Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZABURZENIA DEPRESYJNE U DZIECI I MŁODZIEŻY. Epidemiologia  Dzieci przedszkolne0,8 - 1,0%  Dzieci 6 - 11 lat 2 - 3%  Dystymie + duża depresja: 0,8%

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZABURZENIA DEPRESYJNE U DZIECI I MŁODZIEŻY. Epidemiologia  Dzieci przedszkolne0,8 - 1,0%  Dzieci 6 - 11 lat 2 - 3%  Dystymie + duża depresja: 0,8%"— Zapis prezentacji:

1 ZABURZENIA DEPRESYJNE U DZIECI I MŁODZIEŻY

2 Epidemiologia  Dzieci przedszkolne0,8 - 1,0%  Dzieci 6 - 11 lat 2 - 3%  Dystymie + duża depresja: 0,8% u dzieci przedszkolnych 2,0% u dzieci szkolnych 4,5% u adolescentów

3 Współzachorowalność  Zaburzenia lękowe 30-75% (zespół lęku uogólnionego, lęk separacyjny, fobie)  Deficyt uwagi z nadruchliwością 57%  Zaburzenia zachowania 12-36% (6% u dzieci bez depresji)  Nadużywanie substancji psychoaktywnych 23%

4 Objawy prodromalne  Często opisywane objawy:  lękliwość  krótkotrwałe zaburzenia nastroju (np. kilkugodzinne)  drażliwość  uczucie spadku lub wzmożenia energii  zaburzenia kontroli zachowań, autoagresja

5 Obraz kliniczny  Wiek przedszkolny, młodszy szkolny (do 12 r.ż.) – więcej objawów psychosomatycznych, zaburzeń zachowania, często drażliwość, zamiast smutku  Wiek po 15 r. życia - obraz depresji zbliżony do dorosłych, częściej objawy atypowe

6 Epizod depresyjny objawy obniżony nastrój spowolniony tok myślenia obniżenie napędu psychoruchowego zaburzenia rytmów okołodobowych lęk objawy somatyczne

7 Epizod depresyjny Epizod depresyjny łagodny Epizod depresyjny umiarkowany bez lub z objawami somatycznymi Epizod depresyjny ciężki z/lub bez objawów psychotycznych

8 Depresje atypowe  bóle i zawroty głowy  wzmożenie łaknienia  nadmierna senność  zaburzenia kontroli impulsów  u 15% w wieku od 6 do 18 lat

9 Depresja poronna - maskowana Maski psychopatologiczne Zaburzenia rytmów biologicznych  bezsenność  nadmierna senność (hipersomnia)  zaburzenia lękowe (lęk przewlekły)  natręctwa  zespół agorafobii  jadłowstręt (anorexia) Maski „wegetatywne” i psychosomatyczne  zespół dławicy piersiowej  zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego,  stany spastyczne dróg żółciowych  świąd skóry Maski bólowe  bóle głowy  neuralgia (np. nerwu trójdzielnego) Maski behawioralne  okresowe nadużywanie alkoholu  okresowe nadużywanie leków

10 Kliniczne objawy depresji dzieci i młodzieżyDziedzina Objawy kliniczne Nastrój depresyjny nastrój depresyjny nastrój niezdolność do odczuwania przyjemności niezdolność do odczuwania przyjemności irytacja irytacja lęk i obawa lęk i obawa Zachowanie pobudzenie lub opóźnienie reakcji pobudzenie lub opóźnienie reakcji psychomotorycznych psychomotorycznych odstąpienie depresyjne* odstąpienie depresyjne* Związki rozpad więzi rodzinnych rozpad więzi rodzinnych wycofywanie się ze związków rówieśniczych wycofywanie się ze związków rówieśniczych

11 Stan somatyczny zmęczenie zmęczenie zaburzenia snu zaburzenia snu bóle bóle utrata apetytu lub nadmierny apetyt utrata apetytu lub nadmierny apetyt zmiana wagi ciała* zmiana wagi ciała* zmiany nastroju w ciągu dnia (gorsze rano) zmiany nastroju w ciągu dnia (gorsze rano) zanik zainteresowania seksem zanik zainteresowania seksem Zdolności poznawcze negatywna ocena siebie, świata i przyszłości negatywna ocena siebie, świata i przyszłości zwiększone poczucie winy zwiększone poczucie winy myśli samobójcze* myśli samobójcze* iluzje wywołane nastrojem* iluzje wywołane nastrojem* zaburzenia poznawcze zaburzenia poznawcze niemożność koncentracji niemożność koncentracji nieumiejętność podejmowania decyzji nieumiejętność podejmowania decyzji

12 Percepcja skupienie na negatywnych aspektach skupienie na negatywnych aspektach sytuacji sytuacji omamy wywołane nastrojem* omamy wywołane nastrojem*

13 Czynniki pogarszające rokowanie  niski poziom II  przebieg z szybką zmianą faz  objawy psychotyczne  współistnienie zaburzeń zachowania i nadużywanie substancji psychoaktywnych  złe funkcjonowanie rodziny

14 Leczenie depresji 1. Psychoterapia 2. Farmakoterapia 1. rozpoczynamy od monoterapii 2. nie stosować benzodiazepin 3. lepszy efekt gdy mniej objawów ubocznych 4. osłona osi przysadka-podwzgórze-nadnercza; przeciwdziałanie wzrostu kortyzolu 3. Ewentualnie potencjalizacja – buspiron, lit, walproiniany

15 ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE (CHAD)

16 Kryteria diagnostyczne  opis u dzieci – Kraepelin, 1921  DSM i ICD - kryteria jak u dorosłych (cyklotymia 1 rok)  przed 10 r.ż. - trudności w różnicowaniu z ADHD (częsta współzachorowalność lub czynnik usposabiający)

17 Epidemiologia  CHAD 1,2-3,3% (typ I - 0,8%; typ II - 0,5%)  początek – śr. 21 r.ż. (u mężczyzn mania, u kobiet depresja)  szczyt zachorowań – 15-19 lat (CHAD I: kobiety=mężczyźni, CHAD II: kobiety>mężcz.)  20-40% objawy prodromalne w dzieciństwie

18 Epidemiologia  dzieci i młodzież  30% pierwszych epizodów depresji  CHAD  w tym 80% z początkiem < 12 r.ż.  ryzyko zachorowania - 14-18 lat 0,94%-0,99%  ryzyko zachorowania < 10 r.ż. 0,3% - 0,5%  częściej podtyp II lub cyklotymia  5,7 % niepełne kryteria manii lub depresji  81% - przebieg z szybką zmianą faz  początek przed okresem dojrzewania dyskusyjny

19 Przebieg CHAD  w przypadku wczesnego początku  u chłopców częściej fazy maniakalne,  u dziewcząt depresyjne  obciążenie I stopnia u 15%  chronifikacja przebiegu typ I 11,4%, typ II 13,3%  w ciągu całego życia średnio 10 faz  po 5 fazach  częstości lub chronifikacja przebiegu

20 Objawy prodromalne  9-12 lat przed pierwszym epizodem  opisywane objawy:  lękliwość  krótkotrwałe zaburzenia nastroju (np. kilkugodzinne)  drażliwość  uczucie spadku lub wzmożenia energii  zaburzenia kontroli zachowań

21 Różnice rozwojowe w obrazie klinicznym CHAD  szybkie zmiany nastroju (szybka lub bardzo szybka zmiana faz)  znaczna drażliwość w fazach obu biegunów choroby  wyższy poziom lęku  częstsze napady paniki  bardziej nasilone objawy psychotyczne

22 Epizod maniakalny  u dzieci:  podwyższony nastrój  gonitwa myśli  zwiększony napęd psychoruchowy – zmienne  zachowania nierozważne ograniczone do bójek, zaniedbań szkolnych, niebezpiecznych zabaw, niestosownej aktywności seksualnej.  częściej  drażliwość  buntowniczość  i epizody mieszane

23 Epizod maniakalny  u młodzieży częściej:  objawy psychotyczne (omamy niezwiązane z nastrojem, znaczne zaburzenia myślenia)  ciężkie pogorszenie funkcjonowania  epizody mieszane  czynniki ryzyka rozwoju epizodu maniakalnego:  epizod depresyjny o nagłym początku, z obniżonym napędem i objawami psychotycznymi;  rodzinne występowanie zaburzeń afektywnych; w wywiadzie ADHD  epizod maniakalny po zastosowaniu leków przeciwdepresyjnych

24 Współwystępowanie  nadużywanie substancji psychoaktywnych w grupie CHAD I 16-45% krótsze remisje, dłuższe leczenie, gorsza współpraca  zaburzenia lękowe 35-72%  ADHD 27-71%  zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno- buntownicze 18-55%  OCD 5-7%  bulimia

25 ADHD a CHAD  Objawy wspólne:  drażliwość  wybuchowość  przyspieszenie mowy  wzmożona ruchliwość  nadmiar energii  Objawy w CHAD:  zmienność nastroju  treści wielkościowe  skrócenie snu  wzmożone libido  gonitwa myśli

26 Różnicowanie  schizofrenia  zaburzenia schizoafektywne  zespół stresu pourazowego  cechy osobowości granicznej  zaburzenia nastroju spowodowane chorobą somatyczną, dysfunkcją mózgu lub nadużywaniem substancji psychoaktywnych

27 Leczenie CHAD o wczesnym początku  Badania nad wczesną interwencją:  obserwacja - system monitoringu klinicznego dla grupy ryzyka (obciążenie rodzinne, zaburzenia nastroju, ADHD)  wczesna interwencja psychoterapeutyczna i farmakologiczna w grupie ryzyka poprzez podawanie litu lub walproinianów

28 Leczenie CHAD  stabilizatory nastroju stosuje się we wszystkich fazach leczenia  zaburzenia psychotyczne - neuroleptyki atypowe  depresje łagodne - stabilizatory nastroju  depresje cięższe - leki p.depresyjne + stabilizatory nastroju  zaburzenia z szybką zmianą faz - od początku stabilizatory (walproiniany)

29 Leczenie zespołu maniakalnego  lit  walproiniany  karbamazepina, oksykarbamazepina  leki przeciwpsychotyczne - haloperidol, olanzapina, risperidon, klozapina

30 Karbamazepina  lepsza skuteczność w zapobieganiu manii niż depresji  prawdopodobna dobra odpowiedź - wczesny początek, średnie nasilenie objawów, stany mieszane  prawdopodobna zła odpowiedź - ciężka mania, późny początek, szybka zmiana faz ?  satysfakcjonujący profil bezpieczeństwa  możliwe stosowanie u młodzieży (ch. tarczycy i współistniejącym uszkodzeniu o.u.n.)

31 Lit w leczeniu manii  prawdopodobna dobra odpowiedź - łagodne i umiarkowane nasilenie objawów, mało wcześniejszych epizodów  prawdopodobna zła odpowiedź - ciężka mania, stany mieszane, wiele epizodów, szybka zmiana faz, alkohol, środki psychoaktywne, wahania poziomu w surowicy, zaburzenia hormonalne

32 Walproiniany w leczeniu manii  prawdopodobna dobra odpowiedź – łagodna, umiarkowana i ciężka mania, stany mieszane, szybka zmiana faz  prawdopodobna zła odpowiedź - wcześniejszy dobry efekt litu lub karbamazepiny

33 Ryzyko zmiany fazy w manię  lit - do 5% w I typie zaburzeń  SSRI - ryzyko niskie (paroksetyna 3%)  RIMA - ryzyko niskie  TLPD - ryzyko wysokie  brak zadowalających badań wielu leków przeciwdepresyjnych

34 Inne leki stabilizujące nastrój  Lamotrygina  Topiramat  Gabapentyna  Tiagabina  Klonazepam  Lorazepam?

35 Problemy związane z CHAD  wysokie ryzyko samobójstwa 19-20%  zaburzenia współistniejące  przewlekła choroba z częstym nawrotami  skutki psychosocjalne


Pobierz ppt "ZABURZENIA DEPRESYJNE U DZIECI I MŁODZIEŻY. Epidemiologia  Dzieci przedszkolne0,8 - 1,0%  Dzieci 6 - 11 lat 2 - 3%  Dystymie + duża depresja: 0,8%"

Podobne prezentacje


Reklamy Google