Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2 Październik 2015 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2 Październik 2015 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2 Październik 2015 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

2 - wniosek o dofinansowanie – cele i założenia projektu, zakres rzeczowy; - umowa o dofinansowanie – podstawa prawna oraz zakres obowiązków Wnioskodawcy/Beneficjenta; - akty prawne, wytyczne wskazane m. in. w umowie o dofinansowanie, instrukcje – dostępne na stronie www.scp-slask.pl – np. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020; Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;www.scp-slask.pl - harmonogram składania wniosków o płatność, moduł zamówień - wypełnianie w systemie LSI, wnioski sprawozdawcze; - wnioski o płatność (pośrednie i końcowy) – wypełnianie tylko elektronicznie – formularz wypełniany w systemie, konieczność umieszczania w systemie skanów oryginałów dokumentacji – poświadczanie informacji zawartych w formularzu i dokumentów poprzez bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub za pomocą platformy SEKAP, profilu zaufanego ePUAP; - opinia o innowacyjności - konieczność potwierdzenia wdrożenia innowacji po realizacji projektu (adekwatnie do opinii o innowacyjności przed realizacją). Istotne dokumenty

3 Realizacja i rozliczenie - wybrane zagadnienia - termin realizacji; - możliwość wnioskowania o zmiany tylko w terminie realizacji; - rozliczanie maksymalnie 4 wnioskami pośrednimi na rok – brak sztywnych kwartałów; - wydatki kwalifikowalne muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Beneficjent; - konieczność przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie/wytycznych również w trakcie realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – np. przeprowadzanie procedury zamówień publicznych, realizacja wydatków zgodnie z obowiązkami informacyjno-promocyjnymi (oznaczenie dokumentacji, imprez promocyjnych itp.) - śledzenie aktualności wytycznych – na moment udzielenia zamówienia, przy dokonywaniu zakupu;

4 Procedury związane z postępowaniem ofertowym: Wykluczenie podmiotów powiązanych (szczegóły – umowa o dofinansowanie); Szacowanie zamówienia mając na uwadze tożsamość rodzajową i funkcjonalną, możliwość udzielenia w tym samym czasie, możliwość wykonania przez jednego wykonawcę; Upublicznienie zapytania ofertowego – dla wszystkich zamówień, nowe wymagania co do strony internetowej, konieczność wskazania m. in. zakresu wykluczenia; Wzór zapytania ofertowego szczegółowo określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności…; Zamówienia publiczne – gdy wartość netto zamówienia przekracza 50 000 PLN (netto) – niezależnie od kwoty wydatków kwalifikowalnych czy poszczególnych części zamówienia, obowiązuje zasada konkurencyjności – m. in. konieczność upublicznienia zapytania ofertowego na stronie ministerialnej, konieczność zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą/dostawcą itd.

5 KONTROLA PROJEKTU

6 w trakcie realizacji projektu; na zakończenie realizacji projektu; po zakończeniu projektu (kontrola trwałości); inne kontrole – realizowane na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez m.in. Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Najwyższą Izbę Kontroli. RODZAJE KONTROLI:

7 Kontrola w miejscu realizacji projektu lub wizyta monitoringowa jest przeprowadzana przed zatwierdzeniem złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność pośrednią i końcową.

8 Zlecenie płatności końcowej może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie projektu.

9 Szczególną formą kontroli na miejscu realizacji projektu jest WIZYTA MONITORINGOWA, polegająca na sprawdzeniu czy faktycznie projekt jest realizowany zgodnie z założonym przez Beneficjenta harmonogramem.

10 ZAKRES KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU: - dokumenty księgowe; - zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi; - osiągnięcie założonych celów, w tym wskaźników produktu/rezultatu; - procedury archiwizacji dokumentacji projektowej; - działania informacyjno-promocyjne. Kontrolerzy będą sprawdzać, czy zakupione sprzęty, maszyny i urządzenia są zgodne z opisem przedstawionym przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz czy produkują produkty /świadczą usługi założone we wniosku aplikacyjnym.

11 Kontrola trwałości projektu: – prowadzona po zakończeniu realizacji projektu; – co do zasady podczas tej kontroli sprawdzeniu podlega, czy nie zaszły w projekcie niedozwolone modyfikacje polegające na: · zaprzestaniu, zawieszeniu działalności produkcyjnej lub przeniesieniu jej poza obszar wsparcia finansowany z RPO WSL 2014-2020; · zmianie własności współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu nienależne korzyści; · istotnej zmianie wpływającej na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń. Zachowanie okresu trwałości monitoruje się najczęściej na bazie wypełnianej przez Beneficjenta ankiety, jednak część projektów podlega kontroli w miejscu ich realizacji.

12 Termin kontroli O terminie kontroli planowej w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta IP RPO WSL informuje Beneficjenta, z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

13 Kontrola doraźna przeprowadzana jest natomiast bez uprzedniego poinformowania lub 48 godzin przed jej przeprowadzeniem. Decyzja o takiej kontroli podejmowana jest na skutek stwierdzenia nieprawidłowości podczas realizacji projektu lub podejrzenia ich wystąpienia.

14 MONITORING i SPRAWOZDAWCZOŚĆ W OKRESIE TRWAŁOŚCI

15 Beneficjent zobowiązany jest do: systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania IP RPO WSL o wszelkich zdarzeniach powodujących lub mogących powodować zmiany w projekcie, a także o ewentualnych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji projektu albo o zamiarze zaprzestania jego realizacji.

16 W okresie trwałości Beneficjent zostanie poproszony o przesłanie do IP RPO WSL sprawozdania z trwałości projektu.

17 Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania IP RPO WSL informacji o wynikach wszelkich przeprowadzonych kontroli dotyczących całości projektu lub jego poszczególnych elementów, jeśli zostały stwierdzone nieprawidłowości, względnie zostały do Beneficjenta skierowane wystąpienia lub zalecenia pokontrolne.

18 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

19 Naruszenie okresu trwałości następuje gdy wystąpi: a) zawieszenie lub zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem; b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; c)istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

20 Okres trwałości projektu to czas, w którym należy zachować efekty projektu.

21 Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat od zakończenia realizacji projektu - zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego

22 Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania IP RPO WSL o wszelkich okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie trwałości projektu, a także zmianę kwalifikowalności wydatków aż do momentu upływu okresu trwałości projektu.

23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY - na szkolenia dotyczące rozliczania projektów; - do kontaktu z przydzielonymi opiekunami projektu; - do śledzenia aktualności na stronie internetowej – www.scp-slask.pl.


Pobierz ppt "Realizacja projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2 Październik 2015 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google