Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PREZENTACJA BAZY NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO I OFERTA UZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PREZENTACJA BAZY NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO I OFERTA UZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW."— Zapis prezentacji:

1 1 PREZENTACJA BAZY NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO I OFERTA UZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2 FINANSOWANIE NAUKI UZ krajowe i zagraniczne granty naukowe uzyskane w latach 2007-2011

3 FINANSOWANIE NAUKI UZ Najważniejsze granty uzyskane w 2011 r. Projekt priorytetowy NCBiR pt. badawczy pt. "Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków" UZ realizuje 3 z 7 zadań badawczych: Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie ok. 2,0 mln PLN Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła ok. 4,0 mln PLN Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej 1,0 mln PLZ

4 FINANSOWANIE NAUKI w przyszłości ? Np. udział w konsorcjum „Smart Power Grids - Polska”. Celem Konsorcjum jest rozwój innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych i związanych z nimi narzędzi aplikacyjnych, technologicznych, pomiarowych, komunikacyjnych i decyzyjnych. W tym celu przewidywane jest wspólne występowanie w okresie następnych kilku lat o projekty łącznie na około 300 mln PLZ (tylko 3 polskie uczelnie PWr, PO i UZ i praktycznie wszystkie znaczące instytucje, wiodące firmy branżowe i operatorzy z Polski) Aktualnie z inicjatywy UZ w NFOSiGW prowadzone są rozmowy w sprawie utworzenia konsorcjum do realizacji programów dotyczących zintegrowanych Smart Grids

5 FINANSOWANIE NAUKI w przyszłości ? Np. udział w konsorcjum „ Planowanie, budowa, eksploatacja i rekultywacja nowych kopalni węgla brunatnego na terenie Polski i związanych z nimi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi i budowlanymi. Rozwiązywanie problemów społecznych, środowiskowych, technicznych.” (PWr, UZ, UE w Poznaniu + 9) Celem konsorcjum jest opracowanie metod postępowania na etapach: koncepcji, projektu, realizacji, eksploatacji i rekultywacji w planowaniu ewentualnych kopalni węgla brunatnego na terenie Polski i związanych z nimi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi i budowlanymi. Zastosowanie najnowocześniejszych metod technicznych, technologicznych i organizacyjnych, prowadzących do zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz skutki społeczne, uwzględniając ekonomiczne skutki podejmowanych działań oraz pełną podmiotowość mieszkańców.

6 FINANSOWANIE NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w przyszłości ? Np. planowany udział w globalnym programie banków Santander oraz Bank Zachodni WBK "Committed to Higher Education". (aktualnie podpisane w grudniu z: UW, PWr, UWr, UE Wrocław; W 8 lub 9 lutego 2012 planowane podpisanie umów z UZ, UAM PPoz.. Wzajemna współpraca w perspektywie średnio- i długoterminowej, która obejmuje realizację projektów mających na celu m.in.. : Wspieranie działalności badawczej (w tym projektów własnych) Finansowanie wymiany międzynar. studentów i pracowników Rozwój interdyscyplinarnych sieci współpracy Przewidywane dofinansowanie 200 – 400 tys. Euro w 2012r. Do 1 mln. Euro, po dwóch, trzech latach

7 Park Naukowo-Technologiczny oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (PNT UZ)

8 Park Naukowo -Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego jako Innowacyjne Centrum Regionu to miejsce spotkania:  nauki,  nowoczesnego przemysłu,  oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Uniwersytet Zielonogórski

9 PNT - Cele  Tworzenie warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego potencjału regionu,  Stymulowanie rozwoju przemysłu w zakresie innowacyjnych oraz zaawansowanych technologii,  Wspomaganie przedsięwzięć mających na celu zbliżenie Polski, w szczególności województwa lubuskiego do Unii Europejskiej.

10 PNT - Zadania  Przybliżanie wyników badań naukowych (i ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu,  Tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących na podstawie prowadzonych prac technologicznych i prób na instalacjach z wykorzystaniem aparatury i specjalistycznego wyposażenia PNT UZ,  Wspieranie procesu transferu technologii i promocja szeroko rozumianej innowacyjności,  Inspirowanie powstawania oraz rozwój małych i średnich firm technologicznych.

11 PNT - Struktura  Centrum Logistyczne Parku Naukowo- Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki,  Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii,  Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”,  Centrum Technologii Informatycznych.

12 Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki  Zaplecze dla powstających Centów Naukowo- Badawczych,  Siedziba PNT, CPTT, LPTT,  zadania: pomoc w powstawaniu oraz rozwoju firm z obszaru zaawansowanych technologii, przybliżenie wyników badań naukowych (w tym ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu, realizacja projektów mających na celu wspieranie procesu komercjalizacji wyników badań i transferu technologii.

13 Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński  Oferta dla przemysłu: Laboratorium Budownictwa Zrównoważonego optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych i związanych z energią odnawialną, elektryczną i grzewczą, badania porównawcze efektywności różnych systemów i elementów budowlanych i instalacyjnych, w dokładnie takich samych i tak samo zorientowanych względem słońca pomieszczeniach, badanie wpływu zmieniających się warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność, hałas, zanieczyszczenie powietrza, w tym głównie CO2, oświetlenie) na efektywność uczenia się i pracy

14 Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Laboratorium Elektroakustyki badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, w środowisku pracy poziomu hałasu słyszalnego, infradźwiękowego, analiza widma hałasu, pomiar emisji hałasu do środowiska w celu określenia szkodliwości i uciążliwości spowodowanych hałasem Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej dostosowanie charakterystyki źródeł do profilu obciążenia oraz warunków środowiskowych odbiorcy, ocena wpływu dołączenia dodatkowych źródeł na poziom bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych, opracowanie sposobów optymalnej koordynacji systemów wieloźródłowych typu: słońce + wiatr + wodór lub biogaz; opracowanie rozwiązań energoelektronicznych układów sprzęgających pozwalających na przyjazną użytkownikowi integrację źródeł w ramach instalacji elektrycznej odbiorcy; kompleksowa ocena potencjalnych korzyści finansowych wynikających ze stosowania rozwiązań z systemami wieloźródłowymi.

15 Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności wyrobów lokalnych przedsiębiorstw poprzez stworzenie możliwości wykonywania badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń; opracowywanie optymalnych technicznie i ekonomicznie dedykowanych metod zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej, wykonywanie znormalizowanych badań kompatybilności elektromagnetycznej, wymaganych do uzyskania znaku „CE”, umożliwiającego wprowadzanie urządzeń na rynek UE, Laboratorium Izolacyjności Akustycznej badanie właściwości akustycznych przegród budowlanych (ściennych i stropowych), jak również takich elementów budowlanych, jak: okna, drzwi.

16 PNT - Projekty  Realizowane projekty: Park Naukowo-Technologiczny - Kreator Innowacyjności – projekt finansowany ze środków MNiSW, okres realizacji 2011-2012; Oferta: - Szkolenia i seminaria dla pracowników UZ oraz MSP regionu w zakresie ochrony własności intelektualnej; - Udział wraz z MSP w targach, misjach, wizytach studyjnych;

17 PNT - Projekty Realizowane projekty - cd.: Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii” – w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – POWT Polska – Brandenburgia; okres realizacji 2012- 2014, wartość ok. 1,1 mln Euro Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii” – FRAME – projekt partnerski w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – POWT Polska – Brandenburgia; okres realizacji 2012-2014, wartość ok. 1,4 mln Euro Projekty mają charakter inwestycyjno –demonstracyjny, będą służyć zarówno studentom i pracownikom obu Uczelni (prace dyplomowe, artykuły naukowe) oraz firmom obu regionów (przykłady rozwiązań innowacyjnych w budownictwie zrównoważonym i zastosowania odnawialnych źródeł energii).

18 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii  Jednostka międzywydziałowa Uniwersytetu Zielonogórskiego;  Utworzona w celu promowania, informowania, doradzania oraz pomocy przy wdrażaniu innowacyjnych metod, technologii i organizacji w przemyśle.

19 CPTT - Cele  Integracja środowiska naukowego i MSP regionu,  Inicjowanie i koordynowanie międzywydziałowych zespołów projektowych,  Identyfikacja innowacyjnych potrzeb podmiotów gospodarczych

20 CPTT - Zadania  Zacieśnianie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz sektorem MSP,  Doradztwo i udział w prowadzeniu projektów w ramach funduszy unijnych dla jednostek UZ oraz przedsiębiorstw,  Inicjowanie i realizacja projektów o charakterze regionalnym i euro-regionalnym,  Organizacja konferencji, dni informacyjnych, warsztatów dla kadry naukowej oraz firm z regionu lubuskiego.

21 CPTT - Projekty Realizowane projekty:  Enterprise Europe Network, projekt Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego na rzecz innowacyjności i konkurencji, okres realizacji 2008 -2012;  Kreator innowacyjności – „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, w ramach programu MNiSW, okres realizacji 2012-2013.

22 CPTT - Projekty Oferta dla przemysłu:  Organizacja warsztatów i seminariów, dni informacyjnych, konferencji i spotkań biznesowych o zróżnicowanej tematyce w zależności od potrzeb sektora MSP,  Współorganizacja spotkań brokerskich i wizyt studyjnych w kraju i za granicą, w tym wsparcie negocjacji umów handlowych),  Przeprowadzanie monitoringów technologii oraz audytów technologicznych w firmach,

23 CPTT - Projekty Oferta dla przemysłu:  Opracowania profili innowacyjnych technologii oraz poszukiwanie na ich podstawie partnerów w UE (wsparcie przy zawieraniu międzynarodowych umów transferu technologii pomiędzy MSP z woj. lubuskiego a UE),  Przygotowywanie, wykorzystując potencjał pracowników naukowo- badawczych, opinii o innowacyjnych przedsięwzięciach firm lubuskich,

24 24 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

25 25 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dotychczasowa współpraca z regionem w ramach projektów współfinansowanych z funduszy europejskich: 1.Projekt Urban Creative Poles - Rozwój i Promocja Potencjału Przemysłu Kreatywnego w średniej wielkości miastach Regionu Morza Bałtyckiego ( projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa ) 2. Nowy zawód - nowe możliwości - kompleksowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych w województwie lubuskim ( projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ).

26 26 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA 3.Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego ( projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ). 4. Zarządzanie jest sztuką - innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania w przedsiębiorstwie ( projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).

27 27 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA Oferta współpracy Wydziału Ekonomii i Zarządzania z biznesem 1.Stworzenie sieci powiązań między Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a gospodarką w zakresie dostosowania praktycznych kierunków i specjalności kształcenia do potrzeb rynku pracy w regionie 2.Realizacja tematów badawczych związanych z funkcjonowaniem biznesu w regionie zorientowanych na wzrost jego innowacyjności i konkurencyjności - strategie rozwoju przedsiębiorstw oparte na wiedzy i wdrażaniu najlepszych praktyk biznesowych

28 28 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA 3. Prowadzenie przez kadrę naukową Wydziału Ekonomii i Zarządzania doradztwa i szkoleń w firmach (po gruntownej analizie ich działalności oraz rozpoznaniu ich potrzeb w zakresie rozwiązania istniejących problemów) w ramach: wdrażania innowacji i najlepszych praktyk biznesowych, kształtowania wizerunku przedsiębiorstw, prowadzenia badań marketingowych, formułowania i wdrażania strategii w przedsiębiorstwach (w tym marketingowych, innowacji, rozwoju nowego produktu itp.), promowania działań dotyczących głównych sfer działalności biznesu (w tym promowanie innowacji produktowych, ekologicznych, technologicznych i marketingowych).

29 29 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ działa Laboratorium GIS powołane jako Dydaktyczne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działalność laboratorium skupia się na prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz organizacji szkoleń w celu wykształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, którzy dzięki nabytej wiedzy będą zasilać kadry w Regionalnych oraz Krajowych Centrach Kryzysowych. Laboratorium wyposażone jest w 15 komputerów plus serwer. Oprogramowanie to m.in. takie aplikacje jak: ArcGis Serwer, ArcView, 3 D analyst.

30 30 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

31 31 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI Dotychczasowa współpraca z przedsiębiorczością: Projekt „Zróbmy coś razem” (ZCR) - transfer wiedzy między pracownikami Wydziału, a osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach funkcjonujących w woj. lubuskim. Projekt składał się z 3 modułów: staże dla pracowników Wydziału w wiodących firmach województwa lubuskiego szkolenia specjalistyczne dla zatrudnionych w firmach województwa lubuskiego prowadzone przez pracowników Wydziału szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Wydział silnie wspiera wszystkie inicjatywy wzmocnienia firm w regionie poprzez: istniejące i tworzone klastry branżowe, opiniowanie wniosków w zakresie innowacyjnej gospodarki

32 Współpraca Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji z biznesem w celu wdrożenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki, pomiarów cyfrowych, automatyki przemysłowej, informatyki, telekomunikacji. Nasi pracownicy wykonywali projekty i wdrożenia systemów dla takich firm jak KGHM, Apator, GUM. Zdobyli doświadczenie badacza w ramach realizacji wielu grantów rozwojowych, celowych i własnych. Posiadamy laboratoria badawcze umożliwiające wykonywanie pomiarów i testów m.in. kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Nasi pracownicy uczestniczą w trzech laboratoriach uruchamianych w ramach Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego jak również współtworzą Centrum Telemedycyny Ziemi Lubuskiej. www.weit.uz.zgora.pl

33 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji posiada bazę laboratoryjną i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych, programowania aplikacji, bezpieczeństwa komputerów, zarządzania informacją, grafiki i multimediów, sieci komputerowych (CISCO), rozwiązań serwerowych opartych o Windows Server i Linux, diagnostyki urządzeń i procesów. Oferta szkoleń jest ciągle aktualizowana i dopasowywana do potrzeb rynku lokalnego. Aktualnie przygotowujemy szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej we współpracy z firmą Siemens. Absolwenci Wydziału uzyskują przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach w oparciu o programy konsultowane oraz realizowane z udziałem przedstawicieli firm. www.weit.uz.zgora.pl

34 Możliwości współpracy przemysłu z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

35 Obszary współpracy

36 Centrum Technologii Informatycznych  Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zając  Oferta dla przemysłu Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych badanie procesów konstrukcyjnych, technologicznych maszyn CNC, badania związane z wydłużeniem okresu eksploatacji maszyn i pojazdów samochodowych, opracowywanie i wdrażanie procesów konstrukcyjnych i technologicznych, prace badawczo-rozwojowe i doradztwo w zakresie nowoczesnej konstrukcji 3D oraz technologii związanej z obrabiarkami sterowanymi numerycznie. Laboratorium " Akademia CISCO, E-learning i technologie IT" badania w zakresie nowoczesnych rozwiązań sieciowych, e-learningu i technologii IT

37 Centrum Technologii Informatycznych Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych, projektowanie procesów logistycznych i produkcyjnych, modelowanie i projektowanie procesów biznesowych, analiza kosztów procesów produkcyjnych, projektowanie systemów automatycznej identyfikacji przepływu produkcji, przygotowanie przedsiębiorstw produkcyjnych do implementacji systemów informatycznych, reinżynieria procesów produkcyjnych, analiza procesowa i audyty dla przedsiębiorstw, analiza oraz usprawnianie procesów związanych z konstruowaniem wyrobów i opracowywaniem technologii oraz obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wsparcie przedsiębiorstw w innowacjach procesowych i produktowych w celu zwiększenia produktywności systemów produkcyjnych, badania w zakresie analizy wąskich gardeł, redukcji czasów przezbrojeń i optymalizacji przepływu produkcji,

38 Centrum Technologii Informatycznych Laboratorium Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych. badania systemów obliczeniowych czasu rzeczywistego, badania reprogramowalnych systemów logicznych i systemów osadzonych, badania systemów rozpoznawania obrazu i stereowizji, opracowywanie systemów sterowania dla budynku inteligentnego, tworzenie dokładnych systemów pomiarowych w energetyce, badania integralności sygnałów w wysokospecjalizowanych urządzeniach elektronicznych, badania optymalizacyjne topologii wielowarstwowych obwodów drukowanych, badania i optymalizacja architektur mikrosystemów cyfrowych.

39 39 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA www.wils.uz.zgora.pl

40 40 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Miarą aktywności WILiŚ w realizacji zadań na rzecz jednostek zewnętrznych jest kwota brutto pozyskiwana ze zleceń. Kwota ta to: 400 tys. zł rocznie

41 41 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Oferta Instytutu Inżynierii Środowiska  Badanie wody pitnej  Badanie wód powierzchniowych i podziemnych  Badanie ścieków  Badanie osadów ściekowych  Badanie odpadów  Badanie gleb i gruntów  Badanie gruntów budowlanych (Szczegóły oferty: www.iis.uz.zgora.pl)

42 42 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA IIŚ – przykłady prac zrealizowanych w ostatnim okresie

43 43 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Oferta Instytutu Budownictwa  Badania cech fizyko-mechanicznych oraz strukturalnych materiałów  Badania normowe zapraw, betonów, kruszyw, ceramiki budowlanej  Ekspertyzy budowlano-mykologiczne (Szczegóły oferty: www.ib.uz.zgora.pl) Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury

44 44 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Oferta Instytutu Budownictwa  inwentaryzacje budynków i obiektów budowlanych,  oceny stanu technicznego,  badania techniczno-konserwatorskie obiektów zabytkowych,  analiza wartości kulturowych budowli i zespołów urbanistycznych,  projekty zagospodarowania terenu,  projekty adaptacji i modernizacji budynków, badania termowizyjne z zakresu fizyki budowli,  badania termowizyjne uszkodzeń konstrukcji, wad technologicznych Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury c.d.

45 45 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Oferta Instytutu Budownictwa  Przeglądy szczegółowe oraz specjalne (ekspertyzy) obiektów inżynierskich.  Próbne obciążenia obiektów mostowych drogowych i kolejowych.  Ocena stanu technicznego dróg, przepustów i mostów.  Opinie techniczne w zakresie dróg i obiektów inżynierskich.  Zalecenia projektowe i technologiczne dla budownictwa komunikacyjnego.  Kompleksowe badania materiałów dla budownictwa komunikacyjnego (kruszyw, kostki brukowej, elementów betonowych, odwodnień dróg i mostów, elementów wyposażenia itp.).  Inwentaryzacje dróg i obiektów inżynierskich.  Kompleksowe badania dróg i mostów.  Szkolenia i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów. Zakład Budowy Dróg i Mostów

46 46 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Oferta Instytutu Budownictwa  specjalistyczne badania terenowe i laboratoryjne z wykorzystaniem zasad eksperymentalnej inżynierii gruntowej na potrzeby analizy interakcji budowli z podłożem gruntowym,  badania gruntów dla potrzeb budownictwa, w tym rozpoznanie podłoża gruntowego, badania gruntów zaburzonych glacitektonicznie, gruntów słabonośnych oraz terenów szkód górniczych,  badania gruntów dla potrzeb drogownictwa: badania zagęszczania gruntów, badania stateczności skarp i nasypów, wzmacniania gruntów słabonośnych, badania kontrolne jakości robót ziemnych,  badania podłoża dla potrzeb ochrony środowiska: badania laboratoryjne i terenowe gruntów oraz odpadów komunalnych i przemysłowych, badania gruntów do budowy przesłon izolacyjnych składowisk odpadów. Zakład Geodezji i Geotechniki

47 47 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA  wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,  wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich wraz geodezyjną interpretacją wyników pomiarów, w tym:  wyznaczanie przemieszczeń pionowych budowli (nierównomierne osiadania),  wyznaczanie przemieszczeń poziomych budowli,  wyznaczanie odchyleń od pionu budowli wysmukłych (np. kominy przemysłowe) i konstrukcji,  wyznaczanie kształtu geometrycznego zwisu odciągów linowych,  wyznaczanie kształtu ugięcia dźwigarów,  wyznaczanie deformacji płyt mostowych,  wyznaczanie odchylenia powierzchni od płaskości, poziomu i pozycji pionowej. Zakład Geodezji i Geotechniki c.d.

48 48 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Oferta Instytutu Budownictwa  badania parametrów wytrzymałościowych stali: wytrzymałość i odkształcalność, twardość, udarność, badania zmęczeniowe, badania wytrzymałości w podwyższonych temperaturach;  badania betonu: wytrzymałość i odkształcalność doraźna, cechy reologiczne, badania zmęczeniowe, badania wytrzymałości po wyżarzaniu;  badania elementów konstrukcyjnych stalowych i żelbetowych: nośność i deformacje, stateczność globalna, stateczność lokalna;  badania terenowe konstrukcji stalowych i żelbetowych: pomiary przemieszczeń i deformacji, obciążenia próbne obiektów budowlanych (w tym mostów), pomiary drgań budynków i podłoża gruntowego, nieniszczące i niszczące metody określania cech mechanicznych betonu. Zakład Konstrukcji Budowlanych

49 49 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA  badania wytrzymałościowe materiałów i elementów konstrukcyjnych podanych obciążeniom statycznym, dynamicznym i cyklicznie zmiennym (testy zmęczeniowe), także w przypadkach płaskich stanów naprężenia (obciążenie dwoma siłownikami ±500 kN sterowanymi komputerowo wg niezależnych programów obciążania),  pomiar charakterystyk dynamicznych konstrukcji istniejących,  pobieranie próbek walcowych do normowych badań wytrzymałości betonu z wykonanych obiektów i określenie wytrzymałości betonu w laboratorium,  badania wytrzymałości betonu metodą pull-out dla konstrukcji nowo budowanych, istniejących (wyrywanie zamontowanych w konstrukcji specjalnych kotew stalowych)  pomiary wodoprzepuszczalności betonu, powłok, murów, spoin w warunkach polowych,  szybkie i nieniszczące pomiary grubości wszelkich powłok niemagnetycznych np. takich jak: pokrycia antykorozyjne, pokrycia antyogniowe pokrycia galwaniczne itp.,  wykrywanie wad w konstrukcjach stalowych, połączeń spawanych, wyrobów walcowanych itp.,  szybkie i nieniszczące pomiary grubości elementów jednostronnie dostępnych wykonanych ze: stali, aluminium, stopów Cu, stopów AL, tworzyw sztucznych, szkła i innych materiałów, przez które przechodzi fala ultradźwiękowa. Zakład Mechaniki Budowli

50 50 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA  Badanie cech klimatycznych pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i budownictwa ogólnego.  Badanie stopnia głośności w obiektach przemysłowych, mieszkalnych i przeznaczenia specjalnego.  Badanie radiologiczne budynków.  Badanie zdolności nośnych podłoża gruntowego dla celów posadowienia obiektów kubaturowych.  Badanie przebiegu procesów reologicznych w elementach drewnianych konstrukcyjnych i wykończeniowych. Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa

51 51 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Lista przykładowych zleceniodawców  Firma Stropex z Pleszewa  ROCKWOOL POLSKA Sp. z o. o.  Feerum z Chojnowa,  KGHM Polska Miedź S.A.  Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o.  Poli-Eco Korner Sp. z o.o. Żary,  Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa,  Berger Bau Polska Sp. z o.o. – Wrocław,  Zarząd Dróg Wojewódzkich – Zielona Góra,  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra,  Lubuski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wrocław,  Firma Bisek Sp. z o. o. we Wrocławiu,  Firma Viacon w Rydzynie,  Firma Hobas System Polska Sp. z o. o.  Strabak Polska.

52 52 WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII www.wfa.uz.zgora.pl

53 53 WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII Konsorcja bądź sieci naukowe na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ Umowa o utworzeniu sieci naukowej NEGANET zawarta 30.10.2007 r. w Poznaniu pomiędzy IFM PAN w Poznaniu, Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Zielonogórskim (koordynator zielonogórski dr hab. M.R. Dudek prof. UZ.) Umowa o utworzeniu sieci naukowej AUXETMAGNET zawarta 25.09.2008 r. w Poznaniu pomiędzy Instytutem Fizyki Molekularnej PAN, Politechniką Szczecińską i Uniwersytetem Zielonogórskim (koordynator zielonogórski dr hab. M.R. Dudek prof. UZ.) „Design of a pan-European Infrastructure for Large Apparatus studying Grand Unification and Neutrino Astrophysics – LAGUNA”, główny koordynator Swiss Federal Institute of Technology (koordynator zielonogórski prof. dr hab. Piotr Rozmej, wcześniej dr hab. J. Dryzek, prof. UZ.) Konsorcjum Projektu „Polish LOFAR – a low frequency radio interferometer (POLFAR)” (2010, Instytut Astronomii – koordynator zielonogórski). Konsorcjum DLT (6.09.2011r.) pomiędzy MAGNETO Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Odlewników 43 a Uniwersytetem Zielonogórskim (DLT – Badania oraz rozwój nowego typu warstwy ochronnej i obwodów magnetycznych stosowanych w przekładnikach pomiarowych średniego napięcia.)

54 54 WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII „Badania oraz rozwój nowego typu warstwy ochronnej i obwodów magnetycznych stosowanych w przekładnikach pomiarowych średniego napięcia” Konsorcjum DLT zawarte zostało w ramach działań innowacyjnych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z pierwszych jego działań jest wniosek złożony w ramach programu INNOTECH będącego horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu

55 55 WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII Klasa dokładności przekładnika napięciowego, jako niezbędnego elementu sieci inteligentnych i wobec wymagań Dyrektyw 2004/22/EC, 2006/32/EC, 2009/72/EC, 2009/73/EC, winna ulec poprawie. O jakości jego pracy decydują głównie własności rdzenia, które w końcowym etapie wytwarzania przekładnika, tj. zalewania żywicą, mogą ulec pogorszeniu. Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku zabezpiecza się rdzeń warstwą dylatacyjną kompensującą naprężenia ściskające. Warstwa ta nie chroni jednak rdzenia przed wewnętrznymi wyładowaniami elektrycznymi. Celem projektu są badania nad opracowaniem technologii produkcji warstwy o własnościach półprzewodzących, a także zastosowanie rdzeni z rozproszoną szczeliną powietrzną do produkcji przekładników napięciowych średniego napięcia.

56 56 WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII Innowacja - Warstwa dylatacyjna półprzewodząca Warstwa będzie wyróżniać się: odpornością na naprężenia mechaniczne, odpornością temperaturową gwarantującą ciągłą pracę przekładnika w zakresie od 120-200˚C oraz regulowaną rezystywnością elektryczną. Taki rodzaj warstwy znajduje szersze zastosowania: w produkcji przekładników, w dużych generatorach, maszynach wirujących wysokiego napięcia oraz w elektrowniach wiatrowych. Rozwiązanie pozwalające na nakładanie warstwy ekwipotencjalnej w sposób zautomatyzowany jest rozwiązaniem unikatowym w skali globalnej, gdyż używane do tej pory metody wymagają ręcznego owijania wnętrza przekładnika napięciowego. Wstępne koncepcje techniki i technologii wykonania warstwy stwarzają możliwość wprowadzania do niej materiału przewodzącego na bazie żelaza lub innego składnika (nanocząstki, nanodruty) lub też dołączenie dodatkowej warstwy półprzewodzącej będącej materiałem kompozytowym polimeru blokowego z elementami przewodzącymi elektrycznie.

57 Badania Interdyscyplinarne: szacowanie ryzyka na podstawie EKG Osoby, które przeżyły zawał serca są bardziej narażone na zgon niż inne osoby, w związku z tym należy monitorować ich stan zdrowia i stosować środki prewencyjne, np. wszczepienie kardiowertera – defibrylatora lub terapia lekowa Taka terapia jest droga i kłopotliwa dla pacjenta Cel: identyfikacja osób szczególnie narażonych na zgon i skierowanie najbardziej inwazyjnej terapii tylko u nich Dwa algorytmy które wydają się najskuteczniejsze to PRSA (Monachium) oraz metoda serii monotonicznych (Zielona Góra, Poznań, Monachium, Londyn) WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

58 Badania Interdyscyplinarne: nanotechnologia w kardiologii interwencyjnej Zawał serca najczęściej powodowany jest przez powstawanie płytki miażdżycowej, która narasta i ostatecznie prowadzi do zamknięcia światła naczynia wieńcowego, zwykle w wyniku pęknięcia i reakcji Organizmu na to zdarzenie PTCA (Precutaneous Transluminal Coronary Angioplasty) polega na wprowadzeniu do zwężonego naczynia balonu i przez napompowane go – rozszerzenie zwężenia. Aby zapobiec powtórnemu zwężeniu często wstawia się stent. Terapia ta ma jednak wiele wad i bywa niebezpieczna Cele terapii przy pomocy nanocząstek: Identyfikacja “płytek wysokiego ryzyka” Dostarczenie leku w każde miejsce w którym będzie on potrzebny Użycie nośników nanocząsteczkowych w terapii zmian miażdżycowych polega na dołączeniu do dobrze znanych nośników diagnostycznych czynnika aktywnego – leku. Nośnik stosowany jest od lat jako czynnik kontrastowy w badaniach ultrasonograficznych serca. Pierwsze wyniki badań przeprowadzonych na myszach i świniach pokazują wysoką skuteczność terapii nanocząsteczkowej WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

59 WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

60 Katedra Biologii Molekularnej Genotypowanie bakterii jelitowych = ocena stanu sanitarnego. Identyfikacja mutacji białka transferazy (w błonach erytrocytów) = identyfikacja różnych typów anemii. Genotypy lekooporności.

61 Katedra Biotechnologii Spektrofotometr UV VIS: wybrane analizy z zakresu monitoringu środowiska Spektrofluorymetr: wybrane analizy z zakresu jakości produktów żywności System wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC: wybrane analizy z zakresu monitoringu środowiska

62 Katedra Botaniki i Ekologii Katedra Ochrony Przyrody Katedra Zoologii Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko (np. farmy wiatraków, autostrady). Ekspertyzy przyrodnicze (np. dendrologiczne, przejścia dla zwierząt pod drogami, ocieplanie budynków). Ocena odporności roślin na owady- szkodniki.

63 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”  Kierownik projektu: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ  Oferta dla przemysłu: Tematyka prac prowadzonych w Centrum obejmuje dyscypliny nauki : biologia molekularna, nanotechnologia, ochrona i inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa oraz technologie informatyczne w aplikacjach głównie do takich obszarów jak zdrowie oraz usługi innowacyjne. Szczegółowo prace dotyczą badań nad: opracowywaniem metod otrzymywania funkcjonalizowanych nanomateriałów, badania ich praktycznych zastosowań w obrazowaniu medycznym, terapii oraz jako transporterów leków w organizmie oraz jako biosensorów w monitorowaniu procesów biologicznych, rozwojem techniki biosensorów służących do diagnozowania i monitorowania markerów nowotworowych, powiązaniem biosensorów w sieci bezprzewodowe,

64 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka” opracowywaniem bioaktywnych i antybakteryjnych powłok implantów chirurgicznych, wykorzystaniem polimerów bioresorbowanych w chirurgii kostnej, procesami biologicznymi na poziomie molekularnym dającym podstawy do prac nad nowymi szczepionkami, zastosowaniem technologii informatycznych w obrazowaniu medycznym na potrzeby histopatologii, wykorzystaniem robotyki i systemów mechatroniki do diagnostyki, monitoringu oraz nieinwazyjnego leczenia i rehabilitacji, wpływem czynników zewnętrznych materialnego środowiska pracy na kondycję człowieka ze szczególnym uwzględnieniem: hałasu, wibracji, zapylenia, i oświetlenia, mikrobiologią biodeteriogennych organizmów porażających materiały budowlane w tym prowadzenie badań biotoksykologicznych z ekstraktów grzybów pleśniowych.


Pobierz ppt "1 PREZENTACJA BAZY NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO I OFERTA UZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google