Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna – zawartość; zaświadczenie Zestaw 6.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna – zawartość; zaświadczenie Zestaw 6."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna – zawartość; zaświadczenie Zestaw 6

2 Przedmiot Elementy składowe, wymagane zgodnie z art. 107 kpa
Istota decyzji administracyjnej 2 Elementy składowe, wymagane zgodnie z art. 107 kpa 3 Omówienie zawartości elementów składowych 4 Niezbędne elementy decyzji administracyjnej.

3 Elementy składowe decyzji administracyjnej
Oznaczenie organu wydającego Data wydania Oznaczenie strony lub stron Powołanie podstawy prawnej Rozstrzygnięcie Uzasadnienie faktyczne i prawne Pouczenie na temat odwołania Pouczenie na temat powództwa lub skargi Podpis i stanowisko służbowe podpisującego Inne elementy zgodnie z przepisami szczegółowymi

4 Słowo o istocie decyzji administracyjnej
Art. 104 kpa – organ administracyjny załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo załatwia sprawę w inny sposób (w danej instancji). Innym sposobem zakończenia sprawy jest: uchylenie decyzji przez organ odwoławczy i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia umorzenie postępowania. Sama nazwa aktu nie jest istotna („decyzja”, czy też inna nazwa: „pozwolenie”, „zezwolenie”, „koncesja”). Nie jest też istotne, czy decyzja zawiera wszystkie elementy formalne (przy czym, ich brak wywołuje określone skutki prawne). Pisma zawierające rozstrzygnięcia w sprawach załatwianych w drodze decyzji są decyzjami, nawet pomimo nieposiadania w pełni przewidzianej prawem formy, jeśli tylko posiadają minimum niezbędnych elementów.

5 Decyzja administracyjna – elementy [1/7]
Oznaczenie organu wydającego Prezydent m. st. Warszawy /…/ Data wydania Warszawa, dnia r. Oznaczenie strony lub stron Pani: Ewa Kowalska ul. Kwiatowa 16 m. 20 Warszawa /…/ pozostali adresaci, jeśli dotyczy

6 Decyzja administracyjna – elementy [2/7]
Powołanie podstawy prawnej Na podstawie art. 112, art. 113 ust. 1, 5 i 6, art. 118a, art. 119 ust. 1, art , art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543.) oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku /…/ z dnia 16 maja 2002 r. W podstawie prawnej powoływane są: Przepisy prawa materialnego, upoważniające organ do załatwienia danej sprawy w formie decyzji administracyjnej, Przepisy proceduralne (kpa). Podstawy prawnej nie mogą stanowić: Przepisy kompetencyjne, Akty wewnętrzne administracji ani preambuły aktów.

7 Decyzja administracyjna – elementy [3/7]
Rozstrzygnięcie (osnowa) Orzekam: Wywłaszczyć na rzecz Gminy /…/ pod budowę /…/ nieruchomość położoną w /…/, obręb /…/, oznaczoną numerem ewid. /…/ o pow. /…/, /…/. Jednocześnie ustalam odszkodowanie od Gminy /…/ za wywłaszczoną nieruchomość w wysokości: /…/. Rozstrzygnięcie (osnowa) to w istocie skonkretyzowanie ogólnej normy prawnej – w danym, indywidualnym przypadku. Rozstrzygnięcie może zostać dodatkowo uzasadnione (w drodze postanowienia), jeśli istnieją wątpliwości co do jego rozumienia (wykładnia autentyczna). Nie może to zmieniać, ani rozszerzać rozstrzygnięcia. Strona (strony) może żądać uzupełnienia decyzji co do treści rozstrzygnięcia (14 dni dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji). Dotyczy to również: uzupełnienia pouczenia lub jego sprostowania.

8 Decyzja administracyjna – elementy [4/7]
Uzasadnienie Wysokość podatku ustalono na podstawie: (1) danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w tutejszym urzędzie, (2) aktu notarialnego, (3) złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz (4) innych informacji, będących w posiadaniu organu podatkowego. Uzasadnienie faktyczne – wskazanie faktów uznanych za udowodnione, dowodów, które uwzględniono oraz przyczyn odrzucenia innych dowodów. Uzasadnienie prawne – wyjaśnienie, dlaczego zastosowano określony przepis i jak jest on rozumiany. Odstąpienie od uzasadnienia: decyzja uwzględnia w całości żądanie strony (z wyłączeniem decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz wydanych na skutek odwołania), Z uwagi na względy bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny (zaniechanie lub ograniczenie uzasadnienia – na podstawie ustawy).

9 Decyzja administracyjna – elementy [5/7]
Pouczenie Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w /…/ (za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty /…/ w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Pouczenie o środkach prawnych (odwołaniu, skardze do sądu administracyjnego, powództwie odszkodowawczym) ma głównie znaczenie informacyjne. Brak lub nieprecyzyjne pouczenie nie oznacza, że stronie nie przysługuje środek prawny. Brak / nieprecyzyjne pouczenie nie wywołuje negatywnych konsekwencji dla strony (np. w przypadku złożenia odwołania po upływie terminu).

10 Decyzja administracyjna – elementy [6/7]
Podpis z up. Prezydenta m. st. Warszawy _____________ imię i nazwisko _____________ Kierownik Referatu w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Żoliborz Podpis musi widnieć na decyzji. Strona nie ponosi konsekwencji błędnego podpisu. Błędny podpis nie wpływa również na prawa i obowiązki strony. Prawo złożenia podpisu posiadają: Pełniący funkcję organu prowadzącego postępowanie, Osoba upoważniona przez organ pełniący postępowanie, będąca pracownikiem jednostki kierowanej przez ten organ.

11 Decyzja administracyjna – elementy [7/7]
Inne elementy zgodnie z przepisami szczegółowymi Art. 119. 1. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości, poza elementami określonymi w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, powinna zawierać:   1) ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana;   2) określenie przedmiotu wywłaszczenia przez podanie oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz według katastru nieruchomości; [ewidencji gruntów i budowli]   3) określenie praw podlegających wywłaszczeniu;   4) wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości;   5) wskazanie osoby, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;   6) zobowiązanie do zapewnienia lokali /…/;   7) ustalenie wysokości odszkodowania. Przykład z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

12 Niezbędne elementy decyzji administracyjnej
Oznaczenie organu wydającego Oznaczenie strony lub stron Rozstrzygnięcie Podpis

13 Powołanie podstawy prawnej
Starosta Powiatowy w Pułtusku Oznaczenie organu Pułtusk, r. Data wydania DECYZJA Na podstawie art. 112, art. 113 ust. 1, 5 i 6, art. 118a, art. 119 ust. 1, art. 123, art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543.) oraz art. 104 i art. 107 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Miejskiego w Pułtusku z dnia r. Powołanie podstawy prawnej ORZEKAM Wywłaszczyć na rzecz Gminy Pułtusk pod budowę ulicy Armii Krajowej nieruchomości położone w Pułtusku, obręb 11, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek 56/1 o pow. i 56/3 o pow. , posiadających nieuregulowany stan prawny. Ustalić odszkodowanie od Gminy Pułtusk za wywłaszczone nieruchomości w wysokości: zł. trzydzieści sześć tysięcy złotych) za działkę 56/1 oraz 74 000 zł. (siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) za działkę 56/3. Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Złożyć do depozytu sądowego na okres 10 lat ustaloną kwotę odszkodowania. Oznaczenie strony i rozstrzygnięcie UZASADNIENIE Zarząd Miejski w Pułtusku wystąpił z wnioskiem z dnia r. nr GRP /2002 do Starosty Pułtuskiego o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego w stosunku do nieruchomości oznaczonych numerami działek 56/1 i 56/3 o pow. i położonych w Pułtusku, obręb 11. Po zbadaniu dokumentów załączonych do wniosku stwierdzono, iż Uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia r. zostały określone linie rozgraniczające dla ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granic Miasta, stanowiącej dojazd do siedlisk rolniczych i użytków rolnych. Stwierdzono, że przedmiotowe nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny (nie odnaleziono ksiąg wieczystych dla przedmiotowych nieruchomości). Nie odnaleziono również innych dokumentów pozwalających ustalić osoby, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości. Ponadto, w terminie 2 miesięcy od opublikowania ogłoszeń o zamiarze wywłaszczenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości. W związku z powyższym zawiadomieniem z r. wszczęto postępowanie wywłaszczeniowe w stosunku do nieruchomości oznaczonych numerami działek 56/1 i 56/3. Biorąc pod uwagę przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne oraz fakt, że budowa ulicy Armii Krajowej nie może być zrealizowana w inny sposób, postanowiono o wywłaszczeniu tych nieruchomości. Wartość odszkodowania ustalono w oparciu o operat szacunkowy, sporządzony w sierpniu 2002 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Kowalskiego, który ustalił wartości nieruchomości jak następuje: zł. (trzydzieści sześć tysięcy zł.) dla działki 56/1 oraz zł. (siedemdziesiąt cztery tysiące zł.) dla działki 56/3. Pismem z dnia r. poinformowano Burmistrza Miasta Pułtusk o wysokości ustalonej wyceny i wyznaczono termin do zapoznania się z operatem szacunkowym wyceny. Strona nie wniosła do niego uwag. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. Uzasadnienie faktyczne i prawne oraz inne elementy wymagane przepisami szczegółowymi POUCZENIE Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Pułtuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Pouczenie Starosta Pułtuski Tadeusz Mieszkowski / podpis/ Podpis Otrzymują: Burmistrz Miasta Pułtusk Sąd rejonowy w Pułtusku – Wydział ksiąg Wieczystych Ewidencja gruntów w/m/ A/a.

14 Przykład decyzji administracyjnej

15 Zaświadczenia Zaświadczenie jest dokumentem potwierdzającym określone fakty lub stan prawny. Organ administracji wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni. Warunki wydania zaświadczenia: urzędowe poświadczenie potwierdzenia faktów lub stanu prawnego wymagane jest przez przepis prawa, istnienie interesu prawnego osoby ubiegającej się. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie).

16 Przykład zaświadczenia


Pobierz ppt "Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna – zawartość; zaświadczenie Zestaw 6."

Podobne prezentacje


Reklamy Google