja emisji (20%), -geologiczne składowanie CO 2, -emisja z środków transportu, -energia ze źródeł odnawialnych (20%).

3 SYSTEM HANDLU EMISJAMI W 2020 r. zmniejszenie emisji o 20% w porównaniu do 1990 r. (Polska - 380 mln Mg), Wprowadzono dodatkowy warunek: - o 21% w porównaniu do 2005 r. (210 mln. Mg), WPROWADZENIE AUKCJONINGU - od 1.01.2013r. - po roku 2013 - od 70% nieodpłatnych do zera w 2020 r., DEROGACJA, WZROST CEN ENERGII - ? (nieznana cena uprawnienia do emisji CO 2 ).

4 DEROGACJA – PODSTAWA PRAWNA Dyrektywa 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009, zmieniająca Dyrektywę 2003/87/WE, w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dyrektywa ETS): Art. 10c: „bezpłatne uprawnienia na produkcję energii elektrycznej mogą otrzymać podmioty, które funkcjonowały w dniu 31.12.2008 r., lub wobec których fizycznie wszczęto proces inwestycyjny przed 31.12.2008 r. WARUNKI DEROGACJI: -niedostateczna integracja krajowej sieci z siecią UCTE-ENTSO (nie spełniają Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr i Malta), -wyższa od 30% zależność od jednego rodzaju paliwa kopalnego oraz PKB niższy od 50% średniego poziomu PKB na mieszkańca UE (spełnia Polska Czechy, Węgry, Bułgaria i Rumunia). Derogacja – wyłączenie państwa członkowskiego UE z obowiązku wypełnienia części (wynegocjowanej) zobowiązań płynących z prawa wspólnotowego.

5 DEROGACJA BEZ DEROGACJI Z DEROGACJĄ uprawnienia do emisji CO 2 100% Aukcja BUDŻET PAŃSTWA uprawnienia do emisji CO 2 w 2013r. 30%70% aukcjaprzydział bezpłatny dla sektora BUDŻET PAŃSTWA warunek: realizacja inwestycji W kolejnych latach do 2020r. podział uprawnień zmienia się corocznie o 10%, dochodząc do 100% aukcji w 2020r.

6 GEOLOGICZNE SKŁADOWANIE CO 2 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/31/WE Z DNIA 23 kwietnia2009 (Dyrektywa CCS – Carbon Capture & Storage) - 12 pilotażowych instalacji, - środki z 300 mln uprawnień do emisji, - nowe elektrownie z instalacjami CCS.

7 WYCHWYTANIE ZE SPALIN I GEOLOGICZNE SKŁADOWANIE CO 2 - Odfiltrowanie CO 2 ze spalin, sprężenie, transport i magazynowanie wymaga ok ¼ energii wytworzonej przez elektrownie. - Sama instalacja wychwytywania – ok. 40 euro/MWh, koszty eksploatacyjne – ok. 30 euro/ MWh ; wychwyt i składowanie 1 tony CO 2 kosztuje ok. 70 euro! - Pozostaje w Ziemi „bąbel” CO 2, stanowiący zagrożenie dla środowiska i ludzi. Po przyjęciu przez UE dyrektywy Azoty – Kędzierzyn i Elektrownia Bełchatów zgłosiły chęć budowy instalacji CCS, ale po policzeniu kosztów wycofały się. TAURON wykonał małą doświadczalną mobilną stację wychwytu CO 2 ze spalin. Sejm RP wdrażając dyrektywę do polskiego systemu prawnego przyjął 30 sierpnia 2013r. ustawę o wychwytywaniu i składowania CO 2.  Blokowanie budowy nowych bloków w Elektrowni Opole !

8 Wulkaniczne jezioro Nyos położone w jest w Kamerunie na wysokości 900 m, na zboczu nieczynnego wulkanu. Znane jest z tragicznego wydarzenia, do którego doszło 21 sierpnia 1986 roku. Na dnie zbiornika gromadził się pochodzący ze skorupy ziemskiej dwutlenek węgla. Wstrząs sejsmiczny i osuwisko spowodowały uwolnienie nagromadzonego gazu, powodując jego przedostanie na powierzchnię. Gaz cięższy od powietrza spływał pobliskimi dolinami, zabijając wszystkie formy życia nawet w odległości 30 km. Spowodowało to nagłą śmierć 1700 osób oraz tysięcy zwierząt. Od 2001 roku prowadzona jest akcja odgazowywania jeziora, by uniknąć powtórzenia tragedii. fot. wikipedia.org Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl NYOS

9 UE WYCOFUJE SIĘ Z SEKWESTRACJI CO 2 21 lipca 2011r. Bundestag przyjmuje ustawę o CCS, przewidującą m.in. budowę do 2017r. pilotażowych magazynów do składowania CO 2 o pojemności 3 mln Mg CO 2 /rok, 29 września 2011r. Bundesrat w obawie przed negatywnym wpływem technologii na środowisko wstrzymuje jej procedowanie, Vattenfal wycofuje się z sekwestracji CO 2 w Jäschwalde oraz z budowy, kosztem 1,5 mld euro, magazynu CO 2, 19 października 2011 rząd Wielkiej Brytanii przerwał prace nad instalacją wychwytywania CO 2 w Longannet w elektrowni należącej do Scottisch Power, ostatnio wznowiono prace, rząd Austrii ogłosił, że nie pozwoli na składowanie CO 2 na terytorium Austrii.

10 PERSPEKTYWA POLITYKI KILMATYCZO - ENERGETYCZNEJ  maj 2010r. – na spotkaniu przedstawicieli U-15 komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard zaproponowała zredukowanie CO ₂ do roku 2020 o 30 proc,  2011r. – „ Mapa drogowa dekarbonizacji” – do roku 2050 redukcja emisji powinna wynosić 80 proc. ( w elektroenergetyce blisko 100%),  grudzień 2013r. – przyjęcie przez UE tzw. backloadingu – drastyczne zaostrzenie warunków handlu emisjami CO ₂,  21 styczeń 2014r. – opublikowanie celów polityki klimatyczno - energetycznej do 2030r. – przeniesiono zapisy „Mapy drogowej…” ( tzw. drugi pakiet klimatyczno – energetyczny) w horyzoncie czasowym do 2030r.,  20 marca 2014r. – na szczycie przywódców krajów unijnych miała zapaść ostateczna decyzja; ze względu na sytuację pojęcie decyzji przesunięto na październik. Polska dwukrotnie zawetowała Komunikaty Komisji (tylko!)

11 STANOWISKO KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ -troska o środowisko naturalne nie powinna równolegle powodować negatywnych skutków dla konkurencyjności przedsiębiorstw; -wskazanie, że wprowadzenie w życie wszystkich zasad pakietu klimatyczno-energetycznego:  spowoduje skokowy wzrost cen energii elektrycznej i ciepła,  pogorszy konkurencyjność polskiej gospodarki, co w konsekwencji doprowadzi do utraty wielu miejsc pracy,  doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego,  znacząco pogorszy warunki życia społeczeństwa. KIG powołała Komitet ds. Pakietu Klimatyczno-Energetycznego -zwrócenie się do Rządu Polskiego o podjęcie na forum unijnym a także krajowym działań zmierzających do zahamowania ekskalacji polityki klimatycznej oraz minimalizacji skutków w skali kraju.

12 POZARZĄDOWY ZESPÓŁ ds. ZMIAN KLIMATU - NIPCC Powstaje w 2003 r. w Mediolanie w celu stworzenia niezależnej oceny wpływu gazów cieplarnianych (głównie CO 2 ) na globalne ocieplenie, początkowo jako Projekt Polityki Naukowej i Środowiskowej (SEOO) i następnie w 2008 r. po rozpoczęciu współpracy z Instytutem Heartland (USA), przygotowano raport : „Natura, nie działalność człowieka rządzi klimatem”. Po włączeniu się w 2009 r. do prac Centrum Studiów Dwutlenku Węgla oraz Zmian Globalnych opracowano „Rewizje Zmian Klimatycznych” – I Raport NIPCC, stanowiący krytyczną ocenę raportów IPCC. We wrześniu 2013 r. NIPCC publikuje: „Rewizję Zmian Klimatu II” Dokument obejmuje również wyniki badań z III kwartału 2013 r. Autorzy – kilkudziesięciu naukowców, najwięcej z USA, Australii, Kanady, ale również z Niemiec, Norwegii, Estoni, Rosji itd..

13 W Raporcie NIPCC: -poddano krytyce metodologię badań stosowaną przez IPCC, która nie uwzględnia istotnych czynników decydujących o zmianach klimatu, -wykazano, że podwojenie stężenie CO 2 w stosunku do stężenia epoki przedindustrialnej, spowoduje wzrost temperatury o ok. 0,3 - 1  C, a nie jak wynika z raportu IPCC - o 6 , przy czym wzrost ten w dużej części już nastąpił, -od 1998 roku średnia temperatura Ziemi nie wzrasta mimo wprowadzania do atmosfery co roku 30 – 34 mld ton CO 2 ; lokalne zmiany są spowodowane różnymi czynnikami ( El Nino itp.), -w dokładnych pomiarach próbek ze słoi lodowych (Grenlandia i Antarktyda) wzrost temperatury wyprzedza wzrost CO 2 w atmosferze w całym badanym okresie czasu… Wniosek: Nie istnieją żadne dowody występowania niekorzystnych zmian klimatycznych spowodowane emisją antropogenicznego CO 2 Polska „premiera” Raportu NIPCC odbyła się na konferencji zorganizowanej przez Instytut Globalizacji w Warszawie 10 listopada 2013r.

14 KONFERENCJA „ PRZEMYSŁ MA ZNACZENIE” BRUKSELA, 29 stycznia 2014r. Wypowiedź komisarza Unii Europejskiej ds. energii Güntera Oettingera: przekonanie, że polityka klimatyczna ocali świat jest „ aroganckie i głupie”, podniesienie progu redukcji CO₂ w perspektywie 2030 rok jest niewykonalne, dotychczasowe redukcje były możliwe w głównej mierze dzięki kryzysowi ekonomicznemu i masowym zamknięciom zakładów energochłonnych w dawnym RWPG, tkwienie w przekonaniu, że zmniejszenie o 4,5 procent globalnej emisji przypadającej na UE już spowodowało niepowetowane straty – ucieczkę, a zatem likwidację przemysłu, należy wziąć przykład ze Stanów Zjednoczonych i zrobić wszystko dla ratowania produkcji.

15 2013 r. V RAPORT IPCC -Od 15 lat świat znajduje się w okresie stagnacji temperatury. -Wzrost temperatury do końca stulecia nie przekroczy 1,5  C. Z porównania wykresów prognoz temperatury, zawartych w poprzednich raportach IPCC z temperatura rzeczywistą wynika, że prognozy były znacznie zawyżone. Wypowiedź Connie Hedegaard, Komisarz Komisji Europejskiej ds. działań w dziedzinie klimatu, po zapoznaniu się z V RAPORTEM IPCC: „Obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej będzie kontynuowana niezależnie od tego czy jej podstawy naukowe są prawdziwe czy fałszywe.”

16 ZAMIAST PODSUMOWANIA


Pobierz ppt "PROBLEMY Z PAKIETEM KLIMATYCZNO- ENERGETYCZNYM Marian Miłek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google